Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ?

 NDƐ TRE BLU NIN NƝƆN

Maan e mɛn dilɛ wafa’n jɔ Ɲanmiɛn klun

Maan e mɛn dilɛ wafa’n jɔ Ɲanmiɛn klun
  • ?Wafa sɛ yɛ a kwla yo Ɲanmiɛn i janvuɛ ɔ?

  • ?Wafa sɛ yɛ akplowa nga Satan kpɛli i ba’n, ɔ kan ɔ wie ɔ?

  • ?Ayeliɛ benin yɛ Zoova kloman be ɔ?

  • ?Wafa sɛ yɛ e mɛn dilɛ wafa’n kwla jɔ Ɲanmiɛn klun ɔn?

1, 2. Kan sran nga Zoova waan be ti i janvuɛ’n be nun wie’m be ndɛ.

?SRAN’N wafa benin yɛ á trɛ́ i janvuɛ ɔ? Nanwlɛ, sran nga a nin i bu akunndan kunngba’n, mɔ like nga ɔ lo wɔ’n yɛ ɔ lo i wie’n, mɔ ninnge nga be ti kpa ɔ ɲrun’n yɛ ɔ bu be kpa wie’n, saan i sɔfuɛ’n yɛ á trɛ́ i janvuɛ ɔ. Kpɛkun, sran m’ɔ nanwlɛ dilɛ nin sran ye yolɛ’n be ti i nzuɛn’n, yɛ á fá ɔ wun mɛ́ntɛn i ɔ.

2 Kɛ ɔ fɛ i laa nun lele m’ɔ́ fá jú andɛ’n, Ɲanmiɛn fali sran wie mun kɛ be yo i janvuɛ. Be nun wie yɛle Abraamu mɔ Ɲanmiɛn flɛli i kɛ i janvuɛ’n. (Kanngan Ezai 41:8; Zak 2:23 nun.) Ɲanmiɛn seli kɛ Davidi ‘ti i awlɛn su sran,’ afin sran wafa nga Zoova klo i’n, yɛle i. (Sa Nga Be Yoli’n 13:22) Kpɛkun Zoova waan Daniɛli ‘ti i awlɛn su sran.’—Daniɛl 9:23.

3. ?Ngue ti yɛ Zoova fali sran wie mun kɛ be kaci i janvuɛ ɔ?

3 ?Ngue ti yɛ Zoova fali Abraamu nin Davidi, ɔ nin Daniɛli yoli i janvuɛ ɔ? Ɔ seli Abraamu kɛ: ‘A fali min nuan ndɛ’n su.’ (Bo Bolɛ 22:18) Ɔ maan Zoova fɛ i wun mantan be nga be kan be wun ase be yo like nga ɔ se be kɛ be yo’n. Ɔ seli Izraɛlifuɛ mun kɛ: ‘Sɛ an tie min nuan ndɛ’n, ń yó amun Ɲanmiɛn, amun kusu amún yó min sran.’ (Zeremi  7:23) Sɛ a tie Zoova i nuan ndɛ’n, ɔ kusu á kwlá yó i janvuɛ wie!

ZOOVA WLƐ I JANVUƐ’M BE FANNGAN

4, 5. ?Wafa sɛ yɛ Zoova suɛn i nvle’n i bo ɔ?

4 Bu sran nin Ɲanmiɛn be janvuɛ tralɛ’n i su mmlusuɛ’n i akunndan nian. Biblu’n se kɛ Zoova kunndɛ kɛ “ɔ́ súan be nga be fa be wla’n kwlaa guɛ i su’n be bo.” (2 Be Nyoliɛ 16:9) ?Wafa sɛ yɛ Zoova kwla suan ɔ bo ɔ? Jue Mun 32:8 kan ɔ bo suanlɛ sɔ’n i wafa kun ndɛ. I waan: ‘Ń [Zoova] wá klé wɔ like, yɛ ń wá klé wɔ atin ng’ɔ ti mɔ a fa su’n. Ń wá mán wɔ afɔtuɛ, ń nían wɔ su.’

