Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ?

 NDƐ TRE MƆCUƐ

?Ngue yɛle Ɲanmiɛn Sielɛ’n?

?Ngue yɛle Ɲanmiɛn Sielɛ’n?
  • ?Ngue like yɛ Biblu’n kle i Ɲanmiɛn Sielɛ’n su ɔ?

  • ?Ngue like yɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá yó ɔ?

  • ?Blɛ benin nun yɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá yó maan Ɲanmiɛn klun sa’n kpɛ́n su asiɛ’n su wa ɔ?

1. ?Ɲanmiɛn srɛlɛ benin yɛ é wá bú su akunndan siɛn’n niɔn?

SRAN kpanngban be si e nin Ɲanmiɛn e yalɛ kokolɛ mɔ Zezi bɔbɔ kleli’n. Ndɛ nga ɔ o Ɲanmiɛn srɛlɛ sɔ nun’n, ɔ ti cinnjin kpa. Kpɛkun like nsan klikli nga Zezi kannin be ndɛ’n, be su akunndan bulɛ’n ɔ́ úka ɔ naan w’a si like nga Biblu’n kle i sakpasakpa’n i su ninnge kpanngban.

2. ?Ninnge nga Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ be srɛ be ti’n be nun nsan yɛle benin?

2 Ɲanmiɛn srɛlɛ’n i su ajalɛ klelɛ nun’n, Zezi seli i ndɛ tiefuɛ mun kɛ: ‘Amun liɛ’n, an se kɛ: “E Si mɔ a o ɲanmiɛn su lɔ’n, maan sran’m be wun i wlɛ kɛ wɔ ngunmin yɛ a ti Ɲanmiɛn’n niɔn, maan ɔ sielɛ blɛ’n ju, maan e mɔ e wo asiɛ’n su wa’n e yo ɔ klun sa kɛ be mɔ be o ɲanmiɛn su lɔ’n be yo’n sa.”’ (Matie 6:9-13) ?Like nsan nga Zezi kannin be ndɛ’n, be bo’n yɛle benin?

3. ?Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su like benin yɛ ɔ fata kɛ e si i ɔ?

3 Y’a dun mmua y’a suan Ɲanmiɛn i dunman Zoova’n i su like kpanngban. Kpɛkun, ninnge nga Ɲanmiɛn w’a yo be w’a man sran mun’n, ɔ nin nga i waan ɔ́ yó mán sran mun’n, y’a dun mmua y’a wun be su ndɛ wie mun. ?Sanngɛ, kɛ Zezi seli e kɛ e srɛ Ɲanmiɛn kɛ, “maan ɔ sielɛ blɛ’n ju’n,” ngue yɛ ɔ buli i akunndan ɔn? ?Ngue yɛle Ɲanmiɛn Sielɛ’n?  ?Wafa sɛ yɛ i balɛ’n, ɔ́ yó maan sran’m bé wún i wlɛ kɛ Zoova ngunmin yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn’n niɔn, annzɛ wafa sɛ yɛ bé bó i dunman fɛ ɔ? ?Yɛ, ngue ti yɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n i balɛ’n, ɔ nin Ɲanmiɛn klun sa yolɛ’n be kɔ likawlɛ ɔ?

?NGUE YƐLE ƝANMIƐN SIELƐ’N?

4. ?Ngue yɛle Ɲanmiɛn Sielɛ’n? ?Yɛ wan yɛ ɔ ti i su Famiɛn’n niɔn?

4 Ɲanmiɛn Sielɛ’n ti awa kun mɔ Ɲanmiɛn Zoova takali m’ɔ sieli i su famiɛn kun ɔn. ?Wan yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su Famiɛn’n niɔn? Zezi Klist ɔ. Zezi le ɲrun tra sran nga be sie mɛn’n be kwlaa. Kpɛkun be flɛ i ‘famiɛn’n m’ɔ sie famiɛn nin be kwlaa nga be sie sran’n.’ (1 Timote 6:15) Sa kpa nga ɔ kwla yo’n ɔ tra be kwlaa nga be sie sran mun’n be liɛ’n lele. Mɛn siefuɛ’m be nun kpafuɛ’n bɔbɔ’n Zezi trɛ i sa kpa yolɛ nun lele.

5. ?Nin yɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n taka ɔ? ?Yɛ ngue yɛ ɔ́ síe i ɔ?

