مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

فهرست آیات

فهرست آیات

شماره‌هایی که پس از آیات آمده است،‏ به فصل کتاب اشاره می‌کند.‏

مَتّی

مَرقُس

لوقا

یوحنا

۱:‏۱۸-‏۲۵

۴

۱:‏۱-‏۸

۱۱

۱:‏۵-‏۳۳

۱

۱:‏۶-‏۸،‏ ۱۵-‏۲۸

۱۱

۲:‏۱-‏۱۲

۷

۱:‏۹-‏۱۱

۱۲

۱:‏۳۴-‏۵۶

۲

۱:‏۲۹-‏۵۱

۱۴

۲:‏۱۳-‏۲۳

۸

۱:‏۱۲،‏ ۱۳

۱۳

۱:‏۵۶

۴

۱:‏۳۲-‏۳۴

۱۲

۳:‏۱-‏۱۲

۱۱

۱:‏۱۴،‏ ۱۵

۲۰

۱:‏۵۷-‏۷۹

۳

۲:‏۱-‏۱۲

۱۵

۳:‏۱۳-‏۱۷

۱۲

۱:‏۱۶-‏۲۰

۲۲

۲:‏۱-‏۲۰

۵

۲:‏۱۲-‏۲۲

۱۶

۴:‏۱-‏۱۱

۱۳

۱:‏۲۱-‏۳۴

۲۳

۲:‏۲۱-‏۳۹

۶

۲:‏۲۳–‏۳:‏۲۱

۱۷

۴:‏۱۲

۱۸

۱:‏۳۵-‏۳۹

۲۴

۲:‏۴۰-‏۵۲

۱۰

۳:‏۲۲–‏۴:‏۳

۱۸

۴:‏۱۳-‏۲۲

۲۲

۱:‏۴۰-‏۴۵

۲۵

۳:‏۱-‏۱۸

۱۱

۴:‏۳-‏۴۳

۱۹

۴:‏۲۳-‏۲۵

۲۴

۲:‏۱-‏۱۲

۲۶

۳:‏۱۹،‏ ۲۰

۱۸

۴:‏۴۳-‏۵۴

۲۰

۵:‏۱–‏۷:‏۲۹

۳۵

۲:‏۱۳-‏۱۷

۲۷

۳:‏۲۱،‏ ۲۲

۱۲

۵:‏۱-‏۱۶

۲۹

۸:‏۱-‏۴

۲۵

۲:‏۱۸-‏۲۲

۲۸

۴:‏۱-‏۱۳

۱۳

۵:‏۱۷-‏۴۷

۳۰

۸:‏۵-‏۱۳

۳۶

۲:‏۲۳-‏۲۸

۳۱

۴:‏۱۴،‏ ۱۵

۲۰

۶:‏۱-‏۱۳

۵۲

۸:‏۱۴-‏۱۷

۲۳

۳:‏۱-‏۶

۳۲

۴:‏۱۶-‏۳۱

۲۱

۶:‏۱۴-‏۲۵

۵۳

۸:‏۱۸

۴۴

۳:‏۷-‏۱۲

۳۳

۴:‏۳۱-‏۴۱

۲۳

۶:‏۲۵-‏۴۸

۵۴

۸:‏۱۹-‏۲۲

۶۵

۳:‏۱۳-‏۱۹

۳۴

۴:‏۴۲،‏ ۴۳

۲۴

۶:‏۴۸-‏۷۱

۵۵

۸:‏۲۳-‏۲۷

۴۴

۳:‏۱۹-‏۳۰

۴۱

۵:‏۱-‏۱۱

۲۲

۷:‏۱

۵۶

۸:‏۲۸-‏۳۴

۴۵

۳:‏۳۱-‏۳۵

۴۲

۵:‏۱۲-‏۱۶

۲۵

۷:‏۲-‏۱۰

۶۵

۹:‏۱-‏۸

۲۶

۴:‏۱-‏۳۴

۴۳

۵:‏۱۷-‏۲۶

۲۶

۷:‏۱۱-‏۳۲

۶۶

۹:‏۹-‏۱۳

۲۷

۴:‏۳۵-‏۴۱

۴۴

۵:‏۲۷-‏۳۲

۲۷

۷:‏۳۲-‏۵۲

۶۷

۹:‏۱۴-‏۱۷

۲۸

۵:‏۱-‏۲۰

۴۵

۵:‏۳۳-‏۳۹

۲۸

۸:‏۱۲-‏۳۶

۶۸

۹:‏۱۸-‏۲۲

