مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

مناطقی که عیسی در آنجا به سر برد و تعلیم داد

مناطقی که عیسی در آنجا به سر برد و تعلیم داد

نقاط مختلف روی نقشه

 • فینیقیه

 • جلیل

 • دِکاپولیس

 • سامره

 • پیریه

 • یهودیه

 • صیدون

 • صَرَفَه

 • صور

 • دمشق

 • کوه حِرمون

 • قیصریهٔ فیلیپُس

 • خورَزین

 • بیت‌صِیدا

 • کَفَرناحوم

 • رافانا

 • قانا

 • مَجدَل

 • دریای جلیل

 • جِرجیسا

 • تیبِریه

 • هیپوس

 • دیون

 • قَنَوات

 • ناصره

 • جَدَره

 • آبیلا

 • نائین

 • اِسکوتوپولیس (‏بیت‌شِاَن)‏

 • بیت‌عَنیا؟‏ (‏شرق رود اردن)‏

 • پِلا

 • سالِم

 • عِینون

 • سِباست (‏سامره)‏

 • گِراسا

 • سوخار

 • کوه جَرِزّیم

 • چاه یعقوب

 • رود اردن

 • رامه (‏آریماتیا)‏

 • اِفرایم

 • فیلادِلفیه (‏رَبَّه)‏

 • اَریحا

 • رامه

 • عِمائوس

 • اورشلیم

 • بیت‌فاجی

 • بیت‌عَنیا

 • بیت‌لِحِم

 • حِبرون

 • بیابان یهودیه

 • دریاچهٔ نمک (‏دریای مرده‏)‏

 • اورشلیم و مناطق اطراف آن

 • رامه

 • عِمائوس

 • کوه زیتون

 • اورشلیم

 • بیت‌فاجی

 • بیت‌عَنیا

 • بیت‌لِحِم