مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

بخش ۲

شروع خدمت عیسی

‏«ببینید،‏ این است برّهٔ خدا که گناه را .‏ .‏ .‏ برمی‌دارد!‏»—‏یوحنا ۱:‏۲۹

شروع خدمت عیسی

در این بخش:‏

فصل ۱۲

تعمید عیسی

چرا عیسی که هرگز گناه نکرده بود،‏ تعمید گرفت؟‏

فصل ۱۳

درس ایستادگی در برابر وسوسه

وقتی شیطان عیسی را وسوسه کرد،‏ دو واقعیت مهم در مورد شیطان ثابت شد.‏

فصل ۱۴

عیسی شاگردانی یافت

چه چیز به شش شاگرد عیسی که نخستین شاگردان او بودند،‏ اطمینان داد که مسیح را یافته‌اند؟‏

فصل ۱۵

نخستین معجزهٔ عیسی

عیسی به مادرش نشان داد که از زمان تعمیدش،‏ خواست پدر آسمانی‌اش را انجام می‌دهد،‏ نه خواست او را.‏

فصل ۱۶

غیرت عیسی برای پرستش پاک

مطابق شریعت مردم می‌توانستند در اورشلیم حیواناتی را برای قربانی بخرند.‏ پس چرا عیسی از دیدن فروشندگان در معبد خشمگین شد؟‏

فصل ۱۷

عیسی به نیقودیموس تعلیم داد

مفهوم تولّد دوباره چیست؟‏

فصل ۱۸

افزایش خدمت عیسی در مقایسه با خدمت یحیی

شاگردان یحیی به فعالیت عیسی حسادت می‌ورزیدند در حالی که یحیی چنین نمی‌کرد.‏

فصل ۱۹

تعلیم به زنی سامری

عیسی به او مطلبی را گفت که ظاهراً تا آن زمان به هیچ کس دیگری نگفته بود.‏