Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Ngue like yɛ Biblu’n kle i sakpasakpa ɔ?

 NDƐ TRE BLU NIN NSO

Fa ɔ wun mantan Ɲanmiɛn srɛlɛ’n nun

Fa ɔ wun mantan Ɲanmiɛn srɛlɛ’n nun
  • ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn ɔn?

  • ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo naan Ɲanmiɛn w’a tie e srɛlɛ’n niɔn?

  • ?Wafa sɛ yɛ Ɲanmiɛn tɛ e srɛlɛ’n su ɔ?

‘Anannganman Zoova m’ɔ yili ɲanmiɛn’n m’ɔ la nglo lɔ plaii’n nin asiɛ’n, ɔ tie e srɛlɛ’n.

1, 2. ?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ Ɲanmiɛn srɛlɛ’n ɔ yo e cenjele like ɔ? ?Yɛ ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e si Ɲanmiɛn srɛlɛ’n i su ndɛ nga Biblu’n kle’n niɔn?

KƐ E fa asiɛ’n e sunnzun nglo lɔ lika plaii nga ɔ sin yia e’n, e wun kɛ asiɛ’n ti kaan kpa. I li bɔɔ, Zoova m’ɔ ‘yili ɲanmiɛn’n m’ɔ la nglo lɔ plaii’n nin asiɛ’n,’ i ɲrun’n, nvlenvle’m be nunfuɛ’m be kwlaa be ti kɛ nzue m’ɔ fin so kun nun kpɛn kpɔ’n sa. (Jue Mun 115:15; Ezai 40:15) Sanngɛ Biblu’n se kɛ: ‘Be kwlaa nga be kpan flɛ Zoova’n, ɔ mantan be. Sɛ be kpan flɛ i mɔ gblɛ nunman nun’n, ɔ mantan be. Be nga be ɲin yi i’n, ɔ fa like mɔ be kunndɛ’n man be. Ɔ ti be nɛn’n yɛ ɔ de be.’ (Jue Mun 145:18, 19) Ɔ bɔbɔ nian! E Yifuɛ mɔ i kwlalɛ’n leman wunsu’n, ɔ mantan e. Kpɛkun, kɛ ‘e kpan flɛ i mɔ gblɛ nunman nun’n,’ ɔ tie. Nanwlɛ, srɛlɛ mɔ e kwla srɛ Ɲanmiɛn’n, ɔ ti e cenjele like dan!

2 Sanngɛ, sɛ e kunndɛ kɛ Zoova tie e srɛlɛ’n, ɔ fata kɛ e nin i e koko yalɛ kɛ nga ɔ klo’n sa. ?Sɛ e siman e nin Ɲanmiɛn e yalɛ kokolɛ’n su like nga Biblu’n kle’n, é yó sɛ naan y’a kwla srɛ Ɲanmiɛn kɛ nga ɔ klo’n sa? Ɔ ti cinnjin kpa kɛ e si e nin Ɲanmiɛn e yalɛ kokolɛ’n su ndɛ nga Ɲanmiɛn Ndɛ’n kan’n, afin i sɔ’n uka e naan y’a fa e wun y’a mantan Ɲanmiɛn kpa.

 ?NGUE TI YƐ Ɔ FATA KƐ E SRƐ ƝANMIƐN ƆN?

3. ?Like cinnjin kpa kun mɔ i ti yɛ ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn’n, yɛle benin?

3 Like cinnjin kpa kun mɔ i ti yɛ ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn’n, yɛle kɛ i bɔbɔ ɔ wla e fanngan kɛ e yo sɔ. I Ndɛ’n wla e fanngan kɛ: ‘Nán amun koko sa fi su, sanngɛ sa’n kwlaa nun nin like kwlaa ng’ɔ mian amun’n, an kan kle Ɲanmiɛn, an srɛ i, an jran su kpa, yɛ an lɛ i ase. Yɛ ɔ maan amun wun jɔ́ amun fɔuun, amun su wunman sa ti mɔ amun wun jɔ amun fɔuun sɔ’n i bo mlɔnmlɔn. Aunjuɛ sɔ’n maan amun wla su boman, yɛ amun akunndan su sannganman sran wunmuan mɔ amun nin Zezi Klist ti’n ti.’ (Filipfuɛ Mun 4:6, 7) Nanwlɛ, e kunndɛman kɛ e ɲin kpá like sɔ mɔ Famiɛn Dan m’ɔ sie nglo nin asiɛ’n ɔ siesieli mannin e’n i su mlɔnmlɔn!

