Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ?

 NDƐ TRE BLU NIN NGWLAN

Yo sa nga mɔ maan Ɲanmiɛn kló ɔ titi’n

Yo sa nga mɔ maan Ɲanmiɛn kló ɔ titi’n
  • ?Kɛ be se kɛ be klo Ɲanmiɛn’n i bo’n yɛle benin?

  • ?Wafa sɛ yɛ a kwla yo sa nga mɔ maan Ɲanmiɛn kló ɔ titi’n niɔn?

  • ?Mmlusuɛ benin yɛ Zoova fá mán be nga be yo sa nga be yo ɔ be si kɛ ɔ klo be’n niɔn?

?Ɲrɛnnɛn blɛ kekle nga nun’n, á fá Zoova yó ɔ fiawlɛ?

1, 2. ?Nin yɛ e kwla ɲan fiawlɛ kpa kun andɛ ɔ?

MAAN e se kɛ, a su nanti kɔ́ lika. Kpɛkun á nían ɔn, ɲanmiɛn’n su lu tritri kpa, ɔ kpa sin, yɛ ɔ kpla, aunmuan’n kusu fitaman aɔwi. Kpɛkun ɔn, nzue’n yɛ ɔ su tɔ kpa yɛ. Á kplí kó kúnndɛ fiawlɛ ɔ, a ɲɛnmɛn i. Kpɛkun á nían atin nuan ɔn, fiawlɛ kpa kun yɛ. Kɛ a wlu nun’n, a wun kɛ i nun tranlɛ yo fɛ. Nanwlɛ, fiawlɛ sɔ’n mɔ a ɲɛn i’n, ɔ yo ɔ fɛ dan kpa!

2 Kɛ blɛ nga e o nun yɛ’n ti kekle sɔ ɔ. Afin mɛn’n su yo tɛ kpa kɔ́ i ɲrun. Sanngɛ, ɔ le fiawlɛ kun m’ɔ kwla sasa e naan mɛn’n w’a diman e mlɔnmlɔn ɔn naan anannganman nguan’n w’a fiman e sa ɔ. ?Ngue like yɛle i sɔ’n? Nian like nga Biblu’n kle’n: ‘Ɔ fata kɛ sran sɔ’n se Anannganman kɛ: “A ti min fiawlɛ, a ti min fiawlɛ sua, a ti min Ɲanmiɛn, ɔ su yɛ n fa n wla’n n gua ɔ!”’—Jue Mun 91:2.

3. ?Wafa sɛ yɛ e kwla fa Zoova yo e fiawlɛ ɔ?

3 Ɔ bɔbɔ nian! Zoova m’ɔ ti nglo nin asiɛ’n be Yifuɛ’n nin be Siefuɛ’n, ɔ kwla yo e fiawlɛ m’ɔ sasa e’n. Zoova kwla sasa e, afin i tinmin  liɛ’n ti dan tra sa ng’ɔ kwla tɔ e su’n, i ta liɛ’n. Sɛ bɔɔ sa sɔ’n kan e’n, Zoova kwla nunnun i sin sa tɛ’n kwlaa. ?Wafa sɛ yɛ e kwla fa Zoova yo e fiawlɛ ɔ? Ɔ fata kɛ e lafi i su. Asa ekun’n, Ɲanmiɛn Ndɛ’n wla e fanngan se kɛ: ‘An yo sa nga an yo ɔ an si kɛ Ɲanmiɛn klo amun’n.’ (Zid 21) Ɛɛn, ɔ fata kɛ e yo sa kwlaa nga e yo ɔ e si kɛ Ɲanmiɛn klo e’n, naan klolɛ m’ɔ e nin e Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n e klo e wun’n, w’a ka lɛ tititi. I liɛ’n, e kwla lafi su kɛ ɔ́ yó e fiawlɛ. ?Sanngɛ, é yó sɛ naan e nin Ɲanmiɛn y’a klo e wun?

