Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ?

 NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

Siɛ’n nin Ba’n, ɔ nin Ɲanmiɛn i wawɛ’n be su ndɛ nanwlɛ’n

Siɛ’n nin Ba’n, ɔ nin Ɲanmiɛn i wawɛ’n be su ndɛ nanwlɛ’n

SRAN nga be lafi Atre nsan’n i su like klelɛ’n su’n, be waan sran nsan yɛ be ti Ɲanmiɛn’n niɔn, naan sran sɔ mun yɛle Siɛ’n, nin Ba’n, ɔ nin Ɲanmiɛn i wawɛ’n. Be waan be kwlaa be sɛ naan like  fi nunman be sin, naan be leman bo bolɛ. Atre nsan’n i su like klelɛ’n waan Siɛ’n ti Ɲanmiɛn, kpɛkun Ba’n ti Ɲanmiɛn, yɛ Ɲanmiɛn i wawɛ’n kusu ti Ɲanmiɛn wie, naan sanngɛ be kwlaa be ti Ɲanmiɛn kunngba cɛ.

Sran kpanngban mɔ be lafi Atre nsan’n su’n, be di i nanwlɛ kɛ be kwlá yiyiman like klelɛ sɔ’n nun. Atrɛkpa be bu i kɛ like klelɛ sɔ’n taka Biblu’n su. Sanngɛ nn ɔ ti weiin kɛ ndɛ mma “Atre nsan’n” ɔ nunman Biblu’n nun mlɔnmlɔn. ?Sanngɛ yoo, Atre nsan’n i akunndan o Biblu’n nun? Kɛ ɔ ko yo naan y’a tɛ kosan sɔ’n su’n, maan e nian Biblu’n nun ndɛ mma kun mɔ be nga be suan Atre nsan’n i su like klelɛ’n i bo’n, be bo su’n.

‘NDƐ SƆ’N TI ƝANMIƐN’

Zan 1:1 se kɛ: ‘Ndɛ’n wo lɛ lalaa i sin naan Ɲanmiɛn a bo ninnge’m be yilɛ bo, Ndɛ’n nin Ɲanmiɛn be o lɛ, Ndɛ sɔ’n ti Ɲanmiɛn.’ I sin’n, ndɛ tre kunngba sɔ’n nun’n, akoto Zan kleli weiin kɛ “Ndɛ’n” yɛle Zezi. (Zan 1:14) Sanngɛ, kɛ mɔ be se kɛ Ndɛ’n ti Ɲanmiɛn’n ti’n, sran wie’m be waan ‘saan fii Ba’n ti Ɲanmiɛn i bue, naan Siɛ’n kusu ti Ɲanmiɛn i bue wie.’

Nán ɔ wla fi su kɛ i nun nga bé klɛ́ Biblu’n i klikli’n nun’n, be klɛli i akpasua sɔ’n Glɛki aniɛn’n nun. I sin’n, yɛ sran’m be wa kacili i aniɛn uflɛ’m be nun ɔn. Sanngɛ, Biblu’n i kacifuɛ kpanngban b’a seman kɛ “Ndɛ’n ti Ɲanmiɛn.” ?Ngue ti ɔ? Kɛ Biblu’n i kacifuɛ sɔ’m be niannin ninnge nga be si i Glɛki nga be fa klɛli Biblu’n i nun’n, be wunnin i kɛ ɔ fata kɛ be kaci ndɛ mma “Ndɛ’n ti Ɲanmiɛn” i wafa uflɛ. ?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ be kaci i ɔ? Be nun wie mun yɛ: “Logos [Ndɛ’n] i wafa’n ti kɛ Ɲanmiɛn sa.” (A New Translation of the Bible) “Ndɛ’n le kwlalɛ.” (The New Testament in an Improved Version) “Ndɛ’n nin Ɲanmiɛn yɛ be wo ɔ, yɛ i wafa nga ɔ ti’n, ɔ ti kɛ Ɲanmiɛn liɛ’n sa.” (The Translator’s New Testament) Wafa nga sran sɔ’m be fa kacili ndɛ mma sɔ’n, ɔ kle kɛ Ndɛ’n timan Ɲanmiɛn Kpli. * Sanngɛ, ɲrun dan nga ɔ le i ninnge mɔ Ɲanmiɛn yili be’n be nun’n, i ti yɛ be se kɛ “Ndɛ’n le kwlalɛ” ɔ. Lɛ’n, ndɛ mma “Ndɛ’n le kwlalɛ’n,” ɔ kle kɛ “ɔ le tinmin.”

