Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

NDƐ TRE NSO

E awlɛn su sran nga be wuli’n be su like kpa mɔ e wla o su’n

E awlɛn su sran nga be wuli’n be su like kpa mɔ e wla o su’n
  • ?Ngue ti yɛ e si kɛ bé cɛ́n be nga be wuli’n sakpa ɔ?

  • ?Be nga be wuli’n be cɛnlɛ’n, ɔ ti Zoova i sɛ?

  • ?Wan mun yɛ bé cɛ́n be ɔ?

1-3. ?Kpɔfuɛ benin yɛ ɔ fuan e kwlaa ɔ? ?Yɛ ngue ti yɛ like nga Biblu’n kle’n i su akunndan bulɛ’n cici e wla ɔ?

WIE NUN ɔn, a su wanndi ɔ kpɔfuɛ wlɛfuɛ wie ɲrun. I wunmiɛn’n tra ɔ liɛ’n lele, kpɛkun wanndilɛ’n nun kusu’n, a tomɛn i. A si kɛ ɔ siman sran aunnvuɛ, afin w’a dun mmua kun ɔ janvuɛ wie mun ɔ ɲrun. Kɛ á mían ɔ ɲin kpa kɛ á wánndi ndɛndɛ kpa naan w’a kpɔci i’n, nn blɛ li yɛ ɔ su mantan ɔ koko kpa ɔ. Ɔ ti kɛ ɔ liɛ’n w’a wie mlɔnmlɔn sa. Kpɛkun á nían ɔn, sran kun yɛ w’a bo nun yɛ. Ɔ su ba ɔ delɛ. Ɔ kpɔfuɛ’n i wunmiɛn’n jumɛn i liɛ’n nun mlɔnmlɔn, kpɛkun ɔ se ɔ kɛ ɔ́ úka ɔ. Nian kɛ w’a fite nun klanman ɔn!

2 Sɛ é kwlá sé’n, i sɔ kpɔfuɛ’n wie su fuan ɔ. Kpɔfuɛ sɔ’n fuan e kwlaa. Kɛ nga e fa wunnin i ndɛ tre nga ɔ sinnin icra’n i nun sa’n, Biblu’n se kɛ wie’n ti e kpɔfuɛ. E nun wie fi kwlá kpɔcimɛn i. E kpɔfuɛ sɔ’n w’a de e nun sunman lika e awlɛn su sran mun e sa nun. Sanngɛ, Zoova le tinmin tra wie’n lele. Ɔ ti e Defuɛ mɔ w’a dun mmua kle kɛ ɔ kwla e kpɔfuɛ sɔ’n, kpɛkun ɔ klo e. Ɔ seli e kɛ ɔ́ núnnún wie’n m’ɔ ti e kpɔfuɛ’n mlɔnmlɔnmlɔn. Biblu’n kle kɛ: ‘Ɲanmiɛn maan ɔ́ tíɛ i kpɔfuɛ’m be kwlaa be su, be kwlaa be nun kasiɛnfuɛ’n yɛle wie’n.’ (1 Korɛntfuɛ Mun 15:25, 26) Nanwlɛ, i sɔ’n ti ndɛ fɛ o!

3 Kɛ wie’n m’ɔ ti e kpɔfuɛ’n ɔ kun sran kun mɔ e si i’n, wafa nga i sɔ’n yo e’n, maan e dun mmua fa e ɲin sie i sɔ liɛ’n su e nian. Sɛ e yo i sɔ’n, ɔ́ úka e naan y’a wun like kun m’ɔ man e aklunjuɛ dan kpa’n i wlɛ. Ɔ bɔbɔ nian, Zoova tali nda kɛ be nga be wuli’n bé trán asiɛ’n su wa ekun. (Ezai 26:19) Zoova maan bé sá be sin asiɛ’n su wa. I sɔ’n yɛ ɔ ti sran cɛnlɛ mɔ e wla o su’n niɔn.

KƐ E AWLƐN SU SRAN KO WU’N

4. (a) ?Kɛ Zezi i awlɛn su sran wuli’n, ngue ti yɛ wafa ng’ɔ yoli’n ɔ kle e wafa nga Zoova bu wie’n niɔn? (b) ?Janvuɛ kpa benin yɛ Zezi trali ɔ?