4. ?Wafa sɛ yɛ yalɛ mɔ e nin Zoova e koko’n, ɔ yo maan e nin i e janvuɛ tra kpa ɔ?

4 Like kun ekun mɔ i ti yɛ ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn’n, yɛle kɛ yalɛ mɔ e nin i e koko’n, ɔ yo maan janvuɛ mɔ e nin i e tra’n, ɔ yo tantrantan kpa. Janvuɛ kpa’m be minndɛman kɛ be sa mian naan b’a koko yalɛ. Sanngɛ janvuɛ kpa’m be bu be wiengu akunndan. Kpɛkun, kɛ bé tú be klun bé kán be klun akunndan klé be wiengu’n, mɔ bé kán sa nga ɔ o be su’n nin  wafa nga be ti’n bé klé be wiengu’n, nn be janvuɛ tralɛ’n ɔ́ yó dan kɔ́ i ɲrun. Sa wie’m be nun’n, kɛ e nin Ɲanmiɛn Zoova e janvuɛ tralɛ’n ti sɔ ɔ. Fluwa nga ukali wɔ maan a suannin Zoova nin i sran wafa nga ɔ ti’n, ɔ nin ninnge nga i waan ɔ́ yó be’n i su like nga Biblu’n kle’n. Siɛn’n, a wa wunnin i wlɛ kɛ Zoova ti sran jrɛiin. Ɲanmiɛn srɛlɛ’n maan a kwla kan ɔ klun ndɛ kle ɔ Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n. Kɛ á yó sɔ’n, nn á fá ɔ wun mántan Zoova kpa.—Zak 4:8.

?NGUE LIKE YƐ Ɔ FATA KƐ E YO Ɔ?

5. ?Like benin yɛ ɔ kle kɛ nán srɛlɛ’n i ngba yɛ Zoova tie ɔ?

5 ?Srɛlɛ’n i ngba yɛ Zoova tie ɔ? Nian ndɛ nga Ɲanmiɛn kan kleli Izraɛlifuɛ mun i nuan ijɔfuɛ Ezai blɛ su’n: ‘Sɛ amun srɛ min bɔɔ lele’n, ɔ ti ngbɛn. Afin sran’m be mmoja ase gualɛ’n yɛ ɔ ti amun junman ɔn.’ (Ezai 1:15) Ɔ maan, e ayeliɛ wie’m be kwla yo maan Ɲanmiɛn tieman e srɛlɛ’n. Kɛ ɔ ko yo naan Ɲanmiɛn w’a tie e srɛlɛ’n, ɔ le ninnge wie mun m’ɔ fata kɛ e yo be ɔ.

6. ?Kɛ ɔ ko yo naan Ɲanmiɛn w’a tie e srɛlɛ’n, ninnge’m be nun cinnjin kpa kun m’ɔ fata kɛ e yo’n yɛle benin? ?Yɛ wafa sɛ yɛ e kwla yo i sɔ liɛ’n niɔn?