 NDƐ’N NUN YIYILƐ

Sran’m be sunman lika be siman Glɛki nga be fa klɛli Biblu’n i su mmla mun. ?I sɔ ti’n, é yó sɛ naan y’a wun ndɛ nga akoto Zan kɛnnin i lɛ’n, i wlɛ sakpa? Nian sunnzun ase nga: Suklu klefuɛ kun yiyi ndɛ kun nun kle i suklu mma mun. I sin’n, wafa nga suklu mma’m be wun ndɛ sɔ’n i wlɛ’n ɔ ti fanunfanun. ?Wafa sɛ yɛ suklu mma’m be kwla kpɛ ndɛ’n nun ɔn? Be kwla se suklu klefuɛ’n kɛ ɔ yiyi ndɛ sɔ’n nun kpa ekun man be. Nanwlɛ, sɛ be yiyi ndɛ sɔ’n nun ekun kle be’n, bé wún i wlɛ trá laa liɛ’n. I kunngba’n, kɛ ɔ ko yo naan w’a wun Zan 1:1 i wlɛ kpa’n, a kwla nian Zezi Klist i jasin fɛ’n mɔ Zan klɛli’n i nun naan w’a wun akunndan nga Zezi bu’n, i nun yiyilɛ ndɛ uflɛ ekun. Nanwlɛ, sɛ a wun ndɛ’n i nun yiyilɛ ndɛ wie mun ekun’n, i sɔ’n úka ɔ naan w’a wun i wlɛ kpa.

Maan e nian ndɛ nga Zan kɛnnin i ndɛ tre 1 i mma 18 nun’n. I waan: ‘Sran fi nin a wunman Ɲanmiɛn [Kpli] le.’ Sanngɛ, sran’m be wunnin Zezi m’ɔ ti Ba’n, afin Zan se kɛ: ‘Ndɛ sɔ’n [Zezi] kacili i wun sran, ɔ nin e wa trannin. E niɛnnin i aɲrunɲan’n.’ (Zan 1:14) ?I sɔ’n ti’n, wafa sɛ yɛ Ba’n nin Ɲanmiɛn Kpli be kwla yo Ɲanmiɛn kunngba’n i bue ɔ? Zan seli ekun kɛ Ndɛ’n ‘nin Ɲanmiɛn be o lɛ.’ ?Sanngɛ yoo, wafa sɛ yɛ sran kun nin sran uflɛ be kwla tran lika kun naan i kunngba’n w’a yo sran uflɛ sɔ’n niɔn? Asa ekun’n, Zan 17:3 nun’n, Zezi kle weiin kɛ ngbaciɛ o i bɔbɔ ba’n ɔ nin i Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n be afiɛn. Ɔ se kɛ i Si’n i ‘kunngba cɛ yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn’n niɔn.’ (Zan 17:3) Kpɛkun kɛ Zan wá jú Zezi i jasin fɛ’n m’ɔ klɛli’n i atabo nun’n, ɔ boli i kpɔlɛ seli kɛ: ‘Kɛ ɔ́ yó naan amun a lafi su kɛ Zezi ti Klist naan ɔ ti Ɲanmiɛn i Wa’n, i ti yɛ be klɛli nga ɔ.’ (Zan 20:31) Sie i nzɔliɛ kɛ b’a seman kɛ Zezi ti Ɲanmiɛn, sanngɛ be seli kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn i Wa. Ndɛ uflɛ sɔ m’ɔ o Zezi i jasin fɛ’n mɔ Zan klɛli’n nun’n, ɔ kle wafa nga ɔ fata kɛ be wun Zan 1:1 i wlɛ’n. Zezi mɔ i yɛle Ndɛ’n, “ɔ le kwlalɛ” afin ɔ le ɲrun dan, sanngɛ ɔ nin Ɲanmiɛn Kpli be sɛman.

