Juan 11:1-57

  • Kamatayon ni Lazaro (1-16)

  • Ginlugpayan ni Jesus si Marta kag si Maria (17-37)

  • Ginbanhaw ni Jesus si Lazaro (38-44)

  • Paghimbon nga patyon si Jesus (45-57)

11  May isa ka tawo nga nagamasakit nga ang ngalan Lazaro. Nagaistar sia sa Betania, ang baryo ni Maria kag sang iya utod nga si Marta.+  Amo ini ang Maria nga nagbubo sing mahamot nga lana sa tiil sang Ginuo kag nagpahid sini sang iya buhok.+ Utod sia sang nagamasakit nga si Lazaro.  Gani nagpadala sing mensahe ang iya mga utod kay Jesus, nga nagasiling: “Ginuo, ang imo pinalangga nga abyan nagamasakit.”  Pagkabati sini ni Jesus, nagsiling sia: “Ini nga masakit indi magaresulta sa kamatayon, kundi sa himaya sang Dios,+ agod paagi sini mahimaya ang Anak sang Dios.”  Ginahigugma ni Jesus si Marta kag ang iya utod nga babayi kag si Lazaro.  Apang pagkabati ni Jesus nga nagamasakit si Lazaro, nagpaligad sia sing duha pa ka adlaw sa lugar nga iya nahamtangan.  Pagkatapos sini nagsiling sia sa mga disipulo: “Makadto kita liwat sa Judea.”  Nagsiling ang mga disipulo sa iya: “Rabbi,+ kasan-o lang gintinguhaan sang mga taga-Judea nga batuhon ka,+ apang ngaa makadto ka liwat didto?”  Nagsabat si Jesus: “Indi bala nga may 12 ka oras sa isa ka adlaw?+ Kon ang isa ka tawo maglakat kon adlaw indi sia makasandad, kay makita niya ang kapawa sini nga kalibutan. 10  Apang kon ang isa ka tawo maglakat kon gab-i makasandad sia, kay wala sing kapawa nga magatuytoy sa iya.” 11  Pagkatapos nagsiling pa gid sia sa ila: “Si Lazaro nga aton abyan nagakatulog,+ apang kadtuan ko sia agod pukawon.” 12  Nagsabat ang iya mga disipulo: “Ginuo, kon nagakatulog sia, magaayo sia.” 13  Ang matuod, ang buot silingon ni Jesus amo nga patay na si Lazaro. Apang naghunahuna sila nga ang buot niya silingon nagakatulog lang sia. 14  Gani, nagsiling si Jesus sa ila sing maathag: “Patay na si Lazaro,+ 15  kag nagakasadya ako nga wala ako didto, kay ang akon himuon magapabakod sang inyo pagtuo. Kadtuan naton sia.” 16  Gani si Tomas nga ginatawag ang Kapid, nagsiling sa iya mga masigkadisipulo: “Makadto man kita, agod mapatay kita upod sa iya.”+ 17  Pag-abot ni Jesus, si Lazaro apat ka adlaw na sa lulubngan.* 18  Ang Betania mga duha ka milya* lang halin sa Jerusalem. 19  Gani madamo nga Judiyo ang nagkadto kay Marta kag kay Maria agod lugpayan sila sa pagkapatay sang ila utod. 20  Pagkabati ni Marta nga nagapakari si Jesus, ginsugata niya sia; apang si Maria+ nagpabilin lang sa balay. 21  Nagsiling si Marta kay Jesus: “Ginuo, kon diri ka lang, wala kuntani mapatay ang akon utod. 22  Apang nagapati gihapon ako nga bisan ano ang pangayuon mo sa Dios ihatag niya ini sa imo.” 23  Nagsiling si Jesus: “Ang imo utod mabanhaw.” 24  Nagsabat si Marta: “Nakahibalo ako nga mabanhaw sia sa tion sang pagkabanhaw+ sa katapusan nga adlaw.” 25  Nagsiling si Jesus sa iya: “Ako ang pagkabanhaw kag ang kabuhi.+ Ang isa nga nagatuo sa akon bisan pa mapatay, mabuhi liwat; 26  kag ang tanan nga nagakabuhi kag nagatuo sa akon indi na gid mapatay.+ Nagapati ka bala sini?” 27  Nagsabat sia: “Huo, Ginuo, nagapati ako nga ikaw ang Cristo, ang Anak sang Dios, ang isa nga magakari sa kalibutan.” 28  Pagsiling niya sini, naglakat sia kag gintawag ang iya utod nga si Maria kag ginhutikan: “Yari diri ang Manunudlo+ kag ginapatawag ka.” 29  Pagkabati sini ni Maria, dalidali sia nga nagtindog kag nagkadto sa iya. 30  Si Jesus wala pa magsulod sa baryo, kay didto pa sia sa lugar diin ginsugata sia ni Marta. 31  Sadto nga tion, may mga Judiyo sa balay ni Maria nga nagalugpay sa iya. Pagkakita nila nga dalidali nga nagtindog si Maria kag naggua, ginsundan nila sia, kay naghunahuna sila nga makadto sia sa lulubngan*+ agod maghibi didto. 