6 Ninnge’m be nun cinnjin kpa kun m’ɔ fata kɛ e yo’n yɛle kɛ maan e yi e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i nglo. (Kanngan Mark 11:24 nun.) Akoto Pɔlu klɛli i kɛ: ‘Sɛ be lafiman Ɲanmiɛn su’n, i klun jɔman be wun mlɔnmlɔn. Ɔ maan sran nga i waan ɔ́ fɛ́ i wun mántan Ɲanmiɛn’n, maan ɔ lafi su kɛ ɔ o lɛ, yɛ be nga be kunndɛ i’n, ɔ́ yí i wun klé be.’ (Ebre Mun 11:6) Ɲanmiɛn sulafilɛ kpa’n, nɛ́n i ngba yɛle kɛ e si kɛ ɔ o lɛ naan ɔ tie e srɛlɛ’n, naan ɔ tɛ su. Afin Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti like mɔ be yi i nglo ɔ. Ɔ fata kɛ cɛn kwlaa e mɛn dilɛ’n kle weiin kɛ e lafi Ɲanmiɛn su sakpa.—Zak 2:26.

7. (a) ?Kɛ é srɛ́ Zoova’n, ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e yo i aɲinyiɛ su ɔ? (b) ?Kɛ é srɛ́ Ɲanmiɛn’n, wafa sɛ yɛ e kwla kle kɛ e kan e wun ase naan kan ndɛ nanwlɛ su ɔ?

7 Zoova kunndɛ ekun kɛ be nga be nin i koko yalɛ’n, be yo be wun aenvuɛfuɛ yɛle kɛ be kan be wun ase naan be srɛ i  nanwlɛ su. ?Kɛ e nin Zoova é kókó yalɛ’n, ɔ fataman kɛ e kan e wun ase sakpa? Sɛ sran’m be nin famiɛn kun annzɛ plezidan kun be su ijɔ’n, be ijɔ aɲinyiɛ su, afin be si kɛ be siefuɛ sɔ’n le ɲrun. Ɔ maan nanwlɛ, kɛ e nin Zoova é kókó yalɛ’n, ɔ nin i fata kpa liɛ su kɛ e yo i sɔ tra su! (Jue Mun 138:6) I kpa’n bɔbɔ ɔ ti ‘Ɲanmiɛn m’ɔ kwla like kwlaa yo’n.’ (Bo Bolɛ 17:1) Kɛ é srɛ́ Ɲanmiɛn’n, ɔ fata kɛ wafa nga e nin i e koko yalɛ’n, ɔ kle kɛ e kwla faman e wun sunnzunmɛn i. E wun ase kanlɛ sɔ’n ɔ́ wlá e fanngan naan y’a tu e klun y’a kan e awlɛn su ndɛ y’a kle i. I liɛ’n, e su kanman ndɛ kunngba’n e flanman nun sa trilili.—Matie 6:7, 8.

8. ?Wafa sɛ yɛ e kwla yo srɛlɛ nga e srɛ Ɲanmiɛn’n i nuan su like ɔ?

8 Like kun ekun m’ɔ fata kɛ e yo naan Ɲanmiɛn w’a tie e srɛlɛ’n, yɛle kɛ maan e yo srɛlɛ mɔ e srɛli i’n i su like. Zoova kunndɛ kɛ e mian e ɲin e yo like kwlaa nga e kwla yo’n naan y’a ɲan like nga e srɛ i’n. I wie yɛle kɛ, sɛ e srɛ i kɛ ɔ ‘man e aliɛ ng’ɔ ju e andɛ’n,’ ɔ fata kɛ e mian e ɲin e di junman kwlaa nga e kwla di’n. (Matie 6:11; 2 Tɛsalonikfuɛ Mun 3:10) Sɛ e srɛ i kɛ ɔ uka e naan y’a wla nzuɛn tɛ wie ase’n, ɔ fata kɛ e nian e wun su naan y’a faman e wun y’a wlɛmɛn i like kwlaa nga be kwla fa e yi i nzuɛn tɛ sɔ nun’n, be nun. (Kolɔsfuɛ Mun 3:5) Sɛ e fa ninnge cinnjin sɔ m’ɔ fata kɛ e yo be’n e sie be bue kun’n, ɔ le Ɲanmiɛn srɛlɛ’n i su kosan wie m’ɔ fata kɛ be tɛ be su man e ɔ.

