مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

فهرست مَثَل‌ها (‏تشبیه‌ها)‏

فهرست مَثَل‌ها (‏تشبیه‌ها)‏

شماره‌های زیر به فصل کتاب اشاره می‌کند.‏

باغبانان قاتل ۱۰۶

بچه‌ها در بازارها ۳۹

بذرها در خاک‌های گوناگون ۴۳

برزگری که می‌خوابد ۴۳

برزگر ۴۳

بیوه‌زن و قاضی ۹۴

پادشاه و جشن عروسی ۱۰۷

پادشاهی که برای جنگ تصمیم می‌گیرد ۸۴

پادشاهی که قرض بزرگی را می‌بخشد ۶۴

پدر بخشنده ۳۵

پَرِ کاه در چشم برادر ۳۵

پرندگان و سوسن‌ها ۳۵

پسر گمشده ۸۶

پشه را با صافی می‌گیرند،‏ شتر را می‌بلعند ۱۰۹

تاک حقیقی ۱۲۰

تور ماهیگیری ۴۳

خادمی که نبخشید ۶۴

خانه که بر سنگ بنا می‌شود ۳۵

خراجگیر و فَریسی ۹۴

خمیرمایه در آرد ۴۳

خمیرمایهٔ فَریسیان ۵۸

دانهٔ خردل و ایمان ۸۹

دانهٔ خردل و پادشاهی خدا ۴۳

دانهٔ گندم اول می‌میرد،‏ بعد ثمر می‌دهد ۱۰۳

درِ تنگ ۳۵

درخت انجیر ۷۹

دعوت به ضیافت ۸۳

دو فرزند به تاکستان فرستاده می‌شوند ۱۰۶

دو مرد بدهکار ۴۰

دوست سمج ۷۴

ده باکره ۱۱۲

روحی ناپاک که بازمی‌گردد ۴۲

زیربنای خانه ۳۵

ساختن برج ۸۴

سامری نوع‌دوست ۷۳

سکهٔ گمشده ۸۵

سوراخ سوزن ۹۶

شبان نیکو ۸۰

شتر و سوراخ سوزن ۹۶

شخم‌زنی که به پشت سر نگاه می‌کند ۶۵

شراب نو و مَشک کهنه ۲۸

صیاد انسان ۲۲

ضیافت برای فقیران ۸۳

غلام امین و دانا ۱۱۱

غلامانی که برای آمدن سَرور آماده و هوشیار بودند ۷۸

غلامی که از مزرعه بازمی‌گردد ۸۹

قرض بزرگی که بخشیده شد ۶۴

قِنطار ۱۱۳

کارگران تاکستان ۹۷

گم‌شدن سکهٔ یک دِرهَمی ۸۵

گنجی پنهان در مزرعه ۴۳

گندم و علف هرز ۴۳

گوسفند گمشده ۶۳

گوسفندها و بزها ۱۱۴

مباشر امین ۷۸

مباشر بی‌انصاف ۸۷

مخارج ساختن برج ۸۴

مرد ثروتمند و ایلعازَر ۸۸

مرد ثروتمندی که انبار ساخت ۷۷

مرغی جوجه‌های خود را جمع می‌کند ۱۱۰

مروارید جلوی خوک‌ها ۳۵

مروارید گرانبها ۴۳

مِنا ۱۰۰

نشستن در صدر مجلس ۸۳

نمک دنیا ۳۵

وصلهٔ نو بر لباس کهنه ۲۸

یک دینار،‏ دستمزد کارگران ۹۷

فهرست کادرها

‏«زمان پاک ساختن آنان فرارسید» ۶

سفرهای شادی‌آور ۱۰

سامری‌ها چه کسانی بودند؟‏ ۱۹

تسلّط دیوها بر انسان‌ها چگونه بود؟‏ ۲۳

تشبیه‌هایی در مورد روزه گرفتن ۲۸

آموزش از طریق تکرار ۳۵

عرقش همچون قطرات خون بود ۱۲۳

مزرعهٔ خون ۱۲۷

شلاق زدن ۱۲۹

‏«بر تیرش بیاویز!‏» ۱۳۲