• ?Ɲrɛnnɛn nga sran’m be wun i asiɛ’n su’n, ɔ fin Ɲanmiɛn?

  • ?Akplowa benin yɛ be kpɛli i ba Edɛni fie’n nun lɔ ɔ?

  • ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn núnnún ɲrɛnnɛn nga sran’m be wun i’n niɔn?

1, 2. ?Ɲrɛnnɛn wafa benin yɛ sran’m be wun i andɛ ɔ? ?I sɔ’n ti’n, kosan benin mun yɛ sran kpanngban be usa ɔ?

LIKA kun nun’n, kɛ be kunnin alɛ m’ɔ wieli’n, be sieli bla nin ba kanngan akpi kpanngban mɔ be timan alɛ kunfuɛ mɔ alɛ’n dili be’n kunman dan kun nun. Kpɛkun be siesieli waka nda mun kunman sɔ’n i nuan tɛɛn. Be klɛli waka nda sɔ’m be kwlaa su kɛ: “?Ɔ yo sɛ ti ɔ?” Blɛ wie nun’n, kɛ sa’n yo sran’m be ya’n mɔ be wunman kɛ be yo be wun’n, yɛ be usa kosan sɔ’n niɔn. Kɛ alɛ, annzɛ asiɛ’n i kejelɛ annzɛ kusu nzue m’ɔ di lika’n, annzɛ tukpaciɛ, annzɛ sa yaya’m be kun sran’m be awlɛn su sran mɔ b’a yoman like fi’n, be usa kosan sɔ’n. Be kunndɛ kɛ bé sí sa nga ti yɛ ɲrɛnnɛn sa sɔ’n ɲan be’n.

2 ?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yaci sran’m be lɛ mɔ be wun ɲrɛnnɛn ɔn? ?Sɛ Zoova ti Ɲanmiɛn mɔ like fi nunmɛn i sin’n naan ɔ ti sran klofuɛ’n, naan ɔ si ngwlɛlɛ’n, yɛ ɔ yo sa i nuan su’n niɔn, ngue ti yɛ sran kpɔlɛ’n nin sran lufle bulɛ’n be sɔn mɛn nun dan sɔ ɔ? ?W a bu i sɔ liɛ’n i su akunndan le?

3, 4. (a) ?Ngue like yɛ ɔ kle kɛ sɛ e usa kɛ, ɔ yo sɛ ti yɛ Ɲanmiɛn yaci ɲrɛnnɛn sa’m be lɛ maan be ju sran’m be su’n, i sɔ’n timan tɛ ɔ? (b) ?Klunwi sa nin ɲrɛnnɛn nga be o sran’m be su’n, be yo Zoova i sɛ?

3 ?Sɛ e usa kɛ, ɔ yo sɛ ti yɛ Ɲanmiɛn yaci ɲrɛnnɛn sa’m be lɛ maan be ju sran’m be su’n, i sɔ’n ti tɛ? Wie’m be bu i kɛ sɛ be  usa kosan sɔ’n, nn be su yi i nglo kɛ be lafiman Ɲanmiɛn su kpa, annzɛ i sɔ’n kle kɛ be ɲin yiman Ɲanmiɛn. Sanngɛ sɛ a kanngan Biblu’n nun’n, á wún kɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ nanwlɛfuɛ mɔ be sro i’n, be usali kosan kunngba sɔ mun wie. Be nun kun yɛle Abakiki m’ɔ usali Zoova kɛ: ‘?Ngue ti yɛ a yo maan n wun sa tɛ nga mun ɔn? ?Ngue ti yɛ i sɔ sa ɲrɛnnɛnɲrɛnnɛn liɛ mun a tran lɛ nian be sɔ ɔ? Mianmianlɛ nin sa kekleekle’n sin yia min pɛ! Lika’n kwlaa, jɔlɛ dilɛ nin ndɛ kpɛlɛ’n yɛ ɔ o nun ɔn.’—Abakik 1:3.

Zoova núnnún ɲrɛnnɛn’n kwlaa.

