عیسی—‏راه و حقیقت و حیات

در این کتاب می‌توانید تمام وقایعی را بخوانید که در زندگی عیسی رخ داد و در کتاب مقدّس به قلم درآمده است.‏

پیشگفتار

راه و حقیقت و حیات

تعالیم و فعالیت‌های عیسی که در انجیل‌ها نگاشته شده است،‏ می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند.‏

فصل ۱

دو پیام از سوی خدا

فرشته‌ای به نام جبرائیل پیام‌هایی را اعلام کرد که باورشان دشوار بود.‏

فصل ۲

احترام به عیسی پیش از تولّدش

الیزابت و پسری که در رحم داشت،‏ چگونه به عیسی احترام گذاشتند؟‏

فصل ۳

تولّد فرزندی که طریق خدا را آماده ساخت

زَکَریا پس از این که به شکلی معجزه‌آسا قدرت تکلّمش را بازیافت،‏ پیشگویی پراهمیتی را اعلام کرد.‏

فصل ۴

باردار شدن مریم پیش از ازدواجش

مریم به یوسف گفته بود که از طریق روح‌القدس باردار شده است،‏ نه از طریق مردی دیگر.‏ آیا یوسف گفته‌های او را باور کرد؟‏

فصل ۵

عیسی چه وقت و در کجا متولّد شد؟‏

بر چه اساسی می‌توان گفت که عیسی در ۲۵ دسامبر متولّد نشد؟‏

فصل ۶

فرزندی که وعده داده شده بود

وقتی یوسف و مریم،‏ عیسای نوزاد را به معبد بردند،‏ دو اسرائیلی سالخورده در مورد آیندهٔ عیسی پیشگویی کردند.‏

فصل ۷

طالع‌بینانی به دیدار عیسی رفتند

چرا ستاره در ابتدا طالع‌بینان را به سوی عیسی نبرد،‏ بلکه به سوی هیرودیس که قصد کشتن عیسی را داشت برد.‏

فصل ۸

فرار از حکمرانی شریر

سه پیشگویی کتاب مقدّس در مورد مسیح،‏ در اوایل زندگی عیسی تحقق یافت.‏

فصل ۹

زندگی عیسی در ناصره

عیسی چند برادر و خواهر داشت؟‏

فصل ۱۰

سفر خانوادهٔ عیسی به اورشلیم

یوسف و مریم از این که نتوانستند عیسی را بیابند نگران شدند.‏ عیسی نیز تعجب کرد که آنان فوراً پی نبردند که او در کجاست.‏

فصل ۱۱

یحیای تعمیددهنده راه را آماده ساخت

وقتی برخی از فَریسیان و صَدّوقیان نزد یحیی آمدند،‏ او آنان را محکوم کرد.‏ چرا؟‏

فصل ۱۲

تعمید عیسی

چرا عیسی که هرگز گناه نکرده بود،‏ تعمید گرفت؟‏

فصل ۱۳

درس ایستادگی در برابر وسوسه

وقتی شیطان عیسی را وسوسه کرد،‏ دو واقعیت مهم در مورد شیطان ثابت شد.‏

فصل ۱۴

عیسی شاگردانی یافت

چه چیز به شش شاگرد عیسی که نخستین شاگردان او بودند،‏ اطمینان داد که مسیح را یافته‌اند؟‏

فصل ۱۵

نخستین معجزهٔ عیسی

عیسی به مادرش نشان داد که از زمان تعمیدش،‏ خواست پدر آسمانی‌اش را انجام می‌دهد،‏ نه خواست او را.‏

فصل ۱۶

غیرت عیسی برای پرستش پاک

مطابق شریعت مردم می‌توانستند در اورشلیم حیواناتی را برای قربانی بخرند.‏ پس چرا عیسی از دیدن فروشندگان در معبد خشمگین شد؟‏

