Hosea 12:1-14

  • Efrem i sud kambak long Jehova (1-14)

    • Jekob i faet wetem God (3)

    • Jekob i krae bigwan blong God i kaen long hem (4)

12  “Efrem i stap kakae win nomo. Hem i stap ron biaen long iswin fuldei. Hem i mekem ol giaman toktok mo raf fasin i kam plante moa. Oli mekem wan kontrak wetem Asiria+ mo oli tekem oel i go long Ijip.+   Jehova i gat wan kot kes agensem Juda,+Bambae hem i jajem Jekob folem ol fasin blong hem,Mo bambae hem i givimbak long hem, folem ol fasin we hem i mekem.+   Insaed long bel, hem i holemtaet leg blong brata blong hem,+Mo hem i yusum paoa blong hem blong faet wetem God.+   Hem i gohed blong faet wetem wan enjel mo i win. Hem i krae bigwan mo i stap plis long hem blong i mekem wan samting blong hem.”+Hem* i faenem hem long Betel, mo long ples ya, Hem i toktok wetem mifala,+   Yes, Jehova, God ya we i komanda blong ol ami,+We nem ya Jehova i stap olsem memori blong hem.*+   “Taswe yu kambak long God blong yu,+Yu gohed blong soemaot fasin blong lavem man oltaem mo jastis,+Mo oltaem yu mas putum hop blong yu i stap long God blong yu.   Be i gat ol giaman skel long han blong tredaman,*Hem i laekem tumas blong ravem man blong stilim hem.+   Efrem i stap gohed blong talem se: ‘Naoia mi mi kam rij,+Mi gat plante rij samting.+ Mo long olgeta samting we mi stap wok had from, oli no save faenem wan rong o wan sin long olgeta.’   Be mi mi Jehova God blong yufala long kantri ya Ijip.*+ Bambae mi mekem se yufala i stap long ol tent bakegenOlsem long ol dei we oli makemaot blong wan samting.* 10  Mi toktok long ol profet,+Mo mi mekem se oli luk plante vison,Mo mi yusum ol profet blong talem ol parabol. 11  Long Gilead, i gat fasin blong giaman*+ mo blong no tok tru. Long Gilgal, oli mekem sakrefaes long ol bul,+Mo ol olta blong olgeta oli olsem ol hip blong ol ston long ol rod blong wota long garen.+ 12  Jekob i ronwe i go long teritori* blong Aram,*+Isrel+ i stap wok long ples ya from wan waef,+Mo i stap lukaot long ol sipsip from wan waef.+ 13  Jehova i yusum wan profet blong tekemaot Isrel long Ijip,+Mo i yusum wan profet blong i blokemgud hem.+ 14  Efrem i mekem God i kros we i kros tumas,+Fol we hem i gat from blad we i ron, i stap nomo long hem,Masta blong hem bambae i givimbak long hem from ol rabis tok blong hem.”+

Ol futnot

Hemia God.
NT: “i mekem ol man oli tingbaot hem.”
NT: “bisnesman.”
NT: “yufala, stat taem yufala i stap long kantri ya Ijip kam kasem naoia.”
MNT: “dei blong wan lafet.”
NT: “gat samting blong trikim man; samting we i narakaen.”
PT: “ples.”
NT: “Siria.”