4 ?Kɛ mɔ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ nanwlɛfuɛ Abakiki usali sɔ’n ti’n, Zoova fɛli i wun ya? Cɛcɛ. I kpa bɔbɔ’n, Ɲanmiɛn maan be klɛli Abakiki i kosan m’ɔ usali be nanwlɛ su’n, Biblu’n nun. Ɲanmiɛn ukɛli i ekun maan ɔ wunnin ninnge’m be wlɛ kpa, kpɛkun i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n yoli dan trali laa’n. Zoova kunndɛ kɛ ɔ́ yó i sɔ kunngba’n mán ɔ. Nán ɔ wla fi su kɛ Biblu’n kle kɛ ‘ɔ nian ɔ lika.’ (1 Piɛr 5:7). Klunwi sa yolɛ’n nin i sin ɲrɛnnɛn nga sran’m be wun i’n, Ɲanmiɛn kpɔ be tra sran kwlaa. (Ezai 55:8, 9) ?Sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn, ngue ti yɛ afɛ’n o sran’m be su dan sɔ ɔ?

?NGUE TI YƐ SRAN’M BE WUN ƝRƐNNƐN DAN SƆ Ɔ?

5. ?Sran’m be waan ngue ti yɛ ɲrɛnnɛn’n o klɔ sran’m be su ɔ? ?Sanngɛ, ngue like yɛ Biblu’n kle ɔ?

5 Ɲanmiɛn sulɛ wafa kpanngban nunfuɛ’m be usali be kpɛn mun nin be like klefuɛ mun like nga ti yɛ sran’m be wun  ɲrɛnnɛn dan sɔ’n. Be tɛ su kpɛ sunman kɛ i sɔ’n ti Ɲanmiɛn klun su naan ɔ dun mmua siesieli sa kwlaa, i kekleekle mun bɔbɔ o, lele naan b’a ju. Be se sran sunman’m be kɛ, sran fi kwlá wunman Ɲanmiɛn i ninnge yolɛ wafa’m be wlɛ. Annzɛ kusu be se be kɛ Ɲanmiɛn fa sran mun, i ba kanngan mun o, naan be nin i ko tran ɲanmiɛn su lɔ. Sanngɛ, kɛ nga a fa wunnin i’n sa’n, Ɲanmiɛn Zoova kwlá yoman sa tɛ le. Biblu’n se kɛ: ‘Klunwi yolɛ’n nin ndɛ kwlɛ bulɛ’n, be timan Ɲanmiɛn i nzuɛn mlɔnmlɔn.’—Zɔb 34:10.

6. ?Ngue ti yɛ sran kpanngban be tɔn Ɲanmiɛn i suɛn kɛ ɲrɛnnɛn kwlaa nga be wun be mɛn nun’n be fin i’n niɔn?

6 ?A si like nga ti yɛ sran’m be tɔn Ɲanmiɛn i suɛn kɛ ɲrɛnnɛn kwlaa nga sran’m be wun be mɛn nun’n be fin i’n? Blɛ sunman nun be bu i sɔ, afin be bu i kɛ Ɲanmiɛn mɔ like fi nunmɛn i sin’n yɛ ɔ sie mɛn’n sakpasakpa ɔ. Be siman ndɛ nanwlɛ cinnjin kpa kun mɔ Biblu’n kle’n. A wunnin nanwlɛ ndɛ sɔ’n fluwa nga i ndɛ tre 3 nun. Sran nga ɔ sie mɛn’n sakpasakpa’n yɛle Mmusu’m be si Satan.

7, 8. (a) ?Wafa sɛ yɛ mɛn nunfuɛ’m be nzuɛn’n ti kɛ mɛn’n i siefuɛ’n i liɛ’n sa ɔ? (b) ?Wafa sɛ yɛ fɔ m’ɔ o sran’m be nun’n, ɔ nin sa nga be sunnzunman mɔ be ju’n, be yo maan sran’m be wun ɲrɛnnɛn ɔn?

7 Biblu’n se weiin kɛ: “Klunwifuɛ’n sie mɛn wunmuan’n.” (1 Zan 5:19) ?Kɛ a bu i akunndan sa’n, ɔ timan su? Mɛn nunfuɛ’m be nzuɛn’n ti kɛ aolia nun sran m’ɔ ‘laka mɛn wunmuan nunfuɛ’m be kwlaa’n,’ i bɔbɔ i liɛ’n sa. (Sa Nglo Yilɛ 12:9) Satan ti sran kpɔfuɛ, ɔ laka sran, kpɛkun ɔ yo wlɛ. I sɔ ti’n mɛn nga ɔ sie’n, sran kpɔlɛ’n ɔ nin sran lakalɛ’n, ɔ nin wlɛ yolɛ’n b’a yi i sa piɛ. Like nga ti yɛ sran’m be wun ɲrɛnnɛn’n i kun yɛ ɔ o lɛ ɔ.