4 ?Ɔ awlɛn su sran w’a wu le? Ɔ kwla yo ɔ kɛ sunlɛ nin awlabɔɛ’n su wieman le sa. Blɛ sɔ nun’n, ɔ fata kɛ e kunndɛ fɔnvɔlɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun. (Kanngan 2 Korɛntfuɛ Mun 1:3, 4 nun.) Biblu’n uka e naan y’a wun wafa nga Zoova nin Zezi be bu wie’n. Kɛ e sran wu’n, awlabɔɛ ng’ɔ tɔ e su’n, Zezi m’ɔ fɛ i Si’n like kwlaa nun’n, ɔ si i sɔ awlabɔɛ’n. (Zan 14:9) Titi kɛ Zezi tú ajalɛ kɔ́ Zerizalɛmu’n, ɔ ko wun Lazar nin i niaan bla Mali nin Marti mɔ be tran Betani’n m’ɔ o Zerizalɛmu wun koko lɛ’n, be wun. Be ti Zezi i janvuɛ kpa. Biblu’n se kɛ: ‘Zezi klo Marti nin i niaan bla yɛ Lazar be sa.’ (Zan 11:5) Sanngɛ, kɛ nga e fa wunnin i ndɛ tre nga ɔ sinnin icra’n i nun sa’n, Lazar wuli.

5, 6. (a) ?Kɛ Zezi ko wunnin Lazar i osufuɛ nin i janvuɛ mun mɔ be su sun’n, ngue yɛ ɔ yoli ɔ? (b) ?Ngue ti yɛ Zezi i sunlɛ’n wla e fanngan ɔn?

5 ?Kɛ Zezi i janvuɛ’n wuli’n, i sɔ’n yoli i sɛ? Biblu’n kle kɛ, kɛ Zezi jú lɔ’n, nn Lazar i osufuɛ mun nin i janvuɛ’m be su sun i. Kɛ Zezi wunnin be’n, nanwlɛ i sɔ’n yoli i ya dan. I ‘awlɛn’n kpɛli i klun, i wun yo i ɲɛiin.’ I sin’n, Biblu’n se kɛ: ‘Zezi sunnin.’ (Zan 11:33, 35) ?Kɛ mɔ Zezi sunnin’n ti’n, i sɔ’n kle kɛ i wla nunman like fi su kun? Ɔ timan sɔ mlɔnmlɔn. I kpa’n bɔbɔ Zezi si kɛ abonuan sa dan kun su wa yo. (Zan 11:3, 4) Sanngɛ, wie’n i ya m’ɔ yo sran’n ɔ nin i su awlabɔɛ’n be kannin Zezi i awlɛn’n.

6 Sɛ e niɛn i kpa’n, Zezi i sunlɛ’n wla e fanngan. Afin i sɔ’n kle e kɛ Zezi nin i Si Zoova be kpɔ wie’n. Sanngɛ, Ɲanmiɛn Zoova i sa kwla e kpɔfuɛ sɔ’n! Maan e nian like nga Ɲanmiɛn maan Zezi yoli’n.

“LAZAR, FITE!”

7, 8. ?Ngue ti yɛ sɛ e bu klɔ sran akunndan’n e kwla se kɛ Lazar liɛ’n w’a wie mlɔnmlɔn ɔn? ?Sanngɛ ngue yɛ Zezi yoli ɔ?

7 Be sieli Lazar yɔbuɛ buɛ kun nun. Kpɛkun Zezi seli sran’m be kɛ be yi yɔbuɛ nga ɔ tannin buɛ’n i ɲrun’n. Marti w’a kplinman su, afin kɛ mɔ be sieli Lazar w’a di cɛn nnan’n ti’n, i saka’n su kpɛ. (Zan 11:39) ?Sɛ e bu klɔ sran akunndan’n, e su seman kɛ Lazar liɛ’n w’a wie mlɔnmlɔn?