۴۶

۵:‏۲۱-‏۳۴

۴۶

۶:‏۱-‏۵

۳۱

۸:‏۳۷-‏۵۹

۶۹

۹:‏۱۸،‏ ۲۳-‏۲۶

۴۷

۵:‏۲۲-‏۲۴

۴۷

۶:‏۶-‏۱۱

۳۲

۹:‏۱-‏۱۸

۷۰

۹:‏۲۷-‏۳۴

۴۸

۵:‏۳۵-‏۴۳

۴۷

۶:‏۱۲-‏۱۶

۳۴

۹:‏۱۹-‏۴۱

۷۱

۹:‏۳۵–‏۱۰:‏۱۵

۴۹

۶:‏۱-‏۶

۴۸

۶:‏۱۷-‏۴۹

۳۵

۱۰:‏۱-‏۲۱

۸۰

۱۰:‏۱۶–‏۱۱:‏۱

۵۰

۶:‏۳

۹

۷:‏۱-‏۱۰

۳۶

۱۰:‏۲۲-‏۴۲

۸۱

۱۱:‏۲-‏۱۵

۳۸

۶:‏۶-‏۱۱

۴۹

۷:‏۱۱-‏۱۷

۳۷

۱۱:‏۱-‏۱۶

۸۹

۱۱:‏۱۶-‏۳۰

۳۹

۶:‏۱۲،‏ ۱۳

۵۰

۷:‏۱۸-‏۳۰

۳۸

۱۱:‏۱۷-‏۳۷

۹۰

۱۲:‏۱-‏۸

۳۱

۶:‏۱۴-‏۲۹

۵۱

۷:‏۳۱-‏۳۵

۳۹

۱۱:‏۳۸-‏۵۴

۹۱

۱۲:‏۹-‏۱۴

۳۲

۶:‏۱۷-‏۲۰

۱۸

۷:‏۳۶-‏۵۰

۴۰

۱۱:‏۵۵–‏۱۲:‏۱۱

۱۰۱

۱۲:‏۱۵-‏۲۱

۳۳

۶:‏۳۰-‏۴۴

۵۲

۸:‏۱-‏۳

۴۱

۱۲:‏۱۲-‏۱۹

۱۰۲

۱۲:‏۲۲-‏۳۲

۴۱

۶:‏۴۵-‏۵۶

۵۳

۸:‏۴-‏۱۸

۴۳

۱۲:‏۲۰-‏۲۷

۱۰۳

۱۲:‏۳۳-‏۵۰

۴۲

۷:‏۱-‏۲۳

۵۶

۸:‏۱۹-‏۲۱

۴۲

۱۲:‏۲۸-‏۵۰

۱۰۴

۱۳:‏۱-‏۵۳

۴۳

۷:‏۲۴-‏۳۷

۵۷

۸:‏۲۲-‏۲۵

۴۴

۱۳:‏۱-‏۱۷

۱۱۶

۱۳:‏۵۴-‏۵۸

۴۸

۸:‏۱-‏۲۱

۵۸

۸:‏۲۶-‏۳۹

۴۵

۱۳:‏۱۸-‏۳۰

۱۱۷

۱۳:‏۵۵،‏ ۵۶

۹

۸:‏۲۲-‏۳۸

۵۹

۸:‏۴۰-‏۴۸

۴۶

۱۳:‏۳۱-‏۳۸

۱۱۸

۱۴:‏۱-‏۱۲

۵۱

۹:‏۱-‏۱۳

۶۰

۸:‏۴۰-‏۴۲

۴۷

۱۴:‏۱-‏۳۱

۱۱۹

۱۴:‏۱۳-‏۲۱

۵۲

۹:‏۱۴-‏۲۹

۶۱

۸:‏۴۹-‏۵۶

۴۷

۱۵:‏۱-‏۲۷

۱۲۰

۱۴:‏۲۲-‏۳۶

۵۳

۹:‏۳۰-‏۳۷

۶۲

۹:‏۱-‏۵

۴۹

۱۶:‏۱-‏۳۳

۱۲۱

۱۵:‏۱-‏۲۰

۵۶

۹:‏۳۸-‏۵۰

۶۳

۹:‏۶

۵۰

۱۷:‏۱-‏۲۶

۱۲۲

۱۵:‏۲۱-‏۳۱

۵۷

۱۰:‏۱-‏۱۶

۹۵

۹:‏۷-‏۹

۵۱

۱۸:‏۱

۱۲۳

۱۵:‏۳۲–‏۱۶:‏۱۲

۵۸

۱۰:‏۱۷-‏۳۱

۹۶

۹:‏۱۰-‏۱۷

۵۲

۱۸:‏۲-‏۱۲

۱۲۴

۱۶:‏۱۳-‏۲۷

۵۹

۱۰:‏۳۲-‏۴۵

۹۸

۹:‏۱۸-‏۲۶

۵۹

۱۸:‏۱۳،‏ ۱۴

۱۲۵