5 Nian kɛ ndɛ sɔ m’ɔ kle kɛ Zoova nian e su’n, ɔ yo fɛ ɔ! Ɔ́ klé ɔ atin nga ɔ fata kɛ a fa su’n, kpɛkun kɛ á nían afɔtuɛ nga ɔ man ɔ’n su nánti’n, nn ɔ́ nían ɔ su. Ɲanmiɛn klo kɛ ɔ́ úka ɔ naan ɲrɛnnɛn nin yalɛ klelɛ nun’n, a fite nun. (Kanngan Jue Mun 55:23 mun.) Ɔ maan, sɛ a fa ɔ wla’n kwlaa guɛ i Zoova su’n, á kwlá láfi i su kɛ jue tofuɛ’n sa. Ɔ seli kɛ: ‘N yiman min ɲin Zoova su mlɔnmlɔn. Sɛ ɔ nin min wo nun’n, srɛ kunman min, min wun usuman min.’ (Jue Mun 16:8; 63:9) Ɛɛn, Zoova kwla uka ɔ naan ɔ mɛn dilɛ wafa’n w’a jɔ i klun. Sanngɛ, ɔ bɔbɔ a si kɛ Ɲanmiɛn le i kpɔfuɛ kun m’ɔ́ tánndan ɔ ɲrun ɔn.

AKPLOWA NGA SATAN KPƐLI I BA’N

6. ?Suɛn benin yɛ Satan tɔnnin sran mun ɔn?

6 Wafa nga Mmusu’m be si Satan sili Ɲanmiɛn i famiɛn dilɛ’n i su akplowa’n, fluwa nga i ndɛ tre 11 yiyili nun. Satan seli kɛ Ɲanmiɛn buali ato. Kpɛkun, i waan, kɛ mɔ Zoova w’a yaciman Adam nin Ɛvu be lɛ maan be bɔbɔ b’a jajaman like nga ɔ ti kpa’n nin nga ɔ ti tɛ’n ti’n, nn ɔ buli be lufle. I sin’n, kɛ Adam nin Ɛvu be yoli sa tɛ’n, mɔ be mma’m be wa truli asiɛ’n su’n, Satan tɔnnin sran’m be kwlaa be suɛn kɛ like kun ti yɛ be su Ɲanmiɛn ɔn. Sɛ e waan é níɛn i sa’n, Satan seli kɛ ‘nán kɛ sran’m be klo Ɲanmiɛn ti yɛ be su i ɔ. Sɛ n ɲɛn i wun atin sa’n, ń yó maan sran kwlaa kpɔ́ci Ɲanmiɛn.’  Bian mɔ be flɛ i Zɔbu’n i su ndɛ’n, ɔ kle kɛ Satan i akunndan ng’ɔ bu’n yɛ ɔ o lɛ ɔ. ?Wan yɛle Zɔbu? ?Yɛ ngue ti yɛ i dunman tɛ akplowa nga Satan kpɛli i ba’n i nun wie ɔ?

7, 8. (a) ?Ngue ti yɛ Zɔbu nin i blɛ sufuɛ’m b’a sɛman ɔn? (b) ?Wafa sɛ yɛ Satan tɔnnin like nga ti yɛ Zɔbu su Ɲanmiɛn’n, i su suɛn ɔn?

7 Zɔbu trannin asiɛ’n su wa i afuɛ kɔe 3.600 yɛ. Ɔ yoli sran kpa, afin Zoova seli kɛ: ‘Asiɛ’n su lɔ sran fi nin i sɛman. Ɔ ti sran mɔ be kwlá sacimɛn i wun bɔ kaan sa. Ɔ yo sa i nuan su. I ɲin yi min. Ɔ kloman kɛ ɔ́ yó sa tɛ.’ (Zɔb 1:8) Zɔbu i wun yoli Ɲanmiɛn fɛ.