Lazar i cɛnlɛ’n ti sran’m be dili aklunjuɛ dan. —Zan 11:38-44

8 Sran’m be kondoli yɔbuɛ nga ɔ kata buɛ’n i ɲrun’n, kpɛkun Zezi kpannin kekle kpa kɛ: “Lazar, fite!” ?Ngue sa yɛ ɔ juli ɔ? ‘Bian m’ɔ wuli’n fiteli.’ (Zan 11:43, 44, NW) Ɔ bɔbɔ nian kɛ sran nga be o lɔ’n be klun jɔli dan kpa ɔ! Be kwlaa nga Lazar ti be sinma yasua’n, annzɛ be osufuɛ’n, annzɛ kusu be janvuɛ’n, annzɛ be mantanfuɛ’n, be si kɛ ɔ wuli. Sanngɛ kusu’n, be awlɛn su sran sɔ’n yɛ ɔ jin be afiɛn ekun yɛ. Atrɛkpa’n, ɔ yoli be kɛ lafilɛ nun like sa. Atrɛkpa be nun kpanngban be tɔli Lazar nun aklunjuɛ su. Nian kɛ Ɲanmiɛn nin Zezi be kwlali wie’n i mlɔnmlɔn ɔn!

Eli cɛnnin angbeti bla kun i wa’n. —1 Famiɛn Mun 17:17-24.

9, 10. (a) ?Wafa sɛ yɛ Zezi kleli tinmin mɔ Zezi fa cɛnnin Lazar’n i finwlɛ’n niɔn? (b) ?Biblu’n nun sran cɛnlɛ ndɛ’m be nun kannganlɛ’n i su mmlusuɛ benin yɛ e kwla ɲɛn i ɔ?

9 Zezi w’a seman kɛ i bɔbɔ i fanngan nun ti yɛ ɔ yoli abonuan sa sɔ’n niɔn. Kwlaa naan w’a flɛ Lazar’n, ɔ kleli weiin kɛ sran cɛnlɛ’n fin Zoova. (Kanngan Zan 11:41, 42 nun.) Nán blɛ sɔ’n nun ngunmin yɛ Zoova fɛli i tinmin’n cɛnnin sran ɔn. I li bɔɔ Lazar i cɛnlɛ’n ti sran cɛnlɛ fa ngwlan nga Ɲanmiɛn Ndɛ’n kan be ndɛ’n be nun kun. * Ndɛ sɔ’m be kannganlɛ nin be su like suanlɛ’n yo fɛ dan. Be kle e kɛ Zoova kpaman sran nun. Afin sran nga be cɛnnin be’n, i gbanflɛn nin talua o, i sran kpɛnngbɛn o, i yasua nin bla o, i Izraɛlifuɛ o, i be nga be timan Izraɛlifuɛ bɔbɔ o, be kwlaa be o nun. Aklunjuɛ dilɛ nga be kan be ndɛ Biblu’n i bue sɔ’m be nun’n, ɔ ti dan o! I wie yɛle kɛ, kɛ Zezi cɛnnin talua kaan kun m’ɔ fɛli i mɛnnin i si’n nin i nin’n, “be nuan boli be wun dan kpa.” (Mark 5:42) Nanwlɛ, aklunjuɛ nga Zoova maan be dili’n, be wla su fiman su le.

Akoto Piɛli cɛnnin Dɔrkasi m’ɔ ti Klistfuɛ bla’n. —Sa Nga Be Yoli’n 9:36-42.

10 I yo, be nga Zezi cɛnnin be’n be wa wuli ekun. ?Sanngɛ, i sɔ’n kle kɛ be cɛnlɛ’n yoli ngbɛn? Cɛcɛ. Biblu’n nun ndɛ sɔ’m be kle e nanwlɛ ndɛ cinnjin wie mun, kpɛkun be yo maan e wla o like kun su.

LIKE NGA BIBLU’N NUN SRAN CƐNLƐ NDƐ’M BE KLE E’N

11. ?Wafa sɛ yɛ Lazar i cɛnlɛ ndɛ’n uka e naan y’a wun i kɛ ndɛ nga ɔ o Akunndanfuɛ’n 9:4, 5 nun’n ti nanwlɛ sakpa ɔ?

