Juan 1:1-51

  • Ang Pulong nangin unod (1-18)

  • Ang pagpanaksi ni Juan nga Manugbawtismo (19-28)

  • Si Jesus, ang Kordero sang Dios (29-34)

  • Una nga mga disipulo ni Jesus (35-42)

  • Sanday Felipe kag Natanael (43-51)

1  Sa ginsuguran yara ang Pulong,+ kag ang Pulong kaupod sang Dios,+ kag ang Pulong isa ka dios.*+  Kaupod na sia sang Dios sa ginsuguran.  Ang tanan nga butang nagluntad paagi sa iya,+ kag wala sing bisan isa ka butang nga nagluntad nga indi paagi sa iya.  Paagi sa iya, nagluntad ang kabuhi, kag ina nga kabuhi amo ang kapawa sang mga tawo.+  Ang kapawa nagaiwag sa kadudulman,+ kag indi ini madaug sang kadudulman.  May isa ka tawo nga ginpadala subong tiglawas sang Dios; ang iya ngalan Juan.+  Nagkari sia sa pagpanaksi tuhoy sa kapawa+ agod ang tanan nga sahi sang mga tawo magpati paagi sa iya.  Indi sia ang kapawa,+ kundi sia ang magapanaksi tuhoy sa sina nga kapawa.  Ang matuod nga kapawa nga nagahatag sang kasanag sa tanan nga sahi sang tawo magaabot na sa kalibutan.+ 10  Yara sia sadto sa kalibutan,+ kag ang kalibutan nagluntad paagi sa iya,+ apang wala sia makilala sang kalibutan. 11  Nag-abot sia sa iya kaugalingon nga lugar, apang wala sia ginbaton sang iya kaugalingon nga katawhan. 12  Apang, ang tanan nga nagbaton sa iya ginhatagan niya sing kinamatarong nga mangin mga anak sang Dios,+ bangod nagtuo sila sa iya ngalan.+ 13  Kag wala sila matawo paagi sa unod kag dugo ukon paagi sa kabubut-on sang tawo, kundi paagi sa kabubut-on sang Dios.+ 14  Ang Pulong nangin unod+ kag nagpuyo kaupod naton, kag nakita naton ang iya himaya, ang himaya nga ginahatag sang isa ka amay sa iya bugtong nga anak;+ kag puno sia sang kahamuot sang Dios* kag kamatuoran. 15  (Nagpanaksi si Juan tuhoy sa iya paagi sa pagsinggit: “Ini ang isa nga ginsiling ko, ‘Ang magakari sunod sa akon nauna sa akon kay nagkabuhi sia nga una sa akon.’”)+ 16  Bugana ang nabaton naton nga wala tupong nga kaayo halin sa iya, kay puno sia sing wala tupong nga kaayo. 17  Bangod ang Kasuguan ginhatag paagi kay Moises,+ ang wala tupong nga kaayo+ kag ang kamatuoran nag-abot paagi kay Jesucristo.+ 18  Wala sing tawo nga nakakita sa Dios sa bisan ano nga tion;+ ang bugtong nga anak+ nga kaangay sang Dios nga yara sa tupad sang Amay*+ amo ang nagpaathag tuhoy sa Iya.+ 19  Amo ini ang panaksi ni Juan sang ginpadala sang mga Judiyo ang mga saserdote kag mga Levinhon halin sa Jerusalem agod pamangkuton sia: “Sin-o ka?”+ 20  Wala sia magpanghiwala, kundi nagsiling sia: “Indi ako ang Cristo.” 21  Nagpamangkot pa sila: “Kon amo, ikaw bala si Elias?”+ Nagsabat sia: “Indi.” “Ikaw bala ang gintagna nga manalagna?”+ Nagsabat sia: “Indi!” 22  Gani nagsiling sila sa iya: “Sin-o ka? Sugiri kami agod may isabat kami sa mga nagpadala sa amon. Ano ang masiling mo tuhoy sa imo kaugalingon?” 23  Nagsabat sia: “Ako ang nagasinggit sa kamingawan, ‘Tadlunga ang dalan ni Jehova,’*+ subong sang ginsiling ni Isaias nga manalagna.”+ 24  Ang mga Fariseo ang nagpadala sa ila. 25  Ginpamangkot nila sia: “Kon amo, ngaa nagapangbawtismo ka kon indi ikaw ang Cristo ukon si Elias ukon ang gintagna nga manalagna?” 26  Nagsabat si Juan: “Nagabawtismo ako paagi sa tubig. Sa tunga ninyo may isa nga wala ninyo makilala, 27  ang isa nga magakari sunod sa akon, apang indi ako takus sa paghubad sa higot sang iya mga sandalyas.”+ 28  Natabo ini sa Betania* sa tabok sang Jordan, diin nagapangbawtismo si Juan.