KLOLƐ NGA ƝANMIƐN KLO E’N MAAN E WUN I WLƐ NAAN E SI I YE

4, 5. ?Wafa nga Zoova yili klolɛ m’ɔ klo sran mun’n i nglo’n, i wie yɛle benin?

4 Kɛ ɔ ko yo naan y’a yo sa nga e yo ɔ e si kɛ Ɲanmiɛn klo e’n, ɔ fata kɛ e wun wafa nga Zoova yi klolɛ m’ɔ klo e’n i nglo’n, i wlɛ kpa. Ninnge nga Biblu’n kle be’n mɔ fluwa nga w’a uka ɔ mɔ w’a si be’n, bu be akunndan nian. Zoova m’ɔ ti e Yifuɛ’n, ɔ fali asiɛ’n mannin e kɛ e fa yo e tranwlɛ. Ɔ fali aliɛ nin nzue, ɔ nin ninnge kɛ sika ɔkwlɛ, ɔ nin aaba, ɔ nin jɛtɛ ufue, ɔ nin blalɛ, ɔ nin yɔbuɛ kpakpa mun sa’n, ɔ nin nnɛn fanunfanun, ɔ nin lika nin like klanman wafawafa nga e kwla nian be’n, be kpanngban fa yili asiɛ’n piɛ. Ɲanmiɛn fali Biblu’n m’ɔ fin i’n, ɔ boli i dunman’n kleli e, kpɛkun ɔ yiyili sran’n i wafa nga ɔ ti’n i nun kleli e. Asa ekun’n, Ɲanmiɛn i Ndɛ’n kle e kɛ ɔ sunmɛnnin i Wa kunngba cɛ’n asiɛ’n su wa, yɛ ɔ yacili i lɛ maan e dunman nun ti’n, ɔ wunnin ɲrɛnnɛn kpɛkun ɔ wuli. (Zan 3:16) ?Like sɔ mɔ Ɲanmiɛn mannin e’n ti’n ngue yɛ e kwla ɲɛn i ɔ? Ɔ yo maan e wla o su kɛ é ɲán like ɲɛnmɛn kun e ɲrun lɔ.

5 E wla m’ɔ o su kɛ é ɲán like kun e ɲrun lɔ’n, ɔ fin like kun ekun mɔ Ɲanmiɛn yoli’n. Zoova takali Mɛsi i Sielɛ m’ɔ ti awa kun’n, ɲanmiɛn su lɔ. Ɔ ka kan’n, awa sɔ’n wá núnnún afɛ’n kwlaa, kpɛkun ɔ́ yó maan asiɛ’n káci mɛn klanman kun. Nian! É kwlá dí fɔundi nin aklunjuɛ lɔ tititi. (Jue Mun 37:29) Kɛ é sé yɛ’n, Ɲanmiɛn kleli e atin naan y’a di mɛn’n i kpafuɛ’n dɔ nga su. Ɔ yoli ekun maan e kwla srɛ i blɛ kwlaa nin lika  kwlaa nun. I kwlaa ngalɛ’n, ɔ ti klolɛ mɔ Zoova yili i nglo sran’m be wunmuan’n be lika’n, ɔ nin nga ɔ yili i nglo sran’m be lika be tinuntinun’n, i bue kan.

6. ?Wafa sɛ yɛ á yí i nglo kɛ klolɛ mɔ Zoova klo wɔ’n a si i ye ɔ?