8 Like’n i nɲɔn su mɔ i ti yɛ ɲrɛnnɛn o sran’m be su’n yɛle kɛ, kɛ nga ndɛ tre 3 fa yiyili nun sa’n, ɲin kekle yolɛ mɔ sran klikli’m be yoli i Edɛni fie nun lɔ ti’n, fɔ’n o sran’m be nun, ɔ maan be yo sa tɛ. Sran mɔ fɔ o be nun’n be kpli mɛn’n, kpɛkun i sin sa mun yɛle alɛ kunlɛ’n, ɔ nin sran i mianmianlɛ’n, ɔ nin ɲrɛnnɛn’n. (Akunndanfuɛ’n 4:1; 8:9) Like’n i nsan su mɔ i ti  yɛ ɲrɛnnɛn sa’m be o sran’m be su’n yɛle kɛ, ‘sa nga sran sunnzunman’n’ be ju. (Kanngan Akunndanfuɛ’n 9:12 nun.) Kɛ mɔ nán Zoova yɛ ɔ ti mɛn nga i siefuɛ’n nin i sasafuɛ’n ti’n, sran’m be wun ɲrɛnnɛn afin sa tɛ wie mɔ b’a sunnzunman’n, ɔ tɔ be su.

9. ?Ngue ti yɛ e kwla lafi su kɛ, nán ngbɛn ti yɛ Zoova yaci sran’m be lɛ maan be wun ɲrɛnnɛn’n niɔn?

9 Kɛ mɔ e si kɛ Ɲanmiɛn faman ɲrɛnnɛn yiman sran’m be su’n ti’n, e wla gua ase. Alɛ kunlɛ’n annzɛ sran kunlɛ’n, annzɛ kusu sran mianmianlɛ’n, annzɛ awe m’ɔ kpɛn’n nin nzue m’ɔ di lika’n, ɔ nin asiɛ m’ɔ keje’n mɔ be wla sran mun ɲrɛnnɛn nun’n, be kwlaa sɔ’n be fiman Ɲanmiɛn. ?Sanngɛ yoo, ngue ti yɛ Zoova yaci sran’m be lɛ maan be wun ɲrɛnnɛn ɔn? Sɛ i yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn mɔ like fi nunmɛn i sin’n, nn ɔ le tinmin naan w’a jran sa sɔ’n. ?Sanngɛ, ngue ti yɛ ɔ yomɛn i sɔ ɔ? Sɛ Ɲanmiɛn m’ɔ ti sran klofuɛ’n, mɔ e fali e wun mɛntɛnnin i’n, ɔ yo sɔ’n, nán ngbɛn ti ɔ.— Zan 4:8.

AKPLOWA CINNJIN KUN

10. ?Ngue yɛ Satan sili su akplowa ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ ɔ yoli sɔ ɔ?

10 Kɛ ɔ ko yo naan y’a wun like nga ti yɛ Ɲanmiɛn yaci sran’m be lɛ maan be wun ɲrɛnnɛn i wlɛ’n, ɔ fata kɛ e sa e sin ɲrɛnnɛn’n i bo bolɛ blɛ’n nun. Kɛ Satan yoli mɔ Adam nin Ɛvu be yoli ɲin kekle Zoova su’n, akplowa cinnjin kpa kun tɔli. Satan w’a siman Zoova i tinmin’n i akplowa. Satan bɔbɔ si kɛ Zoova i tinmin’n leman awɛ. Sanngɛ, atin nga Zoova le i di famiɛn’n, yɛ ɔ sili su akplowa ɔ. Kɛ mɔ Satan seli kɛ Zoova ti ato buafuɛ kun m’ɔ faman ninnge kpakpa mun manman sran nga ɔ sie be’n ti’n, ɔ ti kɛ nn Satan su se kɛ Zoova siman sran sie sa. (Kanngan Bo Bolɛ 3:2-5 nun.) Satan waan sɛ sran’m be kpɔci Ɲanmiɛn’n, yɛ be wun sa’n ɔ́ yó ye ɔ. I sɔ liɛ’n, ɔ ti atin nga Zoova le i di famiɛn’n i akplowa silɛ.