5 ?Ɲanmiɛn Sielɛ’n o nin? ?I kpa’n bɔɔ, nin yɛ Zezi wo ɔ? Atrɛkpa’n, ɔ te o ɔ klun kɛ be kunnin i waka’n su, kpɛkun Ɲanmiɛn cɛnnin i. I sin’n, kɛ ɔ cɛli kan’n, ɔ ɔli ɲanmiɛn su lɔ. (Sa Nga Be Yoli’n 2:33) Ɔ maan ɲanmiɛn su lɔ yɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n wo ɔ. I sɔ ti yɛ Biblu’n se kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn “mɛn’n” m’ɔ o ‘ɲanmiɛn su lɔ’n,’ niɔn. (2 Timote 4:18) Kannzɛ bɔɔ Ɲanmiɛn Sielɛ’n o ɲanmiɛn su lɔ’n, sanngɛ ɔ́ síe asiɛ’n.—Kanngan Sa Nglo Yilɛ 11:15 nun.

6, 7. ?Ngue ti yɛ Zezi ti Famiɛn kun m’ɔ lemɛn i wunsu ɔ?

6 ?Ngue ti yɛ Zezi ti Famiɛn kun m’ɔ lemɛn i wunsu ɔ? I kun yɛle kɛ, ɔ su wuman le. Kɛ Biblu’n fá Zezi súnnzun mɛn siefuɛ mun’n, ɔ se kɛ ‘i kunngba cɛ yɛ ɔ wuman ɔn, ɔ tran lika m’ɔ kpaja ɲanɲanɲan mɔ sran fi kwlá mɛntɛnmɛn i’n nun.’ (1 Timote 6:16) I sɔ’n i bo’n yɛle kɛ ninnge kpakpa kwlaa nga Zezi yó be’n, bé cɛ́. Kpɛkun e kwla lafi su kɛ ɔ́ wá yó ninnge kpanngban mɔ sran’m bé ɲán su mmlusuɛ ɔ.

7 Maan e nian Zezi i su ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n kannin’n. Ɔ seli kɛ: ‘Anannganman [Zoova, NW] i wawɛ’n wo i su. Wawɛ sɔ’n ɔ ti ngwlɛlɛ wawɛ, nin sa kpa’n yɛ sa tɛ’n  be silɛ wawɛ, nin sa siesielɛ wawɛ, nin wawɛ m’ɔ kwla yo sa ng’ɔ siesie kɛ ɔ́ yó’n, ɔ ti wawɛ mɔ maan be si Anannganman, mɔ maan be ɲin yí i. Sran sɔ’n i ɲin yí Anannganman. Sran sɔ’n ɔ su nianman sran ɲrun naan w’a bu ndɛ, nán be waan yɛ ɔ́ fá kɛ́n i ndɛ liɛ’n niɔn. Be nga be ti yalɛfuɛ’n, ɔ́ dí be ndɛ’m be kpa. Be nga be kle be yalɛ mɛn’n nun’n, ɔ́ bú be ndɛ mun kɛ ɔ fata’n sa.’ (Ezai 11:2-4) Ndɛ sɔ’n kle kɛ Zezi m’ɔ́ síe asiɛ’n, ɔ́ yó Famiɛn kpa kun m’ɔ́ sí sran’m be aunnvuɛ ɔ. ?A kunndɛ kɛ i sɔ sran’n yɛ ɔ sie wɔ ɔ?

8. ?Wan mun yɛ be nin Zezi bé kó dí famiɛn’n niɔn?

8 Ɲanmiɛn Sielɛ’n i su ndɛ uflɛ kun ekun yɛle kɛ nán Zezi i ngunmin yɛ ɔ́ dí famiɛn’n niɔn. Sran wie’m be nin i bé dí famiɛn. Akoto Pɔlu seli Timote kɛ: ‘Sɛ e jran kekle’n, e nin i yɛ é dí famiɛn’n niɔn.’ (2 Timote 2:12) Ɛɛn, Ɲanmiɛn kpali Pɔlu nin Timote, ɔ nin sran ndɛnmanfuɛ wie mun ekun kɛ be nin Zezi bé kó dí famiɛn ɲanmiɛn su lɔ. ?Sran nɲɛ yɛ bé ɲán mmlusuɛ dan sɔ’n niɔn?