6 Kosan cinnjin kpa nga ɔ fata kɛ a bu su akunndan’n yɛ: ?Wafa sɛ yɛ n kwla si klolɛ mɔ Zoova klo min’n i ye ɔ? Sran kpanngban bé tɛ́ su kɛ: “?Ɔ fata kɛ n klo Zoova wie?” ?Akunndan sɔ’n yɛ a bu ɔ? Zezi seli kɛ mmla’m be nun dan kpafuɛ’n yɛ: ‘Klo ɔ Min Ɲanmiɛn’n kpa, fa ɔ wla’n kwlaa guɛ i su, maan wɔ akunndan’n kwlaa trɛn i su.’ (Matie 22:37) Nanwlɛ, ninnge nga be ti yɛ ɔ fata kɛ a klo Zoova’n, be sɔnnin kpa. ?Sanngɛ, sɛ ɔ yo ɔ kɛ a klo Zoova’n, nn i sɔ’n kle kɛ a klo i kpa sakpa naan a fa ɔ wla’n kwlaa guɛ i su, naan ɔ akunndan’n kwlaa o i su?

7. ?Sɛ ɔ waan a klo Ɲanmiɛn’n, i sɔ’n kle kɛ a klo i sakpa? Yiyi nun.

7 Kɛ nga Biblu’n fa kan’n sa’n, klolɛ mɔ e waan e klo Ɲanmiɛn’n, nán kɛ klolɛ ngbɛn sa ɔ. Nanwlɛ, kannzɛ bɔbɔ’n, ɔ ti cinnjin kɛ e klo Zoova’n, sanngɛ i sɔ’n ti klolɛ mɔ e fa klo Zoova kpa’n i bo bolɛ ngbɛn. Waka mma wie’m be klun mma nga be lua’n yɛ maan waka’n fi yɛ ɔ su mma ɔ. Ɔ maan waka mma’n i klun mma sɔ’n ɔ ti waka ng’ɔ su mma’n i bo bolɛ’n ngbɛn. I kunngba’n niɔn, sɛ ɔ yo ɔ kɛ a klo Ɲanmiɛn Zoova’n, i sɔ’n ti i klolɛ kpa’n i bo bolɛ ngbɛn. Biblu’n kle kɛ: ‘Ɲanmiɛn i klolɛ’n yɛle kɛ e fɛ i ndɛ’n su, i ndɛ sɔ’n i su falɛ’n yoman ya.’ (1 Zan 5:3) Sɛ a klo Ɲanmiɛn sakpa’n, ɔ fata kɛ be wun i su mma’n. Yɛle kɛ, ɔ fata kɛ be wun i sɔ liɛ’n ninnge nga a yo be’n, be nun.—Kanngan Matie 7:16-20 nun.

8, 9. ?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ klolɛ mɔ Ɲanmiɛn klo e’n e si su ye ɔ?

8 Kɛ e fa Ɲanmiɛn i ndɛ’n nin i mmla’m be su’n, e kle kɛ e klo i. I sɔ liɛ’n i yolɛ yoman ya. Zoova i mmla’m be timan trɔ m’ɔ tin e su ɔ, sanngɛ be yo maan e mɛn dilɛ’n yo kpa, e di aklunjuɛ, kpɛkun i sɔ’n jɔ e klun. (Ezai 48:17, 18) Kɛ e nian atin nga Zoova kle e’n su e nanti’n, e kle e Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n  kɛ e si like kwlaa nga ɔ yo mannin e’n, i su ye. Nga m’ɔ ti tɛ kpa’n, yɛle kɛ andɛ mɛn’n nun’n, sran nga be si i sɔ ye liɛ’n b’a sɔnman mlɔnmlɔn. E kunndɛman kɛ é yó kɛ Zezi i blɛ sufuɛ wie mun mɔ b’a siman ye’n be sa. Zezi yoli kokowefuɛ blu be juejue, sanngɛ be nun kunngba cɛ yɛ ɔ sɛli i sin ɔ wa lɛli i ase ɔ. (Lik 17:12-17) Nanwlɛ, e kunndɛ kɛ é sɔ́nnzɔn be nun sran nga ɔ sili ye’n, sanngɛ e su yoman kɛ be ngwlan nga b’a siman ye’n be sa!