ƝANMIƐN SRƐLƐ’N I SU KOSAN WIE’M BE SU TƐLƐ

9. ?Wan yɛ ɔ fata kɛ e srɛ i ɔ? ?Yɛ wan dunman nun yɛ ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn ɔn?

9 ?Wan yɛ ɔ fata kɛ e srɛ i ɔ? Zezi seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ be srɛ ‘e Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n.’ (Matie 6:9) Ɔ maan, Ɲanmiɛn Zoova kunngba cɛ yɛ ɔ fata kɛ e srɛ i ɔ. Sanngɛ, Zoova kunndɛ kɛ e ɲin yi Zezi Klist m’ɔ ti i Wa kunngba cɛ’n i ɲrun m’ɔ le i’n. Kɛ nga e wunnin i ndɛ tre 5 nun’n sa’n, Zezi bali asiɛ’n su wa ɔ wa kpɔli e ti naan e ɲan e ti sa tɛ’n nin wie’n be sa nun. (Zan 3:16; Rɔmfuɛ Mun 5:12) Ɔ ti Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be su Kpɛn’n nin e Jɔlɛ Difuɛ. (Zan 5:22; Ebre Mun  6:20) I sɔ ti’n, Ɲanmiɛn Ndɛ’n se e kɛ e srɛ Ɲanmiɛn Zezi i dunman nun. Zezi bɔbɔ seli kɛ: ‘Min yɛ n ti atin nin nanwlɛ nin nguan’n niɔn. Sran nga w’a sinman min nun’n, ɔ juman e Si wun lɔ.’ (Zan 14:6) Kɛ ɔ ko yo naan Zoova w’a tie e srɛlɛ’n, ɔ fata kɛ i Wa’n i ja su kunngba cɛ yɛ e sin e srɛ i ɔ.

10. ?Ngue ti yɛ ɔ leman wafa trele kun sa m’ɔ fata kɛ e jran naan y’a srɛ Ɲanmiɛn ɔn?

10 ?Ɔ le wafa trele kun sa m’ɔ fata kɛ e jran naan y’a srɛ Ɲanmiɛn ɔn? Cɛcɛ. Zoova w’a kleman wafa jrɛiin kun sa m’ɔ fata kɛ e jran annzɛ e sie e sa mun ɔn. Biblu’n kle wafa fanunfanun mɔ e kwla jran naan y’a srɛ Ɲanmiɛn’n. E kwla tran ase, e kwla utu e ɲin ase, e kwla koto, e kwla jran nglo. (Neemi 1:4; 8:6; Daniɛl 6:11; Mark 11:25) Nán wafa nga e jran’n mɔ sran uflɛ’m be kwla wun i’n i lifuɛ’n yɛ ɔ ti cinnjin ɔn, sanngɛ sɛ like nga ɔ o e awlɛn’n nun lɔ’n ti kpa’n, yɛ ɔ ti cinnjin ɔn. I kpa bɔbɔ’n, ninnge nga e yo be cɛn kwlaa nun’n, annzɛ sɛ e sa mian’n, lika kwlaa nga e o’n, e kwla srɛ Ɲanmiɛn e klun lɔ. Kannzɛ bɔɔ be nga be o e wun lɛ’n b’a siemɛn i nzɔliɛ mlɔnmlɔn kɛ e su srɛ Ɲanmiɛn’n, sanngɛ Zoova tie i srɛlɛ sɔ mun.—Neemi 2:1-6.

11. ?Ninnge benin mun ti yɛ e kwla srɛ Ɲanmiɛn ɔn?