۱۶:‏۲۸–‏۱۷:‏۱۳

۶۰

۱۰:‏۴۶-‏۵۲

۹۹

۹:‏۲۷-‏۳۶

۶۰

۱۸:‏۱۵-‏۱۸

۱۲۶

۱۷:‏۱۴-‏۲۰

۶۱

۱۱:‏۱-‏۱۱

۱۰۲

۹:‏۳۷-‏۴۳

۶۱

۱۸:‏۱۹-‏۲۴

۱۲۵

۱۷:‏۲۲–‏۱۸:‏۵

۶۲

۱۱:‏۱۲-‏۱۸

۱۰۳

۹:‏۴۳-‏۴۸

۶۲

۱۸:‏۲۵-‏۲۷

۱۲۶

۱۸:‏۶-‏۲۰

۶۳

۱۱:‏۱۹-‏۳۳

۱۰۵

۹:‏۴۹،‏ ۵۰

۶۳

۱۸:‏۲۸-‏۳۵

۱۲۷

۱۸:‏۲۱-‏۳۵

۶۴

۱۲:‏۱-‏۱۲

۱۰۶

۹:‏۵۱-‏۶۲

۶۵

۱۸:‏۳۶-‏۳۸

۱۲۸

۱۹:‏۱-‏۱۵

۹۵

۱۲:‏۱۳-‏۳۴

۱۰۸

۱۰:‏۱-‏۲۴

۷۲

۱۸:‏۳۹–‏۱۹:‏۵

۱۲۹

۱۹:‏۱۶-‏۳۰

۹۶

۱۲:‏۳۵-‏۴۰

۱۰۹

۱۰:‏۲۵-‏۳۷

۷۳

۱۹:‏۶-‏۱۷

۱۳۰

۲۰:‏۱-‏۱۶

۹۷

۱۲:‏۴۱–‏۱۳:‏۲

۱۱۰

۱۰:‏۳۸–‏۱۱:‏۱۳

۷۴

۱۹:‏۱۷-‏۲۴

۱۳۱

۲۰:‏۱۷-‏۲۸

۹۸

۱۳:‏۳-‏۳۷

۱۱۱

۱۱:‏۱۴-‏۳۶

۷۵

۱۹:‏۲۵-‏۳۰

۱۳۲

۲۰:‏۲۹-‏۳۴

۹۹

۱۴:‏۱،‏ ۲

۱۱۵

۱۱:‏۳۷-‏۵۴

۷۶

۱۹:‏۳۱–‏۲۰:‏۱

۱۳۳

۲۱:‏۱-‏۱۱

۱۰۲

۱۴:‏۳-‏۹

۱۰۱

۱۲:‏۱-‏۳۴

۷۷

۲۰:‏۲-‏۱۸

۱۳۴

۲۱:‏۱۲،‏ ۱۳

۱۰۳

۱۴:‏۱۰-‏۱۶

۱۱۵

۱۲:‏۳۵-‏۵۹

۷۸

۲۰:‏۱۹-‏۲۹

۱۳۵

۲۱:‏۱۴-‏۱۷

۱۰۲

۱۴:‏۱۷

۱۱۶

۱۳:‏۱-‏۲۱

۷۹

۲۱:‏۱-‏۲۵

۱۳۶

۲۱:‏۱۸،‏ ۱۹

۱۰۳

۱۴:‏۱۸-‏۲۵

۱۱۷

۱۳:‏۲۲–‏۱۴:‏۶

۸۲

 

 

۲۱:‏۱۹-‏۲۷

۱۰۵

۱۴:‏۲۶

۱۲۳

۱۴:‏۷-‏۲۴

۸۳

 

 

۲۱:‏۲۸-‏۴۶

۱۰۶

۱۴:‏۲۷-‏۳۱

۱۱۸

۱۴:‏۲۵-‏۳۵

۸۴

 

 

۲۲:‏۱-‏۱۴

۱۰۷

۱۴:‏۳۲-‏۴۲

۱۲۳

۱۵:‏۱-‏۱۰

۸۵

 

 

۲۲:‏۱۵-‏۴۰

۱۰۸

۱۴:‏۴۳-‏۵۲

۱۲۴

۱۵:‏۱۱-‏۳۲

۸۶

 

 

۲۲:‏۴۱–‏۲۳:‏۲۴

۱۰۹

۱۴:‏۵۳-‏۶۵

۱۲۵

۱۶:‏۱-‏۱۳

۸۷

 

 

۲۳:‏۲۵–‏۲۴:‏۲

۱۱۰

۱۴:‏۶۶-‏۷۲

۱۲۶

۱۶:‏۱۴-‏۳۱

۸۸

 

 

۲۴:‏۳-‏۵۱

۱۱۱

۱۵:‏۱

۱۲۷

۱۷:‏۱-‏۱۰

۸۹

 

 

۲۵:‏۱-‏۱۳

۱۱۲

۱۵:‏۲-‏۵

۱۲۸

۱۷:‏۱۱-‏۱۹

۹۲

 

