Juan 18:1-40

  • Si Judas nagluib kay Jesus (1-9)

  • Si Pedro naggamit sing espada (10, 11)

  • Gindala si Jesus kay Anas (12-14)

  • Una nga pagpanghiwala ni Pedro (15-18)

  • Si Jesus sa atubangan ni Anas (19-24)

  • Ikaduha kag ikatlo nga pagpanghiwala ni Pedro (25-27)

  • Si Jesus sa atubangan ni Pilato (28-40)

    • “Ang akon Ginharian indi bahin sini nga kalibutan” (36)

18  Pagkatapos makapangamuyo si Jesus, nagtabok sia upod sa iya mga disipulo sa Nalupyakan sang Kidron*+ kag nagkadto sa hardin didto.+  Natultulan man ini ni Judas, nga nagluib sa iya, bangod masami nga nagatipon didto si Jesus kag ang iya mga disipulo.  Gani nagkadto si Judas didto upod ang guban sang mga soldado kag ang mga opisyal sang puno nga mga saserdote kag sang mga Fariseo. May dala sila nga mga sulu kag mga suga kag mga hinganiban.+  Bangod nahibaluan ni Jesus ang matabo sa iya, nagpalapit sia kag ginpamangkot sila: “Sin-o ang ginapangita ninyo?”  Nagsabat sila: “Si Jesus nga Nazaretnon.”+ Nagsiling sia: “Ako si Jesus.” Kaupod man nila si Judas nga nagluib sa iya.+  Sang nagsiling sia, “Ako si Jesus,” nag-isol sila kag nagkalatumba.+  Gani ginpamangkot niya sila liwat: “Sin-o ang ginapangita ninyo?” Nagsabat sila: “Si Jesus nga Nazaretnon.”  Nagsiling si Jesus: “Ginsilingan ko na kamo nga ako si Jesus. Gani, kon ako ang inyo ginapangita, palakta sila.”  Natabo ini agod matuman ang ginsiling niya: “Wala sing bisan isa nga nadula sa mga ginhatag mo sa akon.”+ 10  Si Simon Pedro may dala nga espada. Gingabot niya ini kag ginlabo ang ulipon sang mataas nga saserdote kag nautas ang iya tuo nga dulunggan.+ Ang ngalan sang ulipon Malco. 11  Apang, ginsilingan ni Jesus si Pedro: “Itagob ang imo espada.+ Indi bala dapat gid ako mag-inom sa kopa nga ginhatag sa akon sang Amay?”+ 12  Dayon gindakop* si Jesus sang mga soldado kag sang kumander sang militar kag sang mga opisyal sang mga Judiyo kag gingapos sia. 13  Gindala anay nila sia kay Anas, kay ugangan sia ni Caifas,+ nga mataas nga saserdote sadto nga tuig.+ 14  Ang matuod, si Caifas amo ang nagsiling sa mga Judiyo nga para sa ila kaayuhan nga mapatay ang isa ka tawo para sa katawhan.+ 15  Si Simon Pedro kag ang isa pa ka disipulo nagsunod kay Jesus.+ Ini nga disipulo kilala sang mataas nga saserdote, gani nakasulod sia sa luwang sang mataas nga saserdote kaupod ni Jesus, 16  apang si Pedro nabilin sa gua sa may puertahan. Gani ang disipulo nga kilala sang mataas nga saserdote naggua kag nakighambal sa manugbantay sa puertahan kag ginpasulod si Pedro. 17  Ang alagad nga babayi nga manugbantay sa puertahan nagpamangkot kay Pedro: “Indi bala isa ka man sa mga disipulo sini nga tawo?” Nagsabat sia: “Indi.”+ 18  Yara didto ang mga ulipon kag ang mga opisyal. Matugnaw sadto, gani nagdabok sila sang kalayo kag nagpainit-init. Nagpainit-init man si Pedro kaupod nila. 19  Ginpamangkot sang puno nga saserdote si Jesus tuhoy sa iya mga disipulo kag tuhoy sa iya ginatudlo. 