11 Biblu’n kle kɛ be nga b’a wu’n “be wunman sa fi wlɛ.” (Akunndanfuɛ’n 9:4, 5) Lazar i su ndɛ’n ɔ kle i sɔ liɛ’n weiin. ?Kɛ be cɛnnin Lazar’n, ɔ kannin ɲanmiɛn su lɔ’n i ndɛ naan sran’m be wun w’a ɲrɛnɲrɛn be? ?Annzɛ kusu, ɔ kannin sin fɛtɛ wie ndɛ fa wlali sran’m be srɛ? Cɛcɛ, Lazar w’a kɛnmɛn i sɔ ndɛ Biblu’n nun mlɔnmlɔn. Ɔ dili cɛn ba nnan wie’n nun. Blɛ sɔ’n nun’n w’a ‘wunman sa fi wlɛ.’ Ɔ maan kɛ Lazar wuli’n, ɔ ti kɛ ɔ su lafi sa.—Zan 11:11.

12. ?Ngue ti yɛ e kwla lafi su kpa kɛ Lazar i cɛnlɛ’n ti nanwlɛ sakpa ɔ?

12 Lazar i cɛnlɛ ndɛ’n kle e ekun kɛ sran cɛnlɛ’n ti nanwlɛ ndɛ sakpa, nán gblɛ ndɛ mlɔnmlɔn ɔn. Sran kpanngban be ɲin bo lɛ yɛ Zezi cɛnnin Lazar ɔ. Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛn’m b’a siman atrɛ sɔ mɔ Zezi yili’n i su akplowa. I kpa’n bɔbɔ be seli kɛ: “?É yó bian [Zezi] nga sɛ? Afin ɔ yi atrɛ kpanngban.” (Zan 11:47) Sran kpanngban be ko niannin Lazar mɔ be cɛnnin i’n. I sɔ’n ti’n, be nun kpanngban be lafili Zezi su. Lazar i cɛnlɛ’n ti be wunnin i weiin kɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ sunmannin Zezi ɔ. I sɔ liɛ’n yoli weiin dan ti’n, Zuifu’m be Ɲanmiɛn sulɛ wafa’m be su kpɛnngbɛn klunwifuɛ’m be cicili kɛ bé kún Zezi nin Lazar.—Zan 11:53; 12:9-11.

13. ?Ngue like yɛ e kwla jran su e se kɛ Zoova kwla cɛn be nga be wuli’n sakpasakpa ɔ?

13 ?Sɛ e lafi su kɛ sran cɛnlɛ’n ti nanwlɛ’n, i sɔ’n ti sinnzin like? Cɛcɛ, afin Zezi seli kɛ cɛn wie lele’n, “be kwlaa nga be o ndia nun’n [mɔ Ɲanmiɛn i wla w’a fiman be su’n],” bé cɛ́n be. (Zan 5:28) Nán ɔ wla fi su kɛ Zoova yɛ ɔ ti like kwlaa nga be lo wunmiɛn’n be Yifuɛ’n niɔn. ?Ɔ maan sɛ be se kɛ Zoova kwla yi ninnge nga be lo wunmiɛn mun ekun’n, ɔ nin i fata kɛ i sɔ’n bo e nuan? Nanwlɛ, i sɔ’n kwlaa fin Zoova i wla m’ɔ́ kpɛ́n sran’m be su’n. ?I wla kwla kpɛn e awlɛn su sran nga be wuli’n be su? Nzraama kpanngban kpa nga be o ɲanmiɛn su lɔ’n mɔ be kwlá kaman be’n, Ɲanmiɛn fa be dunman’n flɛ be kunngunngun. (Ezai 40:26) Ɔ maan, Ɲanmiɛn Zoova i wla kwla kpɛn e awlɛn su sran nga be wuli’n be like kwlaa su, kpɛkun be ɔ kwla yo maan be sa be sin nguan nun ekun.

14, 15. ?Kɛ nga Zɔbu fa kannin’n sa’n, ngue like yɛ ɔ kle kɛ Zoova kunndɛ kɛ ɔ́ cɛ́n sran mun ɔn?

14 Biblu’n kle kɛ sran cɛnlɛ’n ti Zoova i cinnjin kpa. ?Wafa sɛ yɛ e kwla si sɔ ɔ? Zɔbu m’ɔ ti sran kpa’n, ɔ seli kɛ: ‘Sɛ ɔ ti kɛ sran wu ɔ ɔ ba’n, nn ń trán ḿ mínndɛ.’ Zɔbu su kan ndia nun tranlɛ lele blɛ nga Ɲanmiɛn i wla wá kpɛ́n i su’n i ndɛ. Ɔ seli Zoova kɛ: ‘Kpɛkun blɛ nga a kleli kɛ sɛ ɔ ju ɔ á wún min’n, sɛ ɔ ju naan a flɛ min’n ń sró, afin n ti ɔ sa nuan like.’—Zɔb 14:13-15.

