?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ?

Biblu’n nun like suanlɛ fluwa yɛ. Be yili naan bé fá úka ɔ naan a si ndɛ nga Biblu’n kɛn i sa fanunfanun wie’m be su’n. I wie yɛle like nga ti yɛ e wun ɲrɛnnɛn’n, kɛ sran ko wun sa ng’ɔ ju i su’n, wafa nga awlobo tranlɛ’n kwla yo fɛ’n, ɔ nin uflɛ wie mun ekun.

?Ninnge nga mun yɛ Ɲanmiɛn sunnzunnin ɔn?

Atrɛkpa’n, a wunman like nga ti yɛ sa be sɔn e su andɛ sɔ’n. ?A si kɛ Biblu’n waan lika’n wá káci kpa naan a kwla ɲan su ye?

NDƐ TRE 1

?Ɲanmiɛn i su ndɛ nanwlɛ’n yɛle benin?

?A bu i ndɛ ɔ bɔbɔ ɔ ndɛ lo Ɲanmiɛn sakpa? Suan wafa ng’ɔ ti’n ɔ nin wafa nga a kwla fa ɔ wun mɛntɛn i’n be su like.

NDƐ TRE 2

Biblu’n fin Ɲanmiɛn

?Wafa sɛ yɛ Biblu’n kwla uka ɔ naan a ɲan ɔ su sa’m be trawlɛ ɔ? ?Ngue ti yɛ a kwla lafi i nun kasiɛ’m be su ɔ?

NDƐ TRE 3

?Ngue like yɛ Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó i asiɛ’n su ɔ?

Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó naan asiɛ’n kaci lika klanman. ?Ɔ kwla yo sɔ sakpa? ?Sɛ ɔ kwla yo sɔ’n, blɛ benin nun ɔn?

NDƐ TRE 4

?Wan yɛle Zezi Klist?

Suan like nga ti yɛ Zezi yɛ ɔ ti Mɛsi mɔ be waan ɔ́ bá’n, kan ɔ fin’n, ɔ nin like ti yɛ ɔ ti Zoova i Wa kunngba cɛ’n i su like.

NDƐ TRE 5

E ti kpɔlɛ tɛ’n: Like danfuɛ’n mɔ Ɲanmiɛn mannin e’n

?Ngue yɛle e ti kpɔlɛ tɛ’n? ?Wafa sɛ yɛ a kwla ɲan su ye ɔ?

NDƐ TRE 6

?Be nga be wuli’n be o nin?

Nian ndɛ nga Biblu’n kɛn i lika nga be nga be wuli’n be o’n ɔ nin like ti yɛ klɔ sran’m be wu’n su’n.

NDƐ TRE 7

E awlɛn su sran nga be wuli’n be su like kpa mɔ e wla o su’n

?Ɔ awlɛn su sran w’a wu le? ?A kwla wun be ekun? Nian sran cɛnlɛ ndɛ nga Biblu’n kan’n.

NDƐ TRE 8

?Ngue yɛle Ɲanmiɛn Sielɛ’n?

Sran kpanngban be si srɛlɛ nga Zezi kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun’n. ?Ndɛ “Maan ɔ sielɛ blɛ’n ju’n” i bo’n yɛle benin?

NDƐ TRE 9

?E o ‘mɛn’n i bue nuan’?

Nian wafa nga sran’m be aeliɛ’n kle kɛ e o ‘mɛn’n i bue nuan’n’ sa nga Biblu’n kan be ndɛ’n be su ju’n.

NDƐ TRE 10

Wafa nga aolia nun sran’m be ɲan ta e su’n

Biblu’n kan anzi nin mmusu’m be ndɛ. ?Aolia nun sran sɔ’m be o lɛ sakpa? ?Be sa kwla tran e mɛn dilɛ wafa’n nun?

NDƐ TRE 11

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn yaci sran’m be lɛ maan be wun ɲrɛnnɛn ɔn?

Sran kpanngban be bu i kɛ ɲrɛnnɛn kwlaa ng’ɔ o mɛn’n nun’n fin Ɲanmiɛn. bu i sɛ? Nian ndɛ nga Ɲanmiɛn kɛn i like ti yɛ ɲrɛnnɛn o sran’m be su’n i su’n.

NDƐ TRE 12

Maan e mɛn dilɛ wafa’n jɔ Ɲanmiɛn klun

E mɛn dilɛ wafa’n kwla jɔ Zoova i klun. I kpa bɔbɔ’n, a kwla kaci i janvuɛ.

NDƐ TRE 13

Maan e bu nguan’n kɛ Ɲanmiɛn fa bu i’n sa

?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn bu kuɛ tulɛ, sran’n i nun mmoja wlalɛ’n ɔ nin nnɛn’m be nguan’n niɔn?

NDƐ TRE 14

Wafa nga awlobo tranlɛ’n kwla yo fɛ’n

Klolɛ nga Zezi yili i nglo’n ti ajalɛ kpa man yasua, bla, nin siɛ nin niɛn mun yɛ ba kanngan mun. ?Ngue yɛ i ajalɛ’n kle e ɔ?

NDƐ TRE 15

Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga Ɲanmiɛn klun jɔ su’n

Nian ninnge nsiɛn mɔ be fa sie Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa’m be nzɔliɛ’n.