11 ?Like benin ti yɛ e kwla srɛ Ɲanmiɛn ɔn? Biblu’n yiyi nun kɛ: ‘Like kwlaa nga e srɛ i’n [Zoova], m’ɔ ti i klun su’n, ɔ́ mán e.’ (1 Zan 5:14) Ɔ maan, e kwla srɛ like kwlaa ng’ɔ ti Ɲanmiɛn klun su’n. ?Ɔ ti Ɲanmiɛn i klun su kɛ e srɛ i ninnge nga be ti e bɔbɔ e ngunmin e ndɛ’n? Kɛ ɔ ti sɔ bɔɔ cɛ! Srɛlɛ mɔ e srɛ Zoova’n, ɔ kwla yo kɛ e nin e janvuɛ kpa kun e afiɛn yalɛ kokolɛ’n sa. E kwla tu e klun e kan ‘like ng’ɔ mian e sa’n,’ i ndɛ e kle i. (Jue Mun 62:9) Ɔ nin i fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn naan ɔ fɛ i wawɛ’n man e, afin i wawɛ’n wá úka e naan y’a yo sa nga ɔ ti kpa’n. (Lik 11:13) E kwla srɛ Ɲanmiɛn ekun kɛ ɔ kle e ngwlɛlɛ naan e fa ajalɛ kpa, naan ɔ suan e bo maan e jran kekle sa nga be tɔ e su’n be ɲrun. (Zak 1:5) Sɛ e yo sa tɛ’n, ɔ fata kɛ e jran tɛ nga Zezi yili’n su e srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ yaci e sa tɛ’n cɛ e. (Efɛzfuɛ Mun 1:3, 7) Nanwlɛ, ɔ ti su kɛ nán ninnge nga be mian e sa’n be ngunmin ti yɛ ɔ fata kɛ e nin Ɲanmiɛn e koko  yalɛ ɔ. Sanngɛ e nin Ɲanmiɛn e yalɛ kokolɛ nun’n, maan e bu sran uflɛ mun kɛ e awlofuɛ mun sa, ɔ nin e niaan nga e nin be su Ɲanmiɛn’n, be akunndan.—Sa Nga Be Yoli’n 12:5; Kolɔsfuɛ Mun 4:12.

12. ?Wafa sɛ yɛ e kwla fa Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n i ninnge liɛ mun, e dun mmua like kwlaa ɲrun e Ɲanmiɛn srɛlɛ’n nun ɔn?

12 Ninnge nga be kan Ɲanmiɛn Zoova’n, yɛ ɔ fata kɛ e dun mmua kan be ndɛ e Ɲanmiɛn srɛlɛ’n nun ɔn. Nanwlɛ, ɔ nin i fata kɛ e tu e klun e srɛ Ɲanmiɛn e mɛnmɛn i naan e lɛ i ase, ye dan nga ɔ yo e’n ti. (1 Be Nyoliɛ 29:10-13) Ɲanmiɛn srɛlɛ’n i su ajalɛ nga Zezi kleli e Matie 6:9-13 nun’n, ɔ kleli e kɛ e srɛ naan sran’m be wun i wlɛ kɛ Zoova ngunmin yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn Kpli’n niɔn, yɛle kɛ maan be yo i dunman’n i sanwun. (Kanngan nun.) I sin’n, ɔ kannin Ɲanmiɛn Sielɛ blɛ’n m’ɔ fata kɛ ɔ ju’n i ndɛ. Kpɛkun ɔ seli ekun kɛ e mɔ e wo asiɛ’n su wa’n e yo Ɲanmiɛn klun sa kɛ be mɔ be o ɲanmiɛn su lɔ’n be yo’n sa. Kɛ Zezi kannin ninnge cinnjin sɔ mɔ be kan Zoova’n be ndɛ wieli’n, yɛ i sin’n ɔ kannin ninnge nga be mian e sa’n be ndɛ ɔ. I kunngba’n, kɛ e nin Ɲanmiɛn e koko yalɛ mɔ e fa ninnge nga be kan Ɲanmiɛn’n e dun mmua like kwlaa ɲrun’n, e kle kɛ nán e bɔbɔ e kpa yolɛ’n i ngunmin yɛ ɔ ti e cinnjin ɔn.

13. ?Biblu’n kle kɛ srɛlɛ nga Ɲanmiɛn i klun jɔ su’n, ɔ fata kɛ ɔ yo kpe kan annzɛ tɛnndɛn?

