مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

عیسی را الگو قرار دهید و همچون او .‏ .‏ .‏

عیسی را الگو قرار دهید و همچون او .‏ .‏ .‏

دلسوز باشید

عیسی مردی کامل بود و با بسیاری از رنج‌ها و سختی‌های انسان‌ها روبرو نشد.‏ با این حال،‏ او به فکر مردم بود و با آنان همدردی می‌کرد.‏ آنچه عیسی برای دیگران انجام می‌داد بیش از انتظار آنان بود و در این راه حتی از راحتی خود می‌گذشت.‏ آری،‏ عیسی از روی دلسوزی به دیگران یاری می‌رساند.‏ برای تأمّل بر این خصوصیت او به این فصل‌ها مراجعه کنید:‏ ۳۲،‏ ۳۷،‏ ۵۷،‏ ۹۹‏.‏

پذیرای دیگران باشید

عیسی در دیگران این احساس را به وجود نمی‌آورد که از آنان برتر است یا دیگران مزاحم اوقات او هستند.‏ از این رو،‏ از هر گروه سنی،‏ پیر و جوان نزد او می‌آمدند.‏ همچنین مردم علاقهٔ او را به خود حس می‌کردند و در کنارش احساس راحتی می‌کردند.‏ برای پی بردن به این خصوصیت عیسی به این فصل‌ها مراجعه کنید:‏ ۲۵،‏ ۲۷،‏ ۹۵‏.‏

اهل دعا باشید

عیسی مرتباً از صمیم قلب به پدرش دعا می‌کرد.‏ او هم در خلوت و هم در جمع پرستندگان واقعی خدا،‏ دست به دعا برمی‌داشت.‏ عیسی نه فقط برای صرف غذا،‏ بلکه در موقعیت‌های دیگر نیز به یَهُوَه دعا می‌کرد.‏ او در دعاهای خود از خدا سپاسگزاری می‌کرد،‏ او را جلال می‌داد و برای تصمیم‌گیری‌های مهم،‏ راهنمایی او را می‌طلبید.‏ برای یافتن نمونه‌هایی در این خصوص،‏ به این فصل‌ها مراجعه کنید:‏ ۲۴،‏ ۳۴،‏ ۹۱،‏ ۱۲۲،‏ ۱۲۳‏.‏

ازخودگذشته باشید

عیسی حتی زمانی که به آرامش و استراحت نیاز داشت،‏ از کمک به دیگران دریغ نمی‌کرد.‏ او هیچ گاه به علایق و خواسته‌های خود ارجحیت نمی‌داد.‏ ما می‌توانیم او را در این خصوص نیز الگو قرار دهیم.‏ برای بررسی این خصوصیت می‌توانید به این فصل‌ها مراجعه کنید:‏ ۱۹،‏ ۴۱،‏ ۵۲‏.‏

بخشنده باشید

عیسی نه تنها به مردم درس بخشندگی و رحمت می‌داد،‏ بلکه خود نیز با شاگردانش و دیگران با بخشندگی رفتار می‌کرد.‏ برای تأمّل بر این خصوصیت به این فصل‌ها مراجعه کنید:‏ ۲۶،‏ ۴۰،‏ ۶۴،‏ ۸۵،‏ ۱۳۱‏.‏

غیور باشید

در مورد مسیح پیشگویی شده بود که اکثر یهودیان او را رد می‌کنند و دشمنانش او را می‌کشند.‏ اما آیا این امر مانع آن شد که عیسی به مردم کمک کند؟‏ خیر،‏ او با شور و غیرت به مردم یاری می‌رساند تا خدا را به‌درستی بشناسند و پرستش کنند.‏ عیسی برای همهٔ پیروانش که در خدمتشان با بی‌علاقگی و حتی مخالفت روبرو می‌شوند،‏ سرمشقی خوب از غیرت به جا گذاشت.‏ به این فصل‌ها مراجعه کنید:‏ ۱۶،‏ ۷۲،‏ ۱۰۳‏.‏

متواضع باشید

عیسی کامل بود و از بسیاری جهات بر انسان‌های ناکامل برتری داشت.‏ برای نمونه،‏ دانش و حکمت او با هیچ انسانی قابل قیاس نبود.‏ بی‌شک توانایی‌های جسمی و فکری‌اش نیز بس بالاتر از مردم روزگارش بود.‏ اما عیسی با افتادگی و تواضع به دیگران خدمت می‌کرد.‏ شما می‌توانید در این فصل‌ها درس‌هایی مفید در مورد تواضع عیسی بیابید:‏ ۱۰،‏ ۶۲،‏ ۶۶،‏ ۹۴،‏ ۱۱۶‏.‏

بردبار باشید

گاه رسولان و دیگران آن طور که انتظار می‌رفت عیسی را سرمشق قرار نمی‌دادند و تعالیم او را بکار نمی‌گرفتند.‏ اما عیسی همواره با آنان بردبار بود.‏ او با صبر و بردباری تعالیم لازم را برای آنان تکرار می‌کرد تا بتوانند به یَهُوَه نزدیک‌تر شوند.‏ برای تأمّل بر این خصوصیت عیسی به این فصل‌ها مراجعه کنید:‏ ۷۴،‏ ۹۸،‏ ۱۱۸،‏ ۱۳۵‏.‏