Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ?

?Ninnge nga mun yɛ Ɲanmiɛn sunnzunnin ɔn?

?Ninnge nga mun yɛ Ɲanmiɛn sunnzunnin ɔn?

SƐ E kanngan zronali wie nun annzɛ e nian televiziɔn annzɛ e tie aladio nun ndɛ’n, sran kunlɛ, nin alɛ, ɔ nin kakawlonga sa mun, be ndɛ yɛ be kan ɔn. Bu ɔ bɔbɔ ɔ su sa’m be su akunndan nian. Atrɛkpa’n, ɔ awlɛn su sran wie w’a tɔ tukpaciɛ annzɛ w’a wu. I sɔ’n bo ɔ wla. Ɔ maan, ɔ wun yo ɔ kɛ Zɔbu m’ɔ ti sran kpa’n i sa. I waan: ‘Ɲrɛnnɛn ng’ɔ o min su’n, be flɛmɛn i ɲrɛnnɛn.’Zɔb 10:15.

Usa ɔ wun kɛ:

  • ?Ninnge sɔ mun yɛ Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó fá mán min ɔ nin sran’m be onga mun ɔn?

  • ?Nin yɛ ń ɲán ukalɛ naan m’an wun sa nga be o min su’n, be trawlɛ ɔ?

  • ?Sran’m bé kwlá dí fɔundi asiɛ’n su wa le?

Biblu’n tɛ kosan sɔ’m be su klanman.

 BIBLU’N KLE KƐ ƝANMIƐN WÁ YÓ NINNGE NGA MUN BE ASIƐ’N SU

Ɔ́ núnnún be ɲinmuɛn’n kwlaa, wie’n su tranman lɛ kun. Be su yoman sɛ kun, be su sunman kun, be su wunman ɲrɛnnɛn kun, afin laa ninnge sɔ’m be su tranman lɛ kun.’Sa Nglo Yilɛ 21:4.

‘Cɛcɛwafuɛ’m bé tú kpɛ́n kɛ flete mun sa.’Ezai 35:6.

Aɲinsifuɛ’m bé wún ase.’Ezai 35:5.

 ‘Be kwlaa nga be o ndia nun’n, bé fín ndia’n nun fíte.’Zan 5:28, 29.

‘Sran wie fi su seman kɛ: “N kpinndinman.”’Ezai 33:24.

‘Ble’n ɔ́ sú lele ɔ́ bú mɛn’n nun.’Jue Mun 72:16.

 MAAN LIKE NGA BIBLU’N KLE’N Ɔ UKA Ɔ

Nán kpalo ninnge nga a wunnin be icra lɛ’n kɛ lafilɛ nun ndɛ ngbɛn wie sa. Ɲanmiɛn tali nda kɛ ɔ́ yó ninnge sɔ mun, kpɛkun Biblu’n yiyi wafa nga Ɲanmiɛn yó be’n, i nun.

Sanngɛ like nga Biblu’n yo’n, ɔ tra ngalɛ’n. Biblu’n yɛ ɔ kwla uka ɔ naan kɛ é sé yɛ bɔbɔ’n w’a di mɛn’n i kpafuɛ’n niɔn. Ninnge nga a koko be su’n, ɔ nin nga be sanngan ɔ akunndan’n, bu be akunndan kan nian. Ɔ kwla yo sika ndɛ, annzɛ awlo ndɛ, annzɛ kusu aunkpinndiɛ ndɛ, annzɛ ɔ awlɛn su sran kun mɔ w’a wu’n i ndɛ. Biblu’n kwla uka ɔ naan w’a wun sa nga be ju ɔ su andɛ’n be trawlɛ. Kpɛkun, wafa nga ɔ tɛ kosan kɛ nga bé bá yɛ sa’n be su’n, ɔ kwla cici ɔ wla:

  • ?Ngue ti yɛ e wun ɲrɛnnɛn ɔn?

  • ?Wafa sɛ yɛ e kwla wun sa nga be ju e su’n be trawlɛ ɔ?

  • ?Wafa sɛ yɛ e awlobo tranlɛ’n kwla yo fɛ tra laa liɛ’n niɔn?

  • ?Be wu be o lɔ?

  • ?E awlɛn su sran nga be wuli’n, é kwlá wún be ekun?

  • ?É yó sɛ naan y’a lafi su kpa kɛ Ɲanmiɛn wá yó ninnge nga ɔ tali nda kɛ ɔ́ yó be’n?

 Kɛ mɔ a su kanngan fluwa nga nun’n ti’n, e si kɛ a kunndɛ kɛ á sí like nga Biblu’n kle’n. Fluwa nga wá úka wɔ. I nun ndɛ kpɔlɛ’m be le be su kosan. Zoova i Lalofuɛ’m be Biblu’n nun like klelɛ nun’n, be usa sran’m be kosan kpɛkun sran’m be tɛ su. Sran ko ju akpinngbin kpanngban kpa be kloli i sɔ’n. E lafi su kɛ ɔ kusu á kló i wie. Kɛ mɔ a su suan like nga Biblu’n kle i sakpasakpa’n ti’n, maan Ɲanmiɛn yra ɔ su naan a di su aklunjuɛ!