9 ?Sɛ ɔ ti sɔ’n, Zoova i mmla benin mun yɛ ɔ fata kɛ e nian be su e nanti ɔ? E wunnin wie mun fluwa nga nun, sanngɛ maan e flan be nun wie’m be nun. Ɲanmiɛn i mmla’n i su falɛ’n yó maan é yó sa nga e yo ɔ e si kɛ Ɲanmiɛn klo e’n.

FA Ɔ WUN MANTAN ZOOVA KPA TITI

10. Like nga ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ, e suan Ɲanmiɛn Zoova su like titi’n, an yiyi nun.

10 Sɛ ɔ waan á fá ɔ wun mántan Zoova kpa titi’n, ɔ ti cinnjin kpa kɛ a si i su like. Ɔ ti like kun m’ɔ fataman kɛ a yaci i yolɛ ɔ. ?Sɛ kɔnguɛ a o gua su naan ayrɛ o nun dan’n, naan a su tɔn sin’n, á yáci sin sɔ’n i lɛ naan ɔ kan ase blɛblɛ naan ɔ nuan? Cɛcɛ. Á wláwlá sin’n nun  yɛ á úka yie’n su naan w’a jue kpa titi naan a kwla tɔn sin sɔ’n. Afin sin sɔ’n ti ɔ nguan like! Kɛ nga yie’n yo mɔ sin’n jue kpa’n sa’n, i kunngba’n, kɛ a ‘si Ɲanmiɛn kpa’n,’ i sɔ’n yo maan a klo Zoova dan kpa titi.—Nyanndra Mun 2:1-5.

Ɔ Zoova klolɛ’n ti kɛ sin sa’n, wlawla nun titi naan w’a nuanman.

11. ?Ta benin yɛ Zezi i like klelɛ’n ɲɛnnin i i sɔnnzɔnfuɛ’m be su ɔ?

11 Zezi kunndɛ kɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be klo Zoova nin Ɲanmiɛn Ndɛ’n i nun nanwlɛ ndɛ cinnjin kpa’n titi naan klolɛ sɔ’n yo kɛ sin wie m’ɔ jue kpa’n sa. Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be ndɛ nga be klɛli i Ebre aniɛn nun’n, mɔ be kpɛnnin su Zezi i lika’n, kɛ be cɛnnin Zezi’n, ɔ kannin be ndɛ kleli i sɔnnzɔnfuɛ nɲɔn. ?Ɔ yoli be sɛ? Be seli kɛ: ‘?Kɛ ɔ́ kán ndɛ klé e m’ɔ́ yíyí Ɲanmiɛn Ndɛ nga be klɛli’n nun klé e atin’n nun lɔ’n, ɔ yo e fɛ dan nɛ́n i ɔ?’—Lik 24:32.

12, 13. (a) ?Andɛ sran’m be sunman lika be Ɲanmiɛn klolɛ nin Biblu’n nun ndɛ nanwlɛ’n i klolɛ’n b’a yo sɛ? (b) ?É yó sɛ naan e Ɲanmiɛn klolɛ’n w’a wieman?

12 Kɛ i klikli nun a suannin like nga Biblu’n kle i sakpasakpa’n, a wunnin i kɛ sɛ aklunjuɛ’n nin juejue yolɛ’n, ɔ nin Ɲanmiɛn klolɛ’n be ti sin’n, nn ɔ jueli ɔ awlɛn’n nun lɔ. ?Nɛ́n i ɔ? Nanwlɛ, kɛ ɔ yoli sran kpanngban be sɔ wie ɔ. Junman nga w’a ka’n yɛle kɛ a yo naan Ɲanmiɛn klolɛ dan sɔ’n w’a wieman, sanngɛ maan ɔ trɛ. E kunndɛman kɛ é fá andɛ sran’m be ajalɛ’n su. Zezi seli kɛ: ‘Sran kpanngban be sran klolɛ’n ɔ́ wíe.’ (Matie 24:12) ?Á yó sɛ naan klolɛ mɔ a klo Zoova nin Biblu’n nun nanwlɛ ndɛ’n b’a wieman?

