Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

KPƐLƖKƲƲ 8

Kɩɖaŋ weyi itukuuni ɛyaa yɔ

Kɩɖaŋ weyi itukuuni ɛyaa yɔ

Maatiyee 13:34, 35

LƖMAƔZƖYƐ SƆSƆÐƐ: Tɩŋnɩ kɩɖaŋ weyi ɩwɛ kɛlɛʋ ɛlɛ itukuuni ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ iyeki se lɩmaɣza kɩcɛya taa ɩtʋ kpayɩ kpayɩ yɔ ɩ-yɔɔ nɛ ŋyele nɛ ñɔ-tɔm wɩlʋʋ wɛɛ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ŊLA YƆ:

  • Labɩnɩ tʋmɩyɛ kɩɖaŋ weyi ɩwɛ kɛlɛʋ yɔ. Ɛzɩ Yesu yɔ, tɩŋnɩ wondu cikpetu yɔɔ nɛ ŋlɩzɩnɩ wondu sɔsɔtʋ tɔbʋʋ, nɛ ŋtɩŋnɩ wondu ndʋ tɩwɛ kɛlɛʋ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋlɩzɩnɩ wondu ndʋ tɩ-tɔbʋʋ nɩʋ wɛ kaɖɛ yɔ tɩ-taa. Taasɔzɩ tɔm ndʋ tɩ-tɔm tɩcɛyɩ nɛ tiyeki se kɩɖaʋ taa nɩʋ ɛwɛɛ kaɖɛ yɔ. Yele nɛ tɔm ndʋ tɩwɛ ña-kɩɖaʋ taa yɔ tɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ tɔm ndʋ ŋñɩnɩɣ se pɛkpɛlɩkɩ ñɔ-tɔm wɩlʋʋ taa yɔ, nɛ pitaayele nɛ tɔm ndʋ tɩɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ yɔ tɩkɛzɩ ñɔ-tɔm welisiyaa lɩmaɣza.

  • Maɣzɩ ñɔ-tɔm welisiyaa yɔɔ. Lɩzɩ kɩɖaŋ weyi itukuuni tʋma wena ñɔ-tɔm welisiyaa lakɩ nɛ weyi itukuuni pa-kɩcɛyɩm yɔ. Taayele nɛ kɩɖaŋ ɛnɩ ɩɖʋ-wɛ fɛyɛ yaa ɖɩwɩzɩyɛ.

  • Yele nɛ pana lɩmaɣzɩyɛ sɔsɔɖɛ. Ka ña-lɩmaɣza kɩɖaŋ weyi ɩsɩɣna se panɩɩ lɩmaɣza sɔsɔna taa yɔ ɩ-yɔɔ na, taaka ña-lɩmaɣza tɔm ndʋ tɩ-tɔm tɩcɛyɩ yɔ tɩ-yɔɔ. Yele nɛ ñɔ-tɔm welisiyaa ɩtaatɔzɩ kɩɖaʋ ɖeke yɔɔ ɛlɛ pɔtɔzɩ ɖɔɖɔ mbʋ kɩɖaʋ ŋgʋ kɩkpɛlɩkɩ-wɛ yɔ pɩ-yɔɔ.