+ 29  Sang masunod nga adlaw nakita niya si Jesus nga nagapalapit sa iya, kag nagsiling sia: “Tan-awa, ang Kordero+ sang Dios nga nagakuha sang sala+ sang kalibutan!+ 30  Sia ang ginapatuhuyan ko sang nagsiling ako: ‘Ang isa nga magakari sunod sa akon magauna sa akon kay nagkabuhi sia nga una sa akon.’+ 31  Bisan ako wala makakilala sa iya, apang nagabawtismo ako paagi sa tubig agod mapakilala sia sa Israel.”+ 32  Nagpanaksi man si Juan, nga nagasiling: “Nakita ko ang espiritu nga nagkunsad kaangay sang salampati halin sa langit, kag nagpabilin ini sa iya.+ 33  Bisan ako wala makakilala sa iya, apang ang Dios nga nagpadala sa akon sa pagbawtismo paagi sa tubig nagsiling sa akon: ‘Kon kay sin-o mo makita nga nagkunsad kag nagpabilin ang akon balaan nga espiritu,+ sia amo ang magabawtismo paagi sa balaan nga espiritu.’+ 34  Nakita ko ini, kag nagpanaksi ako nga sia amo ang Anak sang Dios.”+ 35  Sang masunod nga adlaw, kaupod ni Juan nga nagatindog didto ang duha sa iya mga disipulo, 36  kag sang nakita niya si Jesus nga nagalabay, nagsiling sia: “Tan-awa, ang Kordero+ sang Dios!” 37  Pagkabati sini, nagsunod kay Jesus ang duha ka disipulo. 38  Dayon nagbalikid si Jesus, kag sang nakita niya nga nagasunod sila, nagpamangkot sia: “Ano ang kinahanglan ninyo?” Nagsabat sila: “Rabbi, (nga kon badbaron, “Manunudlo”), diin ka nagadayon?” 39  Nagsiling sia: “Upod kamo sa akon agod makita ninyo.” Gani nag-upod sila kag nakita nila kon diin sia nagadayon, kag nagpabilin sila upod sa iya sadto nga adlaw; mga ikanapulo nga oras* sadto. 40  Si Andres+ nga utod ni Simon Pedro amo ang isa sa duha nga nakabati sa ginsiling ni Juan kag nagsunod kay Jesus. 41  Una niya nga nakita ang iya utod nga si Simon, kag ginsilingan niya sia: “Nakita namon ang Mesias”+ (nga kon badbaron, “Cristo”), 42  kag gindala niya sia kay Jesus. Gintulok sia ni Jesus kag ginsilingan: “Ikaw si Simon+ nga anak ni Juan; tawgon ka nga Cefas” (nga kon badbaron, “Pedro”).+ 43  Sang masunod nga adlaw luyag ni Jesus magkadto sa Galilea. Kag sang nakita niya si Felipe,+ nagsiling sia sa iya: “Mangin sumulunod ko.” 44  Si Felipe taga-siudad sang Betsaida. Taga-didto man sanday Andres kag Pedro. 45  Nakita ni Felipe si Natanael+ kag ginsilingan niya sia: “Nakita na namon ang ginapatuhuyan sa Kasuguan ni Moises kag sa mga sinulatan sang mga Manalagna: Si Jesus, nga anak ni Jose,+ nga taga-Nazaret.” 46  Apang nagsiling si Natanael: “May maayo bala nga tawo halin sa Nazaret?” Nagsiling si Felipe sa iya: “Upod ka sa akon agod makita mo.” 47  Sang nakita ni Jesus si Natanael nga nagapalapit sa iya, nagsiling sia: “Tan-awa, ang matuod nga Israelinhon nga wala nagapangdaya.”+ 48  Nagsiling si Natanael: “Paano mo ako nakilala?” Si Jesus nagsabat: “Antes ka gintawag ni Felipe, nakita ko ikaw sa idalom sang kahoy nga higuera.” 49  Nagsabat si Natanael: “Rabbi, ikaw ang Anak sang Dios, ikaw ang Hari sang Israel.”+ 50  Si Jesus nagsabat: “Nagapati ka bala sa akon bangod nagsiling ako sa imo nga nakita ko ikaw sa idalom sang kahoy nga higuera? Makakita ka sang mga butang nga mas tumalagsahon pa sa sini.” 51  Nagsiling pa si Jesus sa iya: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, makita ninyo ang langit nga nabuksan kag ang mga anghel sang Dios nga nagasaka-panaug sa Anak sang tawo.”+

Footnote

Ukon “balaan.”
Ukon “sang wala tupong nga kaayo.”
Ukon “sa dughan sang Amay.” Nagapatuhoy ini sa pinasahi nga kahamuot.
Tan-awa ang Apendise A5.
Indi ang Betania nga malapit sa Jerusalem.
Mga alas kuatro sang hapon.