13 ?Ɔ fata kɛ e nin Ɲanmiɛn e yalɛ kokolɛ’n yo kpe kan annzɛ ɔ yo tɛnndɛn? Biblu’n kleman kɛ e bɔbɔ e Ɲanmiɛn srɛlɛ’n annzɛ srɛlɛ nga e srɛ i nzra nun e man sran mun’n, ɔ yo kpe annzɛ ɔ yo tɛnndɛn kekle nun. Sɛ ɔ ti aliɛ dilɛ liɛ’n, e nin Ɲanmiɛn e yalɛ kokolɛ’n kwla yo kpe kan. Annzɛ kusu’n, sɛ ɔ ti e bɔbɔ e srɛlɛ liɛ’n, e kwla kan e klun ndɛ’n kwlaa e kle Zoova. (1 Samiɛl 1:12, 15) Sanngɛ, be nga be bu be wun sran kpa tra be wiengu’n, mɔ be kan ndɛ tɛnndɛn nzra nun kle Ɲanmiɛn lelele’n, Zezi buli be fɔ. (Lik 20:46, 47) Be kwlá fɛmɛn i sɔ Ɲanmiɛn srɛlɛ liɛ’n be lakaman Zoova. Like nga ɔ ti cinnjin’n yɛle kɛ e kan ndɛ nga ɔ o e awlɛn nun lɔ sakpa’n. Ɔ maan, sa’m be ti’n, annzɛ lika nga e o nun’n ti’n, e nin Ɲanmiɛn e yalɛ kokolɛ’n kwla yo kpe kan annzɛ ɔ kwla yo tɛnndɛn kpa.

Ɲanmiɛn tie ɔ srɛlɛ’n blɛ kwlaa nun.

14. ?Kɛ Biblu’n wla e fanngan kɛ ‘e nin Ɲanmiɛn e koko yalɛ titi, [naan] nán e yaci’n,’ i bo’n yɛle benin? ?Yɛ ngue nun yɛ i sɔ’n cici e wla ɔ?

 14 ?Kpɛ nɲɛ yɛ ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn ɔn? Biblu’n wla e fanngan kɛ ‘e nin Ɲanmiɛn e koko yalɛ titi, nán e kpɔnzɔ,’ yɛ ‘e koko yalɛ kle Ɲanmiɛn titi, nán e yaci,’ naan ‘wia nun o, kɔnguɛ o, e nin i koko yalɛ.’ (Rɔmfuɛ Mun 12:12; 1 Tɛsalonikfuɛ Mun 5:17; 1 Timote 5:5) Nanwlɛ, ndɛ sɔ’m be kleman kɛ, kɛ aliɛ’n cɛ́n m’ɔ́ fá sán’n, e ká Ɲanmiɛn srɛlɛ’n su sa trilili. Sanngɛ, Biblu’n wla e fanngan kɛ e srɛ Zoova titi naan e lɛ i ase i klun ufuɛ m’ɔ yi i nglo e lika’n ti, naan e srɛ i kɛ ɔ kle e atin, ɔ fɔnvɔ e, yɛ ɔ man e wunmiɛn. ?Kɛ mɔ Zoova w’a jajaman kɛ e nin i e yalɛ kokolɛ’n yo kpe kan annzɛ ɔ yo tɛnndɛn’n, annzɛ kusu mɔ w’a kleman e Ɲanmiɛn srɛlɛ’n i nuan’n ti’n, i sɔ’n ciciman ɔ wla? E nin Ɲanmiɛn e yalɛ kokolɛ’n m’ɔ ti e cenjele like’n, sɛ e si su ye’n, é ɲán e nin Ɲanmiɛn e yalɛ kokolɛ’n i wun atin blɛ sunman nun.

15. ?Kɛ e bɔbɔ é srɛ́ Ɲanmiɛn’n, annzɛ kɛ bé srɛ́ Ɲanmiɛn nzra nun’n, ngue ti yɛ ɔ fata kɛ i atabo su’n e se kɛ “maan ɔ yo sɔ” ɔ?