11. ?Ngue ti yɛ Edɛni fie nun lɔ’n Zoova w’a kaman lɛ w’a nunnunman ɲin keklefuɛ mun ɔn?

11 Adam nin Ɛvu be yoli ɲin kekle Zoova su. Ɔ ti kɛ nn be seli kɛ: ‘Ɔ fataman kɛ Zoova sie e. E bɔbɔ e kwla kle like nga ɔ ti  kpa’n nin nga ɔ ti tɛ’n be ngbaciɛ’n.’ ?Wafa sɛ yɛ Zoova kwla kpɛ ndɛ sɔ’n nun ɔn? ?Wafa sɛ yɛ ɔ kwla kle anzi nin klɔ sran’m be kɛ ɲin keklefuɛ’m be ndɛ yoman fɛ naan i atin liɛ’n yɛ ɔ ti kpa ɔ? Sran wie’m be kwla tɛ su kɛ, Ɲanmiɛn kwla nunnun ɲin keklefuɛ mun kpɛkun ɔ yi sran uflɛ sie be osu. Sanngɛ, Zoova seli kɛ i klun sa’n yɛle kɛ Adam nin Ɛvu be mma’m be yi asiɛ wunmuan’n naan be tran mɛn klanman kun nun asiɛ’n su. (Bo Bolɛ 1:28) Ninnge nga Zoova waan ɔ́ yó be’n, ɔ yo be tititi. (Ezai 55:10, 11) Asa ekun sɛ ɔ ti kɛ Zoova nunnunnin ɲin keklefuɛ mun Edɛni fie’n nun lɔ’n, nn w’a kpɛman atin m’ɔ le i di famiɛn’n i su akplowa’n nun.

12, 13. Like nga ti yɛ Zoova mannin Satan i atin kɛ ɔ sie mɛn nga’n, ɔ nin like nga ti yɛ Ɲanmiɛn yacili sran mun mɔ be sieli be bɔbɔ be wun’n, fa sa kun yiyi nun.

12 Maan e fa sunnzun ase kun e nian. Wie nun ɔn, suklu klefuɛ kun su yiyi ndɛ kekle wie nun klé i suklu mma mun. Kpɛkun suklu ba ngwlɛlɛfuɛ kun mɔ i kunngba ti ɲin keklefuɛ’n, ɔ se kɛ wafa nga suklu klefuɛ’n yiyi ndɛ sɔ’n nun’n, ɔ timan su. Ɔ maan, ɔ su se kɛ suklu klefuɛ sɔ’n siman like kle. Ɲin keklefuɛ sɔ’n se ekun kɛ ɔ si ndɛ’n i nun yiyilɛ wafa uflɛ mɔ i kpa tra like klefuɛ’n i liɛ’n lele ɔ. Suklu mma wie’m be bu  i kɛ i ndɛ yo fɛ. I sɔ ti be kusu be kaci ɲin keklefuɛ wie. ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ like klefuɛ’n yo ɔ? ?Sɛ ɔ kan ɲin keklefuɛ’m be bo suklu sua nun’n, suklu mma onga’m bé bú i sɔ’n sɛ? ?Be su bumɛn i kɛ be wiengu suklu ba’n ɔ nin be nga be jrɛnnin i sin’n be ndɛ yo fɛ? Atrɛkpa’n suklu mma onga’m be kwlaa be ɲin su yiman like klefuɛ’n kun, afin bé bú i kɛ ɔ kunndɛman kɛ be yi i nglo kɛ i ndɛ yoman fɛ. ?Sanngɛ, yɛ sɛ like klefuɛ’n se ɲin keklefuɛ’n kɛ atin nga ɔ́ fá su klé like’n, ɔ yiyi nun kle i wiengu suklu mma mun nin?

?Suklu ba’n si like kle tra suklu klefuɛ’n?

