Juan 21:1-25

  • Jesus nagpakita sa mga disipulo (1-14)

  • Ginpat-od ni Pedro ang iya gugma kay Jesus (15-19)

    • Pahalba ang akon mga karnero’ (17)

  • Ang palaabuton sang hinigugma nga disipulo (20-23)

  • Konklusion (24, 25)

21  Pagkatapos sini nagpakita liwat si Jesus sa mga disipulo sa Dagat sang Tiberias.* Nagpakita sia sa sini nga paagi.  Mag-ulupod sadto sanday Simon Pedro, Tomas (nga ginatawag ang Kapid),+ Natanael+ nga taga-Cana sang Galilea, ang mga anak nga lalaki ni Zebedeo,+ kag ang duha pa sa iya mga disipulo.  Nagsiling si Simon Pedro sa ila: “Mangisda ako.” Nagsiling sila sa iya: “Maupod kami sa imo.” Naglakat sila kag nagsakay sa sakayan, apang sadto nga gab-i wala sila sing nakuha.+  Sang nagapamanagbanag na, nagtindog si Jesus sa higad sang baybay, apang ang mga disipulo wala makakilala sa iya.+  Nagsiling si Jesus: “Mga anak, may pagkaon* bala kamo?” Nagsabat sila: “Wala!”  Nagsiling sia: “Iladlad ang inyo pukot sa tuo nayon sang sakayan kag may makuha kamo.” Gani ginladlad nila ini, apang indi na nila ini mabatak bangod sa kadamuon sang isda.+  Gani nagsiling ang hinigugma nga disipulo ni Jesus+ kay Pedro: “Ang Ginuo ina!” Sang nabatian ini ni Simon Pedro, ginsul-ob* niya ang iya kunop, kay nagauba sia, kag naglukso sa dagat.  Apang ang iban nga mga disipulo nagsunod sa iya sakay sa gamay nga sakayan nga nagaguyod sang pukot nga puno sing isda, kay mga 90 ka metro* lang sila halin sa pangpang.  Sang nakapanaug na sila sa pangpang nakita nila didto nga may ginasugba nga isda sa baga kag may tinapay. 10  Nagsiling si Jesus sa ila: “Dalha ninyo diri ang pila ka isda nga bag-o lang ninyo nakuha.” 11  Gani, nagsaka si Simon Pedro sa sakayan kag ginbutong sa pangpang ang pukot nga puno sang 153 ka dalagku nga isda. Apang bisan pa tuman kadamo ini, wala magisi ang pukot. 12  Nagsiling si Jesus: “Kari kamo, magpamahaw kamo.” Wala sing disipulo nga nangisog sa pagpamangkot sa iya: “Sin-o ka?” bangod nahibaluan nila nga sia amo ang Ginuo. 13  Nagpalapit si Jesus kag nagkuha sang tinapay kag isda kag ginhatag ini sa ila. 14  Ikatlo na ini nga pagpakita+ ni Jesus sa mga disipulo sa tapos sia mabanhaw. 15  Sang nakapamahaw na sila, ginpamangkot ni Jesus si Simon Pedro: “Simon nga anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako sing labi sa sini?” Nagsabat sia: “Huo, Ginuo, nakahibalo ka nga ginapalangga ko ikaw.” Nagsiling sia sa iya: “Pahalba ang akon mga kordero.”+ 16  Ginpamangkot niya sia sa ikaduha nga higayon: “Simon nga anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako?” Nagsabat sia: “Huo, Ginuo, nakahibalo ka nga ginapalangga ko ikaw.” Nagsiling sia sa iya: “Bantayi ang akon magagmay nga mga karnero.”+ 17  Ginpamangkot niya sia sa ikatlo nga higayon: “Simon nga anak ni Juan, ginapalangga mo bala ako?” Nagkasubo si Pedro nga ginpamangkot niya sia sa ikatlo nga higayon: “Ginapalangga mo bala ako?” Gani nagsabat sia: “Ginuo, nakahibalo ka sang tanan; nakahibalo ka nga ginapalangga ko ikaw.” Nagsiling si Jesus sa iya: “Pahalba ang akon magagmay nga mga karnero.+ 18  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, sang bataon ka pa, ikaw ang nagasuksok sang imo bayo kag nagakadto ka kon diin mo gusto. Apang kon magtigulang ka na, untayon mo ang imo mga kamot kag iban nga tawo ang magapasuksok sa imo sing bayo kag magadala sa imo sa lugar nga indi mo gusto.” 19  Ginsiling niya ini agod ipakita kon sa ano nga sahi sang kamatayon pagahimayaon ni Pedro ang Dios. Pagkahambal niya sini, nagsiling sia sa iya: “Padayon ka nga magsunod sa akon.”+ 20  Nagbalikid si Pedro kag nakita niya nga nagasunod ang hinigugma nga disipulo ni Jesus.+ Sia ang disipulo nga sang nagapanihapon sila, nagsandig sa dughan ni Jesus kag nagpamangkot: “Ginuo, sin-o ang magaluib sa imo?” 21  Sang nakita sia ni Pedro, ginpamangkot niya si Jesus: “Ginuo, ano ang himuon sini nga tawo?” 22  Nagsabat si Jesus: “Kon luyag ko nga magpabilin sia tubtob magkari ako, ano ina sa imo? Padayon ka nga magsunod sa akon.” 23  Gani, ining ginsiling niya naglapnag sa mga kauturan, nga ini nga disipulo indi mapatay. Apang, wala magsiling si Jesus tuhoy sa iya nga indi sia mapatay, kundi: “Kon luyag ko nga magpabilin sia tubtob magkari ako, ano ina sa imo?” 24  Amo ini ang disipulo+ nga nagapanaksi tuhoy sini kag nagsulat sini, kag nahibaluan naton nga ang iya panaksi matuod. 25  Sa pagkamatuod, madamo pa ang ginhimo ni Jesus, nga kon isulat ini sing detalyado, sa banta ko indi mag-igo sa kalibutan ang mga linukot nga ginsulat.+

Footnote

Isa ka linaw; ginatawag man ini sa Biblia nga Linaw sang Genesaret kag Dagat sang Galilea.
Ukon “isda.”
Ukon “ginwagkus.”
Sa literal, “mga 200 ka maniko.” Tan-awa ang Apendise B14.