Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 NDƐ TRE BLU NIN NNUN

Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga Ɲanmiɛn klun jɔ su’n

Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga Ɲanmiɛn klun jɔ su’n
  • ?Ɲanmiɛn sulɛ wafa kwlaa yɛ Ɲanmiɛn klo i ɔ?

  • ?Wafa sɛ yɛ e kwla wun Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga ɔ ti kpa’n i wlɛ ɔ?

  • ?Wan mun yɛ be ti Ɲanmiɛn i sufuɛ kpa mun asiɛ’n su wa ɔ?

1. ?Sɛ e su Ɲanmiɛn kɛ nga ɔ nin i fata’n sa’n, mmlusuɛ benin yɛ é ɲɛ́n i ɔ?

E NDƐ lo Ɲanmiɛn Zoova kpa, yɛ ɔ kunndɛ kɛ e ɲan atin m’ɔ kle e’n su mmlusuɛ. Sɛ e su i kɛ nga ɔ nin i fata’n sa’n, é dí aklunjuɛ kpɛkun e mɛn dilɛ nun’n, sa tɛtɛ kpanngban bé tó fúan e. Asa ekun’n, ɔ́ yrá e su, yɛ ɔ́ úka e. (Ezai 48:17) Sanngɛ yoo, Ɲanmiɛn sulɛ wafa kpanngban be se be wun kɛ be kle Ɲanmiɛn i su ndɛ nanwlɛ’n. Sanngɛ kusu’n, ninnge nga be kle be Ɲanmiɛn su’n, ɔ nin like nga Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e yo’n, be sansan be wun dan kpa.

2. ?Wafa sɛ yɛ e kwla si Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga ɔ ti kpa’n niɔn? ?Yɛ sunnzun ase benin yɛ ɔ uka e naan y’a wun i sɔ liɛ’n i wlɛ ɔ?

2 ?Wafa sɛ yɛ a kwla si Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga ɔ ti kpa’n niɔn? Ɔ nunman nun kɛ a kle ɔ wun yalɛ suan Ɲanmiɛn sulɛ wafawafa kwlaa nga be o asiɛ’n su’n be like klelɛ’n annzɛ a fa be sunnzun be wiengu. Like kunngba cɛ nga ɔ fata kɛ a yo’n, yɛle kɛ a suan Ɲanmiɛn sulɛ wafa ng’ɔ ti kpa’n i su like nga Biblu’n kle i sakpasakpa’n. Maan e fa sunnzun ase kun e nian. Nvle kpanngban nun’n, sika nga ɔ timan kpa’n, be dimɛn i yalɛ. ?Sɛ be se ɔ kɛ a kpa sika sɔ m’ɔ timan kpa’n be sie i ngunmin’n, á yó i sɛ naan w’a wun i ngba’n? ?Á síe i sɔ sika’n i wafa kwlaa i nzɔliɛ? Cɛcɛ. Nga m’ɔ ti ngwlɛlɛ like’n yɛle kɛ a suan  sika nɲa’n i wafa nga ɔ ti kpa’n, i silɛ. Sɛ a sie sika kpa’n i nzɔliɛ’n, á kwlá wún i tɛfuɛ’n i wlɛ. I kunngba’n, sɛ e si Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga ɔ ti kpa’n, é kwlá sí nga be ti tɛ’n.

3. ?Kɛ nga Zezi kannin’n sa’n, ngue like yɛ ɔ fata kɛ e yo naan Ɲanmiɛn klun w’a jɔ e wun ɔn?

3 Ɔ ti cinnjin kpa kɛ e su Zoova kɛ nga ɔ kunndɛ kɛ e su i’n sa. Sran kpanngban be bu i kɛ Ɲanmiɛn klun jɔ i sulɛ wafa’n kwlaa su. Sanngɛ Biblu’n kleman sɔ. Sɛ e se e wun kɛ e ti Klistfuɛ’n, nɛ́n i ngba ɔ. Zezi seli kɛ: ‘Nán sran’m be kwlaa mɔ be flɛ min be Min’n be ngba yɛ Ɲanmiɛn síe be sakpa ɔ, saan sran ng’ɔ yo min Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n i klun sa’n, i yɛ ɔ́ síe be sakpa ɔ.’ I sɔ ti’n, kɛ ɔ ko yo naan Ɲanmiɛn klun w’a jɔ e wun’n, ɔ fata kɛ e si like nga Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e yo’n naan e yo i sɔ liɛ’n. Zezi flɛ be nga be yoman Ɲanmiɛn klun sa’n, be kɛ be mɔ be “saci mmla’n.” (Matie 7:21-23) Kɛ nga sika tɛ’n ɔ kwlá yoman like fi ye’n sa’n, Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga ɔ timan su’n kusu kwlá yoman like fi ye wie. Nga m’ɔ ti tɛ kpa’n yɛle kɛ Ɲanmiɛn sulɛ wafa sɔ’m be fa sran mun sie i wie nuan.