15 ?Kɛ é srɛ́ Ɲanmiɛn’n ngue ti yɛ ɔ fata kɛ i agualiɛ su’n e se kɛ “maan ɔ yo sɔ” ɔ? Maan ɔ yo e bɔbɔ e Ɲanmiɛn srɛlɛ’n nun o, annzɛ sran’m be ti Ɲanmiɛn srɛlɛ nzra nun o, Ɲanmiɛn Ndɛ’n kle kɛ ɔ fata kɛ kɛ wie Ɲanmiɛn srɛ’n e se kɛ “maan ɔ yo sɔ.” (1 Be Nyoliɛ 16:36; Jue Mun 41:14) Kɛ é srɛ́ Ɲanmiɛn mɔ i atabo su’n e se kɛ “maan ɔ yo sɔ’n,” e kle kɛ ndɛ nga e kannin’n, ɔ fin e klun lɔ sakpa. Kɛ sran uflɛ srɛ Ɲanmiɛn nzra nun mɔ e se kɛ “maan ɔ yo sɔ’n” e klun lɔ’n annzɛ ɔ fite e nuan’n, i sɔ’n kle kɛ ndɛ nga ɔ kannin’n ti e klun su.—1 Korɛntfuɛ Mun 14:16.

WAFA NGA KƐ BE SRƐ ƝANMIƐN Ɔ TƐ SU’N

16. ?Kɛ e srɛ Ɲanmiɛn’n, ngue yɛ e kwla lafi su ɔ?

16 ?Zoova tɛ e srɛlɛ’n su sakpa? Ɛɛn, ɔ tɛ su! Ɔ le like kun ti mɔ e lafi su kpa kɛ ‘sɛ be srɛ Zoova ɔ, ɔ ti’ naan ɔ tɛ sran ko ju akpinngbin kpanngban kpa’m be srɛlɛ’n i su ɔ. (Jue Mun 65:3) Wafa nga Zoova tɛ e srɛlɛ’n su’n, ɔ ti fanunfanun.

17. ?Ngue ti yɛ e kwla se kɛ Zoova fɛ i anzi mun nin i sufuɛ nga be o asiɛ’n su wa’n ɔ tɛ srɛlɛ mɔ e srɛ i’n su ɔ?

 17 Zoova fɛ i anzi mun nin i sufuɛ nga be o asiɛ’n su wa’n ɔ tɛ e srɛlɛ’n su. (Ebre Mun 1:13, 14) Kɛ sran kpanngban be srɛli Ɲanmiɛn kɛ ɔ uka be naan be wun Biblu’n nun ndɛ’n i wlɛ’n, w’a cɛman naan Zoova i sufuɛ’m b’a ko wun be wun. Ndɛ sɔ’m be kle weiin kɛ anzi’m be suan Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n bolɛ junman’n bo. (Sa Nglo Yilɛ 14:6) Kɛ e srɛ Zoova blɛ nga e sa w’a mian kpa’n i nun’n, ɔ kwla kan Klistfuɛ kun i awlɛn’n maan ɔ ba e ukalɛ.—Nyanndra Mun 12:25; Zak 2:16.

Srɛlɛ nga e srɛ Zoova’n i su tɛlɛ nun’n, ɔ kwla kan Klistfuɛ kun i awlɛn naan w’a ba e ukalɛ.

18. ?Wafa sɛ yɛ Zoova fɛ i wawɛ’n nin i Ndɛ’n fa tɛ srɛlɛ nga i sufuɛ’m be srɛ i’n su ɔ?

