Juan 13:1-38

  • Ginhugasan tiil sang iya disipulo (1-20)

  • Nakahibalo nga maluib si Judas (21-30)

  • Bag-o nga sugo (31-35)

    • “Kon nagahigugmaanay kamo” (35)

  • Gintagna ang pagpanghiwala ni Pedro (36-38)

13  Antes sang kapiestahan sang Paskua, nahibaluan na ni Jesus nga nag-abot na ang tion+ nga mataliwan sia sa sini nga kalibutan agod magbalik sa Amay.+ Kag bangod ginahigugma niya ang iya mga sumulunod nga yari sa kalibutan, padayon niya nga ginhigugma sila tubtob sa katapusan.+  Samtang nagapanihapon sila, ginbutang na sang Yawa sa tagipusuon ni Judas Iscariote,+ nga anak ni Simon, ang handum nga luiban si Jesus.+  Bangod nahibaluan ni Jesus nga ginhatag na sang Amay ang tanan nga butang sa iya kag nahibaluan niya nga naghalin sia sa Dios kag mabalik na sa Dios,+  nagtindog sia samtang nagapanihapon pa sila kag gin-uba ang iya kunop. Dayon nagkuha sia sing tualya kag ginwagkus ini sa iya hawak.+  Pagkatapos sini ginbutangan niya sing tubig ang labador kag ginhinawan ang mga tiil sang iya mga disipulo kag ginpahiran ini sing tualya nga ginpangwagkus niya.  Pag-abot kay Simon Pedro, nagsiling si Simon sa iya: “Ginuo, hinawan mo bala ang akon mga tiil?”  Nagsabat si Jesus: “Indi mo pa mahangpan kon ano ang akon ginahimo subong, apang mahangpan mo ini sa ulihi.”  Nagsiling si Pedro: “Indi mo dapat paghinawan ang akon mga tiil.” Nagsabat si Jesus: “Kon indi ko ikaw paghinawan,+ wala ka sing bahin sa akon.”  Nagsiling si Simon Pedro: “Ginuo, indi lang ang akon mga tiil ang hinawan mo, kundi pati man ang akon mga kamot kag ang akon ulo.” 10  Nagsiling si Jesus: “Matinlo na ang bug-os nga lawas sang nakapaligo kag indi na kinahanglan manghinaw luwas sa iya mga tiil. Matinlo na kamo, apang indi tanan sa inyo matinlo.” 11  Kay nahibaluan niya kon sin-o ang magaluib sa iya.+ Amo nga nagsiling sia: “Indi tanan sa inyo matinlo.” 12  Sang mahinawan na ni Jesus ang ila mga tiil, ginsuksok niya ang iya kunop kag nagbalik sa lamesa kag ginpamangkot sila: “Nahangpan bala ninyo ang akon ginhimo sa inyo? 13  Ginatawag ninyo ako, ‘Manunudlo,’ kag ‘Ginuo,’ kag husto kamo, kay amo gid man ako.+ 14  Gani, kon ako nga inyo Ginuo kag Manunudlo, naghinaw sang inyo mga tiil,+ dapat man ninyo* hinawan ang mga tiil sang isa kag isa.+ 15  Kay naghatag ako sa inyo sang sulundan, nga ang ginhimo ko sa inyo, dapat man ninyo himuon.+ 16  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, wala sing ulipon nga labaw pa sa iya agalon, kag wala sing ginpadala nga labaw pa sa nagpadala sa iya. 17  Bangod nahibaluan ninyo ini, malipayon kamo kon himuon ninyo ini.+ 18  Wala ako nagahambal tuhoy sa inyo tanan; kilala ko ang akon mga ginpili. Apang kinahanglan matuman ang ginasiling sang kasulatan:+ ‘Ang isa nga nagakaon sang akon tinapay nagsumpong sa akon.’*+ 19  Ginasugid ko ini sa inyo sa wala pa ini matabo, agod kon matabo na ini magapati kamo nga ako amo sia.+ 20  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ang nagabaton kay bisan sin-o nga akon ginpadala nagabaton man sa akon.+ Kag ang nagabaton sa akon nagabaton man sa Isa nga nagpadala sa akon.”+ 21  Pagkatapos masiling ini, nagkasubo gid si Jesus kag nagsiling: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ang isa sa inyo magaluib sa akon.”+ 22  Nagtinulukay ang iya mga disipulo, nga nagapalibog kon sin-o ang iya ginatumod.+ 23  Isa sa mga disipulo, nga hinigugma ni Jesus,+ ang nagasaliay malapit kay* Jesus. 24  Gani ginsenyasan sia ni Simon Pedro kag ginsilingan: “Sugiri kami kon sin-o ang iya ginatumod.” 25  Gani nagsandig sia sa dughan ni Jesus kag nagpamangkot: “Ginuo, sin-o sia?”+ 26  Nagsabat si Jesus: “Sia amo ang hatagan ko sang tinapay nga akon isawsaw.”+ Dayon ginsawsaw niya ang tinapay kag ginhatag ini kay Judas nga anak ni Simon Iscariote. 27  Pagkabaton ni Judas sa tinapay, nagsulod si Satanas sa iya.+ Gani nagsiling si Jesus sa iya: “Himua gilayon ang imo himuon.” 28  Apang, wala sing bisan isa sa mga nagapanihapon ang nakahangop kon ngaa ginsiling niya ini kay Judas. 29  Bangod si Judas ang nagakapot sang kahon sang kuarta,+ naghunahuna ang iban nga ginsugo sia ni Jesus nga magbakal sang ila mga kinahanglanon para sa kapiestahan, ukon maghatag sing bulig sa mga imol. 30  Gani, pagkabaton niya sang tinapay, naggua sia gilayon. Gab-i na sadto.+ 31  Sang nakagua na si Judas, nagsiling si Jesus: “Karon ang Anak sang tawo ginahimaya,+ kag ang Dios ginahimaya paagi sa iya. 32  Ang Dios mismo ang magahimaya sa Anak sang tawo,+ kag himuon niya ini gilayon. 33  Mga anak, makaupod ninyo ako sa malip-ot na lang nga tion. Pangitaon ninyo ako; apang subong sang ginsiling ko sa iban nga mga Judiyo kag ginasiling ko man karon sa inyo, ‘Kon diin ako makadto indi kamo makakadto.’+ 34  Ginahatag ko sa inyo ang isa ka bag-o nga sugo, nga maghigugmaanay kamo; subong nga ginhigugma ko kamo,+ maghigugmaanay man kamo.+ 35  Paagi sini mahibaluan sang tanan nga mga disipulo ko kamo, kon nagahigugmaanay kamo.”+ 36  Nagsiling si Simon Pedro sa iya: “Ginuo, diin ka makadto?” Nagsabat si Jesus: “Kon diin ako makadto indi ka makasunod sa akon karon, apang sa ulihi magasunod ka.”+ 37  Nagsiling si Pedro: “Ginuo, ngaa indi ako makasunod sa imo karon? Ihatag ko ang akon kabuhi* para sa imo.”+ 38  Nagsabat si Jesus: “Ihatag mo gid bala ang imo kabuhi* para sa akon? Sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, sa wala pa makapamalo ang manok, ipanghiwala mo ako sing tatlo ka beses.”+

Footnote

Ukon “kamo man obligado nga.”
Sa literal, “nag-alsa sang iya tikod batok sa akon.”
Sa literal, “sa dughan ni.”
Ukon “kalag.”
Ukon “kalag.”