Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ?

 NDƐ TRE BLU NIN MƆCUƐ

Batɛmun yolɛ’n yɛ a nin Ɲanmiɛn be janvuɛ tralɛ’n

Batɛmun yolɛ’n yɛ a nin Ɲanmiɛn be janvuɛ tralɛ’n
  • ?Wafa sɛ yɛ Klistfuɛ’m be yo be batɛmun’n niɔn?

  • ?Ajalɛ benin mun yɛ ɔ fata kɛ a dun mmua fa be kwlaa naan b’a yo ɔ batɛmun ɔn?

  • ?Wafa sɛ yɛ be fa be wun man Ɲanmiɛn ɔn?

  • ?Like cinnjin kpa benin ti yɛ ɔ fata kɛ be yo ɔ batɛmun ɔn?

1. ?Kɛ mɔ a boli ɔ ɲin ase suannin fluwa nga nun like’n ti’n atrɛkpa’n ngue yɛ a su bu i akunndan ɔn?

KƐ MƆ a boli ɔ ɲin ase suannin fluwa nga i nun ndɛ tre nga be dun mmua nga ɔ o yɛ’n i ɲrun’n be nun like kpa’n ti’n, anannganman nguan mɔ Biblu’n se kɛ e kwla ɲɛn i Mɛn  Klanman nun’n, a si i su ndɛ. (Lik 23:43; Sa Nglo Yilɛ 21:3, 4) Asa ekun, a suannin be nga be wuli’n nin sran cɛnlɛ’n be su ndɛ nanwlɛ’n. (Akunndanfuɛ’n 9:4, 5; Zan 5:28, 29) Atrɛkpa’n, a ɔli Zoova i Lalofuɛ’m be asɔnun aɲia’m be bo, kpɛkun ɔ bɔbɔ a wunnin wafa nga be su Ɲanmiɛn kɛ Ɲanmiɛn bɔbɔ fa klo’n sa’n. (Zan 13:35) Nga m’ɔ ti cinnjin kpafuɛ’n yɛle kɛ a nin Ɲanmiɛn Zoova amun a bo janvuɛ kpa’n i tralɛ’n i bo. Ɔ maan siɛn’n a kunndɛ kɛ á sú i. Atrɛkpa’n a usa ɔ wun wafa nga a kwla yo i sɔ liɛ’n.

2. ?Ngue ti yɛ Etiopi famiɛn’n i awlo lɔ sran dan kun seli kɛ be yo i batɛmun ɔn?

2 Kɛ ɔ yoli Etiopi famiɛn’n i awlo lɔ sran dan kun sɔ wie ɔ. Klistfuɛ kun mɔ be flɛ i Filipu’n, ɔ kleli i weiin kɛ Zezi yɛ ɔ ti Mɛsi’n niɔn. Kɛ mɔ like nga Etiopi bian’n suɛnnin i Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n ɔ kɛnnin i awlɛn’n ti’n, ɔ fali su ajalɛ. Ɔ kleli kɛ ɔ kunndɛ kɛ be yo i batɛmun. Ɔ seli kɛ: ‘?Nian, nzue yɛ o yɛ, ngue yɛ maan n kwlá yoman batɛmun ɔn?’ —Sa Nga Be Yoli’n 8:26-36.

3. (a) ?Mmla benin yɛ Zezi mɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ mun ɔn? (b) ?Wafa sɛ yɛ be yo sran’n i batɛmun nzue’n nun ɔn?

3 ?Wafa sɛ yɛ a kwla kle kɛ a kunndɛ kɛ á sú Ɲanmiɛn ɔn? Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ: ‘An wɔ ko kle nvlenvle’n kwlaa be like maan be kaci n sɔnnzɔnfuɛ, yɛ an yo be batɛmun.’ (Matie 28:19) Kɛ be yoli Zezi bɔbɔ i batɛmun nzue’n nun’n, ɔ fɛ i sɔ’n kleli e ajalɛ. B’a faman nzue b’a ɲrɛnɲrɛnmɛn i su, kpɛkun b’a guɛmɛn i ti su nzue ngbɛn sa. (Matie 3:16) Ndɛ mma “batɛmun’n,” ɔ fin Glɛki ndɛ mma kun mɔ i bo’n yɛle “nzue nun mlɔnlɛ’n.” I sɔ ti’n, kɛ bé yó Klistfuɛ’m be batɛmun’n be mlɔn sran’n i wunmuan’n nzue’n nun.

