Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

?Ngue yɛle Jɔlɛ Dilɛ Cɛn’n?

?Ngue yɛle Jɔlɛ Dilɛ Cɛn’n?

?KƐ BE kan Jɔlɛ Dilɛ Cɛn’n ndɛ’n ɔ liɛ’n a bu i sɛ? Sran kpanngban be bu i kɛ sran akpinngbin kpanngban bé sín Ɲanmiɛn i bia’n i ɲrun lɛ kunngunngun. Kpɛkun lɛ’n, ɔ́ dí sran’m be jɔlɛ be tinuntinun. Bé yrá sran wie’m be su, ɔ maan bé trán ɲanmiɛn su lɔ, kpɛkun be onga nga ɔ́ bú be fɔ’n, bé kɔ́ ɲrɛnnɛn lika kun nun. Sanngɛ, blɛ sɔ’n i su ndɛ nga Biblu’n kan’n, ɔ nin akunndan sɔ’n be sansan be wun dan. Kɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n kán blɛ sɔ’n i ndɛ’n, ɔ fa sunnzunman like sroesroe. Sanngɛ, ɔ fa sunnzun aklunjuɛ dilɛ nin ninnge’m be siesielɛ’n uflɛ i blɛ.

Sa Nglo Yilɛ 20:11, 12 nun’n, Jɔlɛ Dilɛ Cɛn’n i su ndɛ nga akoto Zan kan yɛ’n. I waan: ‘N wunnin bia ufue dan kun ɔ nin sran ng’ɔ ti su’n. Asiɛ’n nin ɲanmiɛn su lɔ’n be wanndili sran sɔ’n i ɲrun, b’a wunman be kun. Yɛ n wunnin be nga be wuli’n, sɛ be le ɲrun o, sɛ be leman ɲrun o, be jinjin bia’n ɲrun lɛ. Be trɛli fluwa wie’m be nun. Yɛ be trɛli kun ekun nun, i yɛ ɔ ti nguan fluwa’n niɔn. Be niannin fluwa’m be nun, be wunnin sa nga be mɔ be wuli’n be yoli’n, i su yɛ be jran be dili be jɔlɛ’n niɔn.’ ?Sanngɛ, wan yɛle Jɔlɛ Difuɛ nga be kɛn i ndɛ lɛ’n?

Ɲanmiɛn Zoova yɛ ɔ ti sran’m be Jɔlɛ Difuɛ’m be nun dan kpafuɛ’n niɔn. Sanngɛ, ɔ fali junman sɔ’n wlali sran uflɛ sa nun. Kɛ nga Sa Nga Be Yoli’n 17:31 fa kan’n sa’n, Pɔlu waan Ɲanmiɛn w’a ‘sie cɛn kun mɔ sɛ cɛn sɔ’n ju’n, ɔ maan bé fá sran’n mɔ be o mɛn’n nun’n be kwlaa bá sran m’ɔ sieli i’n i ja su, ɔ́ dí jɔlɛ’m be  weinwein.’ Sran nga be sieli i Jɔlɛ Difuɛ’n yɛle Zezi Klist mɔ Ɲanmiɛn cɛnnin i’n. (Zan 5:22) ?Sanngɛ, blɛ benin nun yɛ Jɔlɛ Dilɛ Cɛn’n ɔ́ bó i bo ɔ? ?Yɛ ɔ́ dí blɛ nɲɛ?

Sa Nglo Yilɛ fluwa’n kle kɛ, kɛ Armagedɔn alɛ’n ko wie’n, mɔ Satan i mɛn’n ko nunnun’n, yɛ Jɔlɛ Dilɛ Cɛn’n bó i bo ɔ. * (Sa Nglo Yilɛ 16:14, 16; 19:19–20:3) Kɛ Armagedɔn’n ko wie’n, bé wlá Satan nin i mmusu’m be bisua kunman dan mɔ be wunmɛn i bo’n, i nun. Blɛ sɔ nun’n, sran 144.000 mɔ be bo be dunman like nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ fá mán Zezi’n i nun wie’n, bé yó jɔlɛ difuɛ yɛ ‘be nin Klist bé dí famiɛn afuɛ akpi.’ (Sa Nglo Yilɛ 14:1-3; 20:1-4; Rɔmfuɛ Mun 8:17) Jɔlɛ Dilɛ Cɛn’n, ɔ timan like kun mɔ bé kplí bé yó, m’ɔ́ dí dɔ 24 ɔn. Sanngɛ, ɔ́ dí afuɛ akpi kun.

Afuɛ akpi sɔ nun’n, Zezi ‘wá dí be nga be wuli’n nin be nga be ɲin o su’n be ndɛ.’ (2 Timote 4:1) ‘Be nga be ɲin o su’n,’ yɛle “sran kpanngban kpa” nga bé fín Armagedɔn nun fíte’n. (Sa Nglo Yilɛ 7:9-17) Akoto Zan kusu ‘wunnin be nga be wuli’n, be jinjin [jɔlɛ dilɛ] bia’n ɲrun lɛ.’ Kɛ nga Zezi fa tɛli i ti nda’n sa’n, ‘be kwlaa nga be o ndia nun’n, bé tí i nɛn, yɛ bé fín ndia’n nun fíte.’ (Zan 5:28, 29; Sa Nga Be Yoli’n 24:15) ?Sanngɛ, ngue like yɛ bé jrán su bé dí sran’m be kwlaa be jɔlɛ ɔ?

