مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

بخش ۴

خدمت عیسی در یهودیه

‏«از صاحب محصول استدعا کنید که .‏ .‏ .‏ کارگر بفرستد.‏»—‏لوقا ۱۰:‏۲

خدمت عیسی در یهودیه

در این بخش:‏

فصل ۶۶

شرکت در عید خیمه‌ها در اورشلیم

چرا شنوندگان عیسی تصوّر می‌کردند که او دیوزده است؟‏

فصل ۶۷

‏«هرگز کسی همچون این مرد سخن نگفته است»‏

تمام دادگاه عالی یهود مخالف عیسی بودند،‏ اما تنها یکی از اعضای آن جرأت کرد به نفع او صحبت کند.‏

فصل ۶۸

پسر خدا،‏ «نور دنیا»‏

عیسی گفت که «حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت.‏» آزاد از چه چیز؟‏

فصل ۶۹

دشمنان عیسی—‏فرزندان ابراهیم یا ابلیس؟‏

عیسی گفت که چه کسانی واقعاً فرزندان ابراهیم هستند و چه کسی پدر اوست.‏

فصل ۷۰

شفای کوری مادرزاد

شاگردان پرسیدند که چرا آن مرد کور متولّد شده است.‏ آیا او یا والدینش گناه کرده بودند؟‏ شفای آن مرد تأثیر متفاوتی بر مردم داشت.‏

فصل ۷۱

برخورد فَریسیان با مردی که بینا شده بود

استدلال منطقی مردی که بینا شده بود،‏ فَریسیان را به خشم آورد.‏ والدینش نگران بودند که او را از کنیسه اخراج کنند و همین طور هم شد.‏

فصل ۷۲

فرستادن ۷۰ نفر به موعظه

عیسی در یهودیه ۷۰ تن از شاگردانش را دوبه‌دو برای موعظه در مورد پادشاهی خدا فرستاد.‏ آیا شاگردان برای موعظه باید به کنیسه‌ها می‌رفتند یا به خانهٔ مردم؟‏

فصل ۷۳

مردی سامری حق همسایگی را به جا آورد

عیسی چگونه با بیان حکایت سامری نوع‌دوست،‏ درسی آموزنده و پراهمیت داد؟‏

فصل ۷۴

درس مهمان‌نوازی و دعا

هنگامی که عیسی در خانهٔ مارتا و مریم مهمان بود،‏ چه درسی در خصوص مهمان‌نوازی به آنان آموخت؟‏ عیسی با نقل مثلی چه چیز را در مورد دعا کردن به شاگردانش آموخت؟‏

فصل ۷۵

سرچشمهٔ شادی و سعادت

عیسی با منتقدان خود در مورد انگشت خدا و این که پی نبردند پادشاهی خدا آمده بود،‏ صحبت کرد.‏ او همچنین به سرچشمهٔ سعادت حقیقی اشاره کرد.‏

فصل ۷۶

صرف غذا با یک فَریسی

عیسی ریاکاری فَریسیان و علمای دین را آشکار کرد.‏ آنان چه بارهای سنگینی بر دوش مردم قرار می‌دادند؟‏

فصل ۷۷

پند در خصوص ثروت‌اندوزی

عیسی مرد ثروتمندی را مَثَل زد که می‌خواست انبارهایی بزرگ‌تر بسازد.‏ عیسی چه پندی را در خصوص ثروت‌اندوزی تکرار کرد؟‏

فصل ۷۸

آمادگی مباشر امین

عیسی به سلامت روحانی شاگردانش توجه می‌کرد.‏ او به مباشری اشاره کرد که این نقش را به او محوّل می‌کرد.‏ وظیفه آن مباشر چه می‌بود؟‏ چرا پند عیسی برای هوشیار بودن اهمیت دارد؟‏

فصل ۷۹

انتخاب راهی که به نابودی می‌انجامید

عیسی گفت اگر شنوندگانش توبه نکنند در خطر نابودی قرار خواهند گرفت.‏ آیا آنان درس مهم عیسی را در مورد رابطه‌شان با خدا آموختند؟‏

فصل ۸۰

شبان نیکو و آغل‌های گوسفندان

رابطهٔ شبان و گوسفندانش تشبیهی زیبا برای احساس عیسی به شاگردانش بود؟‏ آیا آنان تعالیم او یعنی صدایش را می‌شناختند و از او پیروی می‌کردند؟‏

فصل ۸۱

از چه جهت عیسی و پدر یک هستند؟‏

برخی از منتقدان عیسی او را متهم کردند که خود را با خدا برابر می‌داند.‏ عیسی چگونه با مهارت نادرستی اتهامات آنان را ثابت کرد؟‏