15 Ɔ bɔbɔ nian! Kɛ mɔ be nga be wuli’n be ti Zoova i sa nuan like’n ti’n, ɔ kunndɛ kpa kɛ ɔ́ cɛ́n be. ?I sɔ liɛ’n, ɔ guaman ɔ awlɛn su nzue? ?Sanngɛ, sran’m be cɛnlɛ sɔ’n, ɔ́ yó sɛ? ?Wan mun yɛ bé cɛ́n be ɔ? ?Yɛ nin yɛ bé cɛ́n be ɔ?

“BE KWLAA NGA BE O NDIA NUN’N”

16. ?Mɛn’n i wafa benin nun yɛ be nga bé cɛ́n be’n bé trán ɔn?

16 Biblu’n nun sran cɛnlɛ ndɛ’m be kle e ɲrun lɔ sran cɛnlɛ’n i su ninnge kpanngban. Be nga be cɛnnin be’n, be nin be awlɛn su sran’m be trannin ekun. Kɛ e ɲrun lɔ sran cɛnlɛ’n ɔ́ yó sɔ ɔ, sanngɛ i liɛ’n, ɔ́ yó kpa trá laa liɛ’n. Kɛ nga e wunnin i ndɛ tre 3 nun’n sa’n, Ɲanmiɛn waan asiɛ wunmuan’n káci mɛn klanman. I sɔ ti’n, be nga bé cɛ́n be’n, be su tranman mɛn mɔ alɛ dilɛ’n, ɔ nin sran kunlɛ’n, ɔ nin tukpaciɛ’n be tru nun kpokpaa’n i nun kun. Bé kwlá trán fɔundi nin aklunjuɛ nun mɛn sɔ’n nun tititi.

17. ?Sran’m be cɛnlɛ’n jú nin?

17 ?Wan mun yɛ bé cɛ́n be ɔ? Zezi seli kɛ: ‘Be kwlaa nga be o ndia nun’n [mɔ Ɲanmiɛn i wla w’a fiman be su’n], bé tí i [Zezi] nɛn, yɛ bé fín ndia’n nun fíte.’ (Zan 5:28, 29) I kunngba’n, Sa Nglo Yilɛ 20:13 se kɛ: ‘Be nga be wuli mɔ be o jenvie’n nun’n, ɔ yi be mannin. Be nga be o wie’n nin blɔlɔ’m be sa nun’n, be yi be mannin.’ Glɛki nun ndɛ mma nga be kacili i Wawle’n nun kɛ ‘Blɔlɔ’n’ yɛle Ndia. (Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n i nun ndɛ ?Ngue yɛle blɔlɔ nga be kɛn i ndɛ Biblu’n nun’n? nun.) Lika sɔ mɔ be sieli sran kwlaa nga be wuli’n, ɔ́ ká ngbɛn. Afin sran kpanngban nga be sieli be nun’n, bé cɛ́n. Akoto Pɔlu seli kɛ: “Sran kpa mun o, sran tɛ mun o, bé cɛ́n.” (Sa Nga Be Yoli’n 24:15) ?Ndɛ sɔ’n i bo’n yɛle benin?

Mɛn Klanman’n nun’n, bé cɛ́n be nga be wuli’n naan be nin be awlɛn su sran’m be tran ekun.

18. ?Wan mun yɛle “sran kpa” mɔ bé cɛ́n be’n? ?Yɛ ta benin yɛ sran cɛnlɛ’n le i ɔ su ɔ?