9. ?Sran nɲɛ yɛ bé kó dí famiɛn ɲanmiɛn su lɔ ɔ? ?Yɛ, blɛ benin nun yɛ Ɲanmiɛn boli be kpalɛ’n i bo ɔ?

9 Kɛ nga fluwa nga i ndɛ tre 7 fa yiyili nun’n sa’n, akoto Zan wunnin aolia nun ninnge mɔ i nun’n ‘Bua gbanflɛn’n [Zezi Klist] jin Siɔn Oka’n su [i famiɛn bia’n su ɲanmiɛn su lɔ], ɔ nin sran akpiakpi ya sran akpiakpi ablanan nin nnan (144.000) mɔ i dunman’n nin i Si dunman’n klɛ be ngban su’n be yɛ be o lɛ ɔ.’ ?Wan mun yɛle sran 144.000 sɔ mun? Zan bɔbɔ se e kɛ: ‘Lika kwlaa nga Bua gbanflɛn’n kɔ́’n, be su i su. Be kpɔli be ti sran’m be nun kɛ be yo Ɲanmiɛn nin Bua gbanflɛn’n be sran’m be nun klikli.’ (Sa Nglo Yilɛ 14:1, 4) Ɛɛn, be kpali Zezi i sɔnnzɔnfuɛ nga b’a kpɔcimɛn i le’n be kɛ be nin i be ko di famiɛn ɲanmiɛn su lɔ. Be nga bé cɛ́n be mɔ bé kɔ́ ɲanmiɛn su lɔ’n, ‘be yɛ bé síe sran mun asiɛ’n su wa ɔ.’ (Sa Nglo Yilɛ 5:10) Kɛ ɔ fɛ i akoto’m be blɛ su’n, Ɲanmiɛn kpa Klistfuɛ kpa wie mun naan b’a yia sran 144.000 be nuan.

10. ?Ngue ti yɛ, kɛ Ɲanmiɛn kpali Zezi nin sran 144.000 kɛ be sie sran mun’n, i sɔ’n ti kpa dan ɔn?

10 Kɛ mɔ Ɲanmiɛn kpali Zezi nin sran 144.000 kɛ be sie  sran mun’n, nanwlɛ, i sɔ’n ti kpa dan. Zezi si wafa nga sran’m be mɛn dilɛ’n fa ti’n, ɔ nin afɛ nga ɔ o be su’n i kpa. Pɔlu kannin Zezi ndɛ seli kɛ: ‘Nyanmiɛn nyrun jranfuɛ nga e lɛ i’n, timan sran m’ɔ siman kɛ e kwlaman like fi yo ɔ, afin like nga be fa lakali e’n, be fɛ i kwlaa’n lɛkɛli i wie, sanngɛ w’a yoman sa tɛ le.’ (Ebre Mun 4:15; 5:8) Be nga be nin i bé dí famiɛn’n be kusu be ti sran mɔ be wunnin ɲrɛnnɛn sanngɛ be trali be awlɛn. I li bɔɔ, be miannin be ɲin jrannin fɔ m’ɔ o be nun’n i ɲrun kekle kpa, kpɛkun be wunnin tukpaciɛ wafa kwlaa be su afɛ’n. Nanwlɛ, sa nga be tɔ sran’m be su’n, be ɲin su kpaman be su le!

?NGUE LIKE YƐ ƝANMIƐN SIELƐ’N WÁ YÓ Ɔ?

11. ?Ngue ti yɛ Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ be srɛ naan be mɔ be o ɲanmiɛn su lɔ’n be yo Ɲanmiɛn klun sa ɔ?