فصل ۱۷

عیسی به نیقودیموس تعلیم داد

مفهوم تولّد دوباره چیست؟‏

فصل ۱۸

افزایش خدمت عیسی در مقایسه با خدمت یحیی

شاگردان یحیی به فعالیت عیسی حسادت می‌ورزیدند در حالی که یحیی چنین نمی‌کرد.‏

فصل ۱۹

تعلیم به زنی سامری

عیسی به او مطلبی را گفت که ظاهراً تا آن زمان به هیچ کس دیگری نگفته بود.‏

فصل ۲۰

معجزهٔ دوم عیسی در قانا

عیسی از فاصلهٔ حدوداً ۲۵ کیلومتری پسری را شفا داد.‏

فصل ۲۱

در کنیسهٔ ناصره

عیسی چه گفت که مردم دیارش می‌خواستند او را بکشند؟‏

فصل ۲۲

عیسی چهار شاگردش را «صیاد انسان» ساخت

عیسی از آنان درخواست کرد که صید ماهی را کنار گذارند و «صیاد انسان» شوند.‏

فصل ۲۳

معجزات عیسی در کَفَرناحوم

وقتی عیسی دیوها را از مردم بیرون می‌راند به دیوها اجازه نمی‌داد بگویند که پسر خداست.‏ چرا؟‏

فصل ۲۴

گسترش فعالیت موعظه در جلیل

مردم برای شفا یافتن نزد عیسی آمدند.‏ اما عیسی توضیح داد که هدفی بس والاتر در پس خدمتش است.‏

فصل ۲۵

شفای مردی جذامی از سر دلسوزی

عیسی با سخنانی ساده اما پرمفهوم و دلنشین نشان داد که واقعاً به فکر آنانی بود که نیاز به شفا داشتند.‏

فصل ۲۶

‏«گناهان تو بخشیده شد»‏

عیسی نشان داد که چه ارتباطی بین گناه و بیماری وجود دارد.‏

فصل ۲۷

مَتّی فراخوانده شد

چرا عیسی با کسانی که جزو گناهکاران شمرده می‌شدند،‏ همسفره می‌شد؟‏

فصل ۲۸

پرسشی در مورد روزه

عیسی با استفاده از تشبیه مشک شراب پاسخ این پرسش را داد.‏

فصل ۲۹

پرسشی در مورد نیکویی کردن در روز سَبَّت

چرا یهودیان می‌خواستند عیسی را به خاطر شفای مردی که ۳۸ سال بیمار بود،‏ مورد آزار و اذیت قرار دهند؟‏

فصل ۳۰

رابطهٔ عیسی و پدرش

یهودیان تصوّر می‌کردند که عیسی خود را با خدا برابر می‌داند،‏ اما عیسی به‌روشنی گفت که خدا برتر از اوست.‏

فصل ۳۱

خوشه‌چینی در روز سَبَّت

چرا عیسی خود را «صاحب‌اختیار روز سَبَّت» خواند؟‏

فصل ۳۲

اعمال جایز در روز سَبَّت

صَدّوقیان و فَریسیان که معمولاً مخالف یکدیگر بودند،‏ دلیلی برای متحد شدن یافتند.‏

فصل ۳۳

تحقق پیشگویی اِشَعْیا

چرا عیسی به شفایافتگان فرمان داد که هویت او و آنچه را که برای آنان کرده بود فاش نکنند؟‏

فصل ۳۴

انتخاب دوازده رسول

چه تفاوتی بین رسول و شاگرد است؟‏

فصل ۳۵

موعظهٔ معروف بالای کوه

شرح نکات کلیدی سخنرانی عیسی

فصل ۳۶

ایمان قوی یک افسر ارتش روم

کدام خصوصیت آن افسر عیسی را تحت تأثیر قرار داد؟‏

فصل ۳۷

رستاخیز پسر بیوه‌زنی

آنان که شاهد این معجزه بودند،‏ به اهمیت آن پی بردند.‏

فصل ۳۸

پرسش یحیی از عیسی

چرا یحیای تعمیددهنده این سؤال را مطرح کرد که آیا عیسی همان مسیح است؟‏ آیا او شکی در این مورد داشت؟‏

فصل ۳۹

وای بر نسل بی‌اعتنا

عیسی گفت که تحمّل روز داوری برای سرزمین سُدوم آسان‌تر خواهد بود تا برای شهر کَفَرناحوم؛‏ شهری که برای مدتی مرکز فعالیت‌هایش بود.‏

