Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ?

 NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

Mɛsi’n mɔ be seli kɛ ɔ́ bá’n yɛle Zezi Klist

Mɛsi’n mɔ be seli kɛ ɔ́ bá’n yɛle Zezi Klist

KƐ Ɔ ko yo naan y’a wun Mɛsi’n i wlɛ’n ti’n, Ɲanmiɛn Zoova fɛli i nuan ndɛ’n wlɛli i nuan ijɔfuɛ kpanngban be nuan naan b’a kan Defuɛ sɔ mɔ be seli kɛ ɔ́ bá’n, i awuliɛ’n, ɔ nin i junman’n, ɔ nin i  wie’n be ndɛ. Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be ndɛ sɔ mɔ be o Biblu’n nun’n, be kpɛnnin su Zezi Klist i lika. Wafa nga be kpɛnnin su sɛsɛsɛ’n, ɔ ti abonuan. Kɛ ɔ ko yo naan y’a wun i sɔ liɛ’n i wlɛ’n, maan e nian Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be ndɛ wie mɔ be kɛnnin i Mɛsi’n i awuliɛ’n su’n, ɔ nin i ba kaan nun’n i su.

 Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ Ezai seli kɛ Mɛsi’n, ɔ́ yó Famiɛn Davidi i afinliɛ nunfuɛ. (Ezai 9:6) Zezi kusu ti Davidi i afinliɛ nunfuɛ.Matie 1:1, 6-17.

Mise m’ɔ ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ kun ekun’n, ɔ seli kɛ bé wú ba sɔ’n m’ɔ́ wá káci famiɛn’n, ‘Bɛtleɛmu-Efrata,’ lɔ. (Mise 5:1) I nun mɔ bé wú Zezi’n, Bɛtleɛmu klɔ’m be ti nɲɔn Izraɛli nvle’n nun. Kun o Nazarɛti klɔ m’ɔ o nvle’n i nglo lɔ lika nun’n, i wun koko lɛ. Kpɛkun kun ekun o Zerizalɛmu klɔ m’ɔ o Zida akpasua’n nun’n, i wun koko lɛ wie. Bɛtleɛmu klɔ m’ɔ o Zerizalɛmu klɔ’n i wun koko lɛ’n, yɛ laa be flɛ i Efrata’n niɔn. Kɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be fa kannin’n sa’n, klɔ sɔ’n su yɛ be wuli Zezi ɔ!Matie 2:1.

Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ kun ekun seli kɛ bé sé Ɲanmiɛn i Wa’n ‘kɛ ɔ jao Ezipti lɔ bla.’ I nun mɔ Zezi te yo bakan’n, be fɛli i ɔli Ezipti lɔ. Kɛ Erɔdu wuli’n, be fali Zezi sɛli i sin. Ɔ maan, Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n i ndɛ nga ɔ kannin’n, ɔ kpɛnnin su.Oze 11:1; Matie 2:15.

Blɛ’n i jajalɛ nga be flɛli i kɛ “Mɛsi’n i ndɛ nga Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be kannin’n” nun’n, ndɛ akpasua “Ɲanmiɛn nuan ndɛ” i bo lɛ’n, e wun Biblu’n nun ndɛ mma mɔ be kan Mɛsi’n i su ndɛ kpanngban kpa’n. Fa Biblu’n nun ndɛ mma sɔ mun sunnzun Biblu’n nun ndɛ mma nga be o ndɛ akpasua “I su kpɛnlɛ” i bo lɛ’n. Sɛ a yo sɔ’n, á láfi su tankaan kpa kɛ Ɲanmiɛn Ndɛ’n ti nanwlɛ sakpa.

Kɛ á nían Biblu’n nun ndɛ mma sɔ’m be nun’n, nán ɔ wla fi su kɛ, ndɛ nga be fin Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ mun’n, kɛ be klɛli be’n ɔ dili afuɛ akpiakpi kpanngban kwlaa naan b’a wu Zezi. Zezi seli kɛ: ‘Min wun ndɛ nga be klɛli i Moizi mmla nun’n, nin Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be ndɛ’n nun’n, ɔ nin Ɲanmiɛn Jue fluwa’m be nun’n, saan i kwlaa’n kpɛ́n su.’ (Lik 24:44) Kɛ nga Biblu’n fa kle’n sa’n, i kwlaa’n kpɛnnin su sakpa!