11 Kɛ Zezi seli kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be srɛ naan Ɲanmiɛn Sielɛ blɛ’n ju’n, ɔ seli ekun kɛ be srɛ naan ‘e mɔ e wo asiɛ’n su wa’n e yo Ɲanmiɛn klun sa kɛ be mɔ be o ɲanmiɛn su lɔ’n be yo’n sa.’ Ɲanmiɛn o ɲanmiɛn su lɔ, kpɛkun anzi nanwlɛfuɛ’m be yo i klun sa’n ɲanmiɛn su lɔ tititi. Fluwa nga i ndɛ tre 3 nun’n, e wunnin i kɛ anzi klunwifuɛ kun yacili Ɲanmiɛn i klun sa yolɛ, kpɛkun ɔ yoli maan Adam nin Ɛvu be yoli sa tɛ’n. Ndɛ tre 10 nun’n, é wá wún like uflɛ ekun nga Biblu’n kle i Mmusu’m be si Satan m’ɔ ti anzi klunwifuɛ sɔ’n i su’n. Be mannin Satan nin aolia nun sran nga be suli i su’n be atin kɛ be tran ɲanmiɛn su lɔ kan. Aolia nun sran sɔ mun yɛle mmusu mun. Ɔ maan, nán ɲanmiɛn su lɔfuɛ’m be ngba yɛ be yoli Ɲanmiɛn klun sa’n niɔn. Sanngɛ, kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n ko bo sielɛ’n i bo’n, lika’n káci. Kɛ be ko sie Zezi Klist Famiɛn cɛ’n, ɔ́ fá alɛ wlá Satan sin.—Kanngan Sa Nglo Yilɛ 12:7-9 nun.

12. ?Sa cinnjin nɲɔn benin mun yɛ Sa Nglo Yilɛ 12:10 kan be ndɛ ɔ?

12 Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n i ndɛ nga ɔ́ bá yɛ’n, ɔ kle sa nga ɔ́ wá jú’n: ‘Siɛn’n, Ɲanmiɛn maan sran’m b’a ɲan be ti, w’a yi i famiɛn’n nin i kwlalɛ’n nglo. I Klist’n yɛ ɔ sie siɛn’n niɔn. Afin e niaan’m be sanmanfuɛ [Satan] m’ɔ sanman be  Ɲanmiɛn ja su wia nun nin kɔnguɛ’n, Ɲanmiɛn w’a kɛn i bo ɲanmiɛn su lɔ.’ (Sa Nglo Yilɛ 12:10) ?Sa cinnjin nɲɔn mɔ be kannin be ndɛ Biblu’n nun ndɛ mma sɔ’n nun’n, a sieli be nzɔliɛ? I klikli’n yɛle kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ mɔ Zezi Klist ti i su Famiɛn’n w’a bo i sielɛ’n i bo. I nɲɔn su’n, yɛle kɛ be kannin Satan bo ɲanmiɛn su lɔ yili i asiɛ’n su wa.

13. ?Kɛ be kannin Satan bo ɲanmiɛn su lɔ’n lika’n yoli sɛ lɔ?

13 ?Sa benin yɛ ɔ juli sa sɔ’m be sin ɔn? Sa nga ɔ juli ɲanmiɛn su lɔ’n yɛ: ‘I sɔ’n ti, ɲanmiɛn su lɔ ninnge mun nin amun kwlaa mɔ an tran lɔ’n, an si able.’ (Sa Nglo Yilɛ 12:12) Nanwlɛ, anzi nanwlɛfuɛ mɔ be o ɲanmiɛn su lɔ’n be di aklunjuɛ, afin Satan nin i mmusu’m be nunman lɔ kun. Ɔ maan, ɲanmiɛn su lɔfuɛ kwlaa ti Ɲanmiɛn Zoova’n i sufuɛ kpa. Fɔundi nun tranlɛ nin bo kun yolɛ’n be su tuman lɔ kun mlɔnmlɔn. Siɛn’n, be yo Ɲanmiɛn klun sa’n ɲanmiɛn su lɔ.

Kɛ mɔ be kannin Satan nin i mmusu’m be bo ɲanmiɛn su lɔ’n ti’n, asiɛ’n i yako. Ɔ ka kan’n, ɲrɛnnɛn nga be fa yi sran’m be su’n ɔ́ wíe.

14. ?Kɛ mɔ be kannin Satan bo yili i asiɛ’n su ti’n, ngue sa yɛ ɔ juli ɔ?

14 ?Sanngɛ, asiɛ’n i liɛ’n ti sɛ? Biblu’n se kɛ: ‘Sanngɛ asiɛ’n nin jenvie’n, amun yako! Afin mmusu’m be si Satan’n w’a ba amun wun wa ya su yɛle kɛ ɔ si kɛ i cɛn’n w’a sɔnman kun.’ (Sa Nglo Yilɛ 12:12) Kɛ mɔ be kannin Satan bo ɲanmiɛn su lɔ’n, m’ɔ si kɛ i cɛn’n w’a sɔnman kun’n ti’n, ɔ fali ya. Ya sɔ mɔ w’a fa’n ti’n, ɔ fa ɲrɛnnɛn yi asiɛ’n sufuɛ’m be su. I sɔ’n ti yɛ be yo asiɛ’n sufuɛ’m be ‘yako’n’ niɔn. Ndɛ tre nga ɔ́ bá lɛ’n nun’n, é wá wún “yako” sɔ’n i bo’n ekun. ?Sanngɛ, kɛ e bu i sɔ’n i sin’n, e kwla usa e wun kɛ, wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n kwlá yó naan y’a yo Ɲanmiɛn klun sa’n asiɛ’n su ɔ?