فصل ۴۰

درسی از گذشت و بخشش

عیسی به زنی بدکاره گفت که گناهانش بخشیده شد؛‏ پس آیا شکستن قانون خدا را مجاز می‌شمرد؟‏

فصل ۴۱

منشأ معجزات عیسی

برادران عیسی فکر می‌کردند که عیسی عقلش را از دست داده است.‏

فصل ۴۲

سرزنش فَریسیان

‏«نشانه یونُس نبی» چیست؟‏

فصل ۴۳

مَثَل‌هایی در مورد پادشاهی خدا

عیسی با هشت مَثَل جنبه‌های مختلف پادشاهی آسمان‌ها را توضیح داد.‏

فصل ۴۴

آرام کردن تندبادی در دریا

عیسی با آرام کردن باد و امواج دریا نشان داد که زندگی تحت لوای پادشاهی خدا چگونه خواهد بود؟‏

فصل ۴۵

برتری بر دیوهای بسیار

آیا چندین دیو می‌توانند در آن واحد بر یک نفر نفوذ و تسلّط داشته باشند؟‏

فصل ۴۶

شفا یافتن با لمس کردن ردای عیسی

عیسی با دلسوزی و مهربانی قدرت خود را برای شفای زنی بیمار به کار گرفت.‏

فصل ۴۷

زنده شدن دختر یایروس

وقتی عیسی گفت دختر نمرده است بلکه خوابیده است،‏ مردم خندیدند.‏ عیسی چه چیزی را می‌دانست که آنان نمی‌دانستند؟‏

فصل ۴۸

معجزات بیشتر و پذیرفته نشدن عیسی در دیارش

مردم ناصره با این که تعالیم عیسی را شنیدند و معجزاتش را دیدند،‏ او را نپذیرفتند.‏ چرا؟‏

فصل ۴۹

موعظه در جلیل و آموزش دادن به رسولان

منظور عیسی از «پادشاهی آسمان‌ها نزدیک شده است،‏» واقعاً چه بود؟‏

فصل ۵۰

آماده کردن رسولان برای موعظه در موقعیت‌های دشوار

عیسی گفت رسولانش نباید از مرگ بترسند.‏ پس چرا می‌بایست در عین حال هنگام رویارویی با آزار و اذیت می‌گریختند؟‏

فصل ۵۱

قتل در جشن تولّد

هیرودیس شیفتهٔ رقص سالومه شد و قول داد هر چه بخواهد به او می‌دهد.‏ درخواست تکان‌دهندهٔ سالومه چه بود؟‏

فصل ۵۲

خوراک دادن به هزاران نفر با چند تکه نان و چند ماهی

این معجزهٔ عیسی چنان اهمیت داشت که در هر چهار انجیل آمده است.‏

فصل ۵۳

پادشاهی که بر عوامل طبیعی تسلّط دارد

وقتی عیسی بر روی آب راه رفت و باد را آرام کرد،‏ رسولانش به چه چیز پی بردند؟‏

فصل ۵۴

عیسی «نان حیات»‏

علی‌رغم این که مردم تلاش کردند که نزد عیسی آیند،‏ چرا او آنان را سرزنش کرد؟‏

فصل ۵۵

سخنانی که برای بسیاری ناخوشایند بود

عیسی آموزش‌هایی داد که برای بسیاری از شاگردانش آنچنان ناخوشایند بود که او را ترک کردند.‏

فصل ۵۶

آنچه انسان را ناپاک می‌کند

آنچه انسان را ناپاک می‌کند چیست؟‏ آیا چیزی است که به دهان وارد می‌شود یا از دهان خارج می‌شود؟‏