13 Suan Ɲanmiɛn Zoova nin Zezi Klist be su like titi. (Zan 17:3) Bu like nga a suɛn i Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n i su akunndan kpa. I sɔ yolɛ nun’n, usa ɔ wun kɛ: ‘?Ngue like yɛ i sɔ’n kle min Ɲanmiɛn Zoova su ɔ? ?Wafa sɛ yɛ i sɔ’n yo maan n klo Zoova kpa, mɔ min akunndan’n kwlaa o i su, mɔ n fa min wla’n kwlaa guɛ i su ɔ?’ (Kanngan 1 Timote 4:15 nun.) Kosan sɔ’m be su akunndan bulɛ’n yo maan e klo Zoova kpa yɛ e wun blibli e dan kpa kɛ b’a trɔ e awlɛn’n nun sin sa.

14. ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ’n kwla uka e naan y’a klo Ɲanmiɛn kpa titi ɔ?

14 Like kun ekun m’ɔ kwla uka ɔ naan klolɛ mɔ a klo Zoova’n  w’a yo kɛ sin m’ɔ jue kpa’n sa’n, yɛle i srɛlɛ titi’n. (1 Tɛsalonikfuɛ Mun 5:17) Fluwa nga i ndɛ tre 17 nun’n e wunnin i kɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ’n ti nanndoliɛ like kun yɛ ɔ mannin e ɔ. Yalɛ kokolɛ titi’n yo maan klɔ sran’m be janvuɛ tralɛ’n yo tankaan kpa. I kunngba’n, Zoova srɛlɛ titi’n yo maan e nin i e janvuɛ tralɛ’n i bo’n wla ase kpa. Ɔ ti cinnjin kpa kɛ e yo naan e Ɲanmiɛn srɛlɛ’n w’a yoman e nuan bui su ndɛ ngbɛn kanlɛ sa. Kɛ é kán ndɛ klé Zoova’n, ɔ fata kɛ ɔ yo kɛ wafa nga ba kun kan ndɛ kle i si m’ɔ klo i kpa’n sa. Nanwlɛ, e kunndɛ kɛ é kán ndɛ klé Ɲanmiɛn aɲinyiɛ su, sanngɛ ɔ fata kɛ e tu e klun e kan ndɛ nga ɔ o e awlɛn’n nun lɔ’n nanwlɛ su. (Jue Mun 62:9) Nanwlɛ, Biblu’n nun like nga e bɔbɔ e suan’n, ɔ nin e klun mɔ e tu e kan e klun ndɛ e kle Ɲanmiɛn’n, be ti cinnjin kpa e Ɲanmiɛn sulɛ nun. Kpɛkun, be uka e maan e yo sa nga e yo ɔ e si kɛ Ɲanmiɛn klo e’n.

DI AKLUNJUƐ ƝANMIƐN SULƐ NUN

15, 16. ?Ngue ti yɛ ɔ ti kpa kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n i bolɛ junman’n ɔ yo e cenjele like nin e like kpa ɔ?

15 Biblu’n nun like suanlɛ’n nin Ɲanmiɛn srɛlɛ’n be ti e Ɲanmiɛn sulɛ nun like m’ɔ fata kɛ e bɔbɔ e yo ɔ. Sanngɛ siɛn’n, maan e fa e ɲin sie i e Ɲanmiɛn sulɛ’n i nun like kun ekun mɔ e yo i nzra nun’n i su: yɛle e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i ndɛ mɔ e kan kle e wiengu mun’n. ?W’a dun mmua kan Biblu’n nun nanwlɛ ndɛ’n i wie w’a kle ɔ wiengu mun’n? Sɛ ɔ ti sɔ’n, nn a dili cenjele junman kun. (Lik 1:74) Kɛ é kán Ɲanmiɛn Zoova su ndɛ nanwlɛ nga e suannin’n é klé e wiengu mun’n, nn e su di Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n i bolɛ junman cinnjin kpa mɔ be fa wlɛli i Klistfuɛ kpa’m be sa nun’n i wie.—Kanngan Matie 24:14 nin 28:19, 20 nun.

