Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ?

 NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

?Ngue yɛle blɔlɔ nga be kɛn i ndɛ Biblu’n nun’n?

?Ngue yɛle blɔlɔ nga be kɛn i ndɛ Biblu’n nun’n?

I KLIKLI nun nga bé klɛ́ Biblu’n, Ebre aniɛn nun ndɛ mma sheol nin Glɛki aniɛn’n nun ndɛ mma Hades, be fa be kannin ndɛ ndɛ kpɛ 70 tra su. Ndɛ mma nɲɔn sɔ’m be nin wie’n be kɔ likawlɛ. Biblu’n wie’m be nun’n, be kacili be kɛ “asieliɛ” annzɛ “sin fɛtɛ,” annzɛ “ndia” annzɛ “blɔlɔ.” Sanngɛ, aniɛn kpanngban nun’n, ɔ leman ndɛ mma kun sa m’ɔ kwla yi ndɛ mma sɔ’m be bo’n i nglo kpa ɔ. ?Ɔ maan ndɛ mma sɔ’m be bo kpa’n yɛle benin bɔbɔ? Nian wafa nga be bo be su Biblu’n nun ndɛ mma wie’m be nun’n.

Akunndanfuɛ’n 9:10 se kɛ: ‘Like kwlaa nga á yó’n, fa ɔ wunmiɛn’n gua su yo. Afin kɛ á wá wú á kɔ́ blɔlɔ [Sheol nun] lɔ lɛ’n, i junman dilɛ o, i sa nun yiyilɛ o, i sa silɛ o, i ngwlɛlɛ o, be wie fi nunman lɔ kun.’ ?Ndɛ sɔ’n kle kɛ ndɛ mma Sheol ɔ kan lika jrɛiin kun sa annzɛ ndia kun mɔ e sieli e awlɛn su sran kun lɛ’n, i ndɛ? Cɛcɛ. Kɛ Biblu’n kán lika jrɛiin kun mɔ be sie sran’n i lɛ’n annzɛ ndia’n i ndɛ’n, ɔ fa Ebre aniɛn’n nin Glɛki aniɛn’n nun ndɛ mma uflɛ. Ɔ faman ndɛ mma sheol nin hades. (Bo Bolɛ 23:7-9; Matie 28:1) Asa ekun’n, Biblu’n faman ndɛ mma Sheol kanman lika nga be sie sran kpanngban likawlɛ’n, kɛ awlobo kun i asieliɛ’n annzɛ sran kpanngban mɔ be sie be kunman kunngba’n nun sa’n, i ndɛ.Bo Bolɛ 49:30, 31.

?Sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn, lika wafa benin yɛ ndɛ mma “Sheol” kɛn i ndɛ ɔ? Ɲanmiɛn Ndɛ’n kle kɛ “Sheol” annzɛ “Hades,” ɔ kan like kun m’ɔ tra asieliɛ dan kpa kun’n, i ndɛ. I wie yɛle kɛ Ezai 5:14 kle kɛ wie’n annzɛ [Sheol] ‘w’a trɛ i nuan’n nun, w’a trɛ nun dan kpa.’ Sɛ é kwlá sé’n, é sé kɛ blɔlɔ’n [Sheol] w’a mɛn sran kpanngban, sanngɛ i konvi te sɔ sran kpanngban ekun. (Nyanndra Mun 30:15, 16) Lika nga be sie sran mun jrɛiin sa’n, ɔ le sran nga be kwla sie be lika sɔ’n nun’n i nuan’n. Sanngɛ, ‘blɔlɔ’n [annzɛ Sheol ] i ku yiman le.’ (Nyanndra Mun 27:20) Blɔlɔ’n [Sheol], ɔ su yiman le, kpɛkun ɔ leman awɛ. Ɔ maan, blɔlɔ [Sheol nin Hades] nga be kɛn i ndɛ Biblu’n nun’n ɔ timan e ɲin jrɛiin su lika kun sa mɔ be kwla kle i trele sa ɔ. Sanngɛ, ɔ ti nzɔliɛ lika. Kɛ sran sunman lika be wu’n ɔ ti kɛ be wlu nzɔliɛ lika sɔ’n nun lɔ sa.

Like nga Biblu’n kle e sran cɛnlɛ’n su’n, ɔ uka e maan e wun ndɛ mma “Sheol” nin “Hades” be bo’n, i wlɛ kpa. Be nga be wuli  mɔ be kwla cɛn be’n, Ɲanmiɛn Ndɛ’n fa blɔlɔ’n [Sheol nin Hades] fa kan be wie’n i ndɛ. * (Zɔb 14:13; Sa Nga Be Yoli’n 2:31; Sa Nglo Yilɛ 20:13) Ɲanmiɛn Ndɛ’n kle ekun kɛ be nga be o blɔlɔ’n [Sheol annzɛ Hades], yɛle be nga be suli Zoova nin be nga b’a sumɛn i’n. (Bo Bolɛ 37:35; Jue Mun 55:16) I sɔ’n ti’n, Biblu’n kle kɛ ‘sran kpa mun o, sran tɛ mun o, bé cɛ́n.’Sa Nga Be Yoli’n 24:15.

^ ndɛ kpɔlɛ 4 Be nga be wuli mɔ be su cɛnman be’n, Biblu’n waan be nunman Sheol annzɛ Hades nun, sanngɛ be o ‘ɲrɛnnɛn lika [“Zeɛni, NW”] nun.’ (Matie 5:30; 10:28; 23:33) Kɛ nga Sheol nin Hades be timan e ɲin jrɛiin su lika’n sa’n, Zeɛni’n kusu timan e ɲin jrɛiin su lika wie.