Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

?Wafa sɛ yɛ Daniɛl fluwa’n kannin Mɛsi’n i balɛ’n i ndɛ ɔ?

?Wafa sɛ yɛ Daniɛl fluwa’n kannin Mɛsi’n i balɛ’n i ndɛ ɔ?

KƐ ƝANMIƐN nuan ijɔfuɛ Daniɛli wuli’n, ɔ dili afuɛ 500 tra su kwlaa naan b’a wu Zezi. Sanngɛ ɔ nin i sɔ ngba’n, blɛ nga Ɲanmiɛn wawɛ’n wá jrá Zezi su’n m’ɔ́ káci Mɛsi’n annzɛ Klist’n, sa wie mun mɔ bé yó maan sran’m bé kwlá wún blɛ sɔ’n i wlɛ’n, Zoova  yili be nglo kleli Daniɛli. Be seli Daniɛli kɛ: “Like ng’ɔ fata kɛ a si i naan a wun i wlɛ’n yɛ ɔ o yɛ. Kɛ ɔ fɛ i cɛn mɔ be kannin Zerizalɛmufuɛ’m be sin salɛ ndɛ’n, ɔ nin Zerizalɛmu klɔ’n i uflɛ kplanlɛ ndɛ’n lele m’ɔ́ fá jú blɛ nga Mɛsi’n m’ɔ kle atin’n ɔ́ bá’n, ɔ ti blɛ nso ɔ nin blɛ ablesiɛn nin nɲɔn.”Daniɛl 9:25, NW.

Kɛ ɔ ko yo naan y’a si Mɛsi’n i balɛ blɛ’n, ɔ fata kɛ e dun mmua e wun cɛn nga be bo blɛ’n i kalɛ bo’n lele naan Mɛsi’n w’a ba’n, i wlɛ ka. Kɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n fa kannin’n sa’n, blɛ sɔ’n i kalɛ’n ‘ɔ fɛ i cɛn mɔ be kannin Zerizalɛmufuɛ’m be sin salɛ ndɛ’n, nin Zerizalɛmu klɔ’n i uflɛ kplanlɛ ndɛ’n’ i nun.

?Cɛn benin yɛ be ‘kannin ndɛ’ sɔ’n niɔn? Kɛ nga Biblu’n klɛfuɛ  Neemi fa kannin’n sa’n, ‘kɛ Artaksɛrksɛsi trannin bia’n su’n i afuɛ ablaɔn’n su’n,’ yɛ be kannin Zerizalɛmu klɔ’n i wun talɛ’n i uflɛ kplanlɛ’n i ndɛ ɔ. (Neemi 2:1, 5-8) Fluwa sifuɛ nga be kan laa sa’m be su ndɛ’n, be seli kɛ afuɛ 474 nun Ka naan Klistfuɛ’m be blɛ’n w’a ju (K.N.K.) yɛ famiɛn Artaksɛrksɛsi ɔ dili i afuɛ klikli’n bia’n su ɔ. Ɔ maan, famiɛn sɔ’n i famiɛn dilɛ’n i afuɛ ablaɔn su’n yɛle afuɛ 455 K.N.K. Siɛn’n, y’a wun i wlɛ kɛ Mɛsi i balɛ’n i su ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Daniɛli kannin’n, ɔ bo i bo afuɛ 455 nun K.N.K.

Blɛ nga ɔ di i lele m’ɔ́ fá jú blɛ nga ‘bé gúa famiɛn ng’ɔ́ síe’n i ti su ngo’n, [annzɛ blɛ nga Mɛsi’n bá’n]’ Daniɛli kleli i sɔ liɛ’n. Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n waan ɔ́ dí ‘ɔ ti blɛ nso ɔ nin blɛ ablesiɛn nin nɲɔn.’ Ɔ maan, i kwlaa’n w’a yo blɛ 69. ?Blɛ sɔ’n, ɔ ti afuɛ nɲɛ? Kɛ nga Biblu’n fa kle’n sa’n, blɛ kun ti afuɛ nso. Blɛ’m be kpɔlɛ bolɛ afuɛ nsonso’n, ɔ ti laa nun Zuifu’m be nzuɛn. I wie yɛle kɛ, afuɛ nso kwlaa ti wunmiɛn lolɛ blɛ. (Ezipt Lɔ Tulɛ 23:10, 11) I sɔ’n ti yɛ blɛ nso nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n kannin be ndɛ’n, kun ti afuɛ nso, kun ti afuɛ nso’n niɔn. Ɔ maan i kwlaa’n ti afuɛ 483.

Like nga w’a ka siɛn’n, yɛle blɛ’n i kalɛ’n. Sɛ e bo afuɛ 483 i kalɛ bo afuɛ 455 nun K.N.K., é jú e blɛ liɛ nun afuɛ 29 nun. Afuɛ sɔ’n i nun kusu yɛ be yoli Zezi i batɛmun, yɛ ɔ kacili Mɛsi’n niɔn! * (Lik 3:1, 2, 21, 22) ?Wafa nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be ndɛ m’ɔ o Biblu’n nun’n ɔ kpɛn su sɔ sɛsɛsɛ’n, ɔ yoman e fɛ?

^ ndɛ kpɔlɛ 2 Kɛ ɔ fɛ i afuɛ 455 nun K.N.K., lele m’ɔ́ fá jú afuɛ 1 nun K.N.K., ɔ ti afuɛ 454. Kɛ ɔ fɛ i afuɛ 1 nun K.N.K. lele m’ɔ́ fá jú e blɛ liɛ’n nun afuɛ 1 nun’n ɔ ti afuɛ kun. Kɛ ɔ fɛ i e blɛ liɛ’n nun afuɛ 1 nun lele m’ɔ́ fá jú afuɛ 29 nun’n ɔ ti afuɛ 28. Kɛ e fa be nsan sɔ mun e kan be bo nun’n, ɔ ti afuɛ 483. Afuɛ 33 nun E.B.N., yɛle kɛ blɛ ableso’n i su’n, ‘be kunnin’ Zezi. (Daniɛl 9:24, 26) Nian fluwa Prêtons attention à la prophétie de Daniel ! i ndɛ tre 11, ɔ nin Étude perspicace des Écritures, volume 2, bue 995-997 be nun. Zoova i Lalofuɛ mun yɛ be yili fluwa nɲɔn sɔ mun ɔn.