8 Like nga ti yɛ Zɔbu su Ɲanmiɛn’n, Satan tɔnnin i suɛn su. Satan seli Zoova kɛ: ‘A sɛsɛ i, a sɛsɛ i awlo’n nin i bo ninnge’n kwlaa. Junman ng’ɔ di’n kwlaa a yo maan ɔ yo ye. I nnɛn’m be tru mɛn wunmuan’n nun kpokpaa. Sɛ ɔ waan m bua ato’n, saci i sa nun ninnge mun naan nian, sɛ w’a kanman wɔ ndɛ tɛtɛ cɛ’n, a ko fa ko se.’—Zɔb 1:10, 11.

9. ?Wafa sɛ yɛ Zoova tɛli Satan i akplowa’n su ɔ? ?Yɛ ngue ti ɔ?

9 Ɔ maan, Satan seli kɛ like nga Zɔbu ɲɛn i’n ti yɛ ɔ su Ɲanmiɛn ɔn. Satan seli ekun kɛ, sɛ Zɔbu wun ɲrɛnnɛn’n, ɔ́ kpɔ́ci Ɲanmiɛn. ?Wafa sɛ yɛ Zoova tɛli Satan i ndɛ sɔ’n su ɔ? Kɛ mɔ like nga ti yɛ Zɔbu su Zoova’n i yɛ Satan sili i akplowa’n ti’n, Zoova mɛnnin i atin kɛ ɔ kle Zɔbu i ɲrɛnnɛn. I liɛ’n, sɛ Zɔbu klo Ɲanmiɛn sakpa o, annzɛ sɛ ɔ klomɛn i o, bé kwlá wún i wlɛ weiin.

ZƆBU I YALƐ KLELƐ

10. ?Ɲrɛnnɛn benin yɛ Zɔbu wunnin ɔn? ?Yɛ Zɔbu yoli sɛ?

10 Satan w’a sisimɛn i bo lele naan w’a fa ninnge fanunfanun w’a kle Zɔbu ɲrɛnnɛn. I klikli su’n, be wuali Zɔbu i nnɛn wie mun, kpɛkun be kunnin be onga mun. Asa ekun’n, be kunnin i junman difuɛ’m be sunman lika. I sɔ’n ti’n ɔ dili yalɛ. Ɲrɛnnɛn kun ekun m’ɔ wunnin i’n yɛle kɛ aunmuan dan kun fitali, kpɛkun ɔ kunnin i wa blu mun. Sanngɛ, sa kekleekle sɔ mɔ be tɔli i su’n be kwlaa nun’n, ‘Zɔbu w’a yoman sa tɛ fi, yɛ i nuan w’a toman Ɲanmiɛn.’—Zɔb 1:22.

11. (a) ?Suɛn’n i nɲɔn su nga Satan tɔnnin Zɔbu’n yɛle benin? (b) ?Kɛ tukpaciɛ m’ɔ yo ya dan sɔ’n tɔli Zɔbu su’n, ngue yɛ ɔ yoli ɔ?

 11 Satan w’a kaman ngalɛ’n su. Ɔ buli i kɛ, sɛ bɔɔ Zɔbu i nnɛn’m be fili i sa naan i junman difuɛ mun nin i mma’m be wuli’n naan ɔ kwla trɛli i awlɛn’n, sanngɛ sɛ tukpaciɛ tɔ i su’n, ɔ́ kpɔ́ci Ɲanmiɛn. Zoova yacili Satan lɛ maan ɔ fali tukpaciɛ kain kun m’ɔ yo ya dan kpa’n ɔ yili Zɔbu su. Sanngɛ, i kwlaa ngalɛ nun’n, Zɔbu w’a yaciman Ɲanmiɛn i su lafilɛ. I li bɔɔ, ɔ jrannin su seli kɛ: ‘N su yaciman kɛ: “M’an yoman sa’n” i selɛ le naan m’an fa wu.’—Zɔb 27:5.