4. ?Atin nɲɔn’m be su ndɛ nga Zezi kannin’n, i bo’n yɛle benin? ?Yɛ be agualiɛ’n yɛle benin?

4 Zoova yoli maan sran kwlaa nga ɔ o asiɛ’n su wa’n, ɔ kwla ɲan anannganman nguan. Sanngɛ sɛ e waan é ɲán anannganman nguan Mɛn Klanman’n nun’n, ɔ fata kɛ e su Ɲanmiɛn kɛ nga ɔ klo’n sa naan i klun jɔ e mɛn dilɛ’n su. Nga m’ɔ ti tɛ kusu’n yɛle kɛ sran kpanngban be kunndɛman kɛ bé yó sɔ. I sɔ ti yɛ Zezi seli kɛ: ‘An sin anuan fii’n nun, afin sɛ be sin anuan tɛtrɛ’n nun’n, be kpɛn atin dan’n mɔ i awieliɛ ti ɲrɛnnɛn’n [annzɛ wie’n] nun, yɛ be nga be fa atin sɔ’n su’n, be sɔnnin. Sanngɛ anuan nin atin nga be sin nun ɔn be ɲan nguan’n be ti kaan, yɛ be nga be kunndɛ be wun i’n, b’a sɔnman.’ (Matie 7:13, 14) Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n ɔ yo maan be ɲan anannganman nguan. Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga ɔ timan su’n i agualiɛ’n yɛle wie’n. Zoova kloman kɛ sran kun sa wu. I sɔ ti yɛ ɔ yo maan lika’n kwlaa nun sran’m be kwla suɛn i su like’n niɔn. (2 Piɛr 3:9) Ɔ maan nanwlɛ, wafa nga e su Ɲanmiɛn’n ɔ kwla yo e nguan annzɛ e wie like.

 WAFA NGA E KWLA WUN ƝANMIƐN SULƐ KPAFUƐ’N I WLƐ’N

5. ?Wafa sɛ yɛ e kwla wun be nga be su Ɲanmiɛn kpa’n be wlɛ ɔ?

5 ?Wafa sɛ yɛ e kwla wun ‘nguan’n i atin’n,’ i wlɛ ɔ? Zezi seli kɛ be nga be o Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n nun’n, bé yí i nglo be mɛn dilɛ’n nun. Ɔ seli kɛ: ‘Be nzuɛn’n yɛ amún fá sí be ɔ. Waka kpa kwlaa su mma kpakpa.’ (Matie 7:16, 17) I sɔ’n kle kɛ Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n i nunfuɛ’m be nzɔliɛ’n yɛle be like klelɛ’n ɔ nin be ayeliɛ’n. Kannzɛ bɔɔ fɔ o Ɲanmiɛn sufuɛ kpa’m be nun naan be yo sa tɛ’n, sanngɛ be wunmuan’m be fa be ɲin sie i Ɲanmiɛn klun sa yolɛ’n su. Nzɔliɛ like nsiɛn mɔ be kle be nga be su Ɲanmiɛn kpa’n, maan e fa e ɲin sie be su e nian.

6, 7. ?Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be bu Biblu’n i sɛ? ?Yɛ wafa sɛ yɛ Zezi kleli ajalɛ kpa i sɔ’n nun ɔn?

