مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

فصل ۱۳۹

برقرار ساختن بهشت بر زمین و به پایان رساندن وظیفهٔ خود

برقرار ساختن بهشت بر زمین و به پایان رساندن وظیفهٔ خود

۱قُرِنتیان ۱۵:‏۲۴-‏۲۸

  • عاقبت گوسفندان و بزها

  • بسیاری در بهشت روی زمین خواهند بود

  • عیسی حقیقتاً راه و حقیقت و حیات است

اندکی پس از تعمید عیسی و حتی پیش از آن که خدمتش را آغاز کند،‏ شخصی شریر مصمم بود او را در خدمتش ناکام سازد.‏ آری،‏ ابلیس،‏ دشمن عیسی چند بار تلاش کرد عیسی را وسوسه کند.‏ بعدها،‏ عیسی در مورد آن شریر گفت:‏ «حکمران این دنیا می‌آید.‏ او بر من هیچ قدرتی ندارد.‏»—‏یوحنا ۱۴:‏۳۰‏.‏

یوحنای رسول در رؤیایی نبوی عاقبت «اژدهای بزرگ .‏ .‏ .‏ یعنی همان مار کهن» را که «ابلیس و شیطان خوانده می‌شود،‏» دید.‏ او دید که آن دشمنِ خبیثِ انسان‌ها از آسمان به زمین انداخته شد و «بسیار خشمگین است،‏ چون می‌داند که زمانی اندک دارد.‏» (‏مکاشفه ۱۲:‏۹،‏ ۱۲‏)‏ مسیحیان دلایلی محکم در دست دارند که نشان می‌دهد،‏ اکنون در همان دورانی زندگی می‌کنند که شیطان به زمین انداخته شد.‏ آری،‏ آنان می‌دانند که به‌زودی «اژدها،‏ یعنی همان مار کهن» به مدت ۱۰۰۰ سال در چاه بی‌انتها در بند کشیده خواهد شد و طی آن دوران،‏ عیسی در پادشاهی خدا حکمرانی خواهد کرد.‏—‏مکاشفه ۲۰:‏۱،‏ ۲‏.‏

طی آن ۱۰۰۰ سال،‏ چه شرایطی بر زمین ما حکمفرما خواهد بود؟‏ چه کسانی بر آن زندگی خواهند کرد؟‏ عیسی خود به این سؤالات پاسخ داد.‏ او در مَثَل گوسفندان و بزها نشان داد که چه آینده‌ای در انتظار به اصطلاح گوسفندان است؛‏ یعنی انسان‌های درستکاری که با برادران عیسی همکاری کرده،‏ به آنان احسان می‌کنند.‏ عیسی همچنین روشن ساخت که چه چیز در انتظار به اصطلاح بزهاست؛‏ یعنی کسانی که برعکس آن درستکاران عمل می‌کنند.‏ عیسی گفت:‏ «اینان [بزها] به مرگ ابدی و درستکاران [گوسفندان] به زندگی ابدی خواهند رسید.‏»—‏مَتّی ۲۵:‏۴۶‏.‏

از این نکته می‌توان مفهوم گفتهٔ عیسی را به مجرمی که در کنارش بر تیر شکنجه بود،‏ بهتر درک کرد.‏ عیسی در آن گفتهٔ خود،‏ به پاداشی اشاره نکرد که به رسولان وفادارش وعده داده بود؛‏ یعنی داشتن نقشی در پادشاهی آسمان‌ها.‏ بلکه به آن مجرم چنین گفت:‏ «به‌راستی به تو می‌گویم امروز،‏ با من در بهشت خواهی بود.‏» (‏لوقا ۲۳:‏۴۳‏)‏ آری،‏ وعده‌ای که عیسی به آن مرد داد،‏ زندگی در بهشت‏،‏ یعنی باغی زیبا و پارک‌مانند بود.‏ پس منطقی است که هر کس دیگری که در زمرهٔ گوسفندان شمرده شود و «به زندگی ابدی» برسد نیز در همین بهشت زندگی خواهد کرد،‏ نه در پادشاهی آسمان‌ها.‏