Zɔbu ɲɛnnin i ndɛnman su nantilɛ’n i su mmlusuɛ.

12. ?Wafa sɛ yɛ Zɔbu i ayeliɛ’n ɔ kleli kɛ Satan ti ato buafuɛ ɔ?

12 Zɔbu siman kɛ Satan yɛ ɔ su kle i yalɛ ɔ. Kɛ mɔ Zɔbu siman Satan i akplowa silɛ’n i nun ndɛ’n ti’n, ɔ buli i kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ su kle i yalɛ ɔ. (Zɔb 6:4; 16:11-14) Sanngɛ, w’a kpɔciman Zoova. Kpɛkun Zɔbu i suɛn nga Satan tɔnnin i kɛ like m’ɔ ɲɛn i Ɲanmiɛn sa nun’n ti yɛ ɔ su i’n, Zɔbu i ndɛnman su nantilɛ’n kleli kɛ i sɔ’n ti ato ndɛ!

13. ?Zɔbu i ndɛnman su nantilɛ’n ti, ngue sa yɛ ɔ juli ɔ?

13 Zɔbu i ndɛnman su nantilɛ’n ti’n, Zoova kwla tɛ Satan i akplowa m’ɔ ti kɛ nzowa yɛ ɔ su kpɛ sa’n, i su. Nanwlɛ Zɔbu yoli Zoova i janvuɛ sakpa. Yɛ i ndɛnman su nantilɛ’n ti Ɲanmiɛn yoli i mo.—Zɔb 42:12-17.

WAFA NGA I SƆ’N KAN WƆ’N

14, 15. ?Ngue ti yɛ e kwla se kɛ Zɔbu i suɛn nga Satan tɔnnin’n ɔ kan sran’m be kwlaa ɔ?

14 Nán Zɔbu i ngunmin i Ɲanmiɛn sulɛ ndɛnman su’n yɛ Satan sili su akplowa ɔ. Ndɛ sɔ’n kan ɔ wie. Nyanndra Mun 27:11 yi i sɔ liɛ’n i nglo weiin. Afin lɛ’n, Zoova i Ndɛ’n se kɛ: ‘Min wa, fa akunndan nanti. Sɛ a fa akunndan nanti’n, n klun jɔ́. I liɛ’n, sɛ sran kan min wun ndɛ’n, ń kwlá sɔ́ su.’ Kɛ Zɔbu wuli’n, ɔ dili afuɛ kpanngban naan b’a klɛ ndɛ sɔ’n. Ɔ maan, ndɛ sɔ’n kle kɛ Satan w’a yaciman Ɲanmiɛn klɔklɔlɛ nin i sufuɛ’m be suɛn tɔnlɛ’n. Sɛ e mɛn dilɛ wafa’n yo Zoova fɛ’n, nn y’a kle kɛ Satan ti suɛn tɔnfuɛ. Ɔ maan, Ɲanmiɛn klun jɔ́ e wun. ?I sɔ’n yo ɔ sɛ? ?Sɛ a tɛ Satan i suɛn  tɔnlɛ’n su wie’n, naan kannzɛ i ti ɔ fata kɛ a kaci ɔ mɛn dilɛ wafa’n, i sɔ’n su yoman ɲɛnmɛn dan?

15 Nán ɔ wla fi su kɛ Satan seli kɛ: ‘Kannzɛ sran kun i aɲanbeun’n ɔ ti sɛ, sɛ sa’n tɔ cinnjin’n kpa’n, ɔ fɛ i aɲanbeun’n fa to i ti ɔ, ɔ yo ye.’ (Zɔb 2:4) Kɛ Satan se kɛ ‘sran kun’n,’ i sɔ’n kle weiin kɛ nán Zɔbu i ngunmin yɛ ɔ tɔn i suɛn’n niɔn, sanngɛ, sran’m be kwlaa yɛ ɔ nin be le i ɔ. I sɔ’n ti ndɛ cinnjin kpa. Satan tɔnnin ɔ bɔbɔ ɔ Ɲanmiɛn sulɛ ndɛnman su’n i su suɛn wie. Mmusu’m be si’n kunndɛ kɛ, kɛ sa kekle ju ɔ su’n, a fɔn Ɲanmiɛn mmla’n naan a yaci ndɛnman su nantilɛ. ?Wafa sɛ yɛ Satan kwla miɛn i ɲin yo sɔ ɔ?