6 Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be like klelɛ’n taka Biblu’n su. Biblu’n bɔbɔ se kɛ: ‘Ɲanmiɛn Ndɛ nga be klɛli’n, i bɔbɔ yɛ ɔ fɛ i kwlaa mannin sran mun yɛ be klɛli ɔ. Be fa kle like, be fa kle sran mun lele be wun nanwlɛ’n, be fa tu be fɔ, be fa kle be sa nga be yo ɔ ɔ ti kpa’n naan Ɲanmiɛn sran’n ɔ ɲan like m’ɔ kwla fa di junman kwlaa ng’ɔ ti kpa’n.’ (2 Timote 3:16, 17) Pɔlu klɛli i niaan Klistfuɛ mun kɛ: ‘Ɲanmiɛn ndɛ mɔ e kan kleli amun’n, an tili yɛ an fali su. Amun a bumɛn i kɛ ɔ ti sran liɛ, sanngɛ an wunnin i kɛ ɔ ti Ɲanmiɛn ndɛ sakpa.’ (1 Tɛsalonikfuɛ Mun 2:13) I sɔ ti’n, Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n i like klelɛ’n nin i like yolɛ’n be takaman klɔ sran’m be akunndan nga be bu’n annzɛ like nga e nannan’m be kle’n su. Sanngɛ be taka Biblu’n m’ɔ ti Ɲanmiɛn Ndɛ’n su.

7 Zezi Klist kleli e ajalɛ kpafuɛ’n, afin i like klelɛ’n takali Ɲanmiɛn Ndɛ’n su. Kɛ ɔ nin i Si m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n bé kókó yalɛ’n, ɔ seli kɛ: ‘Ɔ ndɛ’n ti nanwlɛ.’ (Zan 17:17) Zezi lafili Ɲanmiɛn Ndɛ’n su, kpɛkun like kwlaa nga ɔ kleli’n ɔ nin Ɲanmiɛn Ndɛ’n be kɔ likawlɛ sɛsɛsɛ. ?Wafa sɛ yɛ e si sɔ ɔ? Kpɛ sunman’n, ka naan Zezi w’a kan ndɛ’n ɔ seli kɛ: “Be klɛli i kɛ.” (Matie 4:4, 7, 10) I sin’n, Zezi boli Biblu’n nun ndɛ mma kun su. I kunngba’n kusu Ɲanmiɛn i nvle’n i nunfuɛ’m be kpɛman be  ti nun be kleman like. Be lafi su kɛ Biblu’n ti Ɲanmiɛn nuan ndɛ, yɛ like nga be kle’n ɔ taka ndɛ nga Biblu’n kan’n su kpa.

8. ?Zoova i sulɛ’n i wie yɛle benin?

8 Be nga be su Ɲanmiɛn kpa’n be su Zoova i kunngba cɛ, kpɛkun be bo i dunman kle sran mun. Zezi seli kɛ: ‘Koto ɔ Min Ɲanmiɛn Zoova’n i bo, yɛ su i kunngba cɛ.’ (Matie 4:10) Ɔ maan, Zoova ngunmin cɛ yɛ Ɲanmiɛn sufuɛ kpa’m be su i ɔ. Ɲanmiɛn sulɛ sɔ’n i wie yɛle kɛ be yo maan sran’m be si Ɲanmiɛn Kpli i dunman’n, ɔ nin sran’n i wafa nga Ɲanmiɛn ti’n. Biblu kun nun’n, Jue Mun 83:18 se kɛ: “Maan be si kɛ wɔ mɔ ɔ dunman’n yɛle Zoova’n, ɔ kunngba cɛ yɛ like fi nunman ɔ sin asiɛ wunmuan’n su ɔ, NW.” Ndɛ nga Zezi kɛnnin i Ɲanmiɛn srɛlɛ kun nun’n, ɔ kle e ajalɛ i sɔ yolɛ’n nun. I waan: ‘Be nga a fa be mɛn’n nun mannin min’n, n yoli maan be sili wɔ [dunman’n].’ (Zan 17:6) I kunngba’n, Ɲanmiɛn sufuɛ kpa’m be yo maan sran’m be si Ɲanmiɛn i dunman’n, ɔ nin ninnge nga i waan ɔ́ yó be’n, ɔ nin sran’n i wafa nga ɔ ti’n.

9, 10. ?Wafa sɛ yɛ Klistfuɛ kpa’m be kle kɛ be klo be wiengu ɔ?