NDƐ TRE 16

Su Ɲanmiɛn kɛ nga ɔ klo’n sa

?Kɛ á yíyí like nga a lafi su’n i nun klé sran mun’n ngue yɛ ɔ kwla yo kekle ɔ? ?Á yó sɛ naan ɔ ndɛ’n w’a wɔman be safle?

NDƐ TRE 17

Fa ɔ wun mantan Ɲanmiɛn srɛlɛ’n nun

?Kɛ e srɛ Ɲanmiɛn ɔ tie? Sɛ ɔ waan á wún kosan sɔ’n i su tɛlɛ’n ɔ fata kɛ a si Ɲanmiɛn srɛlɛ’n i su ndɛ nga Biblu’n kan’n.

CHAPTER 18

Batɛmun yolɛ’n yɛ a nin Ɲanmiɛn be janvuɛ tralɛ’n

?Ajalɛ benin yɛ ɔ fata kɛ Klistfuɛ kun fa naan b’a kwla yo i batɛmun ɔ? Nian batɛmun’n i bo’n ɔ nin wafa ng’ɔ fata kɛ be yo i’n.

NDƐ TRE 19

Yo sa nga mɔ maan Ɲanmiɛn kló ɔ titi’n

?Wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e si like kwlaa nga Ɲanmiɛn yo mannin e’n i su ye ɔ?

NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

Ɲanmiɛn i dunman’n i fa flɛlɛ’n ɔ nin i bo’n

Biblu sunman nun’n be yili Ɲanmiɛn i dunman kpakpa’n. ?Ngue ti ɔ? ?Ɲanmiɛn i dunman’n i fa flɛlɛ’n ti cinnjin?

NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

?Wafa sɛ yɛ Daniɛl fluwa’n kannin Mɛsi’n i balɛ’n i ndɛ ɔ?

Ɲanmiɛn kleli blɛ trele nga Mɛsi’n bá’n afuɛ 500 ka naan sa sɔ’n w’a ju. Suan sa ɲɛnmɛn sɔ’n su like!

NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

Mɛsi’n mɔ be seli kɛ ɔ́ bá’n yɛle Zezi Klist

Zezu yiali Mɛsi’n i su kasiɛ’m be kwlaa be nuan. Nian ɔ Biblu’n nun wafa nga be kwlaa be kpɛnnin su weiin’n.

NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

Siɛ’n nin Ba’n, ɔ nin Ɲanmiɛn i wawɛ’n be su ndɛ nanwlɛ’n

Sran sunman be lafi su kɛ Biblu’n kle kɛ Ɲanmiɛn nin Zezi nin i wawɛ’n be ti sran kunngba. ?I sɔ’n ti nanwlɛ?

NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

Like nga ti yɛ Klistfuɛ kpa’m be faman waka nda be suman Ɲanmiɛn’n

?Zezi wuli waka nda su sakpa? Kanngan wafa nga Biblu’n tɛ su’n nun.

NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

E Min’n i Aliɛ’n i Cɛn dilɛ’n yi Ɲanmiɛn i ayɛ

Zezi seli Klistfuɛ mun be yo aɲia kun naan be Wla Kpɛn Klist i wie’n su. ?Cɛn benin yɛ blɛ benin nun yɛ ɔ fata be yo like sɔ’n niɔn?

NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

?Like kun o sran nun m’ɔ wuman sakpa ɔ?

Sran sunman be bu i kɛ kɛ sran wu’n, like kun o i nun ɔ wuman. ?I sɔ’n i su ndɛ benin yɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n kan ɔn?

NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

?Ngue yɛle blɔlɔ nga be kɛn i ndɛ Biblu’n nun’n?

Biblu wie’m be nun’n be kacili ndɛ mma Sheol nin Hades kɛ “ndia” annzɛ “blɔlɔ”. ?Sanngɛ ndɛ mma sɔ’m be bo kpa’n yɛle benin?

NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

?Ngue yɛle Jɔlɛ Dilɛ Cɛn’n?

Nian wafa nga Jɔlɛ Dilɛ Cɛn’n wá yó maan sran kpa’m bé dí aklunjuɛ’n.

NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

Afuɛ 1914: Biblu’n kle kɛ ɔ ti afuɛ cinnjin kpa kun

?Biblu’n nun’n, ngue yɛ ɔ kwla weiin kɛ afuɛ 1914 ti cinnjin kpa ɔ?

NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

?Wan yɛle anzi kpɛnngbɛn Misɛli?

Biblu’n kle e sran nga i yɛle anzi kpɛnngbɛn sɔ’n. Suɛn i su like kpa ekun naan si like ng’ɔ su yo i dɔ nga su’n.

NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

?Ngue yɛle “Babilɔni klɔ dan’n”?

Sa Nglo Yilɛ fluwa’n kan bla kun m’ɔ suan “Babilɔni klɔ dan’n” i ndɛ. ?Bla kpakpa ɔ? ?Ngue like yɛ Biblu’n kle e bla sɔ’n su ɔ?

NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

?Be wuli Zezi Desamblu anglo’n nun?

Blɛ nga be wuli Zezi nun’n, nian wafa nga lika’n fa ti’n. ?I sɔ’n kle e sɛ?

NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

?Ɔ fata kɛ e di cɛn mun?

?Nin yɛ nga amun di be amun lika liɛ nun lɔ’n, be nun kpanngban be fin ɔn? Kosan sɔ’n i su tɛlɛ’n kwla bo amun nuan