Juan 12:1-50

  • Ginbubuan ni Maria sing lana ang mga tiil ni Jesus (1-11)

  • Pagsulod ni Jesus madinalag-on (12-19)

  • Kamatayon ni Jesus gintagna (20-37)

  • Indi pagtuo sang mga Judiyo katumanan sang tagna (38-43)

  • Nagkari si Jesus agod luwason ang kalibutan (44-50)

12  Anom ka adlaw antes sang Paskua, nag-abot si Jesus sa Betania. Didto nagaistar si Lazaro+ nga ginbanhaw ni Jesus.  Naghanda sila sang panihapon para sa iya, kag si Lazaro isa sa mga nagkaon* upod sa iya sa lamesa, kag si Marta ang nagserbe sa ila.+  Dayon nagkuha si Maria sing isa ka libra* nga mahamot nga lana, nga puro nga nardo kag malahalon gid, kag ginbubo niya ini sa mga tiil ni Jesus kag ginpahiran sang iya buhok. Ang balay napuno sang kaamyon sang mahamot nga lana.+  Apang si Judas Iscariote,+ nga isa sa iya mga disipulo kag buot magluib sa iya, nagsiling:  “Ngaa wala na lang ginbaligya ining mahamot nga lana sing 300 ka denario* kag ginhatag ang kuarta sa mga imol?”  Apang ginsiling niya ini, indi bangod nabalaka sia sa mga imol, kundi bangod kawatan sia. Sia ang nagakapot sang kahon sang kuarta kag ginakawatan niya ini.  Gani nagsiling si Jesus: “Pabay-i ninyo sia, agod mahimo niya ini bilang paghanda sa adlaw sang akon lubong.+  Ang mga imol kaupod ninyo pirme,+ apang ako indi ninyo kaupod pirme.”+  Nahibaluan sang madamo nga mga Judiyo nga didto si Jesus, gani nagkadto sila didto, indi lamang agod makita sia, kundi agod makita man si Lazaro, nga ginbanhaw niya.+ 10  Gani naghimbon ang puno nga mga saserdote nga patyon man si Lazaro, 11  kay tungod sa iya madamo nga Judiyo ang nagkadto didto kag nagtuo kay Jesus.+ 12  Sang masunod nga adlaw, nabalitaan sang madamo nga tawo nga nagkadto sa kapiestahan nga maabot si Jesus sa Jerusalem. 13  Gani nagkuha sila sang mga paklang sang palma kag ginsugata sia. Nagsinggit sila: “Nagapangamuyo kami, luwasa sia! Pakamaayuhon ang isa nga nagakari sa ngalan ni Jehova,*+ ang Hari sang Israel!”+ 14  Sang nakita ni Jesus ang tinday nga asno ginsakyan niya ini,+ subong sang nasulat: 15  “Indi ka magkahadlok, anak nga babayi sang Sion. Tan-awa! Magaabot ang imo hari, nga nagasakay sa tinday sang asno.”+ 16  Wala ini anay mahangpan sang iya mga disipulo, apang sang nahimaya na si Jesus,+ nadumduman nila nga ini ginsulat tuhoy sa iya kag ini ginhimo nila sa iya.+ 17  Gani ang mga tawo nga kaupod niya sang gintawag niya si Lazaro nga maggua sa lulubngan*+ kag ginbanhaw padayon nga nagpanaksi tuhoy sa iya.+ 18  Bangod sini nagkadto man sa iya ang mga tawo kay nabalitaan nila nga ginhimo niya ini nga milagro. 19  Gani ang mga Fariseo nagsinilingay: “Nakita ninyo? Wala gid kita sing mahimo. Ang bug-os nga kalibutan nagasunod na sa iya.”+ 20  May mga Griego man nga nagtaklad sa pagsimba sa tion sang kapiestahan. 21  Nagpalapit sila kay Felipe+ nga taga-Betsaida sang Galilea kag ginpangabay sia: “Ginuo, luyag namon makigkita kay Jesus.” 22  Naglakat si Felipe kag ginsugiran si Andres. Dayon naglakat sila nga duha kag ginsugiran si Jesus. 23  Apang nagsiling si Jesus sa ila: “Nag-abot na ang tion agod himayaon ang Anak sang tawo.+ 24  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, kon ang isa ka uyas sang trigo indi mahulog sa duta kag mapatay, magapabilin ini nga isa lang ka uyas; apang kon mapatay ini,+ magapamunga ini sing madamo. 25  Ang nagahigugma sa iya kabuhi* nagalaglag sini, apang ang nagadumot sa iya kabuhi*+ sa sini nga kalibutan magatipig sini para sa kabuhi nga wala sing katapusan.+ 26  Kon ang bisan sin-o luyag mag-alagad sa akon, magsunod sia sa akon, kag kon diin ako didto man ang akon alagad.