32  Pag-abot ni Maria sa lugar diin didto si Jesus kag nakita niya sia, naghapa sia sa iya tiilan kag nagsiling sa iya: “Ginuo, kon diri ka lang, wala kuntani mapatay ang akon utod.” 33  Pagkakita ni Jesus nga nagahibi si Maria kag ang mga Judiyo nga kaupod niya, natandog gid ang tagipusuon ni Jesus kag natublag sia. 34  Nagpamangkot sia: “Diin ninyo sia ginlubong?” Nagsabat sila: “Ginuo, kari kag tan-awa.” 35  Nagtulo ang luha ni Jesus.+ 36  Gani nagsiling ang mga Judiyo: “Tan-awa, palangga gid niya sia!” 37  Apang ang iban nagsiling: “Mapunggan bala sini nga tawo nga nakapaayo sang mga mata sang bulag+ ang kamatayon ni Lazaro?” 38  Natandog liwat ang tagipusuon ni Jesus kag nagkadto sia sa lulubngan.* Isa ini ka lungib, kag natakpan sang isa ka bato. 39  Nagsiling si Jesus: “Kuhaa ninyo ang bato.” Apang nagsiling si Marta, nga utod sang napatay: “Ginuo, mabaho na sia karon, kay ikap-at na ini nga adlaw.” 40  Nagsiling si Jesus sa iya: “Indi bala nagsiling ako sa imo nga kon magpati ka makita mo ang himaya sang Dios?”+ 41  Gani ginkuha nila ang bato. Nagtangla si Jesus sa langit+ kag nagsiling: “Amay, nagapasalamat ako sa imo nga ginpamatian mo ako. 42  Nakahibalo ako nga pirme mo ako ginapamatian; apang nagahambal ako tungod sa mga tawo nga nagatindog sa palibot, agod magpati sila nga ginpadala mo ako.”+ 43  Pagkasiling niya sini, nagsinggit sia sing mabaskog: “Lazaro, gua ka!”+ 44  Ang tawo nga napatay naggua. Ang iya mga tiil kag mga kamot nasamburan sang tela, kag ang iya nawong naputos sang tela. Nagsiling si Jesus sa ila: “Hubari ninyo sia kag palakta.” 45  Gani madamo sa mga Judiyo nga nagkadto kay Maria ang nagtuo kay Jesus sang nakita nila ang ginhimo niya,+ 46  apang ang iban nagkadto sa mga Fariseo kag ginsugiran sila sang ginhimo ni Jesus. 47  Gani gintipon sang puno nga mga saserdote kag sang mga Fariseo ang Sanhedrin* kag nagsiling: “Ano ang aton himuon, kay ini nga tawo nagahimo sang madamo nga milagro?+ 48  Kon pabay-an naton sia, sila tanan magatuo sa iya, kag ang mga Romano magakari kag magaagaw sang aton lugar* kag sang aton pungsod.” 49  Apang ang isa sa ila, si Caifas+ nga mataas nga saserdote sadto nga tuig, nagsiling sa ila: “Wala gid kamo sing nahibaluan. 50  Wala bala kamo makahangop nga para sa inyo kaayuhan nga mapatay ang isa ka tawo para sa katawhan sa baylo nga malaglag ang bug-os nga pungsod?” 51  Apang wala niya ini ginhambal halin sa iya kaugalingon nga panghunahuna, kundi tungod sia ang mataas nga saserdote sadto nga tuig, gintagna niya nga si Jesus mapatay para sa pungsod, 52  kag indi lang para sa pungsod, kundi agod mahiusa man niya ang mga anak sang Dios nga nag-alaplaag. 53  Gani halin sadto nga adlaw naghimbon sila sa pagpatay sa iya. 54  Bangod sini wala na magsagad pakita si Jesus sa mga Judiyo, kundi nagkadto sia sa rehiyon nga malapit sa kamingawan, sa siudad nga ginatawag Efraim,+ kag nagpabilin sia didto upod sa iya mga disipulo. 55  Malapit na ang Paskua+ sang mga Judiyo, kag madamo nga tawo sa kaumhan ang nagtaklad sa Jerusalem antes sang Paskua agod tinluan ang ila kaugalingon suno sa kasuguan. 56  Ginpangita nila si Jesus kag nagpamangkutanay sila samtang yara sila sa templo: “Ano sa banta ninyo? Indi gid bala sia magkadto sa kapiestahan?” 57  Apang nagmando ang puno nga mga saserdote kag mga Fariseo nga ang bisan sin-o nga makahibalo kon diin si Jesus dapat manugid sa ila agod madakop* nila sia.

Footnote

Ukon “handumanan nga lulubngan.”
Mga tatlo ka kilometro. Sa literal, “mga 15 ka estadio.” Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “handumanan nga lulubngan.”
Ukon “handumanan nga lulubngan.”
Tan-awa ang Glossary.
Ang templo.
Ukon “maaresto.”