Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

KPƐLƖKƲƲ 7

Tɔm ndʋ tɩkɛ toovenim nɛ papɩzɩɣ nɛ petisi tɩ-yɔɔ yɔ

Tɔm ndʋ tɩkɛ toovenim nɛ papɩzɩɣ nɛ petisi tɩ-yɔɔ yɔ

Luka 1:3

LƖMAƔZƖYƐ SƆSƆÐƐ: Labɩnɩ tʋmɩyɛ takayɩsɩ yaa tɔm ndʋ papɩzɩɣ nɛ pataa-tʋ liu yɔ, nɛ ŋsɩnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ pɔkɔ tɔm ñʋʋ camɩyɛ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ŊLA YƆ:

  • Ñɩnɩ takayɩsɩ yaa tɔm ndʋ papɩzɩɣ nɛ pataa-tʋ liu yɔ nɛ ŋlabɩnɩ-tʋ tʋmɩyɛ. Ye pɩsaŋ yɔ, kalɩ Bibl taa kpaagbaa nɛ pɩwɩlɩ se tɔm ndʋ ŋyɔɔdʋʋ yɔ kɩ-taa tɩlɩnaa. Ye ŋlakɩnɩ tʋmɩyɛ lɛɣtʋ ñɩnɩyaa tɔm natʋyʋ, ɛjaɖɛ yɔɔ tɔm susuu takayɩsɩ taa tɔm natʋyʋ, tɔm natʋyʋ ndʋ tɩlaba yɔ, yaa tɔm lɛɛtʋ yɔ, calɩnɩ ñɩnʋʋ nɛ ŋna se papɩzɩɣ nɛ pataa-tʋ liu nɛ tɩkɛ toovenim halɩ nɛ sɔnɔ?

  • Labɩnɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ mbʋ pɩ-taa ŋñɩnɩɣ tɔm yɔ. Lɩzɩ masɩ taa nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ tɔm ndʋ tɩcɔ-sɩ nɛ tɩta yɔ, Bibl hɔɔlɩŋ lɛɛŋ, nɛ “yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ” takayɩsɩ. (Mat. 24:45) Labɩnɩ tʋmɩyɛ ɛjaɖɛ yɔɔ takayɩsɩ nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa paama-sɩ, nɛ weyi ɛma-sɩ yɔ ɛ-lɩmaɣza.

  • Cɔlɩ ñɔ-tɔm welisiyaa lɩmaɣza toovenim tɔm natʋyʋ yɔɔ. Ŋkalɩɣ mayaɣ nakɛyɛ yaa ŋyɔɔdʋʋ takayaɣ nakɛyɛ taa tɔm nɛ pɩtɛ lɛ, pɔzɩ tɔm nɛ ñamtʋ yaa kpaɣ kɩɖaʋ nakʋyʋ ŋgʋ kɩlɩzɩɣ tɔm ndʋ tɩ-taa yɔ se pɩsa nɛ ŋsɩnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ pa-maɣmaɣ pɔkɔ tɔm ñʋʋ.