Juan 14:1-31

  • Si Jesus amo lamang ang paagi sa pagpalapit sa Amay (1-14)

    • Dalan, kamatuoran, kag kabuhi’ (6)

  • Balaan nga espiritu ginsaad (15-31)

    • “Ang Amay labaw pa sa akon” (28)

14  “Indi kamo magkasubo.+ Magtuo kamo sa Dios;+ kag magtuo man kamo sa akon.  Sa balay sang akon Amay may madamo nga lugar nga mapuy-an. Kay kon wala, wala ko kuntani ini ginsiling sa inyo. Malakat ako agod maghanda sang lugar para sa inyo.+  Kon maglakat ako kag maghanda sang lugar para sa inyo, mabalik ako kag updon kamo, agod kon diin ako didto man kamo.+  Kag kon diin ako makadto mahibaluan ninyo ang dalan.”  Nagpamangkot si Tomas+ sa iya: “Ginuo, wala kami makahibalo kon diin ka makadto. Paano namon mahibaluan ang dalan?”  Nagsabat si Jesus: “Ako amo ang dalan+ kag ang kamatuoran+ kag ang kabuhi.+ Wala sing makakadto sa Amay kon indi paagi sa akon.+  Kon kilala ninyo ako, kilala man ninyo kuntani ang akon Amay; halin karon makilala ninyo sia. Ang matuod, nakita na ninyo sia.”+  Nagsiling si Felipe: “Ginuo, ipakita sa amon ang Amay, kag tuman na ini sa amon.”  Nagsabat si Jesus: “Felipe, madugay na nga kaupod ninyo ako, apang wala mo pa ako makilala? Ang bisan sin-o nga nakakita sa akon nakakita man sa Amay.+ Ngaa nagasiling ka, ‘Ipakita sa amon ang Amay’? 10  Wala ka bala nagapati nga ako nahiusa sa Amay kag ang Amay nahiusa sa akon?+ Ang mga butang nga ginasiling ko sa inyo wala ko ginahambal halin sa akon kaugalingon lang nga panghunahuna,+ kundi ang Amay nga padayon nga nahiusa sa akon nagahimo sang iya mga buhat. 11  Magpati kamo sa akon nga ako nahiusa sa Amay kag ang Amay nahiusa sa akon; kon indi gani, magpati kamo tungod sa akon mga buhat.+ 12  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ang bisan sin-o nga nagatuo sa akon magahimo man sang mga buhat nga ginahimo ko; kag magahimo sia sang mga buhat nga labaw pa sa sini,+ bangod magakadto ako sa Amay.+ 13  Subong man, bisan ano ang pangayuon ninyo sa akon ngalan, ihatag ko ini, agod ang Amay mahimaya paagi sa Anak.+ 14  Kon magpangayo kamo sang bisan ano sa akon ngalan, ihatag ko ini. 15  “Kon ginahigugma ninyo ako, tumanon ninyo ang akon mga sugo.+ 16  Kag magapangabay ako sa Amay kag magahatag sia sa inyo sang isa pa ka manugbulig* nga mangin kaupod ninyo sing dayon,+ 17  ang espiritu sang kamatuoran,+ nga indi mabaton sang kalibutan, bangod ang kalibutan wala makakita ukon makahibalo sini.+ Nahibaluan ninyo ini, bangod nagapabilin ini sa inyo kag yara ini sa inyo. 18  Indi ko kamo pagbayaan nga nagakalisod.* Magakari ako sa inyo.+ 19  Sa indi madugay ang kalibutan indi na makakita sa akon, apang makita ninyo ako,+ bangod nagakabuhi ako kag magakabuhi kamo. 20  Sa sina nga adlaw mahibaluan ninyo nga ako nahiusa sa akon Amay kag kamo nahiusa sa akon kag ako nahiusa sa inyo.+ 21  Ang bisan sin-o nga nagabaton sang akon mga sugo kag nagatuman sini amo ang nagahigugma sa akon. Kag ang bisan sin-o nga nagahigugma sa akon higugmaon sang akon Amay. Higugmaon ko sia kag ipakilala ko sing maayo ang akon kaugalingon sa iya.” 22  Si Judas,+ indi ang Iscariote, nagpamangkot sa iya: “Ginuo, ngaa ipakilala mo sing maayo ang imo kaugalingon sa amon kag indi sa kalibutan?” 23  Nagsabat si Jesus: “Kon ang bisan sin-o nagahigugma sa akon, tumanon niya ang akon pulong,+ kag higugmaon sia sang akon Amay, kag magakadto kami sa iya kag magapuyo upod sa iya.+ 24  Ang bisan sin-o nga wala nagahigugma sa akon wala nagatuman sang akon mga pulong. Ang pulong nga inyo ginapamatian indi akon, kundi iya sang Amay nga nagpadala sa akon.+ 25  “Ginahambal ko ini nga mga butang sa inyo samtang kaupod pa ninyo ako. 26  Apang ang manugbulig, ang balaan nga espiritu, nga ipadala sang Amay sa akon ngalan, ini magatudlo sa inyo sang tanan nga butang kag magapahanumdom sa inyo sang tanan nga ginsiling ko sa inyo.+ 27  Ginabilin ko sa inyo ang paghidait nga ginhatag ko sa inyo.+ Ang paghidait nga ginahatag ko sa inyo tuhay sa paghidait nga ginahatag sa inyo sang kalibutan. Indi kamo magkasubo ukon magkahadlok. 28  Nabatian ninyo nga nagsiling ako sa inyo, ‘Malakat ako kag mabalik sa inyo.’ Kon ginahigugma gid ninyo ako, magakasadya kamo nga makadto ako sa Amay, kay ang Amay labaw pa sa akon.+ 29  Gani karon ginasugiran ko kamo sa wala pa ini mahanabo, agod kon mahanabo ini mapati kamo.+ 30  Indi na ako maghambal sang madamo nga butang sa inyo, kay nagapakari ang manuggahom sang kalibutan,+ kag wala sia sing kontrol* sa akon.+ 31  Apang, agod mahibaluan sang kalibutan nga ginahigugma ko ang Amay, ginahimo ko ang suno sa sugo nga ginhatag sang Amay sa akon.+ Tindog kamo, mahalin na kita diri.

Footnote

Ukon “manuglugpay.”
Ukon “subong mga ilo.”
Ukon “gahom.”