4. ?Ngue yɛ nzue’n nun batɛmun yolɛ’n kle ɔ?

4 Sran kwlaa nga i waan ɔ́ káci Ɲanmiɛn Zoova i janvuɛ’n, ɔ fata kɛ be yo i batɛmun. Batɛmun yolɛ’n yi i nglo nzra nun kɛ a kunndɛ kɛ á sú Ɲanmiɛn. I sɔ’n kle kɛ a klo Zoova klun sa yolɛ’n dan kpa. (Jue Mun 40:8, 9) Sanngɛ, kɛ ɔ ko yo naan b’a yo ɔ batɛmun’n, ɔ le ajalɛ wie m’ɔ fata kɛ a dun mmua fa be ɔ.

 LIKE SILƐ’N NIN ƝANMIƐN SULAFILƐ’N BE TI CINNJIN

5. (a) ?Like klikli benin yɛ ɔ fata kɛ a yo kwlaa naan b’a yo ɔ batɛmun ɔn? (b) ?Ngue ti yɛ Klistfuɛ aɲia’m be ti cinnjin ɔn?

5 W’a bo ajalɛ klikli’n i falɛ’n i bo. ?Yɛle kɛ sɛ? Yɛle kɛ a su si Ɲanmiɛn Zoova nin Zezi Klist. Afin, atrɛkpa’n, a suan Biblu’n nun like titi. (Kanngan Zan 17:3 nun.) Sanngɛ, nán like nga ɔ fata kɛ a suan’n i ngba ɔ. Klistfuɛ’m be kunndɛ kɛ bé ‘sí ngwlɛlɛ naan bé sí i [Ɲanmiɛn] klun sa’n kpa.’ (Kolɔsfuɛ Mun 1:9) Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia’m be bo kɔlɛ’n, ɔ uka ɔ kpa i sɔ yolɛ nun. Aɲia sɔ’m be bo kɔlɛ’n ti cinnjin. (Ebre Mun 10:24, 25) Be bo kɔlɛ titi’n, ɔ́ úka ɔ naan w’a si Ɲanmiɛn kpa.

Kwlaa naan b’a yo sran kun i batɛmun’n, ɔ fata kɛ ɔ si Ɲanmiɛn Ndɛ’n kpa.

6. ?Biblu’n nun like benin yɛ ɔ fata kɛ a si i kwlaa naan b’a yo ɔ batɛmun ɔn?

6 Nanwlɛ, nán kɛ á dún mmua sí Biblu’n nun like’n ngba naan b’a yo ɔ batɛmun ɔn. Etiopi famiɛn’n i awlo lɔ sran dan’n ɔ si ninnge wie mun, sanngɛ ɔ fata kɛ be ukɛ i naan w’a wun Ɲanmiɛn Ndɛ’n i akpasua wie’m be wlɛ kpa. (Sa Nga Be Yoli’n 8:30, 31) I kunngba’n, ɔ le like wie mun ekun m’ɔ fata kɛ a si be ɔ. I kpa bɔbɔ’n, a su yaciman Ɲanmiɛn’n i su like suanlɛ le. (Akunndanfuɛ’n 3:11) Sanngɛ, kwlaa naan b’a yo ɔ batɛmun’n, sɛ be waan w’a yoman like fi o, yɛle Ɲanmiɛn ndɛ’n i bo bolɛ ninnge’m be silɛ nin be su falɛ. (Ebre Mun 5:12) Ninnge sɔ’n i wie yɛle be nga be wuli’n be su nanwlɛ’n, ɔ nin Ɲanmiɛn i dunman’n nin i Sielɛ’n be cinnjin mɔ be ti’n be silɛ’n nin be su falɛ’n.

