Juan 7:1-52

  • Si Jesus sa Kapiestahan sang Tabernakulo (1-13)

  • Si Jesus nagtudlo sa kapiestahan (14-24)

  • Lainlain nga opinyon sa Cristo (25-52)

7  Pagkatapos sini ginpadayon ni Jesus ang iya hilikuton sa Galilea, kay indi niya luyag magkadto sa Judea, bangod nagatinguha ang mga Judiyo sa pagpatay sa iya.+  Apang malapit na ang Kapiestahan sang mga Tabernakulo*+ sang mga Judiyo.  Gani nagsiling sa iya ang iya mga utod:+ “Maghalin ka diri kag magkadto sa Judea, agod makita man sang imo mga disipulo ang imo ginahimo.  Kay wala sing tawo nga nagatago sang iya ginahimo kon luyag niya nga makilala sia sang mga tawo. Tungod ginahimo mo ini, ipakilala mo ang imo kaugalingon sa kalibutan.”  Bisan gani ang iya mga utod wala nagatuo sa iya.+  Gani nagsiling si Jesus sa ila: “Ang akon tion wala pa mag-abot,+ apang para sa inyo, ang bisan ano nga tion nagakaigo.  Ang kalibutan wala sing rason nga dumtan kamo, apang nagadumot ini sa akon, kay nagapanaksi ako nga ang mga buhat sang kalibutan malaut.+  Magkadto kamo sa kapiestahan; indi pa ako magkadto sa sini nga kapiestahan, kay wala pa mag-abot ang akon tion.”+  Pagkatapos niya ini masiling sa ila, nagpabilin sia sa Galilea. 10  Apang sang nagkadto na sa kapiestahan ang iya mga utod, nagkadto man sia sing tago. 11  Gani ginpangita sia sang mga Judiyo sa kapiestahan. Nagsiling sila: “Diin sia?” 12  Naghinuringhuring ang mga tawo tuhoy sa iya. Ang iban nagsiling: “Maayo sia nga tawo.” Ang iban naman nagsiling: “Indi sia maayo. Ginapatalang niya ang mga tawo.”+ 13  Apang wala sing nangisog sa paghambal tuhoy sa iya sa atubangan sang mga tawo, kay nahadlok sila sa mga Judiyo.+ 14  Sang nagatungatunga na ang kapiestahan, nagtaklad si Jesus sa templo kag nagpanudlo. 15  Natingala ang mga Judiyo. Nagsiling sila: “Paano ini nga tawo may amo sina nga ihibalo kag kaalam sa Kasulatan,*+ kay wala gani sia makaeskwela?”*+ 16  Nagsabat si Jesus: “Ang akon ginatudlo wala naghalin sa akon, kundi sa nagpadala sa akon.+ 17  Kon ang bisan sin-o luyag maghimo sang Iya kabubut-on, makahibalo sia kon bala ang akon ginatudlo halin sa Dios+ ukon ang akon ginahambal halin lang sa akon. 18  Ang nagahambal sang iya kaugalingon nga panghunahuna nagapangita sang iya kaugalingon nga himaya; apang ang nagapangita sang himaya sang isa nga nagpadala sa iya,+ nagahambal sing kamatuoran kag wala sing kabutigan sa iya. 19  Indi bala nga ginhatag ni Moises sa inyo ang Kasuguan?+ Apang wala sing bisan isa sa inyo ang nagatuman sa Kasuguan. Ngaa nagatinguha kamo sa pagpatay sa akon?”+ 20  Nagsabat ang mga tawo: “May demonyo ka. Sin-o bala ang nagatinguha sa pagpatay sa imo?” 21  Nagsabat si Jesus: “Isa lang ka butang ang ginhimo ko, kag natingala na kamo. 22  Bangod sini, si Moises naghatag sa inyo sang kasuguan tuhoy sa pagtuli+—wala ini naghalin kay Moises, kundi sa iya mga katigulangan+—amo kon ngaa ginatuli ninyo ang isa ka tawo sa adlaw nga inugpahuway. 23  Kon ginatuli ang isa ka tawo sa adlaw nga inugpahuway agod indi malapas ang Kasuguan ni Moises, maakig bala kamo sa akon bangod gin-ayo ko sing bug-os ang isa ka tawo sa adlaw nga inugpahuway?+ 24  Untati ninyo ang paghukom suno sa inyo nakita, kundi maghukom+ kamo sing matarong.” 25  Ang mga pumuluyo sang Jerusalem nagsiling: “Indi bala amo ini ang tawo nga ginatinguhaan nila nga patyon?+ 26  Apang, yari sia nga nagahambal sa mga tawo, kag wala sila nagapamatok sa iya. Nakahibalo ayhan ang mga manugdumala nga sia amo ang Cristo? 