16 Akoto Pɔlu buli i Ɲanmiɛn junman dilɛ’n i like dan ti, ɔ fa sunnzunnin aɲanbeun ninnge kpakpa mun. (2 Korɛntfuɛ Mun 4:7) Ɲanmiɛn Zoova nin ninnge nga i waan ɔ́ yó be’n, be jasin fɛ’n i bolɛ’n ti junman nga a kwla di’n, be nun kpafuɛ’n. Afin Miɛn nga a di i junman’n, yɛ ɔ ti miɛn’m be kwlaa be nun kpafuɛ’n niɔn. Kpɛkun, mmlusuɛ nga a ɲɛn i junman sɔ’n i  dilɛ nun’n, ɔ leman wunsu. Junman sɔ’n i dilɛ’n maan a uka sran nga be awlɛn’n ti kpa’n naan b’a fa be wun b’a mantan e Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n kpa, naan b’a bo anannganman nguan’n i atin’n i falɛ bo! ?Junman benin yɛ ɔ kwla jɔ ɔ klun tra ngalɛ’n niɔn? Asa ekun’n, Zoova nin i Ndɛ’n be jasin fɛ’n i  bolɛ’n yo maan ɔ bɔbɔ ɔ Ɲanmiɛn sulafilɛ taka kpa, kpɛkun a klo Ɲanmiɛn kpa titi. Yɛ ɔ ɲin mɔ a mian su Zoova’n, i ɲin kpaman su. (Ebre Mun 6:10) Junman sɔ’n i dilɛ kpa titi’n, ɔ uka ɔ naan w’a yo sa nga a yo ɔ a si kɛ Ɲanmiɛn klo wɔ’n.—Kanngan 1 Korɛntfuɛ Mun 15:58 nun.

17. ?Ngue ti yɛ jasin fɛ’n bolɛ’n ti junman m’ɔ fata kɛ be jran su be di i ndɛndɛ andɛ ɔ?

17 Nán maan ɔ wla fi su kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n i bolɛ’n ti junman kun m’ɔ fata kɛ e jran su e di i ndɛndɛ ɔ. Biblu’n se kɛ: ‘Kan Ɲanmiɛn ndɛ’n jran su kpa kle sran mun maan be wun i wlɛ.’ (2 Timote 4:2) ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e jran su kpa e bo jasin fɛ’n i ndɛndɛ andɛ ɔ? Ɲanmiɛn Ndɛ’n se e kɛ: ‘Anannganman i cɛn dan’n w’a mantan koko, ɔ ba ndɛndɛ kpa, w’a mantan koko.’ (Sofoni 1:14) Ɛɛn, blɛ nga Zoova wá núnnún mɛn tɛ kain nga’n, ɔ su mantan koko kpa. Ɔ fata kɛ be bo i sɔ liɛ’n i ndolo kle sran mun! Ɔ fata kɛ sran’m be wun i wlɛ kɛ andɛ yɛ ɔ ti mɔ be fa Zoova yo be Famiɛn’n niɔn. Mɛn’n i awieliɛ cɛn’n ‘su sɛnmɛn i wun.’—Abakik 2:3.

18. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e nin Klistfuɛ kpa mun e yia e su Zoova ɔ?

18 Zoova kunndɛ kɛ e nin Klistfuɛ kpa mun e yia e su i. I sɔ ti yɛ i Ndɛ’n se e kɛ: ‘Maan e bu e wiengu’m be akunndan e wla be fanngan naan be klo be wun yɛ be yo sran ye. Nán maan e yaci yialɛ’n kɛ sran wie’m be yo’n sa. Sanngɛ maan e yia e tu e wun fɔ. Siɛn’n mɔ an wun kɛ e Min’n i cɛn’n su mantan’n, an yo i sɔ tra su.’ (Ebre Mun 10:24, 25) Kɛ e nin be nga e nin be lafi Ɲanmiɛn su’n e yia Klistfuɛ aɲia’m be bo’n, i sɔ’n ti like kpa kun m’ɔ yo maan e manman e Ɲanmiɛn mɔ e klo i kpa’n, yɛ e su i. Kpɛkun e wla e wiengu fanngan yɛ e man e wun afɔtuɛ wie.