این حقیقت با توصیف یوحنای رسول در مورد شرایط زمین طی آن دوران،‏ تطابق دارد.‏ او گفت:‏ «خیمهٔ خدا با انسان‌هاست.‏ او با آنان ساکن خواهد شد و ایشان قوم او خواهند بود و خودِ خدا با آنان خواهد بود.‏ خدا هر اشکی را از چشمانشان پاک خواهد کرد.‏ دیگر مرگ نخواهد بود و ماتم و شیون و درد نیز وجود نخواهد داشت.‏ چیزهای گذشته سپری شده است.‏»—‏مکاشفه ۲۱:‏۳،‏ ۴‏.‏

آن مجرم برای آن که از زندگی در بهشت برخوردار شود،‏ مسلّماً باید از میان مردگان برخیزد.‏ البته شمار بسیار دیگری نیز رستاخیز خواهند یافت‏.‏ عیسی این نکته را چنین روشن ساخت:‏ «زمانی می‌رسد که تمام آنانی که در قبرها هستند،‏ صدای او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد،‏ هر که اعمال نیکو کرد،‏ رستاخیزش به حیات می‌انجامد و هر که اعمال شریرانه پیشه کرد،‏ رستاخیزش به محکومیت می‌انجامد.‏»—‏یوحنا ۵:‏۲۸،‏ ۲۹‏.‏

در مورد رسولان وفادار عیسی و شمار دیگری که با او در آسمان خواهند بود،‏ چه می‌توان گفت؟‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «[آنان] کاهنان خدا و کاهنان مسیح خواهند بود و در مقام پادشاه به مدت ۱۰۰۰ سال با او سلطنت خواهند کرد.‏» (‏مکاشفه ۲۰:‏۶‏)‏ کسانی که با عیسی حکمرانی خواهند کرد،‏ از میان مردان و زنانی که بر زمین زندگی می‌کردند،‏ انتخاب می‌شوند.‏ پس شکی نیست که آنان با دلسوزی و درایت بر انسان‌های روی زمین حکمرانی خواهند کرد.‏—‏مکاشفه ۵:‏۱۰‏.‏

عیسی بهای رهایی را برای انسان‌های روی زمین به کار خواهد گرفت و آنان را از شرّ گناه موروثی رهایی خواهد بخشید.‏ عیسی و کسانی که با او حکمرانی می‌کنند،‏ انسان‌های وفادار را به کاملیت خواهند رساند.‏ آری،‏ انسان‌ها در آن زمان از زندگی‌ای برخوردار می‌شوند که خدا در ابتدا برای بشر در نظر گرفته بود،‏ زمانی که به آدم و حوّا گفت که بارور و کثیر شوند و زمین را پر سازند.‏ حتی مرگ ناشی از گناه آدم نیز دیگر وجود نخواهد داشت!‏

بدین سان عیسی تمام آنچه را که یَهُوَه از او خواسته بود،‏ به انجام خواهد رساند.‏ در پایان حکومت هزارساله،‏ عیسی پادشاهی و خانواده‌ای از انسان‌های کامل را به پدرش تقدیم خواهد کرد.‏ پولُس رسول در خصوص این عمل شگرف و متواضعانهٔ عیسی چنین گفت:‏ «پس از آن که همه چیز تحت فرمان پسر درآمد،‏ پسر نیز خود را مطیع او خواهد ساخت؛‏ مطیع او که همه چیز را تحت فرمانش نهاد،‏ تا بدین سان خدا به‌تنهایی حاکم همه باشد.‏»—‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۲۸‏.‏

واضح است که عیسی نقشی حیاتی در به تحقق رساندن مقصود پرجلال خدا دارد.‏ همچنان که مقصود خدا در آینده و تا ابدیت به تحقق می‌رسد،‏ عیسی مطابق با توصیف خود،‏ به معنی واقعی کلمه «راه و حقیقت و حیات» خواهد بود.‏—‏یوحنا ۱۴:‏۶‏.‏