7. ?Ta benin yɛ ɔ fata kɛ Biblu’n nun like suanlɛ’n ɔ ɲɛn i ɔ su ɔ?

7 Sanngɛ nán like silɛ ngunmin sa ti yɛ be kwla yo ɔ batɛmun ɔn, ‘afin sɛ be lafimɛn i [Ɲanmiɛn] su’n, i klun jɔman be wun mlɔnmlɔn.’ (Ebre Mun 11:6) Biblu’n kle e kɛ, kɛ laa nun Korɛntfuɛ wie’m be tili jasin fɛ’n nga Klistfuɛ’m be boli’n, ‘be fali Ɲanmiɛn ndɛ’n su naan b’a yo batɛmun.’ (Sa Nga Be Yoli’n 18:8) I kunngba’n kusu’n, ɔ fata kɛ Biblu’n nun like suanlɛ’n yo maan a lafi su kpa kɛ Biblu’n fin  Ɲanmiɛn. Ɔ fata kɛ Biblu’n nun like suanlɛ’n yo maan a lafi ninnge nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ yó be’n, ɔ nin e ti delɛ tɛ nga Zezi yili’n, be su.—Zozie 23:14; Sa Nga Be Yoli’n 4:12; 2 Timote 3:16, 17.

MAAN E KAN ƝANMIƐN NDƐ’N E KLE E WIENGU MUN

8. ?Ngue yɛ ɔ́ wlá ɔ fanngan naan w’a kan like nga a suannin’n i ndɛ w’a kle ɔ wiengu mun ɔn?

8 Kɛ ɔ Ɲanmiɛn sulafilɛ ɔ́ yó dan kɔ́’n, a su kwlá faman like nga a suannin’n siemɛn i ɔ ngunmin ɔ klun. (Zeremi 20:9) Ɔ wun yráyrá ɔ kɛ a kan Ɲanmiɛn nin ninnge nga i waan ɔ́ yó be’n be ndɛ kle ɔ wiengu mun.—Kanngan 2 Korɛntfuɛ Mun 4:13 nun.

Ɔ fata kɛ Ɲanmiɛn sulafilɛ’n wla ɔ fanngan naan a kan ninnge nga a suannin be’n be ndɛ kle ɔ wiengu mun.

9, 10. (a) ?Wan mun yɛ ɔ fata kɛ a dun mmua kan Biblu’n nun nanwlɛ ndɛ’n kle be ɔ? (b) ?Sɛ ɔ waan á dí Zoova i Lalofuɛ’m be jasin fɛ’n bolɛ junman’n wie’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ a yo ɔ?

9 A kwla bo Biblu’n nun nanwlɛ ndɛ’n i kanlɛ bo aɲinyiɛ su kle ɔ osufuɛ mun, ɔ nin ɔ janvuɛ mun, ɔ nin ɔ mantanfuɛ mun, ɔ nin be nga a nin be di junman’n. Kɛ ɔ́ jú i ɲrun’n, á wá kúnndɛ kɛ a nin Zoova i Lalofuɛ mun amún bó jasin fɛ’n likawlɛ. Sɛ ɔ ti sɔ’n, bo su kle Zoova i Lalofuɛ nga ɔ kle ɔ Biblu’n nun like’n. Sɛ a kwla di jasin fɛ’n i bolɛ junman’n wie’n, a nin ɔ like klefuɛ’n ɔ nin asɔnun kpɛnngbɛn nɲɔn amún yía bé kókó i su yalɛ.

10 I sɔ’n yó maan á sí asɔnun kpɛnngbɛn nga be nian Ɲanmiɛn i bua fa’n su’n be nun wie mun kpa. (Sa Nga Be Yoli’n 20:28; 1 Piɛr 5:2, 3) Sɛ asɔnun kpɛnngbɛn sɔ’m be wun i kɛ a wun like nga Biblu’n kle’n i bo bolɛ ninnge’m be wlɛ’n naan a nian Ɲanmiɛn i mmla’m be su nanti’n, naan Zoova i Lalofuɛ kacilɛ’n ti ɔ nnana kpa’n, bé mán ɔ atin kɛ a yo jasin fɛ’n bofuɛ nga be nin a yomɛn i batɛmun’n.