19. ?Wafa sɛ yɛ e kwla yo naan klolɛ’n w’a yo dan Klistfuɛ’m asɔnun’n nun ɔn?

19 Kɛ e nin Zoova i sufuɛ mun e yia’n, e yo maan e klo e wun dan kpa, kpɛkun janvuɛ nga e trɛ i asɔnun’n nun’n, ɔ tra kpa. Ɔ ti cinnjin kpa kɛ e fa e ɲin sie i e wiengu’m be nzuɛn kpa’n su, kɛ nga Zoova bɔbɔ yo’n sa. Nán maan e bu i kɛ e niaan’m be su fɔnman kaan sa le. Nán e wla fi su kɛ nán e ngba yɛ  y’a tin Ɲanmiɛn ninnge’m be nun ɔn. Kpɛkun, e kwlaa e fɔn. (Kanngan Efɛzfuɛ Mun 4:32 nun.) Maan e fa e wun mantan be nga be klo Zoova dan’n be kpa, i liɛ’n e bɔbɔ é yó kpa titi Ɲanmiɛn sulɛ’n nun. Sakpa, sɛ e nin e niaan mun e su Zoova likawlɛ’n, é yó sa nga e yo ɔ e si kɛ Ɲanmiɛn klo e’n. ?Wafa sɛ yɛ Zoova yra be nga be su i nanwlɛ su’n, mɔ be yo sa nga be yo ɔ be si kɛ ɔ klo be’n, be su ɔ?

MIAN Ɔ ƝIN ƝAN “NGUAN SAKPA”

20, 21. ?Ngue yɛle ‘nguan sakpa’n’? ?Yɛ ngue ti yɛ like sɔ mɔ e wla o su kɛ é ɲɛ́n i’n, ɔ yo ɲɛnmɛn ɔn?

20 Zoova i sufuɛ nanwlɛfuɛ’m be suyralɛ like nga ɔ man be’n, yɛle nguan’n. ?Sanngɛ, nguan’n i wafa beninfuɛ’n? ?Dɔ nga su’n, a le nguan sakpa? Sran kpanngban bé sé kɛ nán kosan m’ɔ fata kɛ be usa ɔ, afin i su tɛlɛ’n ti weiin. Yɛle kɛ e lo wunmiɛn, e di aliɛ, kpɛkun e nɔn nzue. Nanwlɛ, i sɔ’n kle kɛ e o nguan nun. Kpɛkun, kɛ e klun ko jɔ kpa’n, e kwla se kɛ: “Nanwlɛ, n su di mɛn sakpa!” Sanngɛ, Biblu’n kle kɛ sɛ e niɛn i kpa’n, andɛ’n, sran fi diman mɛn sakpa.

Zoova kunndɛ kɛ a ɲan “nguan sakpa.” ?Á ɲɛ́n i?

21 Ɲanmiɛn Ndɛ’n wla e fanngan kɛ e ‘ɲan nguan sakpa.’ (1 Timote 6:19) Ndɛ mma sɔ’n kle kɛ ‘nguan sakpa’n,’ ti e ɲrun lɔ like mɔ e wla o su kɛ é ɲɛ́n i ɔ. Nanwlɛ, kɛ fɔ’n su traman e nun kun’n, é dí mɛn kɛ nga ɔ nin i fata kpa’n sa, afin é dí mɛn kɛ nga Ɲanmiɛn fa sunnzunnin i bo bolɛ nun’n sa. Kɛ é trán asiɛ m’ɔ́ káci lika klanman’n i su aunkpinndiɛ nin fɔundi, ɔ nin aklunjuɛ nun’n, yɛ é ɲán ‘nguan sakpa,’ mɔ yɛle anannganman nguan’n niɔn. (1 Timote 6:12) ?Nán like ɲɛnmɛn yɛ e wla o su sɔ lɛ ɔ?

