Juan 19:1-42

  • Si Jesus ginbunal kag ginyaguta (1-7)

  • Ginpamangkot liwat ni Pilato (8-16a)

  • Ginlansang sa usok sa Golgotha (16b-24)

  • Aman ni Jesus sa iya iloy (25-27)

  • Kamatayon ni Jesus (28-37)

  • Paglubong kay Jesus (38-42)

19  Gani, ginpakuha ni Pilato si Jesus kag ginpabunal.+  Ang mga soldado naghimo sang korona nga tunukon kag ginsuksok ini sa iya ulo kag ginpasuksukan sia sang malaba nga bayo nga purpura,*+  kag nagpalapit sila sa iya kag nagsiling: “Mabuhi ang Hari sang mga Judiyo!” Kag gintampa nila sia sing madamo nga beses.+  Naggua liwat si Pilato kag nagsiling: “Paguaon ko sia diri sa inyo agod mahibaluan ninyo nga wala ako sing nakita nga sala sa iya.”+  Gani naggua si Jesus, nga may korona nga tunukon kag nagasuksok sang malaba nga bayo nga purpura. Kag nagsiling si Pilato sa ila: “Yari ang tawo!”  Apang, pagkakita sa iya sang puno nga mga saserdote kag sang mga opisyal, nagsinggit sila: “Ibutang sia sa usok! Ibutang sia sa usok!”*+ Nagsiling si Pilato sa ila: “Kuhaa ninyo sia kag kamo ang magpatay sa iya,* kay wala ako sing nakita nga sala sa iya.”+  Nagsabat ang mga Judiyo: “May kasuguan kami, kag suno sa kasuguan dapat sia mapatay,+ kay gintawag niya ang iya kaugalingon nga anak sang Dios.”+  Pagkabati sini ni Pilato, labi pa gid sia nga hinadlukan,  kag nagsulod sia liwat sa iya puluy-an kag ginpamangkot si Jesus: “Diin ka naghalin?” Apang wala magsabat si Jesus.+ 10  Gani nagsiling si Pilato sa iya: “Indi ka bala magsabat sa akon? Wala ka bala makahibalo nga may awtoridad ako sa paghilway ukon sa pagpatay sa imo?”* 11  Nagsabat si Jesus: “Wala gid kuntani ikaw sing awtoridad batok sa akon kon wala ini ginhatag sang Dios sa imo. Amo kon ngaa mas daku pa ang sala sang tawo nga nagdala sa akon diri sa imo.” 12  Bangod sini nagpangita pa gid si Pilato sing paagi nga mahilway sia, apang nagsinggit ang mga Judiyo: “Kon hilwayon mo sia, indi ka abyan sang Cesar.* Ang bisan sin-o nga nagahimo sang iya kaugalingon nga hari, batok sa Cesar.”+ 13  Pagkabati sini ni Pilato, gindala niya si Jesus sa gua, kag nagpungko sia sa lingkuran nga hukmanan sa isa ka lugar nga ginatawag ang Bato nga Salog, nga sa Hebreo ginatawag Gabʹba·tha. 14  Adlaw sadto sang Paghanda para sa Paskua;+ mga ikan-om nga oras.* Nagsiling sia sa mga Judiyo: “Yari ang inyo hari!” 15  Apang, nagsinggit sila: “Patya sia! Patya sia! Ibutang sia sa usok!”* Nagsiling si Pilato: “Patyon ko bala ang inyo hari?” Nagsabat ang puno nga mga saserdote: “Wala kami sing hari kundi ang Cesar.” 16  Dayon, gintugyan ni Pilato si Jesus sa ila agod patyon sia sa usok.+ Kag gindala nila si Jesus. 17  Ginpas-an ni Jesus ang usok sang pag-antos* kag naggua pakadto sa lugar nga ginatawag Lugar sang Bagol,+ nga sa Hebreo ginatawag Golʹgo·tha.+ 18  Didto ginlansang nila si Jesus sa usok.+ May duha man ka tawo sa mga usok sa magtimbang niya nga kilid.+ 19  Nagsulat man si Pilato sa isa ka tapi: “Jesus nga Nazaretnon ang Hari sang mga Judiyo,”+ kag ginpabutang niya ini sa usok sang pag-antos.* 20  Madamo nga Judiyo ang nakabasa sini, kay ang lugar nga ginlansangan kay Jesus malapit lang sa siudad, kag nasulat ini sa Hebreo, sa Latin, kag sa Griego. 21  Apang, ang puno nga mga saserdote sang mga Judiyo nagsiling kay Pilato: “Indi pag-isulat, ‘Ang Hari sang mga Judiyo,’ kundi nga nagsiling sia, ‘Ako ang Hari sang mga Judiyo.’” 22  Nagsabat si Pilato: “Ang nasulat ko indi ko na mabag-o.” 23  Sang malansang na sang mga soldado si Jesus sa usok, ginkuha nila ang iya kunop kag ginbahinbahin ini sa apat, isa ka bahin para sa kada soldado, kag ginkuha man nila ang nasulod nga bayo. Apang ang nasulod nga bayo wala sing tinahian, bangod hinabol ini halin sa ibabaw paubos. 