Juan 17:1-26

  • Katapusan nga pangamuyo ni Jesus upod sa mga apostoles (1-26)

    • Pagkilala sa Dios nagakahulugan sang kabuhi nga wala katapusan (3)

    • Indi bahin sang kalibutan (14-16)

    • “Imo pulong kamatuoran” (17)

    • “Ginpakilala ko ang imo ngalan” (26)

17  Pagkatapos ini mahambal ni Jesus, nagtangla sia sa langit kag nagsiling: “Amay, nag-abot na ang tion. Himayaa ang imo anak agod himayaon ka sang imo anak,+  kay subong nga ginhatagan mo sia sing awtoridad sa tanan nga tawo,+ hatagan man niya sing kabuhi nga wala sing katapusan+ ang tanan nga ginhatag mo sa iya.+  Ini nagakahulugan sang kabuhi nga wala sing katapusan,+ ang pagkilala nila sa imo,* ang lamang matuod nga Dios,+ kag sa imo ginpadala, si Jesucristo.+  Ginhimaya ko ikaw sa duta,+ kay natapos ko ang buluhaton nga ginhatag mo sa akon.+  Gani karon, Amay, himayaa ako sa imo tupad kaangay sang himaya nga yara sa akon sadto upod sa imo sang wala pa ang kalibutan.+  “Ginpakilala ko ang imo ngalan sa mga tawo nga ginhatag mo sa akon halin sa kalibutan.+ Imo sila, kag ginhatag mo sila sa akon, kag gintuman nila ang imo pulong.  Karon nahibaluan na nila nga ang tanan nga ginhatag mo sa akon naghalin sa imo;  bangod ginsugiran ko sila sang mga butang nga ginsugid mo sa akon,+ kag ginbaton nila ini kag nahibaluan gid nila nga nagkari ako subong imo tiglawas,+ kag nagpati sila nga ginpadala mo ako.+  Nagapangabay ako tungod sa ila; nagapangabay ako, indi tungod sa kalibutan, kundi tungod sa mga ginhatag mo sa akon, bangod imo sila; 10  kag ang tanan nga akon imo kag ang imo akon,+ kag nahimaya ako sa ila. 11  “Wala na ako sa kalibutan, apang sila yara sa kalibutan+ kag magakadto ako sa imo. Balaan nga Amay, bantayi sila+ tungod sa imo ngalan, nga ginhatag mo sa akon, agod mangin isa* sila subong nga kita isa.*+ 12  Sang kaupod nila ako ginbantayan ko sila+ tungod sa imo ngalan, nga ginhatag mo sa akon; kag gin-amligan ko sila, kag wala sing isa sa ila ang nalaglag+ luwas sa anak sang kalaglagan,+ agod matuman ang kasulatan.+ 13  Apang karon magakadto ako sa imo, kag ginahambal ko ini nga mga butang samtang yara pa ako sa kalibutan, agod mabatyagan gid nila ang kalipay nga akon nabatyagan.+ 14  Ginsugid ko sa ila ang imo pulong, apang gindumtan sila sang kalibutan, bangod indi sila bahin sang kalibutan,+ subong nga ako indi bahin sang kalibutan. 15  “Wala ako nagapangabay nga kuhaon mo sila sa kalibutan, kundi bantayan mo sila bangod sa isa nga malauton.+ 16  Indi sila bahin sang kalibutan,+ subong nga ako indi bahin sang kalibutan.+ 17  Pakabalaana sila* paagi sa kamatuoran;+ ang imo pulong kamatuoran.+ 18  Subong nga ginpadala mo ako sa kalibutan, ginpadala ko man sila sa kalibutan.+ 19  Kag ginapakabalaan ko ang akon kaugalingon para sa ila, agod pakabalaanon man sila paagi sa kamatuoran. 20  “Nagapangabay ako, indi lamang tungod sa ila, kundi tungod man sa mga nagatuo sa akon paagi sa ila pulong, 21  agod sila tanan mangin isa,+ subong nga ikaw, Amay, nahiusa sa akon kag ako nahiusa sa imo,+ agod mahiusa man sila sa aton, agod magpati ang kalibutan nga ginpadala mo ako. 22  Ginhatagan ko sila sing himaya nga ginhatag mo sa akon, agod mangin isa sila subong nga kita isa.+ 23  Ako nahiusa sa ila kag ikaw nahiusa sa akon, agod mahiusa sila sing himpit,* agod mahibaluan sang kalibutan nga ginpadala mo ako kag ginhigugma mo sila subong nga ginhigugma mo ako. 24  Amay, luyag ko nga kon diin ako didto man ang mga ginhatag mo sa akon,+ agod makita nila ang himaya nga ginhatag mo sa akon, bangod ginhigugma mo ako sa wala pa matukod ang kalibutan.+ 25  Matarong nga Amay, ang kalibutan wala gid makakilala sa imo,+ apang ako nakakilala sa imo,+ kag sila nakahibalo nga ginpadala mo ako. 26  Ginpakilala ko ang imo ngalan sa ila kag padayon ko nga ipakilala ini,+ agod higugmaon nila ang iban kaangay sang paghigugma mo sa akon kag agod mahiusa ako sa ila.”+

Footnote

Ukon “ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo.”
Ukon “nahiusa.”
Ukon “nahiusa.”
Ukon “Paina sila.”
Ukon “mahiusa sila sing bug-os.”