16. (a) ?Ngue like yɛ Satan yo naan sran’m b’a kpɔci Ɲanmiɛn ɔn? (b) ?Wafa sɛ yɛ Satan kwla yo ɔ sɔ wie ɔ?

16 Kɛ nga ndɛ tre 10 fa yiyili nun’n sa’n, Satan fa like fanunfanun yɛ ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yó naan sran’m be kpɔci Ɲanmiɛn ɔn. I kun yɛle kɛ ɔ kle sran’m be yalɛ kɛ ‘asɔmɔli m’ɔ wlanwlan ɔ kpan kunndɛ nnɛn’n sa.’ (1 Piɛr 5:8) I sɔ ti’n, sɛ ɔ janvuɛ mun annzɛ ɔ osufuɛ mun, annzɛ kusu sran uflɛ be kunndɛ kɛ bé tánndan ɔ ɲrun Ɲanmiɛn ninnge’m be nun’n, a kwla wun Satan i osu’n i wlɛ i sɔ liɛ’n nun. * (Zan 15:19, 20) I kun ekun yɛle kɛ Satan ‘kaci i wun kɛ anzi m’ɔ kpaja’n sa.’ (2 Korɛntfuɛ Mun 11:14) Satan kwla laka ɔ blɛlɛlɛ naan a yaci like ng’ɔ jɔ Ɲanmiɛn i klun’n i yolɛ. Asa ekun’n, ɔ kwla fa ɔ sa sin m’ɔ bubu wɔ’n, ɔ fa laka ɔ. Wie liɛ’n, ɔ kwla yo maan a bu i kɛ ɔ liɛ’n, a su kwlá yoman like nga ɔ jɔ Ɲanmiɛn klun’n sa le. Kannzɛ bɔɔ Satan yo kɛ ‘asɔmɔli m’ɔ wlanwlan ɔ kpan’n,’ annzɛ ɔ kaci i wun kɛ ‘anzi m’ɔ kpaja’n sa,’ akplowa kunngba’n yɛ ɔ te si ɔ: I waan sɛ be kle ɔ yalɛ annzɛ sɛ ɔ konvi o like wie su’n, á yáci Ɲanmiɛn sulɛ. ?Wafa sɛ yɛ a kwla tɛ i suɛn tɔnlɛ sɔ’n su naan w’a kle kɛ a su Ɲanmiɛn ndɛnman su kɛ Zɔbu sa ɔ?

 ZOOVA I MMLA’M BE SU FALƐ

17. ?Like trele benin ti yɛ ɔ fata kɛ e fa Zoova i ndɛ’n su ɔ?

17 Sɛ ɔ mɛn dilɛ wafa’n jɔ Ɲanmiɛn klun’n, i lɛ’n nun yɛ á kwlá tɛ́ Satan i akplowa’n su ɔ. ?Ngue like yɛ ɔ fata kɛ a yo ɔ? ‘Klo [Zoova] ɔ Ɲanmiɛn’n kpa, fa ɔ wla’n kwlaa guɛ i su, fa ɔ wunmiɛn’n kwlaa yo like ng’ɔ kle kɛ a klo i’n.’ (Mmla’n 6:5) Kɛ á kló Ɲanmiɛn kpa kɔ́ i ɲrun’n, nn ɔ́ yó ɔ cinnjin kpa kɛ a yo like nga ɔ kunndɛ kɛ a yo’n. Akoto Zan klɛli i kɛ: ‘Ɲanmiɛn i klolɛ’n yɛle kɛ e fɛ i ndɛ’n su.’ Sɛ a klo Zoova kpa’n, á wún i kɛ ‘i ndɛ sɔ’n i su falɛ’n yoman ya.’—1 Zan 5:3.