 18 Ɲanmiɛn Zoova fɛ i wawɛ’n ɔ nin Biblu’n m’ɔ ti i nuan ndɛ’n ɔ fa tɛ srɛlɛ mɔ i sufuɛ’m be srɛ i’n su. Kɛ e srɛ Ɲanmiɛn kɛ ɔ suan e bo naan y’a jran kekle yalɛ klelɛ’n i ɲrun’n, ɔ kwla fɛ i wawɛ’n naan w’a kle e atin, naan w’a wla e fanngan. (2 Korɛntfuɛ Mun 4:7) Wie liɛ’n, srɛlɛ nga e srɛli Zoova kɛ ɔ kle e atin’n i su tɛlɛ’n o Biblu’n nun. Biblu’n nun’n, e wun afɔtuɛ kpakpa mɔ be uka e naan y’a fa ajalɛ kpa mun’n. E bɔbɔ e Biblu’n nun like suanlɛ nun nin Biblu’n i akua’m be nun kannganlɛ nun’n, e kwla wun Biblu’n nun ndɛ mma wie m’ɔ kwla uka e kpa ɔ. Ndɛ nga be kɛn i Klistfuɛ aɲia’m be bo’n, annzɛ asɔnun kpɛnngbɛn kun mɔ e kpa yolɛ’n ti i cinnjin’n, i ndɛ nga ɔ kan’n ɔ kwla fa e ɲin sie i Biblu’n nun ndɛ wie m’ɔ fata kɛ e bu be su akunndan’n, be su.—Galasifuɛ Mun 6:1.

19. ?Sɛ blɛ wie nun ɔ yo e kɛ Ɲanmiɛn tɛman e srɛlɛ’n su’n sa’n, ngue yɛ ɔ fataman kɛ e wla fi su ɔ?

19 Sɛ ɔ yo e kɛ Zoova tɛman e srɛlɛ’n su ndɛndɛ’n, nán kɛ ɔ kwlá yomɛn i su sa ti ɔ. Sanngɛ, nán maan e wla fi su kɛ wafa nga Zoova tɛ e srɛlɛ’n su’n ɔ nin i klun sa’n be kɔ likawlɛ, kpɛkun ɔ tɛ su blɛ nga ɔ ti i nuan su’n i su. Ninnge nga be mian e sa’n ɔ nin blɛ nga ɔ fata kɛ ɔ yo be su like’n, ɔ si be kpa tra e bɔbɔ ba’n. Blɛ wie nun’n, ɔ yaci e lɛ maan e ‘srɛ titi, annzɛ e kunndɛ titi, yɛ e bobo anuan’n titi.’  (Lik 11:5-10. NW) Kɛ e srɛ Ɲanmiɛn titi sɔ mɔ e yaciman’n, i sɔ’n kle kɛ like nga e srɛ i’n ti e cinnjin kpa naan e lafi i su sakpa. Asa ekun’n, atrɛkpa wafa nga Zoova tɛ srɛlɛ mɔ e srɛ i’n su’n, e wunmɛn i wlɛ. Yɛle kɛ wie liɛ’n, kɛ be kle e yalɛ’n mɔ e srɛ i’n, nán kɛ ɔ́ yí e su afɛ sɔ’n niɔn, sanngɛ ɔ́ mán e wunmiɛn naan sa sɔ’n w’a sɔn e nun.—Kanngan Ezai 12:2 nun.

20. ?E cenjele like kɛ e nin Ɲanmiɛn e yalɛ kokolɛ’n sa’n, ngue yɛ ɔ fata kɛ e fa yo ɔ?

20 Nanwlɛ, kɛ e wun kɛ nglo lɔ lika plaii nga ɔ sin yia e’n, i Yifuɛ’n fɛ i wun mantan be kwlaa nga be nin i koko yalɛ kɛ nga ɔ nin i fata’n sa’n, i sɔ’n kan e awlɛn’n dan! (Kanngan Jue Mun 145:18 nun.) Kɛ mɔ e nin Ɲanmiɛn e yalɛ kokolɛ’n ti e cenjele like’n ti’n, ɔ fata kɛ e srɛ i titi. Sɛ e yo sɔ’n, aklunjuɛ nga é dí’n, yɛle kɛ é kwlá fá e wun mántɛn Zoova mɔ sɛ be srɛ i ɔ, ɔ ti’n i kpa liɛ su.