فصل ۵۷

شفای دختری دیوزده و مردی ناشنوا

چرا زنی که عیسی قومش را به «سگ‌های کوچک» تشبیه کرد،‏ دلگیر نشد؟‏

فصل ۵۸

معجزهٔ تکثیر نان و هشدار در مورد خمیرمایه

شاگردان عیسی عاقبت درک کردند که او در مورد چه خمیرمایه‌ای صحبت می‌کند.‏

فصل ۵۹

هویت پسر انسان

کلیدهای پادشاهی خدا چه بود؟‏ چه کسی از آن‌ها استفاده می‌کرد و چگونه؟‏

فصل ۶۰

دگرگون شدن ظاهر عیسی،‏ پیش‌نمایی از جلال مسیح

ظاهر عیسی چگونه دگرگون شد و این واقعه به چه مفهوم بود؟‏

فصل ۶۱

شفای پسری دیوزده

عیسی گفت که به دلیل کم‌ایمانی بود که پسری دیوزده در ابتدا شفا نیافت.‏ اما کم‌ایمانی چه کسی؟‏ پسر،‏ پدر او یا شاگردان عیسی؟‏

فصل ۶۲

درس مهم فروتنی

مردانی بزرگسال از یک کودک درس مهمی گرفتند.‏

فصل ۶۳

پند در مورد لغزش دادن و گناه

عیسی به سه مرحله اشاره کرد که با کمک آن می‌توان اختلافات جدی را حل و فصل کرد.‏

فصل ۶۴

ضرورت رحمت و بخشش

عیسی با استفاده از مثل خادمی بی‌رحم نشان داد که خدا از ما می‌خواهد که با میل و رغبت دیگران را ببخشیم.‏

فصل ۶۵

تعلیم در راه اورشلیم

عیسی در سه گفتگوی کوتاه به دیدگاه‌هایی اشاره کرد که می‌تواند شخص را از پیروی از او باز دارد.‏

فصل ۶۶

شرکت در عید خیمه‌ها در اورشلیم

چرا شنوندگان عیسی تصوّر می‌کردند که او دیوزده است؟‏

فصل ۶۷

‏«هرگز کسی همچون این مرد سخن نگفته است»‏

تمام دادگاه عالی یهود مخالف عیسی بودند،‏ اما تنها یکی از اعضای آن جرأت کرد به نفع او صحبت کند.‏

فصل ۶۸

پسر خدا،‏ «نور دنیا»‏

عیسی گفت که «حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت.‏» آزاد از چه چیز؟‏

فصل ۶۹

دشمنان عیسی—‏فرزندان ابراهیم یا ابلیس؟‏

عیسی گفت که چه کسانی واقعاً فرزندان ابراهیم هستند و چه کسی پدر اوست.‏

فصل ۷۰

شفای کوری مادرزاد

شاگردان پرسیدند که چرا آن مرد کور متولّد شده است.‏ آیا او یا والدینش گناه کرده بودند؟‏ شفای آن مرد تأثیر متفاوتی بر مردم داشت.‏

فصل ۷۱

برخورد فَریسیان با مردی که بینا شده بود

استدلال منطقی مردی که بینا شده بود،‏ فَریسیان را به خشم آورد.‏ والدینش نگران بودند که او را از کنیسه اخراج کنند و همین طور هم شد.‏

فصل ۷۲

فرستادن ۷۰ نفر به موعظه

عیسی در یهودیه ۷۰ تن از شاگردانش را دوبه‌دو برای موعظه در مورد پادشاهی خدا فرستاد.‏ آیا شاگردان برای موعظه باید به کنیسه‌ها می‌رفتند یا به خانهٔ مردم؟‏

فصل ۷۳

مردی سامری حق همسایگی را به جا آورد

عیسی چگونه با بیان حکایت سامری نوع‌دوست،‏ درسی آموزنده و پراهمیت داد؟‏

فصل ۷۴

درس مهمان‌نوازی و دعا

هنگامی که عیسی در خانهٔ مارتا و مریم مهمان بود،‏ چه درسی در خصوص مهمان‌نوازی به آنان آموخت؟‏ عیسی با نقل مثلی چه چیز را در مورد دعا کردن به شاگردانش آموخت؟‏

فصل ۷۵

سرچشمهٔ شادی و سعادت

عیسی با منتقدان خود در مورد انگشت خدا و این که پی نبردند پادشاهی خدا آمده بود،‏ صحبت کرد.‏ او همچنین به سرچشمهٔ سعادت حقیقی اشاره کرد.‏