11. ?Nzuɛn benin yɛ ɔ fata kɛ sran wie’m be dun mmua wla be ase naan be nin asɔnun’n b’a kwla di jasin bofuɛ junman’n niɔn?

11 Wie kusu ɔ, asɔnun kpɛnngbɛn’m be kwla wun i kɛ ɔ fata kɛ a kaci ɔ nzuɛn’n naan a nin asɔnun’n nunfuɛ’m b’a  kwla bo jasin fɛ’n. Ɔ kwla yo ayeliɛ wie mɔ a fiali be su ɔ. I sɔ ti’n, kwlaa naan w’a bo su kɛ a kunndɛ kɛ á káci jasin bofuɛ nga be nin a yomɛn i batɛmun’n, dun mmua wla nzuɛn tɛ kɛ bian nin bla kunndɛlɛ sukusuku sa’n, ɔ nin nzanbɔɛ’n, ɔ nin drɔgi nɔnlɛ’n be ase.—Kanngan 1 Korɛntfuɛ Mun 6:9, 10 nin Galasifuɛ Mun 5:19-21 nun.

KACI Ɔ NZUƐN’N YƐ SA Ɔ SIN ƝANMIƐN WUN

12. ?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ a kaci ɔ nzuɛn’n niɔn?

12 Kwlaa naan b’a yo ɔ batɛmun’n, ɔ fata kɛ a yo ninnge wie mun ekun. Akoto Piɛli seli kɛ: ‘An kaci amun nzuɛn’n, yɛ an sa amun sin Ɲanmiɛn wun maan ɔ yaci sa nga an yoli i’n cɛ amun mlɔnmlɔnmlɔn.’ (Sa Nga Be Yoli’n 3:19) Kɛ á káci ɔ nzuɛn’n nn ninnge wie mɔ a yoli be laa nun’n bé yó ɔ nsisɔ. Sɛ sran kun kunndɛli bian annzɛ bla sukusuku’n, maan ɔ wun i wlɛ weiin kɛ ɔ fata kpa kɛ ɔ kaci i nzuɛn’n. Sanngɛ kusu, sɛ sran kun w’a yoman i sɔ ninnge mun bɔbɔ’n, i nzuɛn’n i kacilɛ’n ti cinnjin wie. ?Ngue ti ɔ? Afin sran’m be kwlaa be ti sa tɛ yofuɛ, ɔ maan ɔ fata kɛ kɛ Ɲanmiɛn yaci be sa tɛ’n cɛ be. (Rɔmfuɛ Mun 3:23; 5:12) Kwlaa naan w’a suan Biblu’n nun like’n, a siman Ɲanmiɛn klun sa’n. Ɔ maan, a nian Ɲanmiɛn klun sa’n su nanti sɛsɛsɛ ɔ yoman ye. I sɔ ti’n, ɔ ti cinnjin kpa kɛ a kaci ɔ nzuɛn’n.

13. ?Ngue yɛle be sin salɛ Ɲanmiɛn wun’n?

13 Kɛ a ko kaci ɔ nzuɛn’n, ɔ fata kɛ a ‘sa ɔ sin Ɲanmiɛn wun.’ Ɔ fataman kɛ ɔ sa tɛ yolɛ’n ɔ yo ɔ nsisɔ sa ngbɛn. Ɔ fata kɛ a wla nzuɛn laa’n i ase mlɔnmlɔnmlɔn naan a ta nda kɛ siɛn’n, like nga ɔ ti kpa’n yɛ á yó ɔ. Ɔ fata kɛ a kaci ɔ nzuɛn’n yɛ a sa ɔ sin Ɲanmiɛn wun kwlaa naan b’a yo ɔ batɛmun.

Ɔ WUN ƝANMIƐN FA MANLƐ’N

14. ?Kwlaa naan b’a yo ɔ batɛmun’n, ajalɛ cinnjin kpa benin yɛ ɔ fata kɛ a fa ɔ?

