Juan 6:1-71

  • Ginpakaon ni Jesus ang 5,000 (1-15)

  • Si Jesus naglakat sa tubig (16-21)

  • Si Jesus, “tinapay sang kabuhi” (22-59)

  • Nasandad sa pulong ni Jesus (60-71)

6  Pagkatapos sini, si Jesus nagtabok sa Dagat sang Galilea,* ukon Tiberias.+  Kag nagsunod gihapon sa iya ang madamo nga tawo,+ bangod nakita nila ang ginhimo niya nga mga milagro sang gin-ayo niya ang mga masakiton.+  Gani, si Jesus kag ang iya mga disipulo nagtaklad sa isa ka bukid kag nagpungko didto.  Malapit na ang Paskua,+ ang kapiestahan sang mga Judiyo.  Sang nakita ni Jesus ang mga tawo nga nagapalapit sa iya, nagsiling sia kay Felipe: “Diin kita mabakal sang tinapay para makakaon sila?”+  Ginsiling niya ini agod tilawan sia, kay nahibaluan niya kon ano ang iya himuon.  Nagsabat si Felipe: “Ang 200 ka denario* nga tinapay indi makaigo sa ila, bisan diutay lang ang ihatag naton sa kada isa.”  Ang isa sa iya mga disipulo, si Andres nga utod ni Simon Pedro, nagsiling sa iya:  “May bata nga lalaki diri nga may lima ka tinapay nga sebada kag duha ka gamay nga isda. Apang paano ini makaigo sa tuman kadamo nga tawo?”+ 10  Nagsiling si Jesus: “Papungkua ninyo ang mga tawo.” Madamo sing hilamon didto, gani nagpungko sila. Mga 5,000 sa ila ang lalaki.+ 11  Ginkuha ni Jesus ang tinapay, kag sa tapos makapasalamat, ginpanagtag niya ini sa mga nagapungko. Ginpanagtag man niya sa ila ang gamay nga mga isda agod makaon nila kag mabusog sila. 12  Kag sang nabusog na sila, nagsiling sia sa iya mga disipulo: “Tipuna ninyo ang nabilin nga mga tinipik agod wala sing mausik.” 13  Gani gintipon nila ang nabilin nga mga tinipik halin sa lima ka tinapay nga sebada nga ginpakaon sa mga tawo kag napuno nila ang 12 ka alat. 14  Sang nakita sang mga tawo ang ginhimo niya nga milagro, nagsiling sila: “Amo gid ini ang Manalagna nga magakari sa kalibutan.”+ 15  Pagkahibalo ni Jesus nga piliton nila sia nga mangin ila hari, nagkadto sia liwat+ sa bukid nga nagaisahanon lamang.+ 16  Sang sirom na, ang iya mga disipulo nagdulhog pakadto sa dagat.+ 17  Dayon nagsakay sila sa sakayan, kag nagtabok sa dagat pakadto sa Capernaum. Madulom na sadto kag wala pa mag-abot si Jesus.+ 18  Kag nangin mabalod ang dagat bangod nagmadlos ang hangin.+ 19  Nagbugsay sila kag sang nakapalayo na sila sing mga tatlo ukon apat ka milya,* nakita nila si Jesus nga nagalakat sa dagat kag nagapalapit sa sakayan, gani hinadlukan sila. 20  Apang nagsiling sia sa ila: “Ako ini; indi kamo magkahadlok!”+ 21  Gani gilayon nga ginpasakay nila sia sa sakayan, kag wala madugayi nagdungka sila sa ila kaladtuan.+ 22  Sang masunod nga adlaw, nahibaluan sang kadam-an nga nagpabilin sa tabok sang dagat nga may isa gid lang ka gamay nga sakayan didto, kag nahibaluan man nila nga si Jesus wala mag-upod sa iya mga disipulo sang naghalin sila kag nagsakay sa sakayan. 23  Kag may mga sakayan halin sa Tiberias nga nag-abot malapit sa lugar diin nagkaon sila sang tinapay sa tapos makapasalamat ang Ginuo. 24  Gani sang nahibaluan sang mga tawo nga wala didto si Jesus kag ang iya mga disipulo, nagsakay sila sa ila mga sakayan kag nagkadto sa Capernaum agod pangitaon si Jesus. 