20  Nagsabat si Jesus: “Naghambal ako sa atubangan sang tanan nga tawo. Pirme ako nagpanudlo sa sinagoga kag sa templo,+ diin nagatipon ang tanan nga Judiyo, kag wala ako sing ginhambal sa tago. 21  Ngaa ginapamangkot mo ako? Pamangkuta ang mga nakabati sa akon. Nakahibalo sila kon ano ang akon ginhambal.” 22  Pagkasiling niya sini, gintampa+ si Jesus sang isa sa mga opisyal nga yara didto. Nagsiling sia: “Amo ka bala sina magsabat sa puno nga saserdote?” 23  Nagsabat si Jesus: “Kon sayop ang ginsiling ko, pamatud-i; apang kon husto ang ginsiling ko, ngaa gintampa mo ako?” 24  Dayon nagsugo si Anas nga dalhon sia kay Caifas nga mataas nga saserdote. Nagapos gihapon sia.+ 25  Sina man nga tion, si Simon Pedro nagatindog sa tupad sang kalayo kag nagapainit-init. Ginpamangkot nila sia: “Indi bala isa ka man sa iya mga disipulo?” Nagpanghiwala sia kag nagsiling: “Indi.”+ 26  Ang isa sa mga ulipon sang mataas nga saserdote, nga paryente sang tawo nga ang dulunggan gin-utas+ ni Pedro, nagsiling: “Indi bala nakita ko ikaw sa hardin kaupod niya?” 27  Apang, nagpanghiwala liwat si Pedro, kag gilayon nga nagpamalo ang manok.+ 28  Halin kay Caifas gindala nila si Jesus sa puluy-an sang gobernador.+ Kaagahon sadto. Apang wala sila magsulod sa puluy-an sang gobernador, agod indi sila madagtaan+ kag makakaon sila sang panihapon sa Paskua. 29  Gani naggua si Pilato kag ginpamangkot sila: “Ano ang panumbungon ninyo batok sa sini nga tawo?” 30  Nagsabat sila: “Kon ini nga tawo indi makasasala,* indi namon sia pagdalhon sa imo.” 31  Gani nagsiling si Pilato sa ila: “Dalha ninyo sia kag hukmi sia suno sa inyo kasuguan.”+ Ang mga Judiyo nagsiling sa iya: “Wala ginatugot sa amon sang kasuguan ang pagpatay.”+ 32  Natabo ini agod matuman ang ginsiling ni Jesus kon sa ano nga paagi sia mapatay.+ 33  Gani nagsulod liwat si Pilato sa iya puluy-an kag gintawag niya si Jesus kag ginpamangkot: “Ikaw bala ang Hari sang mga Judiyo?”+ 34  Nagsabat si Jesus: “Napamangkot mo bala ini kay amo ini ang imo ginahunahuna, ukon ginsugiran ka sang iban tuhoy sa akon?” 35  Nagsabat si Pilato: “Judiyo bala ako? Gindala ka sa akon sang imo pungsod kag sang puno nga mga saserdote. Ano gid bala ang nahimo mo?” 36  Nagsabat si Jesus:+ “Ang akon Ginharian indi bahin sini nga kalibutan.+ Kon ang akon Ginharian bahin sini nga kalibutan, ang akon mga alagad nakig-away kuntani agod indi ako madakop sang mga Judiyo.+ Apang, ang matuod, ang akon Ginharian indi halin sa sini.” 37  Gani nagsiling si Pilato: “Kon amo, hari ka?” Nagsabat si Jesus: “Ikaw mismo ang nagsiling nga hari ako.+ Natawo ako kag nagkari sa kalibutan agod magpanaksi sa kamatuoran.+ Ang tanan nga dampig sa kamatuoran nagapamati sa akon.” 38  Nagpamangkot si Pilato: “Ano ang kamatuoran?” Pagkasiling niya sini, naggua sia liwat kag ginsilingan ang mga Judiyo: “Wala ako sing nakita nga sala sa iya.+ 39  May kinabatasan man kamo nga dapat ko buy-an ang isa ka tawo sa tion sang Paskua.+ Gani luyag bala ninyo nga buy-an ko ang Hari sang mga Judiyo?” 40  Nagsinggit sila liwat: “Indi sia, kundi si Barabas!” Si Barabas isa ka kawatan.+

Footnote

Sapa nga may tubig lang kon madamol ang ulan sa tion sang tigtulugnaw.
Ukon “gin-aresto.”
Ukon “kriminal.”