NDƐ’N I NUN KPƐLƐ

Bu suklu klefuɛ’n nin suklu mma’m be akunndan ekun nian. Wie liɛ’n, suklu klefuɛ’n kwla yiyi ndɛ’n nun ekun sanngɛ suklu mma wie’m be lafiman ndɛ nga ɔ kan’n su. ?Sɛ ɔ ti sɔ’n, bé yó i sɛ? Be kwla ko wun suklu klefuɛ uflɛ wun naan ɔ yiyi ndɛ kunngba sɔ’n nun kle be. Sɛ wafa nga suklu klefuɛ nɲɔn su’n ɔ yiyi  ndɛ’n nun’n, ɔ nin suklu klefuɛ klikli’n i liɛ’n be ti kunngba’n, suklu mma’m be sunman lika bé fá su. I kunngba’n, sɛ a wunman Zezi nin Ɲanmiɛn Kpli be afiɛn ndɛ nga Biblu’n klɛfuɛ Zan kɛn i sakpa’n i wlɛ’n, a kwla nian ndɛ nga Biblu’n klɛfuɛ uflɛ ekun ɔ klɛli’n i nun. Maan e nian ndɛ nga Matie klɛli’n. Mɛn’n i awieliɛ’n i su ndɛ nga Zezi kannin mɔ Matie klɛli’n i nun’n, Zezi waan: ‘Cɛn sɔ’n nin i dɔ’n, sran fi simɛn i, saan min Si kunngba cɛ yɛ ɔ si i ɔ. M mɔ n ti i Wa’n bɔbɔ n simɛn i, yɛ ɲanmiɛn su lɔ anzi’m be kusu be simɛn i.’ (Matie 24:36) ?Wafa sɛ yɛ ndɛ sɔ’n kle kɛ Zezi timan Ɲanmiɛn Kpli ɔ?

Zezi seli kɛ like nga Siɛ’n si i’n, ɔ tra Ba’n i liɛ’n su. Sɛ ɔ ti kɛ Zezi nin Ɲanmiɛn m’ɔ like fi nunmɛn i sin’n be ti Ɲanmiɛn kunngba’n i bue kunngun’n, nn Zezi sí like ngba nga Siɛ’n si i’n. Ɔ maan, i sɔ’n kle kɛ Ba’n nin Siɛ’n be kwlá sɛman. Sanngɛ, sran wie’m be kwla se kɛ: ‘Zezi i wafa’n ti nɲɔn. Lɛ ngalɛ’n, i nun m’ɔ kacili sran’n, yɛ ɔ seli sɔ ɔ.’ ?Sanngɛ kannzɛ ɔ ti sɔ bɔbɔ’n niɔn, yɛ Ɲanmiɛn i wawɛ’n nin? ?Sɛ ɔ ti kɛ Ɲanmiɛn i wawɛ’n ɔ nin Siɛ’n be ti Ɲanmiɛn kunngba’n i bue’n niɔn, ngue ti yɛ Zezi w’a seman kɛ Ɲanmiɛn i wawɛ’n si like nga Siɛ’n si i’n niɔn?

Kɛ á súan Biblu’n nun like á kɔ́ ɔ ɲrun’n, á wá wún Biblu’n nun ndɛ mma wie mun ekun mɔ be kan like kunngba sɔ’n i ndɛ’n. Be kpɛ Siɛ’n nin Ba’n, ɔ nin Ɲanmiɛn i wawɛ’n be su nanwlɛ ndɛ’n nun.Jue Mun 90:2; Sa Nga Be Yoli’n 7:55; Kolɔsfuɛ Mun 1:15.

^ ndɛ kpɔlɛ 3 Sɛ a kunndɛ kɛ á wún Zan 1:1 i wlɛ ekun’n, nian afuɛ 2008, Novamblu 1 i Sasafuɛ Tranwlɛ’n i nun ndɛ “La Parole était-elle “ Dieu ” ou bien “ un dieu ” ?” . Zoova i Lalofuɛ mun yɛ be yili ɔ.