25  Sang nakita nila si Jesus sa tabok sang dagat, nagsiling sila sa iya: “Rabbi,+ san-o ka nag-abot diri?” 26  Nagsabat si Jesus: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ginapangita ninyo ako indi bangod nakakita kamo sang mga milagro, kundi bangod nakakaon kamo sang mga tinapay kag nabusog.+ 27  Indi ninyo pagpangabudlayi ang pagkaon nga nagakadunot, kundi ang pagkaon nga wala nagakadunot nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan,+ nga ihatag sa inyo sang Anak sang tawo; kay ang Amay, ang Dios, naghatag sa Anak sang garantiya sang iya kahamuot.”+ 28  Nagsiling sila sa iya: “Ano ang amon himuon agod kahamut-an kami sang Dios?” 29  Nagsabat si Jesus: “Kahamut-an kamo sang Dios kon magtuo kamo sa isa nga iya ginpadala.”+ 30  Gani nagsiling sila sa iya: “Ano nga tanda ang ipakita mo sa amon+ agod magpati kami sa imo? Ano ang himuon mo? 31  Ang amon mga katigulangan nagkaon sang manna sa kamingawan,+ subong sang nasulat: ‘Ginhatagan niya sila sing tinapay halin sa langit.’”+ 32  Gani nagsiling si Jesus sa ila: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, si Moises wala maghatag sa inyo sang matuod nga tinapay halin sa langit, apang karon ang akon Amay nagahatag sa inyo sang matuod nga tinapay halin sa langit. 33  Kay ang tinapay nga ginahatag sang Dios amo ang isa nga nagpanaug halin sa langit kag nagahatag sang kabuhi sa kalibutan.” 34  Gani nagsiling sila sa iya: “Ginuo, hatagi kami pirme sina nga tinapay.” 35  Si Jesus nagsiling sa ila: “Ako ang tinapay sang kabuhi. Ang nagakari sa akon indi na gid paggutumon, kag ang nagatuo sa akon indi na gid pag-uhawon.+ 36  Apang subong sang ginsiling ko sa inyo, nakita ninyo ako apang wala kamo magpati.+ 37  Ang tanan nga ginahatag sa akon sang Amay magakari sa akon, kag ang nagakari sa akon indi ko gid pagtabugon;+ 38  kay nagpanaug ako halin sa langit+ agod himuon ang kabubut-on sang nagpadala sa akon kag indi ang akon.+ 39  Amo ini ang kabubut-on sang nagpadala sa akon, nga wala sing madula sa tanan nga ginhatag niya sa akon, kundi banhawon ko+ sila tanan sa katapusan nga adlaw. 40  Kay amo ini ang kabubut-on sang akon Amay, nga ang tanan nga nagakilala sa Anak kag nagatuo sa iya makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan,+ kag banhawon ko+ sia sa ulihi.” 41  Gani ang mga Judiyo nagkumod batok kay Jesus bangod nagsiling sia: “Ako ang tinapay nga nagpanaug halin sa langit.”+ 42  Kag nagsiling sila: “Indi bala sia si Jesus nga anak ni Jose, kag kilala naton ang iya amay kag iloy?+ Ngaa karon nagasiling sia, ‘Nagpanaug ako halin sa langit’?” 43  Nagsabat si Jesus: “Indi kamo magsagi kumod. 44  Wala sing tawo nga makakari sa akon kon indi sia pagbuyukon sang Amay nga nagpadala sa akon,+ kag banhawon ko sia sa katapusan nga adlaw.+ 45  Nasulat sa sinulatan sang mga Manalagna: ‘Sila tanan pagatudluan ni Jehova.’*+ Ang tanan nga nagapamati sa Amay kag nagbaton sang iya panudlo magakari sa akon. 46  Wala sing tawo nga nakakita sa Amay,+ luwas sa akon nga halin sa Dios; ako lang ang nakakita sa Amay.+ 47  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ang nagapati sa akon makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan.+ 48  “Ako ang tinapay sang kabuhi.+ 49  Ang inyo mga katigulangan nagkaon sang manna sa kamingawan apang nagkalamatay sila.