مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

فصل ۳۸

پرسش یحیی از عیسی

پرسش یحیی از عیسی

مَتّی ۱۱:‏۲-‏۱۵ لوقا ۷:‏۱۸-‏۳۰

  • پرسش یحیای تعمیددهنده در مورد نقش عیسی

  • تمجید از یحیی

حدود یک سال از حبس یحیای تعمیددهنده می‌گذشت.‏ در این میان او هنوز از کارهای شگفت‌انگیز عیسی باخبر می‌شد.‏ لحظه‌ای احساسات یحیی را تصوّر کنید وقتی شاگردانش نزد او آمده،‏ خبر معجزهٔ بزرگ عیسی در نائین را به او دادند؛‏ این که عیسی پسر بیوه‌زنی را رستاخیز داده است.‏ اما یحیی می‌خواست عیسی خود توضیح دهد که منظور او از انجام دادن این اعمال چیست.‏ پس یحیی به این منظور دو تن از شاگردان خود را فرا خواند که از عیسی بپرسند:‏ «آیا تو همان کسی هستی که منتظر آمدنش بودیم یا باید منتظر شخصی دیگر باشیم؟‏»—‏لوقا ۷:‏۱۹‏.‏

در نگاه اول شاید این پرسش به نظر عجیب رسد.‏ یحیی،‏ مردی باخدا بود و دو سال پیش از آن هنگام تعمید عیسی،‏ شاهد بود که روح‌القدس بر عیسی قرار گرفت و خدا رضایت و خشنودی‌اش را از عیسی اعلام کرد.‏ همچنین چنان که خواهیم دید،‏ عیسی خود از یحیی تمجید کرد.‏ پس نباید تصوّر کرد که ایمان یحیی ضعیف شده بود.‏ اما اگر یحیی هیچ شکی نداشت،‏ پس چرا این پرسش را در مورد عیسی مطرح کرد؟‏

یحیی احتمالاً می‌خواست صحّت این امر را که عیسی همان مسیح است،‏ مستقیماً از عیسی بشنود.‏ این موضوع به یحیی قدرت می‌داد که سختی‌های زندان را به جان بخرد.‏ اما ظاهراً یحیی دلیل دیگری نیز برای این پرسش خود داشت.‏ او با پیشگویی‌های کتاب مقدّس در مورد مسیح آشنا بود؛‏ این که مسح‌شدهٔ خدا،‏ پادشاه و نجات‌دهنده خواهد بود.‏ اما حال ماه‌های بسیاری از تعمید عیسی می‌گذشت و یحیی هنوز در زندان بود.‏ از این رو،‏ یحیی می‌خواست بداند که آیا باید در انتظار آمدن شخص دیگری باشد که جانشین عیسی شود و سایر پیشگویی‌ها در مورد مسیح را به تحقق رساند.‏

عیسی به جای این که تنها بگوید که «البته من همان کسی هستم که باید می‌آمد،‏» گواهی برای شاگردان یحیی آورد.‏ او بسیاری را شفا داد و بدین سان ثابت کرد که خدا پشتیبان و حامی اوست.‏ سپس به شاگردان یحیی گفت:‏ «بروید و آنچه می‌شنوید و می‌بینید به یحیی گزارش دهید که اکنون نابینایان بینا می‌شوند،‏ لنگان راه می‌روند،‏ جذامیان پاک می‌گردند،‏ ناشنوایان شنوا می‌شوند،‏ مردگان برخیزانده می‌شوند و به فقیران بشارت داده می‌شود.‏»—‏مَتّی ۱۱:‏۴،‏ ۵‏.‏

شاید در پرسش یحیی این نکته نهفته بود که از عیسی انتظار فعالیت‌ها و کارهای بیشتری را داشت؛‏ از جمله این که او را از زندان آزاد کند.‏ اما عیسی با سخنان خود نشان داد که یحیی نباید انتظار معجزاتی غیر از آنچه در آن زمان صورت می‌داد،‏ داشته باشد.‏

عیسی پس از ترک شاگردان یحیی،‏ به جمعیت اطمینان داد که یحیی بزرگ‌تر از یک پیامبر است.‏ او «آن پیام‌آور» یَهُوَه بود که در مَلاکی ۳:‏۱ آمده است.‏ یحیی همچنین ایلیّای نبی بود که در مَلاکی ۴:‏۵،‏ ۶ در مورد او پیشگویی شده است.‏ عیسی سپس چنین توضیح داد:‏ «به‌راستی به شما می‌گویم،‏ بزرگ‌تر از یحیای تعمیددهنده از مادر زاده نشده است،‏ اما در پادشاهی آسمان‌ها کوچک‌ترها نیز از او بزرگ‌ترند.‏»—‏مَتّی ۱۱:‏۱۱‏.‏

عیسی با گفتن این که در پادشاهی آسمان‌ها کوچک‌ترها از یحیی بزرگ‌ترند،‏ نشان داد که یحیی در پادشاهی خدا در آسمان نخواهد بود.‏ او راه را برای فعالیت عیسی آماده کرده بود،‏ اما پیش از این که عیسی راه را به آسمان باز کند،‏ درگذشت.‏ (‏عبرانیان ۱۰:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ البته،‏ یحیی پیامبری بود که به خدا وفادار ماند و یکی از تابعین پادشاهی خدا بر روی زمین خواهد بود.‏