18, 19. (a) ?Ɲanmiɛn i mmla wie mun yɛle benin? (Nian kuku “ Kpalo like nga Zoova klomɛn i’n” nun.) (b) ?Ngue ti yɛ e si kɛ like nga Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e yo’n, ɔ traman e wunmiɛn’n su ɔ?

18 ?Ngue yɛle Zoova i ndɛ sɔ’n? I wie kan ayeliɛ nga ɔ fataman kɛ be tran e nzuɛn nun’n be ndɛ. Nian kuku nga be flɛ i “ Kpalo like nga Zoova klomɛn i’n” nun. Lɛ’n, á wún ayeliɛ nga Biblu’n bu be fɔ weiin’n. Kɛ á níɛn i klikli su’n, a kwla bu i kɛ ayeliɛ sɔ’m be nun wie’m be timan tɛ sɔ liɛ. Sanngɛ, kɛ á kánngan Biblu’n nun ndɛ mma nga be o lɛ’m be nun’n, mɔ á bú be su akunndan’n, á wá wún i wlɛ kɛ kannzu Zoova i mmla’n ɔ kle ngwlɛlɛ sakpa. Ɔ ayeliɛ’n i kacilɛ’n yɛ ɔ kwla yo ninnge’m be nun kekle kpafuɛ’n ɔ sa nun ɔn. Sanngɛ, mɛn dilɛ wafa ng’ɔ jɔ Ɲanmiɛn klun’n, ɔ́ jɔ́ ɔ bɔbɔ ɔ klun kpɛkun á wún ɔ wun fɛ. (Ezai 48:17, 18) Asa ekun’n, ɔ ti like mɔ a kwlɛ i yo ɔ. ?Ngue ti yɛ e si sɔ ɔ?

19 Zoova su seman e le kɛ e yo like nga e kwlá yoman’n. (Kanngan Mmla’n 30:11-14 nun.) Like nga e kwla yo’n, ɔ nin nga e kwlá yoman’n, ɔ si i kpa tra e. (Jue Mun 103:14) I kpa bɔbɔ’n, Zoova kwla man e wunmiɛn naan y’a fɛ i ndɛ’n su. Akoto Pɔlu klɛli i kɛ: ‘E kwla fa e wla’n kwlaa guɛ i Ɲanmiɛn su, afin ɔ kplinman su kɛ sa ng’ɔ sɔnman amun nun’n ɔ tɔ amun su. I sɔ’n ti’n, sɛ sa tɔ amun su’n, ɔ́ yó maan ɔ sɔn amun nun yɛle kɛ ɔ́ yó sa nga mɔ maan án fíte nun’n.’  (1 Korɛntfuɛ Mun 10:13) Kɛ ɔ ko yo naan y’a tra e awlɛn’n, Zoova kwla man e wunmiɛn maan ‘e wun i wlɛ kɛ e kwlá yoman like fi, sanngɛ Ɲanmiɛn m’ɔ kwla like kwlaa yo’n yɛ ɔ yo sa ɔ.’—2 Korɛntfuɛ Mun 4:7.

MAAN E NZUƐN’N JƆ ƝANMIƐN KLUN

20. ?Ɲanmiɛn i nzuɛn benin yɛ ɔ fata kɛ e sɔnnzɔn ɔn? ?Yɛ ngue ti yɛ i sɔ’n ti cinnjin ɔn?