14 Ɔ le ajalɛ cinnjin kun ekun m’ɔ fata kɛ a fɛ i kwlaa naan b’a yo ɔ batɛmun ɔn. Ɔ fata kɛ a fa ɔ wun man Ɲanmiɛn Zoova.

?W’a srɛ Ɲanmiɛn kɛ á fá ɔ wun mɛ́n i?

15, 16. ?Ɔ wun Ɲanmiɛn fa manlɛ’n i bo’n yɛle benin? ?Yɛ ngue yɛ ɔ yo maan sran kun fɛ i wun man Ɲanmiɛn ɔn?

 15 Kɛ a tu ɔ klun srɛ Ɲanmiɛn Zoova kɛ á fá ɔ wun mɛ́n i’n, i bo’n yɛle kɛ a ta Ɲanmiɛn i nda kɛ á sú i kunngba cɛ tititi. (Mmla’n 6:15) ?Sanngɛ, ngue ti yɛ sran kun kwla kunndɛ kɛ ɔ́ yó Ɲanmiɛn i kanga ɔ? Maan e fa sunnzun ase kun e tɛ kosan sɔ’n su. Wie liɛ’n, kɛ yasua kun ɔ́ kɔ́ bla kun’n i wun’n, m’ɔ́ tí bla sɔ’n i su ndɛ’n kɔ́’n, m’ɔ́ wún i wlɛ kɛ bla sɔ’n i nzuɛn’n ti kpa’n, nn ɔ́ kló i kpa trá su. Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, ɔ ti su kɛ yasua sɔ’n kó sé bla’n kɛ ɔ́ jɛ́ i. Nanwlɛ, sran nga ɔ ja bla’n nn w’a mɛn i wun junman wie mun ekun. Sanngɛ, klolɛ m’ɔ klo sran nga i waan ɔ́ jɛ́ i’n ti’n, saan ɔ́ fá ajalɛ cinnjin sɔ’n.

16 Kɛ á sí Ɲanmiɛn mɔ á kló i’n, i sɔ’n wlá ɔ fanngan maan á klɛ́n ɔ wun mɛ́n i, yɛle kɛ á wlá ɔ wun ase sú i. Sran kwlaa nga i waan ɔ́ sú Zezi Klist m’ɔ ti Ɲanmiɛn Wa’n i su’n, ɔ fata kɛ “ɔ klɛn i wun.” (Mark 8:34) E wun mɔ e klɛn e man Ɲanmiɛn’n, yɛle kɛ e wun i kpa kɛ e bɔbɔ e klunklo like yolɛ’n nin ninnge nga e fali be sieli e ɲrun kɛ é yó be’n, be su tanndanman e Ɲanmiɛn klun sa yolɛ’n, i ɲrun. Kwlaa naan b’a yo ɔ batɛmun’n, maan ɔ mɛn dilɛ nun’n, Ɲanmiɛn Zoova klun sa yolɛ’n yo ɔ cinnjin tra like kwlaa.—Kanngan 1 Piɛr 4:2 nun.

NÁN MAAN SRƐ KUN Ɔ

17. ?Wie liɛ’n, ngue ti yɛ sran wie’m be faman be wun be manman Ɲanmiɛn ɔn?

17 Sran wie’m be faman be wun manman Zoova, afin ajalɛ cinnjin sɔ’n i falɛ’n kun be srɛ. Be waan sɛ be fa be wun man Ɲanmiɛn naan be yo Klistfuɛ’n, bé wá kán sa nga be yoli’n i ndɛ klé Ɲanmiɛn ti’n, srɛ kun be kɛ be yo i sɔ like’n. Afin be kunndɛman kɛ bé fɔ́n Zoova wun naan bé bó i wla. Ɔ maan, be bu i kɛ sɛ b’a faman be wun b’a mɛnmɛn i’n ɔ flunman.

18. ?Ngue yɛ ɔ kwla yo maan a fa ɔ wun man Zoova ɔ?

