Juan 8:12-59

  • Ang Amay nagapanaksi tuhoy kay Jesus (12-30)

    • Si Jesus “kapawa sang kalibutan” (12)

  • Mga anak ni Abraham (31-41)

    • “Ang kamatuoran magahilway” (32)

  • Mga anak sang Yawa (42-47)

  • Si Jesus kag si Abraham (48-59)

8  12  Nagsiling liwat si Jesus sa mga tawo: “Ako ang kapawa sang kalibutan.+ Ang nagasunod sa akon indi na gid magalakat sa kadudulman, kundi makatigayon sang kapawa+ sang kabuhi.” 13  Gani nagsiling ang mga Fariseo: “Ikaw lang ang nagapanaksi tuhoy sa imo kaugalingon, gani indi kami magpati sa imo.” 14  Nagsabat si Jesus: “Bisan pa ako lang ang nagapanaksi tuhoy sa akon kaugalingon, ang akon panaksi matuod, kay nakahibalo ako kon diin ako naghalin kag kon diin ako makadto.+ Apang wala kamo makahibalo kon diin ako naghalin kag kon diin ako makadto. 15  Nagahukom kamo suno lang sa inyo nakita.+ Apang ako wala gid nagahukom kay bisan sin-o. 16  Kon maghukom gid man ako, ang akon paghukom matuod, kay wala ako nagaisahanon, kundi kaupod ko ang Amay nga nagpadala sa akon.+ 17  Nasulat man sa inyo Kasuguan: ‘Ang panaksi sang duha ka tawo matuod.’+ 18  Nagapanaksi ako tuhoy sa akon kaugalingon, kag ang Amay nga nagpadala sa akon nagapanaksi man tuhoy sa akon.”+ 19  Gani ginpamangkot nila sia: “Diin ang imo Amay?” Nagsabat si Jesus: “Wala kamo makakilala sa akon ukon sa akon Amay.+ Kon nakilala ninyo ako, makilala man ninyo ang akon Amay.”+ 20  Ginhambal niya ini sang nagapanudlo sia sa templo malapit sa bahandian.+ Apang wala sing nagdakop sa iya, kay wala pa mag-abot ang iya tion.+ 21  Nagsiling pa sia sa ila: “Malakat ako, kag pangitaon ninyo ako. Apang mapatay kamo sa inyo sala.+ Indi kamo makakadto sa akon kaladtuan.”+ 22  Nagsiling ang mga Judiyo: “Manginmatay bala sia? Kay nagsiling sia, ‘Indi kamo makakadto sa akon kaladtuan.’” 23  Gani nagsiling sia sa ila: “Halin kamo sa idalom; ako halin sa ibabaw.+ Halin kamo sa sini nga kalibutan; ako indi halin sa sini nga kalibutan. 24  Gani nagsiling ako sa inyo: Mapatay kamo sa inyo mga sala. Kay kon indi kamo magpati nga ako amo sia, mapatay kamo sa inyo mga sala.” 25  Gani nagpamangkot sila: “Sin-o ka?” Nagsabat si Jesus: “Nagauyang lang ako sing tion sa pagpakighambal sa inyo. 26  Madamo ako sing butang nga ihambal tuhoy sa inyo kag madamo ako sing butang nga pagahukman. Sa pagkamatuod, ang Isa nga nagpadala sa akon nagahambal sing matuod, kag ang mga butang nga nabatian ko sa iya ginahambal ko sa kalibutan.”+ 27  Wala sila makahangop nga nagahambal sia sa ila tuhoy sa Amay. 28  Dayon nagsiling si Jesus: “Kon mabayaw na ninyo ang Anak sang tawo,+ mahibaluan ninyo nga ako amo sia,+ kag wala ako nagahimo sang bisan ano nga luyag ko;+ kundi ginahambal ko kon ano ang gintudlo sang Amay sa akon. 29  Kag ang Isa nga nagpadala sa akon kaupod ko; wala niya ako ginapabay-an, bangod pirme ko ginahimo ang kalahamut-an sa iya.”+ 30  Sang ginhambal niya ini, madamo ang nagtuo sa iya. 31  Nagsiling pa si Jesus sa mga Judiyo nga nagpati sa iya: “Kon ginatuman ninyo pirme ang akon ginatudlo, mga disipulo ko gid kamo, 32  kag mahibaluan ninyo ang kamatuoran,+ kag ang kamatuoran magahilway sa inyo.”+ 33  Nagsabat sila sa iya: “Mga kaliwat kami ni Abraham kag wala pa gid sing nakaulipon sa amon. Ngaa nagasiling ka, ‘Mangin hilway kamo’?” 34  Nagsabat si Jesus: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ang tanan nga nagahimo sang sala ulipon sang sala.+ 35  Kag ang ulipon wala nagapabilin sing dayon sa balay sang agalon; apang ang anak nagapabilin sing dayon. 