فصل ۷۶

صرف غذا با یک فَریسی

عیسی ریاکاری فَریسیان و علمای دین را آشکار کرد.‏ آنان چه بارهای سنگینی بر دوش مردم قرار می‌دادند؟‏

فصل ۷۷

پند در خصوص ثروت‌اندوزی

عیسی مرد ثروتمندی را مَثَل زد که می‌خواست انبارهایی بزرگ‌تر بسازد.‏ عیسی چه پندی را در خصوص ثروت‌اندوزی تکرار کرد؟‏

فصل ۷۸

آمادگی مباشر امین

عیسی به سلامت روحانی شاگردانش توجه می‌کرد.‏ او به مباشری اشاره کرد که این نقش را به او محوّل می‌کرد.‏ وظیفه آن مباشر چه می‌بود؟‏ چرا پند عیسی برای هوشیار بودن اهمیت دارد؟‏

فصل ۷۹

انتخاب راهی که به نابودی می‌انجامید

عیسی گفت اگر شنوندگانش توبه نکنند در خطر نابودی قرار خواهند گرفت.‏ آیا آنان درس مهم عیسی را در مورد رابطه‌شان با خدا آموختند؟‏

فصل ۸۰

شبان نیکو و آغل‌های گوسفندان

رابطهٔ شبان و گوسفندانش تشبیهی زیبا برای احساس عیسی به شاگردانش بود؟‏ آیا آنان تعالیم او یعنی صدایش را می‌شناختند و از او پیروی می‌کردند؟‏

فصل ۸۱

از چه جهت عیسی و پدر یک هستند؟‏

برخی از منتقدان عیسی او را متهم کردند که خود را با خدا برابر می‌داند.‏ عیسی چگونه با مهارت نادرستی اتهامات آنان را ثابت کرد؟‏

فصل ۸۲

خدمت موعظه در پیریه

عیسی به شنوندگانش توضیح داد که چه چیز برای نجات اهمیت دارد.‏ پند او در آن زمان حیاتی بود.‏ برای ما چطور؟‏

فصل ۸۳

دعوت شدن به ضیافتی

وقتی عیسی در خانهٔ یک فَریسی دعوت بود،‏ مَثَلی در مورد ضیافتی بزرگ آورد.‏ او به همهٔ خادمان خدا درسی مهم داد.‏ چه درسی؟‏

فصل ۸۴

پیروی از عیسی،‏ تصمیمی جدّی

پیروی از عیسی تصمیمی جدّیست.‏ عیسی کاملاً مشخص کرد که پیروی از او چه سختی‌هایی به همراه دارد.‏ سخنان او برای برخی از کسانی که می‌خواستند از او پیروی کنند،‏ تکان‌دهنده بود.‏

فصل ۸۵

شادی برای گناهکاری که توبه می‌کند

فَریسیان و علمای دین از عیسی به خاطر همنشینی با مردم عادی انتقاد می‌کردند.‏ عیسی نشان داد که خدا چه دیدی نسبت به گناهکاران دارد.‏

فصل ۸۶

بازگشت پسر گمشده

از حکایت پسر گمشده که عیسی آن را نقل کرد،‏ چه درسی می‌آموزیم؟‏

فصل ۸۷

با دوراندیشی برنامه‌ریزی کنید

عیسی با بیان مَثَل مباشری فاسد و زیرک حقیقتی را آموزش داد که تعجب‌آور است.‏

فصل ۸۸

تغییر در وضعیت مرد ثروتمند و ایلعازَر

کلید درک مَثَل عیسی در تشخیص دو شخصیت اصلی آن است.‏

فصل ۸۹

تعلیم در پیریه هنگام سفر به یهودیه

عیسی بر خصوصیتی تأکید کرد که با آن می‌توان حتی کسانی را که بارها به ما گناه کرده‌اند،‏ ببخشیم.‏