13 Like nga like klefuɛ’n yoli’n, i kunngba’n yɛ Zoova yo ɔ. Nán ɔ wla fi su kɛ nán Edɛni fie’n nun lɔ ɲin keklefuɛ’m be ngunmin yɛ sa sɔ’n kan be ɔ. Sa sɔ’n yoli anzi akpinngbin kpanngban be ɲrun. (Zɔb 38:7; Sa Nglo Yilɛ 5:11) Wafa nga Zoova kpɛ́ ɲin kekle yolɛ sa sɔ nun’n, ɔ́ ɲán ta dan kpa anzi sɔ’m be ngba ɔ nin klɔ sran kwlaa nga bé wá bá kasiɛn’n be su. ?Ɔ maan, ngue yɛ Zoova yoli ɔ? Ɔ mannin Satan i atin kɛ ɔ kle wafa nga ɔ́ síe sran mun’n. Ɲanmiɛn yacili sran’m be nun kusu kɛ Satan kle be atin maan be bɔbɔ be sie be wun.

14. ?Atin nga Zoova mannin sran mun kɛ be sie be wun’n i su mmlusuɛ nga ɔ́ bá’n yɛle benin?

14 Sunnzun ase’n nun’n, like klefuɛ’n si kɛ ɲin keklefuɛ’n nin suklu mma nga be jrɛnnin i sin’n, be ndɛ yoman fɛ. Sanngɛ, ɔ si ekun kɛ, sɛ ɔ man be atin naan be yiyi akunndan nga be bu’n i nun’n, suklu mma wunmuan’m bé ɲán su mmlusuɛ. Kɛ ɲin keklefuɛ’m bé fɔ́n’n, suklu mma kwlaa nga be ti nanwlɛfuɛ’n bé sí kɛ like klefuɛ’n i kunngba cɛ yɛ ɔ fata kɛ ɔ kle be atin ɔn. Ɔ maan, sɛ i sin’n like klefuɛ’n kan ɲin keklefuɛ’m be kwlaa be bo’n, bé wún like nga ti yɛ ɔ yo sɔ’n i wlɛ. I wafa kunngba’n, Zoova si kɛ klɔ sran nin anzi’m be kwlaa nga be awlɛn ti kpa’n, bé wún kɛ Satan nin ɲin keklefuɛ nga be jrɛnnin i sin’n b’a kwlá yoman like fi ye. Kpɛkun, bé wún i wlɛ ekun kɛ klɔ sran’m be bɔbɔ be kwlá sieman bé wún. I sɔ’n yó be ye. Kɛ laa sran Zeremi sa’n, bé sí ndɛ nanwlɛ cinnjin nga: ‘Anannganman, n si kɛ sran’n i nguan’n nunmɛn i sa nun. Ajalɛ ng’ɔ tu’n, ɔ finmɛn i.’—Zeremi 10:23.

 ?NGUE TI YƐ ƝRƐNNƐN’N TE O E SU SƆ Ɔ?

15, 16. (a) ?Ngue ti yɛ Zoova yaci ɲrɛnnɛn’n lɛ m’ɔ te o e su lele sɔ ɔ? (b) ?Ngue ti yɛ Zoova w’a yoman naan sa kekle’m b’a to b’a fuanman sran mun ɔn?

15 ?Sanngɛ, ngue ti yɛ Zoova minndɛ dan sɔ ɔ? ?Yɛ ngue ti yɛ ɔ yoman naan sa tɛ’m b’a to b’a fuan sran mun ɔn? I yo, nian ninnge nɲɔn mɔ suklu klefuɛ nga e kɛnnin i ndɛ’n ɔ su yoman’n. I klikli su’n, kɛ suklu ba ɲin keklefuɛ’n yíyí i ndɛ’n nun’n, suklu klefuɛ’n su kpɛmɛn i nuan ndɛ. I nɲɔn su’n, like klefuɛ’n su ukaman ɲin keklefuɛ’n naan w’a yiyi i ndɛ’n nun. I kunngba’n kusu, nian like nɲɔn nga Zoova guguli kɛ ɔ su yoman be’n. I klikli su’n, kɛ ɔ ko yo naan Satan nin be nga be jrɛnnin i sin’n b’a kwla kle kɛ be ndɛ yo fɛ’n, w’a tanndanman be ɲrun. Ɔ maan, ɔ fata kɛ ɔ man be blɛ kaka. Afuɛ akpi kpanngban nga sran’m be dili’n nun’n, be kwla kpɛli sran sielɛ wafawafa kwlaa ba. Sran’m be ɔli be ɲrun like silɛ mɔ be flɛ i siansi’n nin like uflɛ wie mun ekun be nun. Sanngɛ, sran lufle bulɛ’n, ɔ nin yalɛ dilɛ’n, ɔ nin sran kunlɛ’n, ɔ nin alɛ dilɛ’n b’a yo tɛ kpa b’a tra laa’n. Ɔ ti weiin siɛn’n kɛ klɔ sran’m be sielɛ wafa kwlaa be yoman like fi ye.