15. ?Ngue yɛ Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó i asiɛ’n su ɔ?

15 Maan ɔ wla kpɛn ninnge nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó be asiɛ’n su wa’n be su. E wunnin i sɔ liɛ’n ndɛ tre 3 nun. Edɛni fie’n nun lɔ’n, Ɲanmiɛn kleli kɛ like nga ɔ sunnzun i nin asiɛ’n, yɛle kɛ asiɛ’n kaci mɛn klanman kun mɔ i su’n, sran seinfuɛ’m be su wuman le’n. Satan yoli maan Adam nin Ɛvu be yoli sa tɛ’n. I sɔ’n ti’n, Ɲanmiɛn klun sa’n i su kpɛnlɛ  asiɛ’n su’n, ɔ kali siɛn kan. Sanngɛ, i sɔ’n w’a kaciman ninnge nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó be’n. Ɔ te o Zoova klun kɛ, ‘mɛn’n ɔ́ yó sran kpa’m be liɛ. Bé trán su tititi.’ (Jue Mun 37:29) Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá yó i sɔ liɛ’n. ?Wafa sɛ?

16, 17. ?Ngue yɛ Daniɛl 2:44 ɔ kle e Ɲanmiɛn Sielɛ’n su ɔ?

16 Nian Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n i ndɛ nga ɔ o Daniɛl 2:44 nun’n. E kɛnngɛn i lɛ kɛ: ‘Famiɛn sɔ’m be blɛ su’n, Ɲanmiɛn m’ɔ o nglo lɔ’n ɔ́ síe famiɛn diwlɛ kun m’ɔ su saciman le, yɛ mɛn uflɛ su siemɛn i le. Famiɛn diwlɛ sɔ’n ɔ́ núnnún famiɛn diwlɛ kun nga mun kpɛkun i bɔbɔ ɔ́ ká lɛ tititi.’ ?Ngue like yɛ i sɔ’n kle e Ɲanmiɛn Sielɛ’n su ɔ?

17 I klikli su’n, ɔ kle e kɛ “famiɛn sɔ’m be blɛ su’n,” yɛle kɛ blɛ mɔ mɛn’n nun famiɛn diwlɛ’m be te o lɛ’n, i nun yɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n táka ɔ. I nɲɔn su’n, ɔ kle e kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n ká lɛ tititi. Awa fi su kwlɛmɛn i naan w’a sin i osu. I nsan su’n, e wun kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n nin mɛn nun famiɛn diwlɛ’m bé kún alɛ. Kpɛkun Ɲanmiɛn Sielɛ’n yɛ ɔ́ kwlá ɔ. I agualiɛ su’n i ngunmin yɛ ɔ́ síe sran mun ɔn. Ɔ maan, famiɛn diwlɛ kpafuɛ’n mɔ be nin a wunmɛn i wunsu le’n, yɛ ɔ́ síe sran mun ɔn.

18. ?Be flɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n ɔ nin mɛn nun awa’m be alɛ kunlɛ kasiɛn’n i sɛ?

18 Biblu’n kan Ɲanmiɛn Sielɛ’n nin mɛn nun awa’m be afiɛn alɛ kunlɛ kasiɛn’n i su ndɛ kpanngban. I wie yɛle kɛ, kɛ mɛn’n i awieliɛ’n mántan koko’n, aolia nun sran klunwifuɛ’m bé trú ato ndɛ’m bé fá láka “asiɛ’n su famiɛn’m be kwlaa.” ?Ngue ti ɔ? ‘Be yia [famiɛn sɔ mun] naan be kun alɛ Anannganman Ɲanmiɛn m’ɔ kwla like kwlaa yo’n i cɛn dan’n nun.’ Asiɛ’n su famiɛn bé yía “lika nga Ebre nun be flɛ i Armagedɔn’n nun lɔ.” (Sa Nglo Yilɛ 16:14, 16) Ndɛ nga be kɛnnin i Biblu’n nun ndɛ mma sɔ’m be nun’n ti’n, be flɛ klɔ sran’m be awa’n ɔ nin Ɲanmiɛn Sielɛ’n be alɛ kunlɛ kasiɛn’n kɛ Armagedɔn alɛ’n.