9 Ɲanmiɛn i sran’m be klo be wun nanwlɛ su. Zezi seli kɛ: ‘Sɛ an klo amun wiengu’n, i sɔ’n nun yɛ sran’m be kwlaa bé sí kɛ an ti n sɔnnzɔnfuɛ ɔ.’ (Zan 13:35) I sɔ yɛ Klistfuɛ klikli’m be kloli be wiengu ɔ. Klolɛ m’ɔ fin Ɲanmiɛn’n, ɔ yo maan be buman sran wie kpa traman wie, kpɛkun ɔ yo maan sran’m be tran aniaan tranlɛ kɛ awlobo kunngba nunfuɛ mun sa. (Kanngan Kolɔsfuɛ Mun 3:14 nun.) Klolɛ su aniaan tranlɛ sɔ’n nunman Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga be timan su’n be nun. ?Wafa sɛ yɛ e si sɔ ɔ? Be nvle mɔ be ti fanunfanun’n, annzɛ be aniɛn mɔ be ti ngunminngunmin’n ti’n, be kun be wiengu. Klistfuɛ kpa’m be kunman be niaan Klistfuɛ annzɛ sran uflɛ. Biblu’n se kɛ: ‘I sɔ’n nun yɛ be fa si be nga be ti Ɲanmiɛn wa, nin be nga be ti mmusu’m be si Satan’n i wa’n niɔn, afin sran kwlaa ng’ɔ yo sa ng’ɔ timan kpa’n, m’ɔ kpɔ i niaan’n, ɔ timan Ɲanmiɛn wa. Maan e klo e wun. Nán maan e yo kɛ Kaɛn mɔ kɛ ɔ ti Klunwifuɛ’n i liɛ’n ti ɔ kunnin i niaan bian’n sa.’—1 Zan 3:10-12; 4:20, 21.

 10 Nanwlɛ, nán klolɛ nanwlɛ su’n i ngba yɛle kɛ be kunman be wiengu’n. Klistfuɛ kpa’m be tu be klun be fa blɛ nga be le i’n, ɔ nin be wunmiɛn’n, ɔ nin like nga be le i’n be wla be wiengu fanngan. (Ebre Mun 10:24, 25) Kɛ sa tɔ be su’n, be uka be wiengu, kpɛkun be nin be wiengu nanti seiin. I li bɔɔ be mɛn dilɛ nun’n, be fa Biblu’n nun afɔtuɛ m’ɔ se kɛ be ‘yo sran’m be kwlaa be ye’n’ i su.—Galasifuɛ Mun 6:10.

11. ?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ e kplin su kɛ Zezi Klist yɛ Ɲanmiɛn fa de sran mun ɔn?

11 Klistfuɛ kpa’m be kplin su kɛ Zezi Klist yɛ Ɲanmiɛn fa de sran mun ɔn. Biblu’n se kɛ: ‘I kunngba cɛ yɛ ɔ kwla de sran ɔn yɛle kɛ Ɲanmiɛn a sieman sran uflɛ fi mɛn’n nun wa mɔ i dunman nun e kwla fite nun ɔn.’ (Sa Nga Be Yoli’n 4:12) Kɛ nga e wunnin i ndɛ tre 5 nun sa’n, Zezi fɛli i nguan’n kpɔli aɲinyiɛfuɛ’m be ti. (Matie 20:28) Asa ekun’n, Zezi yɛ Ɲanmiɛn sieli i Famiɛn bia’n su ɲanmiɛn su lɔ naan ɔ sie asiɛ wunmuan’n niɔn. Kpɛkun Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e ɲin yi Zezi naan e fa like nga ɔ kle e’n su e nanti, naan y’a ɲan anannganman nguan. I sɔ’n ti Biblu’n se kɛ: ‘Sran ng’ɔ lafi i Wa’n su’n, ɔ le anannganman nguan, sanngɛ sran nga i ɲin yimɛn i’n, ɔ ɲanman nguan le.’—Zan 3:36.

12. ?Kɛ be se kɛ e timan mɛn nunfuɛ’n, i bo’n yɛle benin?

