مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

فصل ۳۳

تحقق پیشگویی اِشَعْیا

تحقق پیشگویی اِشَعْیا

مَتّی ۱۲:‏۱۵-‏۲۱ مَرقُس ۳:‏۷-‏۱۲

  • ازدحام جمعیت بر عیسی

  • به تحقق رساندن پیشگویی اِشَعْیا

وقتی عیسی آگاه شد که فَریسیان و هواداران حزب هیرودیس نقشهٔ قتل او را کشیده‌اند،‏ با شاگردانش آنجا را ترک کرد و به طرف دریای جلیل رفت.‏ جمعیتی بی‌شمار از نقاط گوناگون همچون جلیل،‏ شهرهای ساحلی صور و صیدون،‏ ساحل شرقی رود اردن،‏ اورشلیم و اِدومیه در جنوب نزد او آمدند.‏ عیسی بسیاری از آنان را شفا داد.‏ از این رو،‏ همهٔ کسانی که از بیماری‌های سخت رنج می‌بردند بر او هجوم آوردند.‏ آنان منتظر نماندند که عیسی آنان را لمس کند،‏ بلکه خود سعی می‌کردند دست خود را به او برسانند.‏—‏مَرقُس ۳:‏۹،‏ ۱۰‏.‏

عیسی به دلیل ازدحام زیاد جمعیت به شاگردانش گفت که قایقی برای او آماده داشته باشند تا مردم بر او هجوم نیاورند.‏ بدین سان می‌توانست با کمی فاصله از ساحل به مردم تعلیم دهد یا با آن قایق به منطقهٔ ساحلی دیگری برود و به مردم بیشتری کمک کند.‏

مَتّای شاگرد اشاره کرد که اعمال عیسی پیشگویی اِشَعْیای نبی را به تحقق رساند.‏ (‏مَتّی ۱۲:‏۱۷‏)‏ این پیشگویی چه بود؟‏

‏«بنگر!‏ این است خادم من که او را برگزیدم،‏ محبوب من که از او خشنودم!‏ من روح خود را بر او قرار خواهم داد و او مفهوم عدالت واقعی را برای قوم‌ها روشن خواهد ساخت.‏ او نزاع نخواهد کرد،‏ فریاد برنخواهد آورد و هیچ کس صدای او را در خیابان‌ها نخواهد شنید.‏ نی شکسته را خُرد نخواهد کرد و فتیلهٔ کم‌سو را خاموش نخواهد ساخت تا آن زمان که عدالت را به پیروزی رساند.‏ آری،‏ نام او به قوم‌ها امید خواهد بخشید.‏»—‏مَتّی ۱۲:‏۱۸-‏۲۱؛‏ اِشَعْیا ۴۲:‏۱-‏۴‏.‏

واضح است که عیسی همان خادم محبوبی است که خدا از او خشنود است.‏ عیسی عدالت واقعی را که زیر انبوهی از رسومِ مذهبیِ کاذب پنهان شده بود،‏ آشکار کرد.‏ فَریسیان قوانین خدا را به شیوهٔ خود اجرا می‌کردند و بدین سان عدالت را زیر پا می‌گذاشتند.‏ آنان حتی در روز سَبَّت به کمک فردی بیمار نمی‌رفتند!‏ عیسی با آشکار ساختن عدالت یَهُوَه و ثابت کردن این که روح خدا بر اوست،‏ انسان‌ها را از قید چنین رسومی رها ساخت.‏ رهبران مذهبی نیز به همین دلیل قصد داشتند او را به قتل برسانند!‏ به‌راستی که چه رفتار بی‌شرمانه‌ای!‏

منظور از این که «او نزاع نخواهد کرد،‏ فریاد برنخواهد آورد و هیچ کس صدای او را در خیابان‌ها نخواهد شنید،‏» چیست؟‏ عیسی هنگامی که مردم را شفا می‌داد،‏ نمی‌گذاشت آنان یا دیوها هویتش را آشکار کنند.‏ (‏مَرقُس ۳:‏۱۲‏)‏ او نمی‌خواست که برای او تبلیغات پرسروصدا به راه بیندازند یا گزارش‌های تحریف‌شده را با هیجان دهان‌به‌دهان بازگو کنند.‏

عیسی پیام تسلّی‌بخش خود را به کسانی رساند که مانند نی خُردشده،‏ خم شده و زیر پا افتاده بودند.‏ آنان مانند فتیله‌ای نیمه‌سوخته بودند که فروغ حیات در آن رو به خاموشی بود.‏ عیسی نی خُردشده را نمی‌شکست و فتیلهٔ نیمه‌سوخته را خاموش نمی‌ساخت،‏ بلکه با ملایمت و محبت و با مهارت به افتاده‌دلان روحیه می‌بخشید.‏ به‌راستی که عیسی کسی است که نامش به قوم‌ها امید می‌بخشد!‏