36  Gani kon hilwayon kamo sang Anak, mangin hilway gid kamo. 37  Nahibaluan ko nga mga kaliwat kamo ni Abraham. Apang nagatinguha kamo sa pagpatay sa akon, bangod wala ninyo ginabaton ang akon ginatudlo. 38  Ginahambal ko ang mga butang nga nakita ko samtang kaupod ako sang akon Amay,+ gani ginahimo ninyo ang mga butang nga nabatian ninyo sa inyo amay.” 39  Nagsabat sila sa iya: “Ang amon amay amo si Abraham.” Nagsiling si Jesus: “Kon kamo mga anak ni Abraham,+ ginahimo ninyo ang mga buluhaton ni Abraham. 40  Apang karon nagatinguha kamo sa pagpatay sa akon, ako nga nagsugid sa inyo sang kamatuoran nga nabatian ko sa Dios.+ Wala ini ginhimo ni Abraham. 41  Ginahimo ninyo ang mga buluhaton sang inyo amay.” Nagsiling sila: “Wala kami mabun-ag bangod sa imoralidad;* isa lang ang amon Amay, ang Dios.” 42  Nagsiling si Jesus: “Kon ang Dios amo ang inyo Amay, kuntani higugmaon ninyo ako,+ kay ako halin sa Dios kag paagi sa iya yari ako. Wala ako magkari sa akon kaugalingon lang nga luyag, kundi ginpadala Niya ako.+ 43  Ngaa indi kamo makahangop sa akon ginahambal? Bangod indi ninyo luyag magpamati sa akon ginatudlo. 44  Halin kamo sa inyo amay nga Yawa, kag luyag ninyo himuon ang mga handum sang inyo amay.+ Manugpatay sia sing tawo sugod sang nagbinutig sia tuhoy sa Dios,+ kag wala sia magpabilin sa kamatuoran, bangod ang kamatuoran wala sa iya. Kon magbinutig sia, nagahambal sia suno sa iya kinaugali, bangod butigon sia kag amay sang kabutigan.+ 45  Apang, bangod nagasugid ako sang kamatuoran, wala kamo nagapati sa akon. 46  Sin-o sa inyo ang makapamatuod nga nakasala ako? Kon nagahambal ako sang kamatuoran, ngaa wala kamo nagapati sa akon? 47  Ang isa nga halin sa Dios nagapamati sa ginahambal sang Dios.+ Wala kamo nagapamati, bangod indi kamo halin sa Dios.”+ 48  Nagsabat ang mga Judiyo sa iya: “Indi bala husto ang amon ginasiling, ‘Samaritano ka+ kag may demonyo’?”+ 49  Nagsiling si Jesus: “Wala ako sing demonyo, kundi ginapadunggan ko ang akon Amay. Apang kamo wala nagapadungog sa akon. 50  Wala ako nagatinguha sang himaya para sa akon kaugalingon;+ may Isa nga luyag maghatag sini sa akon kag sia ang nagahukom. 51  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, kon ang bisan sin-o magtuman sang akon ginatudlo, indi gid sia mapatay.”+ 52  Ang mga Judiyo nagsiling sa iya: “Karon nakahibalo kami nga ikaw may demonyo. Napatay si Abraham, kag ang mga manalagna, apang nagsiling ka, ‘Kon ang bisan sin-o magtuman sang akon ginatudlo, indi gid sia mapatay.’ 53  Labaw ka pa bala sa amon amay nga si Abraham? Napatay sia kag subong man ang mga manalagna. Sin-o ka sa banta mo?” 54  Nagsabat si Jesus: “Kon ginahimaya ko ang akon kaugalingon, wala ini sing pulos. Ang akon Amay amo ang nagahimaya sa akon,+ ang isa nga ginasiling ninyo nga inyo Dios. 55  Wala kamo makakilala sa iya,+ apang kilala ko sia.+ Kag kon magsiling ako nga wala ako makakilala sa iya, mangin kaangay ako sa inyo nga butigon. Apang kilala ko gid sia kag ginatuman ko ang iya pulong. 56  Si Abraham nga inyo amay nagkasadya gid sa paglaum nga makita ang akon adlaw, kag nakita niya ini kag nagkasadya sia.”+ 57  Gani nagsiling ang mga Judiyo sa iya: “Wala pa gani 50 ka tuig ang imo edad, apang nakita mo na si Abraham?” 58  Nagsiling si Jesus sa ila: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, sang wala pa matawo si Abraham, nagakabuhi na ako.”+ 59  Gani nagpulot sila sing bato agod habuyon sia, apang nagpanago si Jesus kag naggua sa templo.

Footnote

Ukon “seksuwal nga imoralidad.” Sa Griego, por·neiʹa. Tan-awa ang Glossary.