Juan 4:1-54

  • Si Jesus kag ang Samaritana (1-38)

    • Magsimba sa Dios “sa espiritu kag kamatuoran” (23, 24)

  • Mga Samaritano nagtuo kay Jesus (39-42)

  • Anak sang opisyal gin-ayo (43-54)

4  Nakahibalo si Jesus nga nabatian sang mga Fariseo nga nagahimo sia kag nagabawtismo+ sing mas madamo nga disipulo sangsa kay Juan.  (Bisan pa indi mismo si Jesus ang nagpangbawtismo kundi ang iya mga disipulo.)  Pagkahibalo sini, naghalin sia sa Judea kag nagkadto liwat sa Galilea.  Apang kinahanglan sia mag-agi sa Samaria.  Nag-abot sia sa Sicar nga isa ka siudad sang Samaria. Malapit ini sa duta nga ginhatag ni Jacob sa iya anak nga si Jose.+  Yara didto ang bubon ni Jacob.+ Si Jesus ginlapyo sa pagpanglakaton kag nagpungko sia sa bubon.* Mga ikan-om nga oras* sadto.  May nag-abot nga babayi nga taga-Samaria sa pagsag-ub sing tubig. Nagsiling si Jesus sa iya: “Paimna ako.”  (Kay ang iya mga disipulo nagkadto sa siudad sa pagbakal sing pagkaon.)  Ang Samaritana nagsiling sa iya: “Ngaa nagapangayo ka sa akon sang mainom, samtang Judiyo ka kag ako Samaritana?” (Kay ang mga Judiyo wala nagapakig-angot sa mga Samaritano.)+ 10  Nagsabat si Jesus: “Kon nahibaluan mo lang ang wala bayad nga dulot sang Dios+ kag kon kilala mo ang nagasiling sa imo, ‘Paimna ako,’ nagpangayo ka kuntani sa iya, kag hatagan niya ikaw sing tubig nga nagahatag sing kabuhi.”+ 11  Nagsiling ang babayi: “Ginuo, wala ka sing timba kag madalom ang bubon. Gani, diin ka makuha sining tubig nga nagahatag sing kabuhi? 12  Labaw ka pa bala sa amon katigulangan nga si Jacob, nga naghatag sa amon sini nga bubon kag sia mismo kag ang iya mga anak kag mga kasapatan nag-inom sa sini?” 13  Nagsabat si Jesus: “Ang tanan nga nagainom sini nga tubig uhawon liwat. 14  Ang bisan sin-o nga nagainom sang tubig nga akon ihatag sa iya indi na gid pag-uhawon,+ kay ang tubig nga akon ihatag sa iya mangin tuburan sang tubig sa sulod niya nga nagaibwal agod maghatag sang kabuhi nga wala sing katapusan.”+ 15  Nagsiling ang babayi: “Ginuo, hatagi ako sini nga tubig, agod indi na ako pag-uhawon kag indi na ako magbalikbalik diri sa pagsag-ub.” 16  Nagsiling si Jesus: “Lakat ka, tawga ang imo bana kag magbalik diri.” 17  Nagsabat ang babayi: “Wala ako sing bana.” Nagsiling si Jesus: “Husto ang imo ginsiling nga wala ka sing bana. 18  Kay lima na ang imo nangin bana, kag ang ginapuyo mo karon indi mo bana. Matuod ang imo ginsiling.” 19  Nagsiling ang babayi: “Ginuo, nahantop ko nga ikaw isa ka manalagna.+ 20  Ang amon mga katigulangan nagsimba sa sini nga bukid, apang nagasiling kamo nga sa Jerusalem lang dapat magsimba ang mga tawo.”+ 21  Nagsiling si Jesus: “Babayi, magpati ka sa akon, magaabot ang tion nga magasimba kamo sa Amay, indi sa sini nga bukid ukon sa Jerusalem. 22  Wala ninyo makilala ang inyo ginasimba,+ apang kilala namon ang amon ginasimba, bangod ang kaluwasan magaabot paagi sa mga Judiyo.+ 23  Apang karon, nagsugod na ang tion nga ang matuod nga mga sumilimba magsimba sa Amay sa espiritu kag kamatuoran, kay amo ini nga sahi sang mga sumilimba ang ginapangita sang Amay nga magasimba sa iya.+ 24  Ang Dios Espiritu,+ kag ang mga nagasimba sa iya dapat magsimba sa espiritu kag kamatuoran.”+ 25  Nagsiling ang babayi: “Nakahibalo ako nga magakari ang Mesias, nga ginatawag nga Cristo. Pag-abot niya, ipahayag niya sa amon ang tanan nga butang.” 26  Nagsiling si Jesus: “Ako nga nagapakighambal sa imo, amo sia.”