+ Kon ang bisan sin-o mag-alagad sa akon, padunggan sia sang Amay. 27  Karon natublag ako,*+ kag ano ang isiling ko? Amay, luwasa ako sa sini nga tion.+ Apang, amo ini kon ngaa nagkari ako agod atubangon ini nga tion. 28  Amay, himayaa ang imo ngalan.” Dayon nabatian ang tingog+ halin sa langit: “Ginhimaya ko na ini kag himayaon ko ini liwat.”+ 29  Nabatian ini sang mga tawo nga nagatindog didto kag nagsiling sila, “Nagdaguob.” Apang nagsiling ang iban: “Nagpakighambal sa iya ang isa ka anghel.” 30  Nagsabat si Jesus: “Nabatian ini nga tingog, indi tungod sa akon, kundi tungod sa inyo. 31  Karon ginahukman na ini nga kalibutan kag ang manuggahom sini nga kalibutan+ tabugon.+ 32  Apang kon bayawon ako halin sa duta,+ buyukon ko ang tanan nga sahi sang tawo sa akon.” 33  Ginsiling niya ini agod ipakita kon paano sia mapatay sa indi madugay.+ 34  Gani nagsabat ang mga tawo sa iya: “Nabatian namon sa Kasuguan nga ang Cristo magapabilin sing dayon.+ Ngaa nagsiling ka nga ang Anak sang tawo dapat bayawon?+ Sin-o ining Anak sang tawo?” 35  Nagsabat si Jesus: “Ang kapawa yara sa tunga ninyo sa malip-ot pa nga tion. Maglakat kamo samtang yara sa inyo ang kapawa, agod indi kamo madaug sang kadudulman; ang nagalakat sa kadudulman wala makahibalo kon diin sia nagapakadto.+ 36  Samtang yara sa inyo ang kapawa, magtuo kamo sa kapawa, agod mangin mga anak kamo sang kapawa.”+ Pagkasiling sini ni Jesus, naglakat sia kag nagpanago sa ila. 37  Bisan pa nakita nila ang madamo nga milagro nga ginhimo niya, wala sila magtuo sa iya. 38  Gani natuman ang gintagna ni Isaias nga manalagna: “Jehova,* sin-o ang nagtuo sa butang nga nabatian halin sa amon?*+ Kag kay sin-o ginpakita ang butkon ni Jehova?”*+ 39  Gintagna man ni Isaias ang kabangdanan kon ngaa indi sila magpati: 40  “Ginbulag niya ang ila mga mata kag ginpatig-a ang ila tagipusuon, agod ang ila mga mata indi makakita kag ang ila tagipusuon indi makahangop kag manumbalik kag ayuhon ko sila.”+ 41  Ginsiling ini ni Isaias tuhoy sa Cristo bangod nakita niya ang iya himaya.+ 42  Gani, madamo nga mga manugdumala ang nagtuo sa iya,+ apang bangod nahadlok sila sa mga Fariseo wala nila ginpakita nga nagapati sila kay Jesus, agod indi sila pagsikwayon sa sinagoga;+ 43  kay ginpasulabi nila ang pagdayaw sang mga tawo sangsa pagdayaw sang Dios.+ 44  Apang, nagsiling si Jesus sing mabaskog: “Ang nagatuo sa akon nagatuo indi lang sa akon, kundi sa nagpadala man sa akon;+ 45  kag ang nakakita sa akon nakakita man sa Isa nga nagpadala sa akon.+ 46  Nagkari ako subong kapawa sa kalibutan,+ agod ang tagsatagsa nga nagatuo sa akon indi magpabilin sa kadudulman.+ 47  Apang kon ang bisan sin-o magpamati sa akon ginatudlo kag wala nagatuman sini, indi ko sia paghukman; kay nagkari ako, indi sa paghukom sa kalibutan, kundi sa pagluwas sa kalibutan.+ 48  Ang nagasikway sa akon kag wala nagabaton sang akon ginatudlo, may magahukom sa iya. Ang pulong nga akon ginhambal amo ang magahukom sa iya sa katapusan nga adlaw. 49  Kay ang akon ginahambal indi halin sa akon, kundi sa Amay nga nagpadala sa akon nga nagsugo sa akon kon ano ang akon isiling kag itudlo.+ 50  Kag nahibaluan ko nga ang iya sugo nagakahulugan sing kabuhi nga wala sing katapusan.+ Gani ano man ang akon ginahambal, ginahambal ko ini suno sa ginsiling sa akon sang Amay.”+

Footnote

Ukon “nagsaliay.”
Romano nga libra, mga 327 ka gramo. Tan-awa ang Apendise B14.
Tan-awa ang Apendise B14.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “handumanan nga lulubngan.”
Ukon “kalag.”
Ukon “kalag.”
Ukon “ang akon kalag.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “sa amon ginbalita?”