24  Gani nagsinilingay sila: “Indi naton ini paggision, kundi pagabutgabutan* naton kon sin-o ang makakuha sini.”+ Natabo ini agod matuman ang kasulatan: “Ginpartida nila ang akon mga panapton, kag ginpagabutgabutan nila ang akon bayo.”+ Amo gid ini ang ginhimo sang mga soldado. 25  Nagatindog malapit sa usok sang pag-antos* ni Jesus ang iya iloy+ kag ang utod nga babayi sang iya iloy; si Maria nga asawa ni Clopas kag si Maria Magdalena.+ 26  Pagkakita ni Jesus nga nagatindog didto ang iya iloy kag ang iya hinigugma nga disipulo,+ nagsiling sia sa iya iloy: “Babayi, yari ang imo anak!” 27  Dayon nagsiling man sia sa iya disipulo: “Yari ang imo iloy!” Kag halin sadto, gindala sia sang disipulo sa iya balay. 28  Pagkatapos sini, nahibaluan ni Jesus nga nagakatuman na ang tanan, kag agod matuman ang kasulatan, nagsiling sia: “Ginauhaw ako.”+ 29  May isa didto ka tibod nga puno sang maaslom nga alak. Gani gintusmog nila sa sini ang espongha nga natakod sa punta sang sanga sang tanom nga hisopo* kag gintunghol ini sa iya baba.+ 30  Sang nadimdiman ni Jesus ang maaslom nga alak, nagsiling sia: “Natuman na!”+ Dayon nagduko sia kag gintugyan ang iya espiritu.*+ 31  Agod wala sing bangkay nga mabilin sa mga usok sang pag-antos+ sa Adlaw nga Inugpahuway, kay adlaw sadto sang Paghanda,*+ (kag ang masunod nga adlaw pinasahi nga Adlaw nga Inugpahuway),+ ginpangabay sang mga Judiyo si Pilato nga balion ang ila mga batiis kag kuhaon ang ila bangkay. 32  Gani nagkadto ang mga soldado kag ginbali ang mga batiis sang duha ka tawo nga yara sa usok sa tupad ni Jesus. 33  Apang pag-abot nila kay Jesus, nakita nila nga patay na sia, gani wala nila ginbali ang iya mga batiis. 34  Apang ginbuno sang isa sa mga soldado ang kilid ni Jesus sing bangkaw,+ kag gilayon nga nag-agay ang dugo kag tubig. 35  Kag ang isa nga nakakita sini nagpanaksi, kag ang iya panaksi matuod. Nakahibalo ina nga tawo nga ang ginasiling niya matuod, agod magpati man kamo.+ 36  Natabo ini agod matuman ang kasulatan: “Wala sing bisan isa ka tul-an niya ang mabali.”*+ 37  Kag may isa pa ka kasulatan nga nagasiling: “Magatulok sila sa isa nga ila ginbuno.”+ 38  Pagkatapos sini, si Jose nga taga-Arimatea nagpangabay kay Pilato nga kuhaon niya ang bangkay ni Jesus. Disipulo sia ni Jesus, apang sa tago lang, kay nahadlok sia sa mga Judiyo.+ Gintugutan sia ni Pilato, gani nagkadto sia kag ginkuha ang bangkay.+ 39  Nag-abot man si Nicodemo,+ ang tawo nga nakilala niya sang nagkadto ini anay sa iya sa kagab-ihon. May dala sia nga sinamo* nga mira kag mga aloe nga mga 100 ka libra.*+ 40  Ginkuha nila ang bangkay ni Jesus kag ginsamburan ini sang tela nga linen lakip ang mahamot nga mga tanom,+ suno sa kinabatasan sang mga Judiyo sa paglubong. 41  Kag malapit sa lugar diin ginpatay* si Jesus may isa ka hardin, kag sa hardin may bag-o nga lulubngan*+ nga wala pa gid malubngan. 42  Bangod adlaw sadto sang Paghanda para sa Adlaw nga Inugpahuway+ sang mga Judiyo kag bangod malapit lang ang lulubngan, didto nila ginlubong si Jesus.

Footnote

Ang kolor nga purpura kombinasyon sang pula kag asul.
Ukon “Patya sia sa usok! Patya sia sa usok!”
Ukon “magpatay sa iya sa usok.”
Ukon “pagpatay sa imo sa usok?”
Tan-awa ang Glossary.
Mga alas 12 sang udto.
Ukon “Patya sia sa usok!”
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “napatay.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “mabuong.”
Ukon mahimo, “isa ka rolyo.”
Romano nga mga libra. Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “ginpatay sa usok.”
Ukon “handumanan nga lulubngan.”