19, 20. ?Ngue ti yɛ sran’m be kwlaa be yoman Ɲanmiɛn klun sa’n asiɛ’n su andɛ ɔ?

19 ?Ngue like yɛ Armagedɔn alɛ’n maan Ɲanmiɛn Sielɛ’n ɔ́  yó ɔ? Bu ninnge nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó be asiɛ’n su’n, be su akunndan ekun nian. Ɲanmiɛn Zoova kunndɛ kɛ sran seinfuɛ mɔ fɔ nunman be nun’n be yi asiɛ’n naan be su i Mɛn Klanman’n nun. ?Ngue ti yɛ ɔ timan sɔ andɛ ɔ? I klikli su’n yɛle kɛ e ti sa tɛ yofuɛ, kpɛkun e tɔ tukpaciɛ, yɛ e wu. Sanngɛ, e wunnin i ndɛ tre 5 nun kɛ, e dunman nun ti Zezi wuli naan y’a kwla ɲan anannganman nguan. Atrɛkpa’n, ndɛ m’ɔ o Zezi Klist i jasin fɛ’n mɔ Zan klɛli’n nun’n, ɔ wla kpɛn su. I waan: ‘Ɲanmiɛn kloli mɛn’n lele ɔ fɛ i Wa kunngba cɛ’n mannin naan sran kwlaa ng’ɔ lafi i su’n w’a mlinman, sanngɛ ɔ ɲan anannganman nguan.’—Zan 3:16.

20 Sa kun ekun m’ɔ o lɛ’n yɛle kɛ sran’m be yo sa tɛtɛ mun. Be bua ato, be di ndrunmun, be kunndɛ bian be wun bo annzɛ bla be yi bo. Be kunndɛman kɛ bé yó Ɲanmiɛn klun sa’n. Armagedɔn alɛ’n nun’n, bé núnnún sa tɛtɛ yofuɛ mun. (Kanngan Jue Mun 37:10 nun.) Sa nga ti yɛ sran’m be yoman Ɲanmiɛn klun sa asiɛ’n su’n, i nun kun ekun yɛle kɛ mɛn’n nun awa’m be wlaman sran’m be fanngan kɛ be yo i sɔ like’n. Awa kpanngban be leman ta sran’m be su kun, annzɛ be yo wlɛ, annzɛ kusu b’a saci mlɔnmlɔn. Biblu’n di i nanwlɛ weiin kɛ: ‘Sran kun sie i wiengu kun kpɛkun ɔ kle i ɲrɛnnɛn.’—Akunndanfuɛ’n 8:9.

21. ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n yó maan sran’m bé yó Ɲanmiɛn klun sa’n asiɛ’n su ɔ?

21 Kɛ Armagedɔn alɛ’n ko sin’n, awa kunngba cɛ yɛ ɔ́ síe sran mun ɔn. Awa sɔ’n yɛle Ɲanmiɛn Sielɛ’n. Famiɛn Diwlɛ sɔ’n yó maan sran’m bé yó Ɲanmiɛn klun sa’n, kpɛkun ɔ́ mán be mmlusuɛ m’ɔ yo ɲɛnmɛn’n. I nun kun yɛle kɛ ɔ́ kán Satan nin i mmusu’m be bo. (Sa Nglo Yilɛ 20:1-3) Bé dí Zezi wun kpɔlɛ tɛ’n i su mmlusuɛ’n su. Ɔ maan, sran kpa’m be su tɔman tukpaciɛ kun, yɛ be su wuman kun. Sanngɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n i bo’n, bé trán asiɛ’n su tititi. (Kanngan Sa Nglo Yilɛ 22:1-3 nun.) Asiɛ’n káci mɛn klanman. I sɔ ti’n, Ɲanmiɛn Sielɛ’n yó maan Ɲanmiɛn klun sa’n kpɛ́n su asiɛ’n su, kpɛkun sran’m bé wún i wlɛ kɛ Zoova ngunmin yɛ ɔ ti  Ɲanmiɛn’n niɔn. ?Ndɛ sɔ’n i bo’n yɛle benin? I bo’n yɛle kɛ be kwlaa nga bé trán Ɲanmiɛn Sielɛ’n i bo’n, bé bó Zoova i dunman fɛ, bé yó maan i dunman’n fú.