+ 27  Sina man nga tion, nag-abot ang iya mga disipulo, kag natingala sila bangod nagapakighambal sia sa isa ka babayi. Apang, wala sing nagpamangkot sa iya kon ngaa nagapakighambal sia sa babayi kag kon ano ang kinahanglan niya. 28  Gani ginbilin sang babayi ang iya tibod kag nagkadto sa siudad kag nagsiling sa mga tawo: 29  “Dali kamo, tan-awa ninyo ang tawo nga nagsugid sa akon sang tanan nga ginhimo ko. Sia ayhan ang Cristo?” 30  Naggua sila sa siudad kag nagkadto sa iya. 31  Sina man nga tion, ginsilingan sia sang iya mga disipulo: “Rabbi,+ magkaon ka na.” 32  Apang nagsiling sia: “May pagkaon ako nga wala ninyo mahibalui.” 33  Gani nagsinilingay ang mga disipulo: “May nagdala ayhan sa iya sang pagkaon?” 34  Nagsiling si Jesus: “Ang akon pagkaon amo ang paghimo sang kabubut-on sang nagpadala sa akon+ kag ang pagtapos sang iya buluhaton.+ 35  Indi bala nagasiling kamo nga apat pa ka bulan antes mag-abot ang pag-ani? Apang, nagasiling ako sa inyo: Tuluka ninyo kag tan-awa ang kaumhan. Maputi na ini kag alanihon na.+ 36  Ang mangangani nagabaton na sang suhol kag nagatipon sang patubas para sa kabuhi nga wala sing katapusan, gani ang manugsab-ug kag ang mangangani magakasadya sing magkaupod.+ 37  Tuhoy sini, matuod gid ang ginasiling: Ang isa manugsab-ug kag ang isa naman mangangani. 38  Ginpadala ko kamo sa pag-ani sang wala ninyo pagpangabudlayi. Iban ang nagpangabudlay, kag kamo ang nanginpulos sa ila pinangabudlayan.” 39  Madamo nga Samaritano sa amo nga siudad ang nagtuo sa iya bangod sa ginsiling sang babayi: “Ginsugid niya sa akon ang tanan nga ginhimo ko.”+ 40  Gani sang nagkadto sa iya ang mga Samaritano, nagpangabay sila sa iya nga magpabilin anay sa ila, kag nagpabilin sia didto sing duha ka adlaw. 41  Subong resulta, madamo pa ang nagpati bangod sa iya pagpanudlo, 42  kag nagsiling sila sa babayi: “Nagapati na kami indi bangod sa imo ginsiling; kay kami mismo nakabati, kag nahibaluan namon nga ini nga tawo amo gid ang manluluwas sang kalibutan.”+ 43  Pagligad sang duha ka adlaw, naghalin sia didto kag nagkadto sa Galilea. 44  Apang, si Jesus mismo nagsiling nga ang manalagna wala ginapadunggan sa iya kaugalingon nga lugar.+ 45  Apang pag-abot niya sa Galilea, ginbaton sia sang mga taga-Galilea, bangod nakita nila ang tanan nga ginhimo niya sang may kapiestahan sa Jerusalem,+ kay didto man sila.+ 46  Pagkatapos sadto, nagbalik sia sa Cana sang Galilea, diin ginhimo niya nga alak ang tubig.+ May isa ka opisyal sang hari nga ang iya anak nga lalaki nagamasakit sa Capernaum. 47  Pagkabati niya nga si Jesus nag-abot sa Galilea halin sa Judea, ginkadtuan niya sia kag ginpangabay nga magdulhog kag ayuhon ang iya anak nga tagumatayon. 48  Apang nagsiling si Jesus sa iya: “Kon indi kamo makakita sang mga tanda kag mga kalatingalahan, indi gid kamo magpati.”+ 49  Nagsiling ang opisyal sang hari: “Ginuo, magdulhog ka na sa wala pa mapatay ang akon anak.” 50  Nagsiling si Jesus: “Lakat ka; ang imo anak nag-ayo na.”+ Ang tawo nagpati sa ginsiling ni Jesus kag naglakat. 51  Apang samtang nagadulhog sia, ginsugata sia sang iya mga ulipon kag ginsugiran nga nag-ayo na ang iya anak. 52  Gani ginpamangkot niya sila kon ano nga oras sia nag-ayo. Nagsabat sila: “Mga ikapito nga oras* kahapon sang nadula ang iya hilanat.” 53  Nadumduman sang amay nga amo sadto nga oras nga ginsilingan sia ni Jesus: “Ang imo anak nag-ayo na.”+ Gani nagtuo sia kag ang iya bug-os nga panimalay. 54  Amo ini ang ikaduha nga milagro+ nga ginhimo ni Jesus sang nagkadto sia sa Galilea halin sa Judea.

Footnote

Ukon “tuburan.”
Mga alas 12 sang udto.
Mga ala una sang hapon.