27  Nakahibalo gid kita kon diin naghalin ini nga tawo;+ apang kon ang Cristo na ang magkari, wala sing makahibalo kon diin sia magahalin.” 28  Sang nagapanudlo si Jesus sa templo, nagsiling sia sing mabaskog: “Kilala ninyo ako kag nakahibalo kamo kon diin ako naghalin. Kag wala ako magkari sa akon kaugalingon lang nga luyag,+ apang ang Isa nga nagpadala sa akon matuod, kag indi ninyo sia kilala.+ 29  Kilala ko sia,+ kay tiglawas niya ako, kag inang Isa ang nagpadala sa akon.” 30  Gintinguhaan nila nga dakpon sia,+ apang indi nila sia madakop, kay wala pa mag-abot ang iya tion.+ 31  Madamo nga tawo ang nagtuo sa iya,+ kag nagsiling sila: “Kon mag-abot ang Cristo, magahimo bala sia sang mas madamo nga milagro sangsa nahimo sini nga tawo?” 32  Nabatian sang mga Fariseo ang hinuringhuring sang mga tawo tuhoy sa iya, gani nagpadala ang puno nga mga saserdote kag ang mga Fariseo sang mga opisyal sa pagdakop* sa iya. 33  Nagsiling si Jesus: “Malip-ot na lang ang tion nga makaupod ninyo ako kay makadto na ako sa Isa nga nagpadala sa akon.+ 34  Pangitaon ninyo ako, apang indi ninyo ako makita, kag kon diin ako indi kamo makakadto.”+ 35  Nagsinilingay ang mga Judiyo: “Diin bala makadto ini nga tawo nga indi naton sia makita? Makadto bala sia sa mga Judiyo nga nagalinapta sa tunga sang mga Griego kag magpanudlo sa mga Griego? 36  Ano bala ang buot niya silingon sang nagsiling sia, ‘Pangitaon ninyo ako, apang indi ninyo ako makita, kag kon diin ako indi kamo makakadto’?” 37  Nag-abot na ang katapusan nga adlaw nga amo ang pinakaimportante nga adlaw sang kapiestahan+ kag nagtindog si Jesus kag naghambal sing mabaskog: “Ang bisan sin-o nga ginauhaw magkari sa akon kag mag-inom.+ 38  Ang nagatuo sa akon, suno sa ginsiling sang kasulatan: ‘Halin sa iya tagipusuon magailig ang tubig nga nagahatag sing kabuhi.’”+ 39  Ang ginapatuhuyan ni Jesus amo ang espiritu nga pagabatunon sang mga nagatuo sa iya. Wala pa nila mabaton ang espiritu,+ kay wala pa mahimaya si Jesus.+ 40  Madamo sa mga tawo nga nakabati sini ang nagsiling: “Amo na gid ini ang gintagna nga manalagna.”+ 41  Nagsiling man ang iban: “Amo na ini ang Cristo.”+ Apang nagsiling pa gid ang iban: “Magahalin bala sa Galilea ang Cristo?+ 42  Indi bala nagasiling ang kasulatan nga ang Cristo magahalin sa kaliwatan ni David,+ kag magahalin sa baryo sang Betlehem+ nga lugar ni David?”+ 43  Gani nagbinangig ang mga tawo bangod sa iya. 44  Luyag sang iban nga dakpon* sia, apang wala sing nagdakop sa iya. 45  Gani sang nagbalik ang mga opisyal, ginpamangkot sila sang puno nga mga saserdote kag sang mga Fariseo: “Ngaa wala ninyo sia pagdakpa kag gindala diri?” 46  Nagsabat ang mga opisyal: “Wala pa gid sing tawo nga nakahambal kaangay sini.”+ 47  Kag nagsiling ang mga Fariseo: “Napatalang man bala kamo? 48  May manugdumala ukon Fariseo na bala nga nagtuo sa iya?+ 49  Ina nga mga tawo wala makahibalo sang Kasuguan, gani ginapakamalaut sila sang Dios.” 50  Si Nicodemo, nga nagkadto anay kay Jesus kag isa sa mga Fariseo, nagsiling sa ila: 51  “Indi bala nga suno sa aton Kasuguan, indi naton mapakamalaut ang isa ka tawo kon wala pa naton sia mapamatian kag mahibaluan ang iya ginahimo?”+ 52  Nagsabat sila sa iya: “Halin ka man bala sa Galilea? Usisaa ang Kasulatan kag makita mo nga wala sing manalagna nga magahalin sa Galilea.”*

Footnote

Ukon “mga Payagpayag.”
Sa mga eskwelahan sang mga rabbi.
Sa literal, “mga sinulatan.”
Ukon “pag-aresto.”
Ukon “arestuhon.”
Ang pila ka dumaan kag masaligan nga mga manuskrito wala naglakip sang bersikulo 53 tubtob kapitulo 8, bersikulo 11.