Juan 9:1-41

  • Gin-ayo ni Jesus ang bulag (1-12)

  • Fariseo namangkot sa gin-ayo (13-34)

  • Pagkabulag sang mga Fariseo (35-41)

9  Samtang nagalakat sia, nakita niya ang isa ka tawo nga bulag halin sa pagkabun-ag.  Kag ginpamangkot si Jesus sang iya mga disipulo: “Rabbi,+ sin-o ang nakasala amo nga natawo sia nga bulag, sia ukon ang iya mga ginikanan?”  Nagsabat si Jesus: “Indi tungod sa sala sini nga tawo ukon sa sala sang iya mga ginikanan nga nabulag sia, apang paagi sini makita sang mga tawo ang mga buhat sang Dios.+  Dapat naton himuon ang mga buhat sang Isa nga nagpadala sa akon samtang adlaw pa;+ kay kon gab-i na indi na kita makapangabudlay.  Samtang yari ako sa kalibutan, ako ang kapawa sang kalibutan.”+  Pagsiling niya sini, nagdupla sia sa duta kag naghimo sang lunang kag ginhamlit ini sa mga mata sang tawo.+  Dayon nagsiling sia sa tawo: “Magkadto ka kag manghilam-os sa punong sang Siloam” (nga ginabadbad, “Ginpadala”). Gani nagkadto sia didto kag nanghilam-os, kag pagbalik niya makakita na sia.+  Ang iya mga kasilingan kag ang mga nakakita anay sa iya nga nagapakilimos nagsiling: “Indi bala amo ini ang tawo nga nagapungko kag nagapakilimos anay?”  Nagsiling ang iban: “Amo ina sia.” Nagsiling man ang iban: “Indi ina sia. Magkaanggid lang sila.” Nagsiling ang tawo: “Ako ini.” 10  Gani ginpamangkot nila sia: “Paano ka nakakita?” 11  Nagsabat sia: “Ang tawo nga si Jesus naghimo sang lunang kag ginhamlit ini sa akon mga mata kag nagsiling sia sa akon, ‘Magkadto ka sa Siloam kag magpanghilam-os.’+ Gani nagkadto ako didto kag nanghilam-os kag dayon nakakita na ako.” 12  Kag nagsiling sila sa iya: “Diin na sia?” Nagsiling sia: “Wala ako makahibalo.” 13  Gindala nila sa mga Fariseo ang tawo nga bulag anay. 14  Natabuan nga Adlaw nga Inugpahuway+ sadto sang naghimo si Jesus sang lunang kag gin-ayo ang iya mga mata.+ 15  Gani, ginpamangkot man sia sang mga Fariseo kon paano sia nakakita. Nagsiling sia sa ila: “Ginhamlitan niya sing lunang ang akon mga mata, kag pagpanghilam-os ko, nakakita na ako.” 16  Nagsiling ang iban nga mga Fariseo: “Ini nga tawo indi halin sa Dios, kay wala niya ginatuman ang Adlaw nga Inugpahuway.”+ Nagsiling man ang iban: “Paano ang isa ka tawo nga makasasala makahimo sang mga milagro kaangay sini?”+ Gani nabahinbahin sila.+ 17  Dayon nagsiling sila liwat sa tawo nga bulag anay: “Ano ang masiling mo tuhoy sa iya, kay gin-ayo niya ang imo mga mata?” Nagsiling ang tawo: “Isa sia ka manalagna.” 18  Apang ang mga Judiyo wala magpati nga bulag sia anay. Gani, ginpatawag nila ang iya mga ginikanan 19  kag ginpamangkot sila: “Ini bala ang inyo anak nga ginasiling ninyo nga natawo nga bulag? Kon amo, paano nga nakakita sia karon?” 20  Nagsabat ang iya mga ginikanan: “Anak namon sia kag natawo sia nga bulag. 21  Apang wala kami makahibalo kon paano sia nakakita, ukon kon sin-o ang nag-ayo sang iya mga mata. Pamangkuta ninyo sia. Yara na sia sa husto nga edad. Dapat sia ang maghambal para sa iya kaugalingon.” 22  Ginsiling ini sang iya mga ginikanan bangod nahadlok sila sa mga Judiyo,+ kay naghisugot na ang mga Judiyo nga ang bisan sin-o nga magsiling nga si Jesus amo ang Cristo, sikwayon sa sinagoga.+ 23  Amo kon ngaa nagsiling ang iya mga ginikanan: “Yara na sia sa husto nga edad. Pamangkuta ninyo sia.” 24  Gani ginpatawag nila liwat ang tawo nga bulag anay kag ginsilingan sia: “Himayaa ang Dios; nakahibalo kami nga ini nga tawo makasasala.” 25  Nagsabat sia: “Kon sia makasasala wala ako makahibalo. Isa lang ka butang ang akon nahibaluan, nga ako bulag anay apang makakita na karon.” 26  Gani nagsiling sila sa iya: “Ano ang ginhimo niya sa imo? Paano niya gin-ayo ang imo mga mata?” 27  Nagsabat sia: “Ginsugiran ko na kamo, apang wala kamo magpamati. Ngaa luyag ninyo mabatian ini liwat? Luyag man bala ninyo mangin mga disipulo niya?” 28  Bangod sini ginyaguta nila sia kag ginsilingan: “Ikaw disipulo sina nga tawo, apang kami mga disipulo ni Moises. 29  Nakahibalo kami nga nagpakighambal ang Dios kay Moises, apang kon tuhoy sa sini nga tawo, wala kami makahibalo kon diin sia naghalin.” 30  Nagsabat ang tawo: “Makatilingala gid nga wala kamo makahibalo kon diin sia naghalin, apang gin-ayo niya ang akon mga mata. 31  Nahibaluan naton nga ang Dios wala nagapamati sa mga makasasala,+ apang nagapamati sia kay bisan sin-o nga mahinadlukon sa Dios kag nagahimo sang iya kabubut-on.+ 32  Halin sang una wala pa gid kita makabati nga may tawo nga nag-ayo sang mga mata sang isa ka tawo nga bulag halin sa pagkabun-ag. 33  Kon ini nga tawo indi halin sa Dios, wala gid sia sing mahimo.”+ 34  Nagsabat sila sa iya: “Natawo ka nga puno sang sala, apang ginatudluan mo kami?” Kag gintabog nila sia!+ 35  Nabalitaan ni Jesus nga gintabog nila ang tawo, kag sang nakita niya sia, ginsilingan niya sia: “Nagatuo ka bala sa Anak sang tawo?” 36  Nagsabat ang tawo: “Sin-o sia, Ginuo? Sugiri ako agod makatuo ako sa iya?” 37  Nagsiling si Jesus sa iya: “Nakita mo na sia kag sia ang nagapakighambal sa imo karon.” 38  Gani nagsiling sia: “Nagatuo ako sa iya, Ginuo.” Kag nagyaub* sia sa iya. 39  Nagsiling si Jesus: “Nagkari ako sa sini nga kalibutan sa paghukom sa mga tawo, agod ang mga indi makakita,+ makakita kag ang mga makakita mangin bulag.”+ 40  May mga Fariseo didto nga nakabati sini, kag nagsiling sila sa iya: “Mga bulag man bala kami?” 41  Nagsiling si Jesus sa ila: “Kon kamo mga bulag, wala kuntani kamo sing sala. Apang bangod nagasiling kamo, ‘Makakita kami,’ nakasala kamo.”+

Footnote

Ukon “nagduko.”