Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ?

 NDƐ’M BE BO TULƐ LIKA

Ɲanmiɛn i dunman’n i fa flɛlɛ’n ɔ nin i bo’n

Ɲanmiɛn i dunman’n i fa flɛlɛ’n ɔ nin i bo’n

?BIBLU nga a le i’n i nun’n, wafa sɛ yɛ be kacili Jue Mun 83:18 niɔn? Biblu Traduction du monde nouveau nun’n, be kacili i kɛ: “Maan be si kɛ wɔ mɔ ɔ dunman’n yɛle Zoova’n, ɔ kunngba cɛ yɛ like fi nunman ɔ sin asiɛ wunmuan’n su ɔ.” Biblu wie mun ekun be nun’n, be kacili ndɛ mma sɔ’n i kɛ ngalɛ’n sa wie. Sanngɛ, kɛ sran kpanngban bé káci Biblu’n, be fali manmanlɛ wafa kɛ “Min” annzɛ “Anannganman” sa be sieli dunman Zoova’n i osu. ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ be fa sie i Biblu’n nun ndɛ mma sɔ’n nun ɔn? ?Manmanlɛ wafa kun annzɛ dunman Zoova’n niɔn?

Ebre nun Ɲanmiɛn dunman’n i ndɛ mma mun

Biblu’n nun ndɛ mma sɔ’n kan dunman kun ndɛ. Kɛ i klikli nun’n bé klɛ́ Biblu’n i dan lika Ebre aniɛn’n nun’n, dunman kpakpa yɛ ɔ o Biblu’n nun ndɛ mma ngalɛ’n nun ɔn. Ebre aniɛn’n nun fluwa mma nga be fa klɛli Ɲanmiɛn i dunman’n yɛle יהוה (YHWH) Wawle nun’n, dunman sɔ’n yɛle “Zoova.” ?Biblu’n nun ndɛ mma kunngba cɛ nun yɛ be wun dunman sɔ’n niɔn? Cɛcɛ. Biblu’n i bue nga i klikli nun be kleli i Ebre aniɛn nun’n, dunman sɔ’n o nun kpɛ kɔe 7.000!

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn i dunman’n ti cinnjin ɔn? Nian Ɲanmiɛn srɛlɛ’n i ajalɛ nga Zezi Klist kleli e’n. Kɛ ɔ bo i bo sa: ‘E Si mɔ a o ɲanmiɛn su lɔ’n, maan sran’m be wun i wlɛ kɛ wɔ ngunmin yɛ a ti Ɲanmiɛn’n niɔn [maan ɔ dunman’n ɔ yo sanwun, Anuãsɛ Fuflɛ].’ (Matie 6:9) I sin’n, Zezi wa srɛli Ɲanmiɛn ekun kɛ: “N Si, yo maan ɔ dunman’n fu.” Ɲanmiɛn tɛli su kɛ: ‘M’an dun mmua yo maan n dunman’n w’a fu, yɛ n yo maan ɔ́ wá fú ekun.’ (Zan 12:28) Nanwlɛ, Ɲanmiɛn i dunman’n ti cinnjin tra like kwlaa. ?Sɛ ɔ ti sɔ’n niɔn, ngue ti yɛ be nga be kacili Biblu’n, be nun wie’m be fali manmanlɛ wafa mun be sieli i dunman sɔ’n i osu ɔ?