12 Ɲanmiɛn sufuɛ kpa’m be timan mɛn nunfuɛ. Kɛ be fali Zezi ɔli mɛn siefuɛ Pilati m’ɔ ti Rɔmufuɛ’n ja su’n, ɔ seli kɛ: ‘Nán mɛn nga nunfuɛ mun yɛ be sieli min famiɛn ɔn.’ (Zan 18:36) Asiɛ’n i lika kwlaa nga Zezi i sɔnnzɔnfuɛ kpa’m be o’n, Ɲanmiɛn Sielɛ’n yɛ ɔ sie be ɔ. Ɔ maan, be faman be wun wlɛmɛn i mɛn nun politiki ninnge’m be nun mlɔnmlɔn. Be jranman sran fi sin mɛn nun alɛ’m be nun. Sanngɛ, sɛ sran’m be waan bé wlú politiki anuannzɛ wie nun, annzɛ bé kplí mɛn sielɛ wie’n, annzɛ kusu bé yó vote’n, ɔ ti kɛ be bɔbɔ sa, Zoova i sufuɛ’m be leman ndɛ kanman. Kpɛkun, kannzɛ bɔɔ Ɲanmiɛn sufuɛ kpa’m be faman be wun wlɛmɛn i politiki nun’n, sanngɛ be di mmla’m be su. ?Ngue ti ɔ? Afin Ɲanmiɛn Ndɛ’n se be kɛ ‘be ɲin yi ngbɛnngbɛn mun,’ mɔ be sie mɛn’n. (Rɔmfuɛ Mun 13:1) Sɛ like nga mɛn’n i siefuɛ’m be waan Klistfuɛ kpa’m  be yo’n ɔ nin Ɲanmiɛn i mmla’n be sansan be wun’n, Klistfuɛ kpa’m be fa akoto’m be ajalɛ kunngba nga su: ‘Sɛ e ɲin yi Ɲanmiɛn tra sran mun’n, ɔ ti kpa kɛ e ɲin yi sran’n.’—Sa Nga Be Yoli’n 5:29; Mark 12:17.

13. ?Zezi i sɔnnzɔnfuɛ kpa’m be bu Ɲanmiɛn Sielɛ’n i sɛ? ?Yɛ ngue like yɛ be yo ɔ?

13 Zezi i sɔnnzɔnfuɛ kpa’m be bo Ɲanmiɛn Sielɛ’n i jasin fɛ’n be se kɛ i kunngba cɛ yɛ ɔ kwla de klɔ sran mun ɔn. Zezi dun  mmua seli kɛ: ‘Bé wá kán Ɲanmiɛn sielɛ’n i jasin fɛ nga mɛn wunmuan’n nun naan sran’n kwlaa be ti Ɲanmiɛn ndɛ’n. I sin yɛ mɛn i awieliɛ’n ɔ́ jú ɔ.’ (Matie 24:14) Zezi i sɔnnzɔnfuɛ kpa’m be kleman sran’m be kɛ be lafi klɔ sran’m be su kɛ be yɛ bé síesíe sa nga be tɔ be su’n mun ɔn. Sanngɛ, kɛ bé bó jasin fɛ’n, be kle kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n i kunngba cɛ yɛ sran’m be kwla fa be wla guɛ i su kɛ ɔ de be ɔ. (Jue Mun 146:3) Zezi kleli i kɛ e srɛ naan awa mɔ fɔ kaan sa nunmɛn i wun’n ɔ sie e, i ti ɔ seli Ɲanmiɛn kɛ: ‘Maan ɔ sielɛ blɛ’n ju, maan e mɔ e wo asiɛ’n su wa’n e yo ɔ klun sa kɛ be mɔ be wo ɲanmiɛn su lɔ’n be yo’n sa.’ (Matie 6:10) Ɲanmiɛn Ndɛ’n dun mmua seli kɛ Sielɛ sɔ m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n ‘ɔ́ núnnún famiɛn diwlɛ kun nga [be o lɛ andɛ’n] mun kpɛkun i bɔbɔ ɔ́ ká lɛ tititi.’—Daniɛl 2:44; Sa Nglo Yilɛ 16:14; 19:19-21.

14. ?Like kwlaa nga be ti Ɲanmiɛn sulɛ kpa’n i nzɔliɛ’n, Ɲanmiɛn sulɛ wafa benin yɛ ɔ yia be nuan ɔn?