فصل ۹۰

‏«رستاخیز و حیات»‏

منظور عیسی چه بود که گفت،‏ کسی که به او ایمان می‌ورزد،‏ «تا ابد نخواهد مرد»؟‏

فصل ۹۱

رستاخیز ایلعازَر

به دو دلیل حتی مخالفان عیسی نمی‌توانستند این واقعه را انکار کنند.‏

فصل ۹۲

قدردانی یک جذامی

مردی که شفا یافت،‏ به غیر از عیسی به شخصی دیگر نیز قدردانی خود را نشان داد.‏

فصل ۹۳

پسر انسان ظاهر خواهد شد

چرا حضور مسیح به صاعقه تشبیه شده است؟‏

فصل ۹۴

نیاز مبرم به دعا و تواضع

عیسی در مثل قاضی شریر و بیوه‌زن،‏ بر ارزش خصوصیتی خاص تأکید کرد.‏

فصل ۹۵

تعلیم در مورد طلاق و محبت به کودکان

دیدگاه عیسی نسبت به کودکان با دیدگاه شاگردانش کاملاً متفاوت بود.‏ چرا؟‏

فصل ۹۶

پاسخ به مردی جوان و ثروتمند

چه چیز عیسی را بر آن داشت که بگوید گذشتن شتر از سوراخ سوزن،‏ آسان‌تر است از راه یافتن شخص ثروتمند به پادشاهی خدا؟‏

فصل ۹۷

مَثَل کارگران تاکستان

چگونه «اولین‌ها» آخر شدند و «آخرین‌ها» اول؟‏

فصل ۹۸

رسولان هنوز در پی رتبه و مقام بودند

یعقوب و یوحنا از عیسی درخواست جایگاهی مخصوص در پادشاهی خدا کردند.‏ البته آنان تنها رسولانی نبودند که چنین روحیه‌ای داشتند.‏

فصل ۹۹

شفای دو مرد نابینا و کمک به زَکّا

چطور می‌توان دو گزارش ظاهراً متفاوت در مورد شفای مردی نابینا در نزدیکی اَریحا را هماهنگ ساخت؟‏

فصل ۱۰۰

مَثَل ده مِنا

عیسی گفت:‏ «به شما می‌گویم،‏ به هر که دارد،‏ بیشتر داده می‌شود،‏ اما آن که ندارد،‏ حتی آنچه دارد هم از او گرفته خواهد شد.‏» منظور عیسی چه بود؟‏

فصل ۱۰۱

صرف غذا در بیت‌عَنیا در خانهٔ شَمعون

مریم،‏ خواهر ایلعازر کاری کرد که سبب جر و بحث شد،‏ اما عیسی از او دفاع کرد.‏

فصل ۱۰۲

پادشاه سوار بر الاغ وارد اورشلیم شد

عیسی پیشگویی‌ای را که ۵۰۰ سال پیش از آن گفته شده بود،‏ به تحقق رساند.‏

فصل ۱۰۳

پاکسازی مجدّد معبد

اگر خرید و فروش در اورشلیم قانونی بود،‏ چرا عیسی فروشندگان معبد را راهزن خواند؟‏

فصل ۱۰۴

آیا یهودیان با شنیدن صدای خدا ایمان آوردند؟‏

آیا تفاوتی بین ایمان آوردن به عیسی و عمل به ایمانمان وجود دارد؟‏

فصل ۱۰۵

درسی در مورد ایمان با اشاره به یک درخت انجیر

عیسی در مورد قدرت ایمان به شاگردانش آموزش داد.‏ همچنین توضیح داد که چرا خدا می‌خواست قوم اسرائیل را رد کند.‏

فصل ۱۰۶

دو مَثَل در مورد تاکستان

منظور عیسی از مَثَل پدری که از دو پسرش خواست که در تاکستان کار کنند و مردی که تاکستانش را به باغبانان شریر اجاره داد،‏ چه بود؟‏

فصل ۱۰۷

پادشاه دعوت‌شدگان را به جشن عروسی فراخواند

این مَثَل عیسی در واقع یک پیشگویی بود.‏

فصل ۱۰۸

بر هم زدن نقشه‌های رهبران مذهبی

عیسی نخست فَریسیان،‏ سپس صَدّوقیان و در آخر گروهی از آنان را به سکوت وا داشت.‏

فصل ۱۰۹

محکوم کردن مخالفان مذهبی

چرا عیسی شیوهٔ پرستشی را که کاملاً با حقایق کلام خدا هماهنگ نبود،‏ مجاز نمی‌شمرد؟‏