22. ?É yó sɛ naan y’a ‘ɲan nguan sakpa’n’?

22 ?Wafa sɛ yɛ e kwla ‘ɲan nguan sakpa’ ɔ? Kɛ Pɔlu kán nguan sakpa’n i ndɛ’n, ɔ seli Klistfuɛ’m be kɛ ‘be yo sa ng’ɔ ti kpa’n, yɛ be yo sran ye, i sɔ’n yɛ ɔ ti aɲanbeun kpa’n niɔn.’ (1 Timote 6:18) Ɔ maan, e wun i lɛ kɛ sɛ e nian like nga e suɛn i Biblu’n nun i su e nanti’n, yɛ e kwla ɲan nguan sakpa ɔ. ?Sanngɛ i lɛ nun’n, Pɔlu seli kɛ sa kpa nga e yo’n i akatua’n yɛle “nguan sakpa”? Cɛcɛ, afin like ɲɛnmɛn sɔ’n fin ‘ye nga Ɲanmiɛn  yo e’n i dan’ m’ɔ ti sakpa’n. (Rɔmfuɛ Mun 5:15) Sanngɛ, ɔ yo Zoova fɛ kɛ ɔ́ yrá be nga be su i nanwlɛ su’n be su. Ɔ klo kpa kɛ a ɲan “nguan sakpa.” Be nga be yo sa nga be yo ɔ be si kɛ Ɲanmiɛn klo be’n, be kwla lafi su kɛ bé ɲán anannganman nguan aklunjuɛ nin fɔundi dilɛ nun.

23. ?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kpa kɛ e yo sa nga e yo ɔ e si kɛ Ɲanmiɛn klo e’n niɔn?

23 Ɔ fata kɛ e tinuntinun e usa e wun kɛ: ‘?Wafa nga Ɲanmiɛn seli Biblu’n nun kɛ be su i’n, i su yɛ n nian n su i ɔ?’ Sɛ cɛn kwlaa e wun i wlɛ kɛ wafa nga Ɲanmiɛn seli kɛ be su i’n yɛ e nian su e su i’n, i liɛ’n e kwla si kɛ e o atin kpa’n su. E kwla lafi su kpa kɛ Zoova ti e fiawlɛ. Mɛn tɛ kain nga i awieliɛ blɛ nga nun’n, Zoova sásá i sufuɛ nanwlɛfuɛ mun. Asa ekun’n, Zoova dé e naan y’a wlu mɛn uflɛ klanman kpa mɔ w’a mantan koko kpa yɛ’n i nun. Nanwlɛ, blɛ sɔ nun’n, é wun wá ɲrɛ́n e dan kpa! Kɛ é wún i kɛ blɛ kasiɛn nga nun e fali ajalɛ kpafuɛ’n, ɔ́ yó e fɛ dan kpa! Sɛ a fa ajalɛ sɔ’n andɛ’n, á ɲán “nguan sakpa” yɛle kɛ mɛn dilɛ nga Ɲanmiɛn Zoova sunnzunnin kɛ sran’m be di’n, á dí i tititi!

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

Amun kunndɛ Biblu’n nun like suanlɛ mɔ be demɛn i ti sika’n

?Ngue ti yɛ Biblu’n nun like suanlɛ’n ti cinnjin ɔn?

Biblu’n su uka sran miliɔn kpanngban naan b’a wun kosan cinnjin nga sran’m be fa usa be wun’n be bo. ?A kunndɛ kɛ ɔ uka wɔ wie?