+ 50  Apang ang bisan sin-o nga magkaon sang matuod nga tinapay nga nagpanaug halin sa langit indi mapatay. 51  Ako ang buhi nga tinapay nga nagpanaug halin sa langit. Ang bisan sin-o nga magkaon sini nga tinapay magakabuhi sing dayon; sa pagkamatuod, ang tinapay nga akon ihatag agod mabuhi ang kalibutan amo ang akon unod.”+ 52  Bangod sini, nagbinaisay ang mga Judiyo: “Paano mahatag sa aton sini nga tawo ang iya unod agod kaunon naton?” 53  Gani si Jesus nagsiling sa ila: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, kon indi kamo magkaon sang unod sang Anak sang tawo kag mag-inom sang iya dugo, indi kamo makatigayon sang kabuhi.*+ 54  Ang nagakaon sang akon unod kag nagainom sang akon dugo makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag banhawon ko+ sia sa katapusan nga adlaw; 55  kay ang akon unod matuod nga pagkaon kag ang akon dugo matuod nga ilimnon. 56  Ang nagakaon sang akon unod kag nagainom sang akon dugo nagapabilin nga nahiusa sa akon, kag ako nahiusa sa iya.+ 57  Subong nga ang buhi nga Amay nagpadala sa akon kag nagakabuhi ako bangod sa Amay, ang nagakaon sang akon unod, magakabuhi man bangod sa akon.+ 58  Ini ang tinapay nga nagpanaug halin sa langit. Indi ini kaangay sa ginkaon sang inyo mga katigulangan kag nagkalamatay man gihapon sila. Ang nagakaon sini nga tinapay magakabuhi sing dayon.”+ 59  Ginsiling niya ini sang nagpanudlo sia sa sinagoga* sa Capernaum. 60  Sang nabatian ini sang madamo niya nga disipulo, nagsiling sila: “Mabudlay batunon ang iya ginsiling; sin-o ang makahimo sina?” 61  Sang nahibaluan ni Jesus nga ang iya mga disipulo nagkumod tuhoy sini, ginsilingan niya sila: “Nadula bala ang inyo pagtuo bangod sini?* 62  Ano pa gid ayhan kon makita ninyo ang Anak sang tawo nga nagakayab pabalik sa iya ginhalinan?+ 63  Ang espiritu amo ang nagahatag sang kabuhi;+ ang unod wala gid sing kapuslanan. Ang ginasiling ko sa inyo halin sa espiritu kag nagahatag ini sing kabuhi.+ 64  Apang may iban sa inyo nga wala nagapati.” Kay nakahibalo si Jesus halin sa ginsuguran kon sin-o ang wala nagapati kag kon sin-o ang magaluib sa iya.+ 65  Nagsiling pa sia: “Amo nga nagsiling ako sa inyo, wala sing isa nga makakari sa akon kon indi sia pagtugutan sang Amay.”+ 66  Bangod sini, madamo sa iya mga disipulo ang nagbalik sa mga butang nga ila ginbiyaan+ kag wala na magsunod sa iya. 67  Gani si Jesus nagsiling sa 12 ka apostoles: “Luyag man bala ninyo magbiya?” 68  Nagsabat si Simon Pedro: “Ginuo, kay sin-o kami makadto?+ Ikaw ang may pinamulong sang kabuhi nga wala sing katapusan.+ 69  Nagapati kami kag nahibaluan namon nga ikaw ang Balaan sang Dios.”+ 70  Nagsabat si Jesus: “Ginpili ko kamo nga 12,+ apang ang isa sa inyo mabinutangbutangon.”*+ 71  Ang ginapatuhuyan ni Jesus amo si Judas nga anak ni Simon Iscariote. Sia ang magaluib kay Jesus, bisan pa isa sia sa 12 ka apostoles.+

Footnote

Isa ka linaw; ginatawag man ini sa Biblia nga Linaw sang Genesaret.
Tan-awa ang Apendise B14.
Mga lima ukon anom ka kilometro. Sa literal, “mga 25 ukon 30 ka estadio.” Tan-awa ang Apendise B14.
Tan-awa ang Apendise A5.
Sa literal, “wala kamo sing kabuhi sa inyo kaugalingon.”
Ukon mahimo, “pagtinipon sang mga tawo.”
Sa literal, “Nagpasandad bala ini sa inyo?”
Ukon “yawa.”