فصل ۱۱۰

آخرین روز حضور عیسی در معبد

عیسی با اشاره به بیوه‌زنی فقیر درسی مهم داد.‏

فصل ۱۱۱

رسولان از عیسی نشانه‌ای خواستند

نخستین تحقق پیشگویی او در قرن اول بود.‏ اما آیا عیسی تحقق بزرگ‌تری را نیز در نظر داشت؟‏

فصل ۱۱۲

درس هوشیاری از مثل ده باکره

آیا منظور عیسی آن بود که نیمی از شاگردانش نادان و نیمی دیگر دانا خواهند بود؟‏

فصل ۱۱۳

درس سخت‌کوشی از مَثَل قِنطارها

عیسی گفت:‏ «هر که دارد،‏ بیشتر به او داده خواهد شد.‏» او مفهوم این اصل را در مَثَل قِنطارها روشن ساخت.‏

فصل ۱۱۴

مسیح هنگام آمدنش گوسفندان و بزها را داوری می‌کند

عیسی با مثلی درخور توجه نشان داد که بر چه اساسی داوری خواهد کرد.‏ همچنین نشان داد که این داوری پیامدی ابدی دارد.‏

فصل ۱۱۵

نزدیک شدن آخرین پِسَح عیسی

چرا این که رهبران مذهبی حاضر بودند در ازای تسلیم عیسی به یهودا دقیقاً ۳۰ سکهٔ نقره بدهند،‏ قابل توجه است؟‏

فصل ۱۱۶

آموزش تواضع در آخرین شام پِسَح

عیسی با انجام دادن مسئولیت یک خدمتکار،‏ باعث تعجب رسولانش شد.‏

فصل ۱۱۷

شام سَرور

عیسی مراسم یادبودی را پایه‌گذاری کرد که پیروانش باید آن را هر ساله در ۱۴ نیسان برگزار کنند.‏

فصل ۱۱۸

بحث بر سر این که کدام یک بزرگ‌تر است

رسولان فراموش کرده بودند که عیسی در همان شب چه درسی به آنان داده بود.‏

فصل ۱۱۹

عیسی،‏ راه و حقیقت و حیات

عیسی به پیروانش آموزش داد که چگونه می‌توان به خدا نزدیک شد.‏

فصل ۱۲۰

شاخه‌هایی که ثمر می‌آورند و دوستی با عیسی

از چه طریقی شاگردان عیسی «میوه» می‌آوردند؟‏

فصل ۱۲۱

‏«قوی‌دل باشید!‏ من بر دنیا غالب آمده‌ام»‏

با این که عیسی در دنیای شیطان اعدام شد،‏ چرا می‌توان گفت که او بر دنیا غالب آمد؟‏

فصل ۱۲۲

آخرین دعای عیسی در مکانی که در آن پِسَح را برگزار کردند

عیسی در این دعا مشخص کرد که چه چیز مهم‌تر از نجات بشر است.‏

فصل ۱۲۳

دعای عیسی هنگامی که در اندوهی عمیق بود

عیسی از خدا چنین درخواست کرد:‏ «این جام را از من دور کن.‏» منظور او چه بود؟‏ آیا او دیگر نمی‌خواست جان خود را در راه نجات انسان‌ها فدا کند؟‏

فصل ۱۲۴

خیانت به مسیح و دستگیری او

یهودا توانست عیسی را در تاریکی شب بیابد.‏

فصل ۱۲۵

نخست در حضور حَنّاس و سپس در حضور قیافا

رهبران مذهبی در محاکمهٔ عیسی انصاف و عدالت را به مضحکه گرفتند.‏

فصل ۱۲۶

پِطرُس عیسی را در خانهٔ قیافا انکار کرد

پِطرُس که از ایمان و وفاداری‌اش اطمینانی قوی داشت،‏ چگونه توانسته بود به این سادگی استادش را انکار کند؟‏