Atrɛkpa’n, like nɲɔn ti yɛ be yoli sɔ ɔ. I klikli’n yɛle kɛ sran kpanngban be waan ɔ fataman kɛ be fa dunman sɔ’n be flɛ Ɲanmiɛn. Afin andɛ’n, be siman wafa nga dunman sɔ’n i flɛlɛ’n fa ti laa’n. Laa nun’n, Ebre aniɛn’n leman ndɛ mma nga be flɛlɛ nun be uke be nuan’n (voyelles). Ɔ maan andɛ’n, sran fi kwlá siman wafa nga sran mɔ be kan be ndɛ Biblu’n nun’n be fa flɛli dunman YHWH  be blɛ liɛ nun’n i kpa. ?Sanngɛ, i sɔ’n ti yɛ e su faman Ɲanmiɛn i dunman’n e flɛmɛn i ɔ? Laa kpa’n, atrɛkpa wafa nga be flɛ Zezi’n yɛle Yeshua annzɛ kusu Yehoshua. Sran fi kwlá siman wafa trele nga be flɛli i’n. Sanngɛ andɛ mɛn wunmuan’n nun’n, wafa fanunfanun nga sran kpanngban be fa flɛ Zezi be aniɛn’m be nun’n, yɛ be fa flɛ i ɔ. Kannzɛ bɔɔ be siman wafa nga Klistfuɛ klikli’m be blɛ su sran’m be flɛli dunman sɔ’n, sanngɛ be sisiman be bo naan b’a fa flɛ Zezi. I kunngba’n, sɛ a kɔ nvle uflɛ nun’n, á wún i kɛ wafa nga be flɛ ɔ dunman’n aniɛn uflɛ nun’n, ɔ́ káci kan. Ɔ maan, nán kɛ be siman wafa nga laa kpa’n be fa flɛ Ɲanmiɛn i dunman’n, i ti yɛ ɔ fataman kɛ be fa flɛ i ɔ.

Like nɲɔn su mɔ i ti yɛ Ɲanmiɛn i dunman’n nunman Biblu’n wie’m be nun’n, ɔ fin Zuifu’m be nzuɛn’n. Be nun kpanngban be bu i kɛ ɔ fataman kɛ be bo Ɲanmiɛn i dunman’n su mlɔnmlɔn. I sɔ akunndan liɛ’n taka Biblu’n nun mmla wie mɔ b’a wunmɛn i wlɛ’n, i su. Mmla sɔ’n yɛ: ‘Nán bo min Zoova mɔ n ti ɔ Ɲanmiɛn’n min dunman’n ngbɛn, afin sran ng’ɔ bo min dunman ngbɛn’n, n su yacimɛn i lɛ, saan ń tú i fɔ.’Ezipt Lɔ Tulɛ 20:7, NW.

Mmla sɔ’n tannin Ɲanmiɛn i dunman’n i bolɛ ngbɛnngbɛn’n. ?Sanngɛ, i sɔ’n kle kɛ be kwlá boman Ɲanmiɛn i dunman’n su aɲinyiɛ su? Nɛ́n i sɔ ɔ! Biblu’n i bue nga be klɛli i Ebre aniɛn’n nun’n (“Aenguɛ Laa”) i klɛfuɛ’m be kwlaa be ti sran ndɛnmanfuɛ, be niannin Mmla nga Ɲanmiɛn fa mannin laa nun Izraɛlifuɛ mun’n i su yɛ be nantili ɔ. Sanngɛ kusu’n, kpɛ sunman be fali Ɲanmiɛn i dunman’n flɛli i. I wie yɛle kɛ be fa wlali jue nga Ɲanmiɛn sufuɛ’m be yia be to be’n, be nun. Ɲanmiɛn Zoova bɔbɔ seli i sufuɛ’m be kɛ be bo i dunman be flɛ i, yɛ sran ndɛnmanfuɛ’m be niannin su be nantili. (Zoɛl 3:5; Sa Nga Be Yoli’n 2:21) I sɔ’n ti andɛ’n, Klistfuɛ’m be sisiman be bo naan b’a fa Ɲanmiɛn i dunman’n b’a flɛ i aɲinyiɛ su kɛ nga Zezi fa yoli’n sa.Zan 17:26.

