Juan 3:1-36

  • Si Jesus kag si Nicodemo (1-21)

    • Pagkabun-ag liwat (3-8)

    • Gugma sang Dios sa kalibutan (16)

  • Katapusan nga panaksi ni Juan tuhoy kay Jesus (22-30)

  • Ang isa nga halin sa ibabaw (31-36)

3  May Fariseo nga ang ngalan Nicodemo.+ Isa sia ka manugdumala sang mga Judiyo.  Isa ka gab-i, nagkadto sia kay Jesus+ kag nagsiling sa iya: “Rabbi,+ nahibaluan namon nga ikaw halin sa Dios subong isa ka manunudlo, kay wala sing makahimo sining mga milagro+ nga imo ginhimo kon indi niya kaupod ang Dios.”+  Si Jesus nagsabat: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kon ang isa indi mabun-ag liwat,*+ indi niya makita ang Ginharian sang Dios.”+  Si Nicodemo nagpamangkot: “Paano mabun-ag ang isa ka tawo kon tigulang na sia? Makasulod bala sia sa taguangkan sang iya iloy kag mabun-ag liwat?”  Si Jesus nagsabat: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kon ang isa indi mabun-ag paagi sa tubig+ kag espiritu,+ indi sia makasulod sa Ginharian sang Dios.  Ang nabun-ag paagi sa unod, unod, kag ang nabun-ag paagi sa espiritu, espiritu.  Indi ka matingala nga nagsiling ako sa imo: Dapat kamo mabun-ag liwat.  Ang hangin nagahuyop kon diin sini luyag, kag mabatian mo ang tunog sini, apang wala mo mahibaluan kon diin ini nagahalin kag kon diin ini nagapadulong. Amo man ang tanan nga nabun-ag paagi sa espiritu.”+  Nagsabat si Nicodemo: “Paano ina matabo?” 10  Nagsabat si Jesus: “Manunudlo ka sang Israel apang wala ka makahibalo? 11  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, ginahambal namon ang amon nahibaluan kag ginasugid namon ang amon nakita, apang wala kamo nagapati sa amon ginasugid. 12  Kon wala kamo magpati sang ginsugiran ko kamo sang mga butang tuhoy sa duta, paano kamo makapati kon sugiran ko kamo sang mga butang tuhoy sa langit? 13  Wala pa sing tawo nga nakakayab sa langit+ luwas lang sa Anak sang tawo nga nagpanaug halin sa langit.+ 14  Subong nga ginbayaw ni Moises ang man-ug sa kamingawan,+ dapat man bayawon ang Anak sang tawo,+ 15  agod ang tanan nga nagapati sa iya makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan.+ 16  “Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan amo nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak,+ agod ang tanan nga nagatuo sa iya indi malaglag kundi makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan.+ 17  Kay ginpadala sang Dios ang iya Anak sa kalibutan, indi agod hukman ang kalibutan, kundi agod luwason ang kalibutan paagi sa iya.+ 18  Ang nagatuo sa iya indi paghukman.+ Ang wala nagatuo nahukman na, bangod wala sia magtuo sa ngalan sang bugtong nga Anak sang Dios.+ 19  Amo ini ang basihan sang paghukom: Ang kapawa nagkari sa kalibutan,+ apang ginhigugma sang mga tawo ang kadudulman sa baylo sang kapawa, kay ang ila mga hinimuan malaut. 20  Kay ang nagahimo sang malaut nagadumot sa kapawa kag wala nagapalapit sa kapawa, agod indi masaway* ang iya mga hinimuan. 21  Apang ang nagahimo sang matarong nagapalapit sa kapawa,+ agod mapadayag ang iya mga hinimuan suno sa kabubut-on sang Dios.” 22  Pagkatapos sini nagkadto si Jesus kag ang iya mga disipulo sa kaumhan sang Judea, kag didto naghinguyang sia sing pila ka tion upod sa ila kag nagpangbawtismo.+ 23  Si Juan nagpangbawtismo man sa Enon malapit sa Salim, bangod madamo sing tubig didto,+ kag ang mga tawo nagkadto didto kag ginbawtismuhan niya.+ 24  Wala pa sadto mabilanggo si Juan.+ 25  Sang ulihi ginbais sang mga disipulo ni Juan ang isa ka Judiyo kon paano mangin matinlo sa atubangan sang Dios. 26  Gani nagkadto sila kay Juan kag nagsiling sa iya: “Rabbi, ang tawo nga nagkadto sa imo sa tabok sang Jordan kag tuhoy sa iya nagpanaksi ka,+ nagapangbawtismo na kag ang tanan nga tawo nagakadto sa iya.” 27  Nagsabat si Juan: “Ang isa ka tawo indi makabaton sang bisan ano kon indi ini pag-ihatag sa iya halin sa langit. 28  Kamo mismo nakabati nga nagsiling ako, ‘Indi ako ang Cristo,+ kundi ginpadala ako sing una sa iya.’+ 29  Ang nobya para sa nobyo.+ Apang nalipay gid ang abyan sang nobyo nga nagatindog malapit sa iya kon mabatian niya ang iya tingog. Gani daku gid ang akon kalipay. 30  Padayon sia nga magadugang, apang ako padayon nga magabuhin.” 31  Ang isa nga naghalin sa ibabaw+ labaw sa tanan. Ang isa nga naghalin sa duta halin sa duta kag nagahambal tuhoy sa duta. Ang isa nga naghalin sa langit labaw sa tanan.+ 32  Ginasugid niya ang iya nakita kag nabatian,+ apang wala sing tawo nga nagapati sang iya ginasugid.+ 33  Ang nagapati sang iya ginasugid nagapamatuod* nga ang Dios nagahambal sing matuod.+ 34  Ang ginpadala sang Dios nagasugid sang pulong sang Dios,+ kay indi Sia hawothawot sa paghatag sang iya espiritu. 35  Ginahigugma sang Amay ang Anak+ kag gintugyan sa iya ang tanan nga butang.+ 36  Ang isa nga nagatuo sa Anak makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan;+ ang isa nga wala nagatuman sa Anak indi makatigayon sang kabuhi,+ kundi ang kasingkal sang Dios magapabilin sa iya.+

Footnote

Ukon mahimo, “mabun-ag halin sa ibabaw.”
Ukon “mabuyagyag.”
Sa literal, “nagabutang sang iya selyo.”