Juan 16:1-33

  • Disipulo ni Jesus mahimo patyon (1-4a)

  • Ang pagpanghikot sang balaan nga espiritu (4b-16)

  • Kasubo sang mga disipulo mangin kalipay (17-24)

  • Nadaug ni Jesus ang kalibutan (25-33)

16  “Ginasugid ko ini sa inyo agod indi kamo masandad.  Sikwayon kamo sang mga tawo sa sinagoga.+ Sa pagkamatuod, magaabot ang tion nga ang tanan nga magapatay sa inyo+ magahunahuna nga nagahimo sila sing sagrado nga pag-alagad sa Dios.  Himuon nila ini, kay wala sila makakilala sa Amay ukon sa akon.+  Apang, ginasugid ko ini sa inyo agod kon mag-abot na ini nga tion, madumduman ninyo nga ginsugiran ko na kamo sini.+ “Wala ko ini ginsugid sa inyo sang una, kay kaupod pa ninyo ako.  Apang karon makadto na ako sa Isa nga nagpadala sa akon;+ apang wala sing isa sa inyo ang nagpamangkot sa akon, ‘Diin ka makadto?’  Bangod ginsugiran ko na kamo, nagkasubo gid kamo.+  Apang, ginasugid ko sa inyo ang kamatuoran, para sa inyo kaayuhan nga malakat ako. Kay kon indi ako maglakat, ang manugbulig+ indi gid mag-abot sa inyo; apang kon maglakat ako, ipadala ko sia sa inyo.  Kag kon mag-abot na ang manugbulig, ipakita niya sa kalibutan kon ano ang sala, kon ano ang pagkamatarong, kag kon ano ang paghukom sang Dios:  Una, kon ano ang sala,+ kay wala sila nagtuo sa akon;+ 10  masunod, kon ano ang pagkamatarong, bangod makadto ako sa Amay kag indi na ninyo ako makita; 11  dayon, kon ano ang paghukom sang Dios, kay ang manuggahom sini nga kalibutan nahukman na.+ 12  “Madamo pa kuntani ako sing isugid sa inyo, apang indi pa ninyo ini mahangpan subong. 13  Apang, kon mag-abot inang isa,* ang espiritu sang kamatuoran,+ tuytuyan niya kamo sa tanan nga kamatuoran, kay ang ihambal niya indi halin sa iya, kundi kon ano ang nabatian niya, kag isugid niya sa inyo ang matabo sa palaabuton.+ 14  Inang isa magahimaya sa akon,+ kay isugid niya sa inyo ang nabatian niya sa akon.+ 15  Ang tanan nga iya sang Amay akon.+ Amo kon ngaa nagsiling ako nga isugid niya sa inyo ang nabatian niya sa akon. 16  Sa indi madugay, indi na ninyo ako makita,+ kag sa indi man madugay, makita ninyo ako.” 17  Gani nagpamangkutanay ang pila sa iya mga disipulo: “Ano bala ang buot niya silingon sang nagsiling sia, ‘Sa indi madugay indi na ninyo ako makita, kag sa indi man madugay, makita ninyo ako,’ kag, ‘bangod makadto ako sa Amay’?” 18  Gani nagsiling sila: “Ano bala ang buot niya silingon sang nagsiling sia, ‘sa indi madugay’? Indi naton mahangpan ang buot niya silingon.” 19  Nahibaluan ni Jesus nga luyag nila magpamangkot sa iya, gani nagsiling sia: “Nagapamangkutanay bala kamo agod mahibaluan kon ngaa nagsiling ako: ‘Sa indi madugay indi na ninyo ako makita, kag sa indi man madugay, makita ninyo ako’? 20  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, magahibi kamo kag magahaya, apang ang kalibutan magakasadya; magakasubo kamo, apang ang inyo kasubo pagabayluhan sang kalipay.+ 21  Kon ang babayi manugbata nagapasakit sia, apang kon mabun-ag na ang bata, malimtan na niya ang kasakit bangod sang iya kalipay nga nabun-ag ang isa ka bata sa kalibutan. 22  Gani nagakasubo man kamo karon; apang makigkita ako liwat sa inyo kag magakasadya gid kamo,+ kag wala sing bisan sin-o nga makakuha sang inyo kalipay. 23  Sa sina nga adlaw, indi na gid kamo magpamangkot sa akon. Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ang bisan ano nga pangayuon ninyo sa Amay,+ ihatag niya ini sa inyo sa akon ngalan.+ 24  Tubtob karon wala pa kamo makapangayo sing bisan isa ka butang sa akon ngalan. Pangayo kamo kag magabaton kamo, agod mangin bug-os ang inyo kalipay. 25  “Ginasugid ko ini sa inyo paagi sa mga paanggid. Magaabot ang tion nga indi na ako maghambal sa inyo paagi sa mga paanggid, kundi isugid ko sa inyo sing maathag ang tuhoy sa Amay. 26  Sa sina nga adlaw magapangabay kamo sa Amay sa akon ngalan; apang indi ko buot silingon nga magapangabay ako para sa inyo. 27  Kay ginahigugma kamo sang Amay, bangod ginahigugma ninyo ako+ kag nagapati kamo nga nagkari ako subong tiglawas sang Dios.+ 28  Nagkari ako sa kalibutan subong tiglawas sang Amay. Karon, magabiya ako sa kalibutan kag magabalik sa Amay.”+ 29  Nagsiling ang iya mga disipulo: “Karon nagahambal ka na sing maathag kag wala na nagagamit sing mga paanggid. 30  Karon nagapati na kami nga nahibaluan mo ang tanan nga butang kag indi na kinahanglan nga may magpamangkot pa sa imo. Bangod sini, nagapati kami nga ikaw halin sa Dios.” 31  Nagsabat si Jesus: “Nagapati na bala kamo subong? 32  Magaabot ang tion kag magaabot ini sa indi madugay, nga magalinapta kamo kay magapalauli kamo sa inyo kaugalingon nga balay kag bayaan ninyo ako nga nagaisahanon.+ Apang wala ako nagaisahanon, bangod kaupod ko ang Amay.+ 33  Ginsugid ko ini sa inyo agod paagi sa akon may paghidait kamo.+ Sa kalibutan may kapipit-an kamo, apang magpakabakod kamo! Nadaug ko ang kalibutan.”+

Footnote

“Inang isa” kag ang “niya” sa bersikulo 13 kag 14 nagapatuhoy sa “ang manugbulig” sa bersikulo 7. Gingamit ni Jesus “ang manugbulig” (nga sa Griego panglalaki) subong personipikasyon sang balaan nga espiritu, isa ka puersa, nga wala sing ginapatuhuyan nga sekso sa Griego.