Hosea 3:1-5

  • Hosea i pembak waef blong hem we i stap mekem adaltri (1-3)

  • Isrel bambae i kambak long Jehova (4, 5)

3  Biaen Jehova i talem long mi se: “Yu go bakegen, yu lavem woman ya we narafala man i lavem hem mo i stap mekem adaltri,+ stret olsem we Jehova i lavem ol man Isrel,+ nating se oli stap wosipim ol narafala god+ mo oli laekem ol kek we oli wokem long drae grep.”*  Nao mi pem woman ya i blong mi. Mi pem hem long 15 silva mane mo wan mo haf homa* blong bale.  Ale mi talem long woman ya se: “Bambae yu yu blong mi blong plante dei. Yu no mas mekem fasin blong prostitut,* mo yu no mas go mekem seks wetem narafala man, mo mi tu bambae mi no mekem olsem long yu.”  Hemia from we ol man Isrel bambae oli stap longtaem lelebet* we oli no gat wan king,+ oli no gat wan prins, oli no mekem wan sakrefaes, oli no gat wan pos, mo oli no gat wan efod+ mo ol aedol ya terafim.*+  Biaen ol man Isrel bambae oli kambak mo oli lukaotem Jehova God blong olgeta+ mo Deved king blong olgeta,+ mo bambae oli stap seksek taem oli kam long Jehova mo oli kam from gudfala fasin blong hem long ol las haf blong ol dei.+

Ol futnot

Hemia ol kek we oli stap yusum long giaman wosip.
1 homa i sem mak long 220 L. Yu luk Ap. B14.
NT: “mekem enikaen doti fasin blong seks (fasin blong slip olbaot).”
PT: “stap plante dei.”
Yu luk Diksonari.