16 I nɲɔn su’n, Zoova w’a ukaman Satan naan w’a sie mɛn nga. ?Sɛ ɔ ti kɛ Ɲanmiɛn w’a yaciman sa kekle’m be lɛ b’a juman sran’m be su’n, nn nán ɲin keklefuɛ mun yɛ ɔ suannin be bo lɛ ɔ? ?Sɛ ɔ yoli sɔ nn sran’m be su bumɛn i kɛ be bɔbɔ be kwla sie be wun? Sɛ Zoova yoli sɔ nn ɔ suannin ato ndɛ sɔ’n i bo. Kusu’n, ‘Ɲanmiɛn kwlá buaman ato.’—Ebre Mun 6:18.

17, 18. ?Klɔ sran’m be bɔbɔ be wun sielɛ’n nin sran’m be su ta nga Satan le i’n, be sin ɲrɛnnɛn sa mun’n, Zoova wá yó be sɛ?

17 ?Yɛ sa tɛ kwlaa nga Ɲanmiɛn i su ɲin kekle yolɛ blɛ lɔun sɔ nun be yoli be’n nin? Nán maan e wla fi su mlɔnmlɔn kɛ Zoova yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn mɔ like fi nunmɛn i sin’n niɔn. I sɔ ti’n, ɔ kwla nunnun ɲrɛnnɛn nga sran’m be wun i’n i sin sa mun, yɛ ɔ́ wá núnnún be kusu. Kɛ nga y’a dun mmua y’a wun i’n sa’n, kɛ asiɛ’n káci Mɛn Klanman’n, be su wunman asiɛ’n i sacilɛ’n i osu mlɔnmlɔn kun. Sran kpa mɔ be lafi e ti kpɔlɛ tɛ mɔ Zezi yili’n su’n ti’n, sa tɛ yolɛ’n i sin sa’n wíe mlɔnmlɔn. Kpɛkun, sran  cɛnlɛ’n, ɔ́ núnnún wie’n i osu’n. Ɔ maan, Ɲanmiɛn fá Zezi kɛ ɔ bu ‘sa nga mmusu’m be si Satan yo’n i nuan nɲa.’ (1 Zan 3:8) Kɛ blɛ nga ɔ nin i fata’n ko ju cɛ’n, Zoova yó maan i kwlaa sɔ’n kpɛ́n su. Nanwlɛ kɛ mɔ Ɲanmiɛn trɛli i awlɛn mɔ w’a yoman ninnge sɔ mun ndɛndɛ’n ti’n ɔ fata kɛ ɔ yo e fɛ. Afin i sɔ’n ti’n, e ɲannin blɛ naan y’a suan nanwlɛ’n naan y’a su i. (Kanngan 2 Piɛr 3:9, 10 nun.) Ka naan blɛ nga Ɲanmiɛn fá ajalɛ sɔ mun’n w’a ju’n, ɔ tu i klun kunndɛ i sufuɛ kpa mun, kpɛkun ɔ uka be naan b’a tra be awlɛn ɲrɛnnɛn kwlaa nun mɛn tɛ kain nga nun.—Zan 4:23; 1 Korɛntfuɛ Mun 10:13.

18 ?Sran wie’m be kwla usa be wun kɛ, sɛ ɔ ti kɛ wafa nga Ɲanmiɛn yili Adam nin Ɛvu’n ɔ yo maan be kwlá yoman ɲin kekle’n, nn ɲrɛnnɛn kwlaa sɔ’m b’a to b’a fuanman e? Kɛ ɔ ko yo naan w’a wun kosan sɔ’n i su tɛlɛ’n, ɔ fata kɛ ɔ wla kpɛn like ɲɛnmɛn kun mɔ Zoova mannin wɔ’n su.

