Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ?

 NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

E Min’n i Aliɛ’n i Cɛn dilɛ’n yi Ɲanmiɛn i ayɛ

E Min’n i Aliɛ’n i Cɛn dilɛ’n yi Ɲanmiɛn i ayɛ

BE SELI Klistfuɛ mun kɛ be yo aɲia kun naan be Wla Kpɛn Klist i wie’n su. Be flɛ cɛn dilɛ sɔ’n ekun kɛ ‘e Min’n i Aliɛ’n.’ (1 Korɛntfuɛ Mun 11:20) ?I cinnjin lika’n yɛle benin? ?Blɛ benin nun, kpɛkun wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ be di cɛn sɔ’n niɔn?

Afuɛ 33 nun Zuifu’m be Delɛ Cɛn’n i dilɛ’n i kɔnguɛ nun’n, yɛ Zezi Klist kpɛli nzɔliɛ like sɔ’n i ba ɔ. Zuifu’m be anglo mɔ be flɛ i Nisan i cɛn ba 14 nun yɛ be di Delɛ Cɛn’n niɔn. Kɛ ɔ ko yo naan b’a kwla wun blɛ sɔ’n i wlɛ ti’n, be minndɛ kɛ be lɔ ninnge’m be fifilɛ blɛ mɔ wia’n i kpajalɛ’n di dɔ kɔe 12, kpɛkun kɔnguɛ’n kusu di dɔ kɔe 12 wie’n, ɔ ju. Anglo’n i afiliɛ nga ɔ mantan cɛn sɔ’n, ɔ ti Nisan anglo’n i cɛn ba klikli’n. Kɛ ɔ fɛ i lɛ’n, i cɛn 13 su nun’n, kɛ sɛnzɛ’n ko tɔ’n, yɛ Zuifu’m be di Delɛ Cɛn’n niɔn.

Zezi nin i akoto’m be dili Delɛ Cɛn’n likawlɛ, kpɛkun ɔ seli Zida Iskariɔti kɛ ɔ fite. I sin yɛ ɔ kpɛli e Min’n i Aliɛ Cɛn dilɛ’n i ba ɔ. Aliɛ Cɛn sɔ’n sinnin Zuifu’m be Delɛ Cɛn’n i osu, ɔ maan ɔ fata kɛ be di cɛn sɔ’n kpɛ kunngba afuɛ nuan kwlaa nun.

 Zezi i jasin fɛ’n mɔ Matie klɛli’n ɔ se kɛ: ‘Kɛ bé dí like’n, Zezi fali kpaun yɛ ɔ lali Ɲanmiɛn ase. Kɛ ɔ lali Ɲanmiɛn ase wieli’n, ɔ bubuli nun fa mɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ mun naan w’a se be kɛ: “Kpaun ng’ɔ o yɛ’n ti min wunnɛn’n [i nzɔliɛ], an fa di.” I sin ɔ fali klowa kun yɛ ɔ lali Ɲanmiɛn ase. Kɛ ɔ lali Ɲanmiɛn ase wieli’n, ɔ fa mannin be yɛ ɔ seli be kɛ: “Amun kwlaa an nɔn nzan ng’ɔ o nun’n, afin nzan sɔ’n ɔ ti min mmoja m’ɔ ti aenguɛ uflɛ nga Ɲanmiɛn waan ɔ nin sran’m bé trá’n i nzɔliɛ. Sran sunman be ti yɛ bé gúɛ i ase ɔ, ɔ maan Ɲanmiɛn yáci be sa mɔ be yoli i’n cɛ́ be.”’Matie 26:26-28.

Sran wie’m be bu i kɛ Zezi yoli maan i wunnɛn’n bɔbɔ ba’n, ɔ kacili kpaun, yɛ i mmoja’n kacili nzan. Sanngɛ ɔ timan sɔ, afin kɛ Zezi fali kpaun’n mɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ mun mɔ be dili’n, like fi w’a yomɛn i wunnɛn’n. ?Zezi i wunnɛn’n bɔbɔ ba’n nin i mmoja’n yɛ i sɔnnzɔnfuɛ’m be dili yɛ be nɔnnin i jrɛiin sa ɔ? Cɛcɛ, afin sɛ be yoli sɔ nn be dili sran nnɛn, yɛ i liɛ nn be fɔnnin Ɲanmiɛn i mmla’n kusu wie. (Bo Bolɛ 9:3, 4; Saun Yolɛ 17:10) Kɛ nga Lik 22:20 fa kan’n sa’n, Zezi seli kɛ: ‘Like ng’ɔ o klowa nga nun’n, ɔ ti min mmoja, ɔ ti aenguɛ uflɛ nga Ɲanmiɛn waan ɔ nin amun trá’n, i nzɔliɛ, amun ti yɛ be su wa guɛ i ase ɔ.’ ?Klowa’n bɔbɔ ba’n yɛ ɔ kacili ‘aenguɛ uflɛ’n’ niɔn? Ɔ kwlá yoman sɔ, afin aenguɛ nga be tra’n, yɛle be nuan m’ɔ sɛ like kun su’n. Nán like kun mɔ be sa kwla kɛn i jrɛiin sa ɔ.