 

۲۵:‏۱۴-‏۳۰

۱۱۳

۱۵:‏۶-‏۱۹

۱۲۹

۱۷:‏۲۰-‏۳۷

۹۳

 

 

۲۵:‏۳۱-‏۴۶

۱۱۴

۱۵:‏۲۰،‏ ۲۱

۱۳۰

۱۸:‏۱-‏۱۴

۹۴

 

 

۲۶:‏۱-‏۵

۱۱۵

۱۵:‏۲۲-‏۳۲

۱۳۱

۱۸:‏۱۵-‏۱۷

۹۵

 

 

۲۶:‏۶-‏۱۳

۱۰۱

۱۵:‏۳۳-‏۴۱

۱۳۲

۱۸:‏۱۸-‏۳۰

۹۶

 

 

۲۶:‏۱۴-‏۱۹

۱۱۵

۱۵:‏۴۲–‏۱۶:‏۴

۱۳۳

۱۸:‏۳۱-‏۳۴

۹۸

 

 

۲۶:‏۲۰

۱۱۶

۱۶:‏۵-‏۸

۱۳۴

۱۸:‏۳۵–‏۱۹:‏۱۰

۹۹

 

 

۲۶:‏۲۱-‏۲۹

۱۱۷

 

 

۱۹:‏۱۱-‏۲۸

۱۰۰

 

 

۲۶:‏۳۰

۱۲۳

 

 

۱۹:‏۲۹-‏۴۴

۱۰۲

 

 

۲۶:‏۳۱-‏۳۵

۱۱۸

 

 

۱۹:‏۴۵-‏۴۸

۱۰۳

 

 

۲۶:‏۳۶-‏۴۶

۱۲۳

 

 

۲۰:‏۱-‏۸

۱۰۵

 

 

۲۶:‏۴۷-‏۵۶

۱۲۴

 

 

۲۰:‏۹-‏۱۹

۱۰۶

 

 

۲۶:‏۵۷-‏۶۸

۱۲۵

 

 

۲۰:‏۲۰-‏۴۰

۱۰۸

 

 

۲۶:‏۶۹-‏۷۵

۱۲۶

 

 

۲۰:‏۴۱-‏۴۷

۱۰۹

 

 

۲۷:‏۱-‏۱۱

۱۲۷

 

 

۲۱:‏۱-‏۶

۱۱۰

 

 

۲۷:‏۱۲-‏۱۴

۱۲۸

 

 

۲۱:‏۷-‏۳۸

۱۱۱

 

 

۲۷:‏۱۵-‏۱۷

۱۲۹

 

 

۲۲:‏۱-‏۱۳

۱۱۵

 

 

۲۷:‏۱۸،‏ ۱۹

۱۲۸

 

 

۲۲:‏۱۴-‏۱۸

۱۱۶

 

 

۲۷:‏۲۰-‏۳۰

۱۲۹

 

 

۲۲:‏۱۹-‏۲۳

۱۱۷

 

 

۲۷:‏۳۱،‏ ۳۲

۱۳۰

 

 

۲۲:‏۲۴-‏۳۸

۱۱۸

 

 

۲۷:‏۳۳-‏۴۴

۱۳۱

 

 

۲۲:‏۳۹-‏۴۶

۱۲۳

 

 

۲۷:‏۴۵-‏۵۶

۱۳۲

 

 

۲۲:‏۴۷-‏۵۳

۱۲۴

 

 

۲۷:‏۵۷–‏۲۸:‏۲

۱۳۳

 

 

۲۲:‏۵۴

۱۲۵

 

 

۲۸:‏۳-‏۱۵

۱۳۴

 

 

۲۲:‏۵۴-‏۶۲

۱۲۶

 

 

۲۸:‏۱۶-‏۲۰

۱۳۷

 

 

۲۲:‏۶۳-‏۶۵

۱۲۵

 

 

 

 

 

 

۲۲:‏۶۶–‏۲۳:‏۳

۱۲۷

 

 

 

 

 

 

۲۳:‏۴-‏۱۶

۱۲۸

 

 

 

 

 

 

۲۳:‏۱۸-‏۲۵

۱۲۹

 

 

 

 

 

 

۲۳:‏۲۴-‏۳۱

۱۳۰

 

 

 

 

 

 

۲۳:‏۳۲-‏۴۳

۱۳۱

 

 

 

 

 

 

۲۳:‏۴۴-‏۴۹

۱۳۲

 

 

 

 

 

 

۲۳:‏۵۰–‏۲۴:‏۳

۱۳۳

 

 

 

 

 

 

۲۴:‏۴-‏۱۲

۱۳۴

 

 

 

 

 

 

۲۴:‏۱۳-‏۴۹

۱۳۵

 

 

 

 

 

 

۲۴:‏۵۰-‏۵۲

۱۳۷