18 Kɛ á súan Zoova i klolɛ’n kɔ́ i ɲrun’n, i sɔ’n yó maan á fá ɔ wun mán Ɲanmiɛn, kpɛkun á mían ɔ ɲin naan w’a yo i  nuan su sa. (Akunndanfuɛ’n 5:4) Kɛ a ko fa ɔ wun ko man Ɲanmiɛn’n, saan á kúnndɛ kɛ ‘ɔ nɲoliɛ’n ɔ man e Min’n [Zoova] i kɔmin su yɛ sa nga á yó’n, i kwlaa jɔ i klun.’ (Kolɔsfuɛ Mun 1:10) Klolɛ mɔ a klo Ɲanmiɛn ti’n, á wún i kɛ i klun sa yolɛ’n yoman ya. Nanwlɛ, akoto Zan i ndɛ nga ɔ́ yó ɔ klun su bɔɔ le. I waan: ‘Ɲanmiɛn i klolɛ’n yɛle kɛ e fɛ i ndɛ’n su, i ndɛ sɔ’n i su falɛ’n yoman ya.’—1 Zan 5:3.

19. ?Ngue ti yɛ ɔ fataman kɛ ɔ wun Ɲanmiɛn fa manlɛ’n kun ɔ srɛ ɔ?

19 Nán kɛ be nga be yoman sa tɛ kaan sa’n yɛ be fa be wun man Ɲanmiɛn ɔn. Zoova si like nga e kwla yo’n, ɔ maan ɔ su kunndɛman kɛ a yo like wie m’ɔ tra ɔ wunmiɛn’n su’n. (Jue Mun 103:14) Ɔ kunndɛ kɛ i sulɛ’n yo ye ɔ sa nun. Ɔ maan ɔ́ súan ɔ bo, ɔ́ úka ɔ. (Kanngan Ezai 41:10 nun.) A kwla lafi su  kɛ sɛ a fa ɔ wla’n kwlaa guɛ i Zoova su’n, ‘ɔ́ bó ɔ ɲrun atin.’—Nyanndra Mun 3:5, 6.

MAAN Ɔ BATƐMUN YOLƐ’N YI Ɔ WUN ƝANMIƐN FA MANLƐ’N I NGLO

20. ?Ngue ti yɛ be wun Ɲanmiɛn fa manlɛ’n kwlá kaman nvialiɛ nun ɔn?

20 Ninnge nga e suannin be icra’n, be su akunndan bulɛ’n kwla uka ɔ naan w’a srɛ Zoova kɛ á fá ɔ wun mɛ́n i. Sran kwlaa nga ɔ klo Ɲanmiɛn sakpa’n, ɔ fata kɛ ‘ɔ fite i nuan’n, naan w’a fite nun.’ (Rɔmfuɛ Mun 10:10) ?Wafa sɛ yɛ á yó sɔ ɔ?

Batɛmun yolɛ’n i bo’n yɛle kɛ e wlali e nzuɛn laa’n i ase naan mɛn nga e di i siɛn’n, ɔ ti Ɲanmiɛn klun sa yolɛ’n ngunmin.

21, 22. ?Wafa sɛ yɛ ɔ Ɲanmiɛn sulafilɛ’n kwla ‘fite ɔ nuan, naan w’a fite nun’ ɔn?

 21 Ɔ fata kɛ a kan kle amun asɔnun’n nun asɔnun kpɛnngbɛn’m be lika siesiefuɛ’n kɛ a klo kɛ be yo ɔ batɛmun. Ɔ́ síesíe i wun naan ɔ nin asɔnun kpɛnngbɛn wie mun, amun koko kosan wie mɔ be kan Biblu’n nun like klelɛ’n i bo bolɛ’n ninnge mun, be su yalɛ. Sɛ asɔnun kpɛnngbɛn sɔ’m be nuan sɛ be wun kɛ be kwla yo ɔ batɛmun’n, bé sé ɔ kɛ be kwla yo ɔ batɛmun blɛ nga be ɲɛn i wun atin’n, i nun. * Batɛmun yolɛ nun’n, be yiyi batɛmun’n i bo’n nzra nun ijɔlɛ kun nun. Nzra nun ijɔfuɛ’n yia be kwlaa nga bé yó be batɛmun’n kɛ be tɛ kosan weiin nɲɔn su naan i sɔ liɛ’n nun’n, be Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ‘ɔ fite be nuan’ wie.

