BIBLU’N kleman e cɛn nga be wuli Zezi’n. Sanngɛ, i nun ndɛ’n, ɔ kle weiin kɛ b’a wuman Zezi Desamblu anglo’n nun.

Anglo nga be mantan Desamblu anglo’n annzɛ Desamblu anglo’n nun bɔbɔ’n, nian wafa nga blɛ’n fa ti Bɛtleɛmu klɔ mɔ be wuli Zezi lɔ’n. Zuifu’m be anglo mɔ yɛle Kislɛvu (m’ɔ nin Novamblu/Desamblu anglo’n be sɛ’n), ɔ ti ayrɛ nin nzue tɔlɛ blɛ. Anglo nga ɔ bɛ i sin’n yɛle Tebɛti (Desamblu/Zanvie). Anglo sɔ nun’n, ayrɛ’n o nun dan kpa, kpɛkun laglasi’n gua mmuɛnmmuɛn kɛ bolɛ ufue sa. Maan e fa e ɲin sie i ndɛ nga Biblu’n kɛn i wafa nga lika sɔ nun lɔ blɛ’n fa ti’n, i su e nian.

Biblu’n klɛfuɛ Ɛsdrasi kle kɛ Kislɛvu anglo’n ti ayrɛ nin nzue tɔlɛ blɛ. Ɛsdrasi seli kɛ sran kpanngban be yiali Zerizalɛmu lɔ “anglo ngwlan’n [Kislɛvu] i le ablaɔn su.” Kpɛkun ɔ seli ekun kɛ sran’m be ‘le usulɛ, nzue m’ɔ tɔ’n ti.’ Wafa nga blɛ’n ɔ fa ti anglo sɔ nun’n, i su ndɛ mɔ be nga be yiali’n be kannin’n yɛ: ‘E o nzue blɛ nun, e tran gua su wa ɔ, ɔ yoman ye.’ (Ɛsdras 10:9, 13; Zeremi  36:22) Nanwlɛ, nnɛn kankanfuɛ nga be o Bɛtleɛmu akpasua’n su lɔ’n, be siesie be wun naan Desamblu anglo nun’n, aliɛ w’a sanman be nin be nnɛn mun blo lɔ!

Sanngɛ, Biblu’n se kɛ kɔnguɛ nga be wuli Zezi’n, nn nnɛn kankanfuɛ’m be o blo lɔ be su nian be nnɛn’m be su. I li bɔɔ, Biblu’n klɛfuɛ Liki kle kɛ blɛ sɔ nun’n, bua sunianfuɛ’m be ‘la blo lɔ bé nían be bua’m be su kɔnguɛ,’ Bɛtleɛmu klɔ’n i wun koko lɛ. (Lik 2:8-12) Sie i nzɔliɛ kɛ blɛ sɔ nun’n, bua sunianfuɛ’m be la blo lɔ, nán kɛ be fa be nnɛn mun ko didi ngbɛn naan b’a sa be sin ɔn. Be nnɛn’m be o blo lɔ kɔnguɛ. ?Sanngɛ, ayrɛ m’ɔ o nun nin nzue m’ɔ tɔ Bɛtleɛmu klɔ’n i akpasua’n su lɔ Desamblu anglo’n nun ti’n, be tran blo lɔ ɔ, ɔ kwla yo ye? Cɛcɛ, ɔ kwlá yoman ye. Ɔ maan, sa nga be juli Zezi i awuliɛ cɛn’n nun’n, be kle weiin kɛ nán Desamblu anglo’n nun yɛ be wuli Zezi ɔ. *

Ɲanmiɛn Ndɛ’n kle e blɛ nga Zezi wuli’n weiin, sanngɛ ɔ kanman blɛ nga be wuli i’n, i su ndɛ kpanngban. I sɔ liɛ’n fa e ɲin sie i Famiɛn Salomɔn i ndɛ nga su: “Sran i dunman kpa nga be bo i sa’n, ɔ ti kpa tra ayre fanninfannin i kpafuɛ’n bɔbɔ. Sran i wie cɛn’n i kpa trɛ i awuliɛ cɛn’n.” (Akunndanfuɛ’n 7:1) I sɔ’n ti’n, kɛ mɔ Biblu’n kan junman nga Zezi dili’n, ɔ nin i wie’n be su ndɛ kpanngban, mɔ sanngɛ ɔ kɛnmɛn i awuliɛ’n i su ndɛ kpanngban’n ti’n, i sɔ’n boman e nuan.

Cɛn nga bé wú Zezi’n, nn bua sunianfuɛ mun nin be nnɛn’m be la blo lɔ kɔnguɛ.

^ ndɛ kpɔlɛ 1 Sɛ ɔ waan á sí i sɔ liɛ’n i su ndɛ wie mun ekun’n, nian fluwa Comment raisonner á partir des Écritures mɔ Zoova i Lalofuɛ’m be yili’n i bue 161-165 be nun.