I sɔ ti’n, kpaun’n nin nzan’n be ti nzɔliɛ like. Kpaun’n ti Klist i wunnɛn mɔ fɔ nunman nun’n, i nzɔliɛ. Delɛ Cɛn mɔ be dili’n, i kpaun m’ɔ kali’n, yɛ Zezi fali ɔ. Kpaun ayre nunman kpaun sɔ’n nun. (Ezipt Lɔ Tulɛ 12:8) Biblu’n nun’n, wieliɛ’n kpaun ayre’n ti sa tɛ yolɛ’n annzɛ like mɔ w’a saci’n, i nzɔliɛ. Ɔ maan, kpaun’n ti Zezi i wunnɛn mɔ fɔ kaan sa nunman nun’n, m’ɔ fa yili tɛ’n, i nzɔliɛ. W’a yoman sa tɛ fi mlɔnmlɔn.Matie 16:11, 12; 1 Korɛntfuɛ Mun 5:6, 7; 1 Piɛr 2:22; 1 Zan 2:1, 2.

Divɛn’n ti Zezi i mmoja’n i nzɔliɛ. Mmoja sɔ’n yɛ ɔ yo maan be kwla di aenguɛ uflɛ’n su ɔ. Zezi seli kɛ be guɛli i mmoja’n i ase naan ‘Ɲanmiɛn yaci sa mɔ be yoli i’n cɛ.’ I sɔ’n ti’n, sran’m be kwla yo sanwun Ɲanmiɛn ɲrun naan be nin Zoova b’a tra aenguɛ uflɛ’n. (Ebre Mun 9:14; 10:16, 17) Aenguɛ sɔ’n annzɛ nda talɛ sɔ’n, ɔ yo maan Klistfuɛ nanwlɛfuɛ 144.000 be kwla kɔ ɲanmiɛn su lɔ. Lɔ’n, bé dí famiɛn yɛ bé yó Ɲanmiɛn ɲrun  jranfuɛ, klɔ sran’m be ye yolɛ’n ti.—Bo Bolɛ 22:18; Zeremi 31:31-33; 1 Piɛr 2:9; Sa Nglo Yilɛ 5:9, 10; 14:1-3.

?Wan mun yɛ ɔ fata kɛ be di e Wla Kpɛnlɛ Cɛn’n i nzɔliɛ ninnge mun ɔn? Be nga be trali aenguɛ uflɛ’n wie’n, mɔ be lafi su kɛ bé kɔ́ ɲanmiɛn su lɔ’n, be yɛ ɔ fata kɛ be di kpaun’n yɛ be nɔn nzan’n niɔn. Ɲanmiɛn wawɛ’n kle i sɔfuɛ’m be kɛ, be kpali be sieli i ngunmin kɛ be ko yo famiɛn ɲanmiɛn su lɔ. (Rɔmfuɛ Mun 8:16) Famiɛn dilɛ’n i su aenguɛ nga Ɲanmiɛn nin Zezi be trali’n, ɔ ti be liɛ wie.Lik 22:29.

?Yɛ be nga be lafi su kɛ bé trán asiɛ’n m’ɔ́ káci Mɛn Klanman’n i su tititi’n nin? Be fa mmla nga Zezi mannin’n su, kpɛkun be tran e Min’n i Aliɛ Cɛn dilɛ’n i bo. Be trɛn i bo aɲinyiɛ su, sanngɛ be diman aliɛ’n wie. Afuɛ nuan kwlaa nun’n, Nisan i cɛn be 14 su’n, kɛ sɛnzɛ’n ko tɔ’n, Zoova i Lalofuɛ’m be di e Min’n i Aliɛ’n i Cɛn’n, kpɛ kunngba cɛ. Kannzɛ bɔɔ sran akpiakpi kaan sa yɛ be se kɛ be lafi su kɛ bé kɔ́ ɲanmiɛn su lɔ’n, sanngɛ cɛn sɔ’n i dilɛ’n ti Klistfuɛ’m be kwlaa be cinnjin kpa. Blɛ sɔ nun’n, sran ngba be kwla bu klolɛ dan kpa mɔ Ɲanmiɛn Zoova nin Zezi Klist be yili i nglo sran’m be lika’n, i su akunndan.Zan 3:16.

 

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

E WLA KPƐNLƐ CƐN’N

Maan e wla kpɛn Zezi i wie’n su

É yía ɔ kɛ a nin e tran aɲia cinnjin sɔ’n i bo wie. Like nga Zezi yoli’n, ɔ nin i wie’n i su ye nga a kwla ɲɛn i’n, bé wá yíyí nun.