?Á YÓ LIKE NGA ƝANMIƐN MANNIN WƆ’N I SƐ?

Ɲanmiɛn úka wɔ naan w’a tra wɔ awlɛn ɲrɛnnɛn nun.

19. ?Like ɲɛnmɛn benin yɛ Ɲanmiɛn mannin e ɔ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e bu like sɔ’n niɔn?

19 Kɛ nga e fa wunnin i ndɛ tre 5 nun sa’n, wafa nga Ɲanmiɛn yili sran mun’n maan be kwla fa be klunklo ajalɛ. ?A wun i wlɛ kɛ like sɔ mɔ Ɲanmiɛn mannin wɔ’n, ɔ yo ɲɛnmɛn dan’n? Nnɛn kpanngban nga Ɲanmiɛn yili be’n, be liɛ’n timan sɔ, afin be buman akunndan naan b’a yo like ng’ɔ ti kpa annzɛ ɔ ti tɛ’n. Sran’m be yili mannzin kpanngban. Mannzin sɔ’m be yo ninnge kwlaa nga be yifuɛ’m be kunndɛ kɛ be yo’n. ?Sɛ ɔ ti kɛ Ɲanmiɛn yili e sɔ’n, nn ɔ́ yó e fɛ? Cɛcɛ, afin kɛ e bɔbɔ e kwla kaci sran wafa nga e klo’n, mɔ e kwla di mɛn’n kɛ e klo’n sa, mɔ e kwla tra sran nga e klo i’n i janvuɛ’n, mɔ e bɔbɔ e kwla fa ajalɛ yo ninnge uflɛ wie mun ekun’n, i sɔ’n yo e fɛ dan  kpa. Kɛ mɔ Ɲanmiɛn mianman e kplɔlɔlɔ mɔ e bɔbɔ e kwla fa e klunklo ajalɛ’n, i sɔ’n ti e klun su. I sɔ kusu yɛ Ɲanmiɛn bɔbɔ kunndɛ kɛ e yo ɔ.

20, 21. ?Atin mɔ Ɲanmiɛn mannin e kɛ e fa e klunklo ajalɛ’n, wafa sɛ yɛ e kwla fa e yo ninnge’m be nun kpafuɛ’n niɔn? ?Yɛ ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e yo sɔ ɔ?

20 Zoova kloman like nga be yo i mianlɛ su’n. (2 Korɛntfuɛ Mun 9:7) Maan e nian: ?Kɛ sran uflɛ fa ndɛ wla ba kaan kun i nuan kɛ ɔ la i si annzɛ i nin i ase’n, annzɛ kɛ ba’n bɔbɔ tu i klun kan ndɛ’n, i nɲɔn ngalɛ’n, benin yɛ ɔ yo siɛ annzɛ niɛn’n i fɛ ɔ? I sɔ ti’n, ndɛ nga m’ɔ ti cinnjin’n yɛ: ?Atin mɔ Zoova mannin wɔ kɛ ɔ bɔbɔ a fa ɔ klunklo ajalɛ’n, á fá yó ngue? Satan nin Adam, ɔ nin Ɛvu be fali atin mɔ Ɲanmiɛn mannin be sɔ’n be yoli ninnge’m be nun tɛ kpafuɛ’n. Yɛle kɛ be kpɔcili Ɲanmiɛn Zoova. ?Yɛ ɔ li, ngue yɛ á yó ɔ?

21 Be klunklo ajalɛ falɛ’n i wun atin mɔ Ɲanmiɛn mannin wɔ’n, a kwla fa yo ninnge’m be nun kpafuɛ’n. A kwla yo like nga sran akpinngbin mɔ be jran Zoova sin’n, be yo’n wie. Be yo maan Ɲanmiɛn klun jɔ, afin be yo ninnge ng’ɔ kle weiin kɛ Satan ti ato buafuɛ m’ɔ siman sran sie kaan sa ɔ. (Nyanndra Mun 27:11) Ɔ kusu a kwla fa mɛn dilɛ kpafuɛ’n i ajalɛ naan w’a yo sɔ wie. Ndɛ tre nga ɔ́ bá lɛ’n, ɔ́ wá yíyí ndɛ sɔ’n nun.