18 “Sran kpa” sɔ’m be nun wie yɛle be nga be trannin asiɛ’n su kwlaa naan Zezi w’a ba’n, mɔ e kanngan be su ndɛ Biblu’n nun’n. An kwla bu Nowe nin Abraamu, ɔ nin Sara, ɔ nin Moizi, ɔ nin Riti, ɔ nin Ɛstɛli, ɔ nin sran kpanngban uflɛ ekun be akunndan. Ebre Mun ndɛ tre 11 kan yasua nin bla sɔ mɔ be lafili Ɲanmiɛn su tankaan’n, be ndɛ. “Sran kpa” mun be nun wie ekun yɛle e blɛ su Zoova sufuɛ mun. Sran cɛnlɛ mɔ e lafi su’n ti’n, wie’n kunman e srɛ.—Ebre Mun 2:15.

19. ?Wan mun yɛle “sran tɛ” mun? ?Yɛ ngue wun atin yɛ Zoova man be ɔ?

19 ?Yɛ sran nga b’a suman Zoova afin b’a simɛn i’n, be liɛ’n yó sɛ? Be wla su fiman “sran tɛ” kpanngban sɔ’m be su. Bé cɛ́n be wie kusu, kpɛkun bé súan Ɲanmiɛn Kpli’n i silɛ naan b’a su i. Afuɛ akpi’n nun’n, bé cɛ́n be nga be wuli’n, kpɛkun be nin be nga be lafili Ɲanmiɛn su’n mɔ be kali asiɛ’n su’n bé sú Zoova likawlɛ. Blɛ sɔ’n yó ɲɛnmɛn. Blɛ sɔ’n yɛ Biblu’n flɛ i Jɔlɛ Dilɛ Cɛn’n niɔn. *

20. ?Ngue yɛle Zeɛni’n? ?Yɛ wan mun yɛ be kɔ lɔ ɔ?

20 ?Sanngɛ, i sɔ’n kle kɛ bé cɛ́n be kwlaa nga be trannin asiɛ’n su’n? Cɛcɛ. Biblu’n kle kɛ be nga be wuli’n be wie’m be o Zeɛni’n nun. Biblu wie’m be nun’n be kacili ndɛ mma “Zeɛni’n” kɛ “ɲrɛnnɛn lika.” (Lik 12:5) Atrɛkpa dunman Zeɛni’n ɔ fin wla blo guawlɛ m’ɔ o Zerizalɛmu klɔ’n i sin lɛ’n i dunman’n. Be yra sran nga be wuli’n ɔ nin wla mun lika sɔ’n nun. Be nga be nin sielɛ nin cɛnlɛ fataman’n, yɛ be fa be fuɛn’n yi i lɔ ɔ. Ɔ maan Zeɛni’n ti wie mɔ be wu ɔ be cɛnman’n i nzɔliɛ. Kannzɛ bɔɔ Zezi dí be nga be ɲin o su nin be nga be wuli’n be jɔlɛ’n, sanngɛ jɔlɛ dilɛ’n i kasiɛn su’n ɔ o Zoova bɔbɔ sa nun. (Sa Nga Be Yoli’n 10:42) Klunwifuɛ mun nin be nga be kunndɛman kɛ bé káci be ayeliɛ tɛ’n mlɔnmlɔn’n, ɔ su cɛnman be.

BE NGA BÉ CƐ́N BE MƆ BÉ KƆ́ ƝANMIƐN SU LƆ’N

21, 22. (a) ?Sran cɛnlɛ’n i wafa uflɛ ekun yɛle benin? (b) ?Sran klikli nga be cɛnnin i m’ɔ kacili aolia nun sran’n yɛle wan?

21 Biblu’n kan sran cɛnlɛ kun ekun ndɛ. Yɛle be nga bé cɛ́n be mɔ bé káci aolia nun sran bé kó trán ɲanmiɛn su lɔ’n. Kpɛ kunngba cɛ yɛ be kwla wun sran cɛnlɛ wafa sɔ’n Biblu’n nun ɔn. I sɔ’n yɛle Zezi Klist i cɛnlɛ liɛ’n.