Kɛ nga like mɔ akoto Zan wunnin i aolia nun’n fa kle’n sa’n, ‘be trɛli fluwa wie’m be nun,’ kpɛkun ‘be wunnin sa nga be mɔ be wuli’n be yoli’n, i su yɛ be jran be dili be jɔlɛ’n niɔn.’ (Sa Nglo Yilɛ 20:12) ?Ninnge nga sran’m be yoli be laa’n, yɛ be klɛli be fluwa sɔ’m be nun ɔn? Cɛcɛ, nán ninnge nga sran’m be yoli be laa’n be su yɛ bé jrán bé dí be jɔlɛ ɔ. ?Wafa sɛ yɛ e kwla si sɔ ɔ? Afin, Biblu’n se kɛ: ‘Kɛ sran’n ko wu’n, i ndɛ nunman sa tɛ yolɛ nun kun.’ (Rɔmfuɛ Mun 6:7) Bé núnnún be nga bé cɛ́n be’n, be sa tɛ mun kwlaa kpan. Ɔ maan, fluwa sɔ’m be ti Ɲanmiɛn i mmla uflɛ wie mun ekun be nzɔliɛ. I be nga bé fín Armagedɔn nun fíte’n nin o, i be nga kusu mɔ bé cɛ́n be’n nin o, kɛ ɔ ko yo naan sran akpasua nɲɔn sɔ’m b’a kwla ɲan anannganman nguan’n, Zoova i mmla mɔ i wie yɛle nga ɔ́ wá yí be nglo afuɛ akpi’n nun’n, ɔ fata kɛ be nian be su nanti. I sɔ ti’n, ninnge nga sran sɔ’m bé yó be Jɔlɛ Dilɛ Cɛn’n nun’n, i su yɛ bé jrán bé dí be jɔlɛ’n niɔn.

 Jɔlɛ Dilɛ Cɛn’n mán sran akpinngbin kpanngban be atin naan b’a kwla bo Ɲanmiɛn klun sa’n i suanlɛ’n i bo, naan b’a nian su b’a nanti. I sɔ’n kle kɛ, bé wá dí like klelɛ junman dan kpa kun. Ɔ maan, sran’m bé ‘kpɛ́ mmla’n i su falɛ’n i sin atin.’ (Ezai 26:9) Sanngɛ, nán sran ngba yɛ bé kúnndɛ kɛ bé nían Ɲanmiɛn klun sa’n su bé nánti ɔ. Ezai 26:10 se kɛ: ‘Sanngɛ sɛ sran’m be si klunwifuɛ’m be aunnvuɛ’n, kpɛkun klunwifuɛ sɔ’m be suanman like ng’ɔ fata kɛ be yo’n i yolɛ. Sa ng’ɔ timɛn i nuan su’n yɛ be yo i asiɛ’n su ɔ. Yɛ Zoova, be wunman ɔ Kpli mɔ a ti’n.’ Jɔlɛ Dilɛ Cɛn’n nun’n, bé núnnún sa tɛ yofuɛ sɔ mun mlɔnmlɔnmlɔn.

Kɛ afuɛ akpi kun Jɔlɛ Dilɛ Cɛn’n ko wie’n, be nga bé fíte nun’n bé ‘cɛ́n,’ yɛle kɛ bé káci sran mɔ fɔ kaan sa nunman be nun’n. (Sa Nglo Yilɛ 20:5) Ɔ maan, Jɔlɛ Dilɛ Cɛn’n yó maan sran’m bé sá be sin yó kɛ i bo bolɛ nun mɔ fɔ nunman sran’m be nun’n sa. (1 Korɛntfuɛ Mun 15:24-28) I sin’n, bé wá sá be kasiɛn su nían. Bé yí Satan i bisua’n nun fíte, kpɛkun bé mɛ́n i atin kɛ ɔ laka sran mun, be lakalɛ kasiɛnfuɛ’n yɛ ɔ o lɛ ɔ. (Sa Nglo Yilɛ 20:3, 7-10) Be nga bé jrán kekle’n, bé ɲán nda nga Ɲanmiɛn tali sran mun’n, m’ɔ o Biblu’n nun’n i su kpɛnlɛ’n, i su mmlusuɛ. Nda sɔ’n yɛ: ‘Mɛn’n ɔ́ yó sran kpa’m be liɛ. Bé trán su tititi.’ (Jue Mun 37:29) Nanwlɛ, Jɔlɛ Dilɛ Cɛn’n ɔ́ yó sran ndɛnmanfuɛ’m be kwlaa be su yralɛ cɛn!

^ ndɛ kpɔlɛ 1 Nian Étude perspicace des Écritures, volume 1, bue 1073-1074, nin volume 2 bue 63-64, ɔ nin Maan e su Ɲanmiɛn Kpli i ndɛ tre 20, mɔ Zoova i Lalofuɛ’m be yili’n be nun, naan wun Armagedɔn’n i su ninnge wie mun ekun.