Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

Mɛsi’n mɔ be seli kɛ ɔ́ bá’n yɛle Zezi Klist

Mɛsi’n mɔ be seli kɛ ɔ́ bá’n yɛle Zezi Klist

KƐ Ɔ ko yo naan y’a wun Mɛsi’n i wlɛ’n ti’n, Ɲanmiɛn Zoova fɛli i nuan ndɛ’n wlɛli i nuan ijɔfuɛ kpanngban be nuan naan b’a kan Defuɛ sɔ mɔ be seli kɛ ɔ́ bá’n, i awuliɛ’n, ɔ nin i junman’n, ɔ nin i  wie’n be ndɛ. Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be ndɛ sɔ mɔ be o Biblu’n nun’n, be kpɛnnin su Zezi Klist i lika. Wafa nga be kpɛnnin su sɛsɛsɛ’n, ɔ ti abonuan. Kɛ ɔ ko yo naan y’a wun i sɔ liɛ’n i wlɛ’n, maan e nian Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be ndɛ wie mɔ be kɛnnin i Mɛsi’n i awuliɛ’n su’n, ɔ nin i ba kaan nun’n i su.

 Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Ezai seli kɛ Mɛsi’n, ɔ́ yó Famiɛn Davidi i afinliɛ nunfuɛ. (Ezai 9:6) Zezi kusu ti Davidi i afinliɛ nunfuɛ.Matie 1:1, 6-17.

Mise m’ɔ ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ kun ekun’n, ɔ seli kɛ bé wú ba sɔ’n m’ɔ́ wá káci famiɛn’n, ‘Bɛtleɛmu-Efrata,’ lɔ. (Mise 5:1) I nun mɔ bé wú Zezi’n, Bɛtleɛmu klɔ’m be ti nɲɔn Izraɛli nvle’n nun. Kun o Nazarɛti klɔ m’ɔ o nvle’n i nglo lɔ lika nun’n, i wun koko lɛ. Kpɛkun kun ekun o Zerizalɛmu klɔ m’ɔ o Zida akpasua’n nun’n, i wun koko lɛ wie. Bɛtleɛmu klɔ m’ɔ o Zerizalɛmu klɔ’n i wun koko lɛ’n, yɛ laa be flɛ i Efrata’n niɔn. Kɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be fa kannin’n sa’n, klɔ sɔ’n su yɛ be wuli Zezi ɔ!Matie 2:1.

Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ kun ekun seli kɛ bé sé Ɲanmiɛn i Wa’n ‘kɛ ɔ jao Ezipti lɔ bla.’ I nun mɔ Zezi te yo bakan’n, be fɛli i ɔli Ezipti lɔ. Kɛ Erɔdu wuli’n, be fali Zezi sɛli i sin. Ɔ maan, Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n i ndɛ nga ɔ kannin’n, ɔ kpɛnnin su.Oze 11:1; Matie 2:15.

Blɛ’n i jajalɛ nga be flɛli i kɛ “Mɛsi’n i ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kannin’n” nun’n, ndɛ akpasua “Ɲanmiɛn nuan ndɛ” i bo lɛ’n, e wun Biblu’n nun ndɛ mma mɔ be kan Mɛsi’n i su ndɛ kpanngban kpa’n. Fa Biblu’n nun ndɛ mma sɔ mun sunnzun Biblu’n nun ndɛ mma nga be o ndɛ akpasua “I su kpɛnlɛ” i bo lɛ’n. Sɛ a yo sɔ’n, á láfi su tankaan kpa kɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n ti nanwlɛ sakpa.

Kɛ á nían Biblu’n nun ndɛ mma sɔ’m be nun’n, nán ɔ wla fi su kɛ, ndɛ nga be fin Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ mun’n, kɛ be klɛli be’n ɔ dili afuɛ akpiakpi kpanngban kwlaa naan b’a wu Zezi. Zezi seli kɛ: ‘Min wun ndɛ nga be klɛli i Moizi mmla nun’n, nin Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be ndɛ’n nun’n, ɔ nin Ɲanmiɛn Jue fluwa’m be nun’n, saan i kwlaa’n kpɛ́n su.’ (Lik 24:44) Kɛ nga Biblu’n fa kle’n sa’n, i kwlaa’n kpɛnnin su sakpa!