22 Zezi m’ɔ kacili sran’n, kɛ be kunnin i’n, Zoova w’a kplinman su kɛ i Wa nanwlɛfuɛ’n ka Ndia’n nun. (Jue Mun 16:10; Sa Nga Be Yoli’n 13:34, 35) Ɲanmiɛn cɛnnin Zezi. Sanngɛ, w’a cɛnmɛn i kɛ klɔ sran sa. Akoto Pɔlu seli kɛ, kɛ bé wlá Zezi i ase nn ɔ le “klɔ sran wunnɛn.” Sanngɛ kɛ be cɛnnin i’n, ɔ ɲannin “aolia nun wunnɛn.” (1 Korɛntfuɛ Mun 15:42-50) Nanwlɛ, i sɔ’n yoli abonuan sa dan. Zezi kacili aolia nun sran m’ɔ le kwlalɛ dan’n! (1 Korɛntfuɛ Mun 15:3-6) Aɲrunɲan sran cɛnlɛ sɔ’n i klikli’n yoli Zezi liɛ. Sanngɛ, nɛ́n i ngunmin yɛ sran cɛnlɛ wafa sɔ’n ɔ́ yó i liɛ ɔ.— Zan 3:13.

23, 24. ?Wan mun yɛ be o Zezi i ‘bua akpasua kaan’n’ nun ɔn? ?Yɛ be ti sran nɲɛ?

23 Kɛ mɔ Zezi si kɛ ɔ ka kaan ɔ́ sɛ́ i sin ɲanmiɛn su lɔ’n ti’n, ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ mɔ b’a kpɔcimɛn i’n kɛ ɔ́ kɔ́ ‘kó síesíe lika’ mán be. (Zan 14:2) Zezi seli kɛ be nga bé kɔ́ ɲanmiɛn su lɔ’n be ti i “bua akpasua kaan kun.” (Lik 12:32) ?Klistfuɛ kpa nɲɛ yɛ be ti akpasua kaan sɔ’n i nunfuɛ ɔ? Sa Nglo Yilɛ 14:1 nun akoto Zan seli kɛ: ‘Kɛ n toli min ɲin’n, ń nían ɔn, Bua gbanflɛn’n jin Siɔn Oka’n su, ɔ nin sran akpiakpi ya sran akpiakpi ablanan nin nnan (144.000) mɔ i dunman’n nin i Si dunman’n klɛ be ngban su’n be yɛ be o lɛ ɔ.’

24 Klistfuɛ 144.000 nga Zezi i akoto mɔ b’a kpɔcimɛn i le’n be o nun’n, bé cɛ́n be kɛ be ko tran ɲanmiɛn su lɔ. ?Blɛ benin nun yɛ bé cɛ́n be ɔ? Akoto Pɔlu waan blɛ nga nun mɔ Klist fá kwlalɛ’n yɛ i sɔ’n jú ɔ. (1 Korɛntfuɛ Mun 15:23) Kɛ nga á wá wún i ndɛ tre 9 nun’n sa’n, e o blɛ sɔ’n nun. Ɔ maan, be nun kunngun nga be te o asiɛ’n su’n, kɛ be wu cɛ’n be ka lɛ be cɛn be naan b’a ko tran ɲanmiɛn su lɔ. (1 Korɛntfuɛ Mun 15:51-55) Sanngɛ, sran’m be dan lika be lafi su kɛ, sɛ be cɛn be’n, bé trán asiɛ m’ɔ́ káci Mɛn Klanman’n i su.

25. ?Ngue like yɛ é wá wún i ndɛ tre nga ɔ́ bá lɛ’n nun ɔn?

25 Nanwlɛ, Zoova wá kwlá wie’n m’ɔ ti e kpɔfuɛ’n sakpa’n, kpɛkun be su wunmɛn i osu kun mlɔnmlɔn! (Kanngan Ezai 25:8 nun.) Sanngɛ, a kwla usa ɔ wun kɛ: ‘?Ngue yɛ be nga bé cɛ́n be kɛ be ko tran ɲanmiɛn su lɔ’n bé kó yó i lɔ ɔ?’ Bé kó yó ɲanmiɛn su lɔ Sielɛ Blɛ ɲɛnmɛn’n i nunfuɛ. Ndɛ tre nga ɔ́ bá lɛ nun’n, é wá súan awa sɔ’n i su like.

^ ndɛ kpɔlɛ 19 Sɛ a kunndɛ kɛ á sí Jɔlɛ Dilɛ Cɛn’n ɔ nin like nga ɔ taka su’n, be su ninnge wie mun ekun’n, nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n i nun ndɛ ?Ngue yɛle Jɔlɛ Dilɛ Cɛn’n? nun.