Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

?Ngue yɛle “Babilɔni klɔ dan’n”?

?Ngue yɛle “Babilɔni klɔ dan’n”?

SA NGLO YILƐ fluwa nun’n, ndɛ mma wie’m be kan ninnge wie mɔ be ti nzɔliɛ ninnge’m be ndɛ. (Sa Nglo Yilɛ 1:1) I wie yɛle bla mɔ be klɛli dunman “Babilɔni klɔ dan’n,” i ngban su’n. Bla sɔ’n ti “sran kpanngban, nin mɛnmɛnfuɛ mun” be su. (Sa Nglo Yilɛ 17:1, 5, 15) Kɛ mɔ bla jrɛiin kun kwlá yomɛn i sɔ like’n ti’n, i sɔ’n kle kɛ Babilɔni klɔ dan’n ti nzɔliɛ like. ?Sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn, ngue like yɛ ɔ ti i nzɔliɛ ɔ?

Sa Nglo Yilɛ 17:18 se kɛ bla kunngba sɔ m’ɔ ti nzɔliɛ like’n, yɛle ‘klɔ dan m’ɔ sie asiɛ’n su famiɛn mun’n.’ Ndɛ mma ‘klɔ’n,’ ɔ kle kɛ sran kpanngban be o anuannzɛ kun nun. Kɛ mɔ “klɔ dan” sɔ’n “sie asiɛ’n su famiɛn mun’n” ti’n, bla mɔ be flɛ i Babilɔni klɔ dan’n, ɔ ti anuannzɛ dan kun mɔ i kwlalɛ’n ju asiɛ’n  i lika kwlaa ɔ. Ɔ maan, ɔ ti asiɛ wunmuan’n sufuɛ’m be sielɛ wafa kun. ?Sanngɛ mɛn’n i sielɛ wafa benin ɔn? Ɲanmiɛn sulɛ nun mɛn’n i sielɛ wafa liɛ’n niɔn. Nian wafa nga Sa Nglo Yilɛ fluwa’n nun ndɛ wie’m be kle i sɔ liɛ’n.

Sran sielɛ’n, ɔ kwla yo politiki nun annzɛ aata dilɛ nun, annzɛ kusu Ɲanmiɛn sulɛ nun. Bla mɔ be flɛ i Babilɔni klɔ dan’n, ɔ kwlá yoman politiki nun mɛn’n i sielɛ wafa’n, afin Ɲanmiɛn Ndɛ’n waan ‘asiɛ’n su famiɛn mun’ mɔ yɛle mɛn’n nun politikifuɛ mun’n, “be nin i be lali.” Kɛ be se kɛ ɔ nin asiɛ’n su mɛn siefuɛ’m be lali’n, i sɔ’n yɛle kɛ ɔ nin be trali aenguɛ, kpɛkun ɔ yoli like kwla ng’ɔ kwla yo’n naan w’a ɲan kwlalɛ naan w’a sie be. I sɔ’n ti yɛ be flɛ i ‘tekle bla dan’n,’ niɔn.Sa Nglo Yilɛ 17:1, 2; Zak 4:4.

Babilɔni klɔ dan’n kwlá yoman aata dilɛ nun mɛn’n i sielɛ wafa’n kusu, afin kɛ bé wá núnnún i’n, ‘asiɛ’n su aata difuɛ mun’ mɔ be ti mɛn’n nun aata dilɛ’n i nzɔliɛ’n, bé sún i. I kpa’n bɔbɔ, asiɛ’n su famiɛn mun nin aata difuɛ mun bé ‘jrán mmua lɔ’ yɛ bé níɛn i ɔ. (Sa Nglo Yilɛ 18:3, 9, 10, 15-17) Ɔ maan, ɔ ti weiin kɛ Babilɔni klɔ dan’n timan politiki nun annzɛ aata dilɛ nun mɛn’n i sielɛ wafa kun, sanngɛ ɔ ti Ɲanmiɛn sulɛ nun mɛn’n i sielɛ wafa kun.

Like nga ɔ kle ekun kɛ Babilɔni klɔ dan’n ti Ɲanmiɛn sulɛ nun like’n, yɛle ndɛ m’ɔ se kɛ ɔ fɛ i ‘bae’ dilɛ’n laka nvlenvlefuɛ’m be kwlaa’n. (Sa Nglo Yilɛ 18:23) Kɛ mɔ bae dilɛ kwlaa fin mmusu mun’n ti’n, sɛ Biblu’n se kɛ Babilɔni klɔ dan’n ti ‘mmusu nin tete anunman mɔ sran’m be kpɔ be’n be sua’n,’ i sɔ’n boman e nuan. (Sa Nglo Yilɛ 18:2; Mmla’n 18:10-12) Kɛ mɔ mɛn sielɛ wafa sɔ’n ɔ fɛ i ɲin ci Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n i tɛtɛ kpa’n ti’n, ɔ kle ‘Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ mun’ nin ‘Ɲanmiɛn i sran mun’ be yalɛ. (Sa Nglo Yilɛ 18:24) I kpa bɔbɔ’n, kɛ mɔ Babilɔni klɔ dan’n ɔ kpɔ Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n i dan’n ti’n, ɔ kle ‘be nga be lafi Zezi su’n’ be yalɛ tɛtɛ kpa, kpɛkun ɔ kun be bɔbɔ. (Sa Nglo Yilɛ 17:6) Ɔ maan, bla sɔ mɔ be flɛ i Babilɔni klɔ dan’n, ɔ ti mɛn wunmuan’n nun Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga be timan su’n’n mɔ be fa sie sran mun’n, be nzɔliɛ. Ɲanmiɛn sulɛ wafa kwlaa nga ɔ fɛ i ɲin ci Ɲanmiɛn Zoova’n, ɔ o i sɔ mɛn’n i sielɛ wafa’n nun wie.