Kɛ be nga be kacili Biblu’n be fali manmanlɛ wafa’m be sieli Ɲanmiɛn i dunman’n i osu’n nun’n, be fɔnnin tɛtɛ kpa. Be yoli maan sran’m be bu i kɛ e nin Ɲanmiɛn e afiɛn’n ti nun naan ɔ ti like ngbɛn wie sa, sanngɛ nn Biblu’n wla sran’m be fanngan kɛ be yo Zoova “i janvuɛ.” (Jue Mun 25:14) Bu ɔ janvuɛ kpa kun i akunndan nian. ?Sɛ a simɛn i dunman’n niɔn, ɔ́ yó sɛ yɛ á kwlá yó janvuɛ kpa sakpa ɔ? ?I kunngba’n, kɛ be fa Ɲanmiɛn i dunman Zoova’n fia sran’m be wun’n, bé yó sɛ yɛ bé kwlá fá be wun mántan Ɲanmiɛn sakpa ɔ? Asa ekun’n, kɛ sran’m be faman Ɲanmiɛn i dunman’n be  flɛmɛn i’n, be kwlá siman dunman sɔ’n i bo’n m’ɔ yo ɲɛnmɛn’n. ?Ɲanmiɛn i dunman’n i bo’n yɛle benin?

Ɲanmiɛn bɔbɔ tuli i dunman’n i bo’n kleli i sufuɛ nanwlɛfuɛ Moizi. Kɛ Moizi usali Zoova i dunman’n, ɔ tɛli i su kɛ: “Sran’n i wafa nga n klo kɛ ń káci’n yɛ ń káci ɔ.” (Ezipt Lɔ Tulɛ 3:14, NW) Wafa nga Rotherham kacili Biblu’n nun ndɛ mma sɔ’n yɛ: “Ń káci sran’n i wafa nga n klo’n.” Ɔ maan, Zoova kwla kaci sran’n i wafa kwlaa nga ɔ nin i fata kɛ ɔ kaci naan i klun sa’n w’a kpɛn su’n. Asa ekun’n, ɔ kwla yo maan sa kwlaa ng’ɔ fata kɛ ɔ ju ninnge ng’ɔ yili be’n be lika’n naan kusu i klun sa’n w’a kpɛn su’n ɔ ju.

?Sɛ ɔ ti kɛ a kwla kaci sran’n i wafa kwlaa nga ɔ waan á káci’n, ngue like yɛ á yó mán ɔ janvuɛ mun ɔn? Sɛ be nun kun tɔ tukpaciɛ tɛ kpa’n, a kwla kaci dɔɔtrɔ kun m’ɔ si i junman’n kpa, kpɛkun a yo i juejue. Sɛ be nun kun ekun i sa mian sika wun’n, a kwla kaci aɲanbeunfuɛ aklunyefuɛ kun kpɛkun a ti i wun ɲanman nun. Sanngɛ nanwlɛ, ninnge nga a kwlá yoman’n be sɔnnin. Kɛ e kwlaa e ti sɔ ɔ. Kɛ á súan Biblu’n nun like á kɔ́’n, á wá wún wafa nga Zoova kwla kaci sran’n i wafa kwlaa nga ɔ nin i fata’n naan i klun sa’n w’a kpɛn su’n. I sɔ’n ti abonuan. Kpɛkun ɔ klo kɛ ɔ́ fá tinmin sɔ m’ɔ le i’n, ɔ́ úka be nga be klo i’n. (2 Be Nyoliɛ 16:9) Be nga be siman Zoova i dunman’n, be kwlá siman sran’n i wafa ɲɛnmɛn sɔ m’ɔ ti’n.

Nanwlɛ, ɔ nin i fata kɛ be fa Zoova i dunman’n be sie i Biblu’n nun. Dunman sɔ’n i bo’n i silɛ’n, ɔ nin i fa flɛlɛ e klunklo su Ɲanmiɛn i sulɛ nun’n, ɔ uka e maan e fa e wun mantan e Si Zoova m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n kpa. *

^ ndɛ kpɔlɛ 3 Sɛ a kunndɛ kɛ á sí Ɲanmiɛn i dunman’n, ɔ nin i bo’n, ɔ nin like nga ti yɛ ɔ nin i fata kɛ e fa e su i’n, i su like ekun’n, nian fluwa Le nom divin qui demeure à jamais, mɔ Zoova i Lalofuɛ’m be yili’n i nun.