20 Nanwlɛ, kɛ ɔ ko yo naan Ɲanmiɛn klun w’a jɔ ɔ wun’n, nán kɛ ninnge nga Zoova kpɔ be’n be ngunmin yɛ ɔ sa su  kanman be ɔ. Sanngɛ ɔ fata kɛ a klo ninnge nga ɔ klo be’n wie. (Rɔmfuɛ Mun 12:9) ?Nán be nga a nin be bu akunndan kunngba’n, mɔ be klo ninnge kunngba nga a klo be’n, mɔ ninnge nga be ti ɔ cinnjin’n yɛ ɔ lo be wie’n, yɛ á fá ɔ wun mántan be ɔ? I kunngba’n yɛ Zoova yo ɔ. I sɔ ti’n, suan ninnge nga Zoova klo be’n be klolɛ. Jue Mun 15 kan be nun wie’m be ndɛ. Ɔ kan be nga Ɲanmiɛn fa be yo i janvuɛ’n be ndɛ. (Kanngan Jue Mun 15:1-5 nun.) Zoova i janvuɛ’m be yo ‘sa nga Ɲanmiɛn wawɛ’n maan sran yo’n.’ Yɛle kɛ ‘be klo Ɲanmiɛn nin sran, be klun jɔ, be wla gua  ase, be tra be awlɛn, be yo sran ye, be yo aklunye, be di nanwlɛ, be yo wɛtɛɛ, yɛ be yo sa i nuan su.’—Galasifuɛ Mun 5:22, 23.

21. ?Ngue like yɛ ɔ́ úka ɔ naan ɔ nzuɛn’n w’a jɔ Ɲanmiɛn klun ɔn?

21 Biblu’n nun kannganlɛ nin i nun like suanlɛ titi’n, ɔ́ yó maan á yí nzuɛn nga be jɔ Ɲanmiɛn klun’n be nglo. Kpɛkun, kɛ á súan like nga Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ a yo’n, á kwlá bú akunndan nga Ɲanmiɛn bu’n wie. (Ezai 30:20, 21) Sɛ a mian ɔ ɲin yo naan ɔ Zoova klolɛ’n uka su’n, á kló kpa kɛ ɔ mɛn dilɛ wafa’n ɔ jɔ Ɲanmiɛn klun kusu.

22. ?Sɛ wafa nga a di ɔ mɛn’n ɔ jɔ Ɲanmiɛn klun’n, ngue yɛ i sɔ’n ɔ́ yó ɔ?

22 Kɛ ɔ ko yo naan ɔ mɛn dilɛ wafa’n w’a jɔ Ɲanmiɛn klun’n, ɔ fata kɛ a kplin ɔ ɲin. Biblu’n kle kɛ ɔ fata kɛ e wla e nzuɛn laa’n i ase naan e fa nzuɛn uflɛ’n. (Kolɔsfuɛ Mun 3:9, 10) Ndɛ nga Famiɛn Davidi kɛnnin i Zoova i mmla’n be su’n yɛ: ‘Sran ng’ɔ fa be su’n, ɔ ɲan be su mmlusuɛ.’ (Jue Mun 19:12) Ɔ kusu á wá wún i kɛ mɛn dilɛ wafa ng’ɔ jɔ Ɲanmiɛn klun’n, ɔ man mmlusuɛ kpanngban. Sɛ a yo sɔ kusu’n, á tɛ́ Satan i suɛn tɔnlɛ’n su kpɛkun á yó maan Zoova klun jɔ́!

^ ndɛ kpɔlɛ 16 I sɔ’n kleman kɛ Satan sie be nga be tanndan ɔ ɲrun’n sa trele. Sanngɛ, Satan yɛ ɔ sie mɛn nga ɔ, kpɛkun ɔ le ta dan kpa mɛn wunmuan’n su. (2 Korɛntfuɛ Mun 4:4; 1 Zan 5:19) I sɔ ti’n, ɔ fata kɛ a si kɛ mɛn dilɛ wafa nga ɔ jɔ Ɲanmiɛn klun’n, ɔ su jɔman sran kpanngban be klun. Ɔ maan wie’m bé tánndan ɔ ɲrun.