?BLƐ BENIN NUN YƐ ƝANMIƐN SIELƐ’N FÁ KWLALƐ’N NIƆN?

22. ?Ngue ti yɛ e si kɛ i nun mɔ Zezi o asiɛ’n su’n, annzɛ i nun mɔ be cɛnnin i uflɛuflɛ’n, Ɲanmiɛn Sielɛ’n w’a kaman lɛ w’a bomɛn i bo ɔ?

22 Kɛ Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ be nin Ɲanmiɛn be yalɛ kokolɛ nun be se kɛ, ‘maan ɔ sielɛ blɛ’n ju’n,’ i sɔ’n kle weiin kɛ blɛ sɔ nun’n nn Ɲanmiɛn Sielɛ’n nin a faman kwlalɛ’n. ?Kɛ Zezi ɔli ɲanmiɛn su lɔ’n yɛ sielɛ sɔ’n takali ɔ? Cɛcɛ, afin Piɛli nin Pɔlu be seli kɛ Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n i ndɛ nga ɔ o Jue Mun 110:1 nun’n ɔ kpɛnnin su Zezi i lika. Ndɛ sɔ’n yɛ: ‘Zoova i nuan ndɛ ng’ɔ kan kleli min Min’n yɛ. Ɔ seli i kɛ yo: “Tran ase min fama su wa lele maan n yi ɔ kpɔfuɛ’m be ase ɔ bo naan n fa be yo ɔ ja siesiewlɛ.”’ (Sa Nga Be Yoli’n 2:32-35; Ebre Mun 10:12, 13) I sɔ’n kle kɛ ɔ fata kɛ ɔ minndɛ ka.

Ɲanmiɛn Sielɛ’n i bo’n, be mɔ be o asiɛ’n su wa’n bé yó Ɲanmiɛn klun sa’n kɛ be mɔ be o ɲanmiɛn su lɔ’n be yo’n sa.

23. (a) ?Blɛ benin nun yɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n fali kwlalɛ’n niɔn? (b) ?Ngue like yɛ é wá wún i ndɛ tre nga ɔ́ bá lɛ’n nun ɔn?

23 ?Ɔ cɛ juli sɛ? Afuɛ koe 40 ka naan afuɛ 1914 w’a ju’n, Biblu’n nun like suanfuɛ nanwlɛfuɛ [mɔ be flɛ be Zoova i Lalofuɛ andɛ’n] be wunnin i wlɛ blɛblɛblɛ kɛ minndɛlɛ blɛ’n wíe afuɛ 1914 nun. (Sɛ a kunndɛ kɛ á sí blɛ sɔ’n i su like’n, nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n i nun ndɛ Afuɛ 1914: Biblu’n kle kɛ ɔ ti afuɛ cinnjin kpa kun i  nun.) Kɛ ɔ fɛ i afuɛ 1914 nun’n, sa nga e wun be’n be kle kɛ Biblu’n nun like suanfuɛ nanwlɛfuɛ sɔ’m be like wlɛ wunlɛ’n ti su sɛsɛsɛ. Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n i ndɛ’n i su kpɛnlɛ’n kle kɛ, afuɛ 1914 nun Klist kacili Famiɛn, kpɛkun Ɲanmiɛn Sielɛ m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n fali kwlalɛ’n. I sɔ ti’n, e o Satan ‘i cɛn’n mɔ w’a sɔnman kun’n,’ i blɛ nun. (Sa Nglo Yilɛ 12:12; Jue Mun 110:2) E kwla se ekun kɛ, ɔ cɛ kan Ɲanmiɛn Sielɛ’n wá yó maan sran’m bé yó Ɲanmiɛn klun sa’n asiɛ’n su. ?A bu i kɛ i sɔ liɛ’n ti ndɛ fɛ? ?A bu i kɛ ndɛ sɔ’n ti nanwlɛ? Ndɛ tre nga ɔ́ bá lɛ’n, ɔ́ úka ɔ naan w’a wun i wlɛ kɛ Biblu’n kle ninnge sɔ mun sakpasakpa.