Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 KPƐLƖKƲƲ 17

Tɔm ndʋ lalaa pɩzɩɣ nɛ panɩɩ tɩ-taa yɔ

Tɔm ndʋ lalaa pɩzɩɣ nɛ panɩɩ tɩ-taa yɔ

1 Kɔrɛntɩ mba 14:9

LƖMAƔZƖYƐ SƆSƆÐƐ: Sɩnɩ ñɔ-tɔm welisiyaa nɛ panɩɩ tɔm ndʋ ŋyɔɔdʋʋ yɔ tɩ-tɔbʋʋ.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ŊLA YƆ:

  • Kpɛlɩkɩ ñɔ-tɔm camɩyɛ. Nɩɩ tɔm ndʋ ŋcaɣ yɔɔdʋʋ yɔ tɩ-taa kpayɩ kpayɩ nɛ pɩsa nɛ ŋpɩzɩ nɛ ŋlɩzɩ tɩ-taa kɛlɛʋ nɛ ña-maɣmaɣ ñɔ-tɔm pee.

  • Labɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm loyisi nzɩ sɩwɛ tobi nɛ sɩwɛɛ kɛlɛʋ yɔ. Pɩtɩwɛɛkɩ nabʋyʋ se ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm loyisi nzɩ sɩɖaɣlaa yɔ, ɛlɛ labɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm loyisi nzɩ sɩwɛ tobi yɔ alɩwaatʋ ndʋ ŋyɔɔdʋʋ tɔm kɩcɛyɩtʋ natʋyʋ yɔ.

  • Lɩzɩ tɔm pee wena ɛyaa ɩɩsɩŋ-yɛ yɔ a-tɔbʋʋ. Ye pɩsaŋ yɔ, taalabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm pee wena ñɔ-tɔm welisiyaa ɩɩsɩŋ-yɛ yɔ. Ye pɩcɛyaa se ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm piye naɖɩyɛ ŋgʋ ɛyaa ɩɩsɩŋ-ɖɩ, yaa ŋyɔɔdɩ Bibl taa ɛyʋ nɔɔyʋ tɔm, yaa caanaʋ taa wonuu kɩmaɣzʋʋ nakʋyʋ tɔm yaa sɔnzɩ nasɩyɩ tɔm yɔ, pɩwɛɛ se ŋlɩzɩ pɩ-taa.