14 Nian like kwlaa nga y’a wun be icra’n yɛ’n, naan usa ɔ wun kɛ: ‘?Ɲanmiɛn sulɛ wafa benin yɛ i like klelɛ’n kwlaa taka Biblu’n su m’ɔ yo maan sran’m be si Zoova i dunman’n niɔn? ?Ɲanmiɛn sulɛ wafa benin yɛ i nunfuɛ’m be klo sran kɛ Ɲanmiɛn seli be kɛ be yo’n sa ɔ, mɔ be lafi Zezi su, mɔ be timan mɛn nunfuɛ, kpɛkun be jasin fɛ’n bolɛ nun be kle kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ’n i ngunmin cɛ yɛ sran’m be kwla fa be wla gua su’n niɔn? ?Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga be o asiɛ’n su’n be nun’n, beninfuɛ’n cɛ yɛ ɔ yia like kwlaa sɔ’m be nuan ɔn?’ Saan Zoova i Lalofuɛ’m be kunngba cɛ ɔ.—Kanngan Ezai 43:10-12 nun.

?NGUE LIKE YƐ Á YÓ Ɔ?

15. ?Ngue like yɛ Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e yo fa uka e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n su ɔ?

15 Sɛ e waan Ɲanmiɛn klun jɔ e wun’n, sɛ e lafi i su sa ngbɛn kɛ ɔ o lɛ’n, nɛ́n i ngba ɔ. Afin Biblu’n waan mmusu’m be bɔbɔ be lafi su wie kɛ Ɲanmiɛn o lɛ. (Zak 2:19) Sanngɛ nanwlɛ, be yoman Ɲanmiɛn klun sa, kpɛkun Ɲanmiɛn klun jɔman be wun. Kɛ ɔ ko yo naan Ɲanmiɛn klun w’a jɔ e wun’n, nán kɛ e lafi su sa ngbɛn kɛ ɔ o lɛ ɔ, sanngɛ ɔ fata kɛ e yo i klun sa’n e  fa uka e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n su wie kusu. Asa ekun’n, ɔ fata kɛ e tu Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga ɔ timan su’n i nun naan e kaci Ɲanmiɛn sufuɛ kpa.

16. ?Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga ɔ timan su’n i wun ajalɛ benin yɛ ɔ fata kɛ e fa ɔ?

16 Akoto Pɔlu kleli kɛ ɔ fataman kɛ e fa e wun wlɛ i Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga ɔ timan su’n nun. Ɔ klɛli i kɛ: ‘E Min Ɲanmiɛn Zoova seli kɛ: “An jao be nun, nán an fa amun wun mantan be. Nán an kan fiɛn, yɛ ń sɔ́ amun nun.”’ (2 Korɛntfuɛ Mun 6:17; Ezai 52:11) I sɔ’n ti Klistfuɛ kpa’m be sa kanman like kwlaa nga ɔ nin Ɲanmiɛn sulɛ wafa nga ɔ timan su’n be kɔ likawlɛ’n.

17, 18. ?Ngue yɛle “Babilɔni klɔ dan’n”? ?Yɛ ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kpa kɛ ‘a fin klɔ sɔ’n nun fite’ ndɛndɛ ɔ?

17 Biblu’n kle kɛ Ɲanmiɛn sulɛ wafa ng’ɔ timan su’n be wafawafa’n kwlaa be o “Babilɔni klɔ dan’n,” * nun. (Sa Nglo Yilɛ 17:5) Dunman sɔ’n yo maan e wla kpɛn laa Babilɔni klɔ’n su. Kɛ Nowe blɛ su nzue dan’n sinnin’n, klɔ sɔ’n su yɛ Ɲanmiɛn sulɛ wafa ng’ɔ timan su’n boli i bo ɔ. Ɲanmiɛn sulɛ wafa ng’ɔ timan su’n i like klelɛ nin i like yolɛ kpanngban mɔ be wun be andɛ’n be fin Babilɔni klɔ sɔ’n su lɔ. I wie yɛle kɛ Babilɔnifuɛ’m be sɔ amuɛn atre nsan. Andɛ’n, like nga Ɲanmiɛn sulɛ wafa kpanngban be like klelɛ’n taka i sɔ’n su. Be Ɲanmiɛn nin i Wa’n nin i wawɛ’n be nsan’n be ti Ɲanmiɛn. Sanngɛ Biblu’n kle kɛ Ɲanmiɛn Kpli Zoova ti kunngba cɛ, kpɛkun Zezi Klist ti i Wa. (Zan 17:3) Babilɔnifuɛ’m be bu i kɛ, kɛ sran wu’n like wie o i nun m’ɔ wuman ɔn, naan like sɔ’n kwla wun afɛ ɲrɛnnɛn lika kun nun. Andɛ’n, Ɲanmiɛn sulɛ wafa kpanngban be like klelɛ nun’n, be se kɛ sran’n like kun o sran nun naan ɔ wuman naan ɔ wun ɲrɛnnɛn sin fɛtɛ’n nun.