فصل ۱۲۷

محاکمه در مقابل سَنهِدرین،‏ سپس در حضور پیلاتُس

نیّت رهبران مذهبی قوم یهود آشکار شد.‏

فصل ۱۲۸

پیلاتُس و هیرودیس هر دو عیسی را بی‌گناه شمردند

چرا پیلاتُس عیسی را برای داوری نزد هیرودیس فرستاد؟‏ آیا خود اختیار نداشت عیسی را داوری کند؟‏

فصل ۱۲۹

پیلاتُس اعلام کرد:‏ «ببینید!‏ این هم آن مرد!‏»‏

حتی پیلاتُس به خصوصیات بی‌نظیر عیسی پی برد و آن را اذعان کرد.‏

فصل ۱۳۰

عیسی به دست دشمنانش سپرده شد و او را برای اعدام بردند

چرا عیسی به زنان اندوهگین گفت که برای او گریه نکنند،‏ بلکه برای خود و فرزندان خود گریه کنند؟‏

فصل ۱۳۱

زجر و آزار پادشاهی بی‌گناه بر تیر شکنجه

عیسی به یکی از مجرمانی که در کنار او اعدام می‌شد،‏ وعده‌ای بی‌نظیر داد.‏

فصل ۱۳۲

‏«به‌راستی که این مرد،‏ پسر خدا بود»‏

تاریکی معجزه‌آسا طی روز،‏ زمین‌لرزه و پاره شدن پردهٔ معبد بر واقعیتی مهم دلالت داشت.‏

فصل ۱۳۳

کفن و دفن عیسی

چرا جسد او باید پیش از غروب آفتاب دفن می‌شد؟‏

فصل ۱۳۴

مقبره خالی بود،‏ عیسی رستاخیز یافته بود

عیسی پس از رستاخیزش خود را نخست به زنی که پیروش بود،‏ نمایان ساخت نه به رسولانش.‏

فصل ۱۳۵

عیسای رستاخیزیافته بر بسیاری ظاهر شد

عیسی چگونه به شاگردانش ثابت کرد که رستاخیز یافته است؟‏

فصل ۱۳۶

در ساحل دریای جلیل

عیسی سه بار به پِطرُس یادآور شد که چگونه می‌تواند محبتش را به او ثابت کند.‏

فصل ۱۳۷

صدها نفر عیسی را پیش از پِنتیکاست دیدند

عیسی پس از رستاخیز و پیش از رفتنش به آسمان،‏ بارها به شاگردانش تأکید کرد که چه چیز به آنان داده خواهد شد و برای چه منظور باید از آن استفاده کنند.‏

فصل ۱۳۸

مسیح به دست راست خدا

عیسی تا زمانی که بر ضدّ دشمنانش وارد عمل شود،‏ باید چه می‌کرد؟‏

فصل ۱۳۹

برقرار ساختن بهشت بر زمین و به پایان رساندن وظیفهٔ خود

عیسی پیش از آن که پادشاهی را به خدا تقدیم کند،‏ کارهای بسیاری در پیش دارد!‏

عیسی را الگو قرار دهید و همچون او .‏ .‏ .‏

هشت خصوصیت همواره در زندگی عیسی دیده می‌شد.‏

فهرست آیات

با استفاده از فهرست آیات در این کتاب،‏ می‌توانید شمارهٔ فصلی را بیابید که در آن آیه یا آیات مورد نظرتان از انجیل‌ها بررسی می‌شود.‏

فهرست مَثَل‌ها (‏تشبیه‌ها)‏

شمارهٔ فصل مربوط به هر یک از این مثل‌ها را در این کتاب بیابید.‏

شماری از پیشگویی‌های مربوط به مسیح

در این بخش از کتاب،‏ وقایع دوران زندگی عیسی در کنار پیشگویی‌های کتاب مقدّس که ثابت می‌کند عیسی همان مسیح بود،‏ آمده است.‏ شمارهٔ فصل‌های مربوط به این وقایع در این بخش آمده است.‏

مناطقی که عیسی در آنجا به سر برد و تعلیم داد

این نقشه نشان می‌دهد که عیسی در کجا تعلیم داد.‏