22 Batɛmun yolɛ’n yɛ ɔ yi i nglo sran kwlaa ɲrun kɛ a fali ɔ wun mannin Ɲanmiɛn kɛ siɛn’n, a ti Zoova i Lalofuɛ ɔ. Be mlɔn be nga be yo be batɛmun’n nzue’n nun naan b’a yi i nglo nzra nun kɛ be fali be wun mannin Zoova.

?Ɔ BATƐMUN YOLƐ’N I BO’N YƐLE BENIN?

23. ?Kɛ be se kɛ be yo sran kun i batɛmun ‘e Si Ɲanmiɛn, nin i Wa’n, ɔ nin i wawɛ’n be dunman nun,’ i bo’n yɛle benin?

23 Zezi seli kɛ bé yó i sɔnnzɔnfuɛ’m be batɛmun ‘e Si Ɲanmiɛn, nin i Wa’n, ɔ nin i wawɛ’n be dunman nun.’ (Matie 28:19) I sɔ liɛ’n i bo’n yɛle kɛ, sran nga be yo i batɛmun’n i ɲin yi kwlalɛ m’ɔ o Ɲanmiɛn Zoova nin Zezi Klist be sa nun’n. (Jue Mun 83:19; Matie 28:18) Ɲanmiɛn i wawɛ’n annzɛ i wunmiɛn m’ɔ fa di junman’n, i like nga ɔ yo’n, sran sɔ’n, ɔ wun i wlɛ wie.—Galasifuɛ Mun 5:22, 23; 2 Piɛr 1:21.

24, 25. (a) ?Ngue nzɔliɛ yɛle batɛmun yolɛ’n? (b) ?Kosan benin yɛ ɔ fata kɛ be tɛ su ɔ?

24 Sanngɛ, batɛmun yolɛ’n timan sran’n i nzue’n nun mlɔnlɛ sa ngbɛn. Ɔ ti like cinnjin kpa kun i nzɔliɛ. Nzue’n nun mlɔnlɛ’n i bo’n yɛle kɛ a wlali ɔ nzuɛn laa’n i ase. Kɛ a  fin nzue’n nun fite’n, i bo’n yɛle kɛ siɛn’n, Ɲanmiɛn klun sa yolɛ’n ti yɛ a o nguan nun ɔn. Nán maan ɔ wla fi su ekun kɛ nán junman dilɛ kun, annzɛ like wie ti kplilɛ, annzɛ kusu sran uflɛ mun, annzɛ anuannzɛ kun yɛ a fali ɔ wun mɛnnin i ɔ, sanngɛ Ɲanmiɛn Zoova bɔbɔ ba’n yɛ a fali ɔ wun mɛnnin i ɔ. Ɔ wun Ɲanmiɛn fa manlɛ’n nin ɔ batɛmun yolɛ’n, be ti kɛ a nin Ɲanmiɛn amun a bo janvuɛ kpa tralɛ’n, i bo sa.—Jue Mun 25:14.

25 Batɛmun yolɛ’n, ɔ kleman kɛ w’a ɲan ɔ ti mlɔnmlɔn naan w’a wie. Akoto Pɔlu klɛli i kɛ: ‘Kɛ ɔ ko yo naan amun a ɲan amun ti mlɔnmlɔn’n, an mian amun ɲin di junman kpa.’ (Filipfuɛ Mun 2:12) Batɛmun yolɛ’n, ɔ ti junman sɔ’n i bo bolɛ ngbɛn. ?Nga m’ɔ ti cinnjin’n yɛle kɛ, á yó sɛ naan w’a yo sa nga a yo ɔ a si kɛ Ɲanmiɛn klo wɔ’n? Ndɛ tre kasiɛn’n wá tɛ́ kosan sɔ’n su.

^ ndɛ kpɔlɛ 21 Zoova i Lalofuɛ’m be akpasua kun aɲia mun, ɔ nin Nvle kun aɲia kwlaa be bo yɛ be yo sran’m be batɛmun ɔn.