18 Kɛ mɔ laa Babilɔnifuɛ’m be amuɛn sɔlɛ’n truli asiɛ wunmuan’n su’n ti’n, e kwla se kɛ mɛn wunmuan’n nun Ɲanmiɛn sulɛ wafa ng’ɔ timan su’n yɛle andɛ Babilɔni klɔ dan’n. Kpɛkun Ɲanmiɛn dun mmua seli kɛ Babilɔni klɔ dan’n i nunnunlɛ’n  ɔ tɔ i su kpɛ kunngba. ?A wun like nga ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ nán ɔ sa kan like kwlaa nga ɔ nin Babilɔni klɔ dan’n be kɔ likawlɛ’n? Ɲanmiɛn Zoova kunndɛ kɛ blɛ mɔ a te le i wun atin’n, ‘an fin klɔ sɔ’n nun fite’ ndɛndɛ kpa.—Kanngan Sa Nglo Yilɛ 18:4, 8 nun.

Sɛ e nin Zoova i nvle’n yɛ e su i’n, like nga é ɲɛ́n i’n, ɔ́ trá nga é yáci be’n lele.

19. ?Ngue like yɛ Zoova sulɛ’n ti a kwla ɲɛn i ɔ?

19 Sɛ a tu Ɲanmiɛn sulɛ wafa ng’ɔ timan su’n be nun’n, sran wie’m be nin ɔ su diman kun. Sanngɛ, sɛ a nin Zoova i nvle’n yɛ amun su i’n, like nga á ɲɛ́n i’n, ɔ́ trá nga á yáci be’n. Kɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ klikli mɔ be yacili ninnge uflɛ mun naan b’a su i su’n sa’n, ɔ kusu á ɲán aniaan bian nin aniaan bla kpanngban. Á yó asiɛ’n wunmuan su Klistfuɛ kpa mɔ be ju akpinngbin tra su’n, mɔ bé kló ɔ nanwlɛ su’n be niaan. Asa ekun’n, á ɲán “anannganman nguan blɛ ng’ɔ ba lɔ’n” nun. (Kanngan Mark 10:28-30 nun.) Atrɛkpa’n, be nga ɔ Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ti be nin wɔ diman kun’n, bé kwlá súan like nga Biblu’n kle’n naan be kusu b’a su Zoova wie.

20. ?Ngue like yɛ ɔ o be nga be su Ɲanmiɛn kpa’n be ɲrun lɔ ɔ?

20 Biblu’n kle kɛ ɔ ka kaan’n, Ɲanmiɛn wá núnnún mɛn tɛ kain nga nun sran tɛtɛ mun. Kpɛkun, ɔ́ fá sran ndɛnmanfuɛ mun mɔ i Sielɛ’n ɔ́ síe be mɛn uflɛ nun’n, ɔ́ sín be osu. (2 Piɛr 3:9, 13) Ɔ́ yó mɛn klanman kpa kun! Kpɛkun mɛn uflɛ sɔ mɔ sran ndɛnmanfuɛ’m bé trán nun’n i nun’n, Ɲanmiɛn sulɛ wafa’n ɔ́ yó kunngba cɛ, yɛle Ɲanmiɛn sulɛ kpafuɛ’n. ?Ɔ maan, a wunman kɛ ngwlɛlɛ like yɛle kɛ a mian ɔ ɲin naan a nin Ɲanmiɛn sufuɛ kpa mun amun su Ɲanmiɛn likawlɛ dɔ nga su’n?

^ ndɛ kpɔlɛ 17 Sɛ ɔ waan á sí like nga ti yɛ Babilɔni klɔ dan’n ti Ɲanmiɛn sulɛ wafa ng’ɔ timan su’n be kwlaa be nzɔliɛ’n, nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n i nun ndɛ ?Ngue yɛle “Babilɔni klɔ dan’n”? nun.